0

Nghiên cứu biện pháp kích thích hứng thú học tập cho học sinh khi áp dụng một số phương pháp nhận thức khoa học trong dạy học vật lý

53 2,119 4
  • Nghiên cứu biện pháp kích thích hứng thú học tập cho học sinh khi áp dụng một số phương pháp nhận thức  khoa học trong dạy học vật lý

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2015, 22:18

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA SƯ PHẠM BỘ MÔN VẬT LÝ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Ngành: SƯ PHẠM VẬT LÝ Đề tài: NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP KÍCH THÍCH HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH KHI ÁP DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NHẬN THỨC KHOA HỌC TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Th.S – GVC: TRẦN QUỐC TUẤN ĐỖ THỊ VÂN NHI Giáo viên phản biện: Lớp: SƯ PHẠM VẬT LÝ K31 Th.S – GVC: ĐẶNG THỊ BẮC LÝ MSSV: 1050153 Th.S – GVC: BÙI QUỐC BẢO Cần Thơ, tháng 5/ 2009 1 MỤC LỤC MỤC LỤC ………………………………………………………………………. 1 TÓM T ẮT LUẬN VĂN ………………………………………………………… 3 PH ẦN 1: MỞ ĐẦU ………………………………………………………………. 7 1. Lý do ch ọn đề tài ……………………………………………………………7 2. M ục đích nghiên cứu ……………………………………………………… 8 3. Nhi ệm vụ nghiên cứu ………………………………………………………. 8 4. Phương pháp và phương tiện nghiên cứu ………………………………… 8 5. Đối tượng nghiên cứu ……………………………………………………….8 6. Ph ạm vi nghiên cứu …………………………………………………………9 7. C ấu trúc luận văn ……………………………………………………………9 8. Các ch ữ viết tắt ……………………………………………………… .9 PH ẦN 2: NỘI DUNG ………………………………………………………… 10 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỨNG THÚ …………………………… 10 1. Hứng thú nói chung và hứng thú nhận thức …………………………… 10 1.1. Khái ni ệm hứng thú ………………………………………………… 10 1.2. Phân lo ại hứng thú ………………………………………………… 11 1.3. H ứng thú nhận thức …………………………………………………. 12 1.4. Vai trò c ủa hứng thú nhận thức …………………………………… 13 1.5. Các giai đoạn h ình thành và phát triển của hứng thú nhận thức…… 14 1.6. Nh ững biểu hiện của hứng thú nhận thức ……………………………15 1.7. Nh ững yếu tố ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển của hứng thú nhận thức …………………………………………………. 16 2. H ứng thú học tập môn Vật Lý …………………………………………… 17 2.1. Khái ni ệm …………………………………………………………….17 2.2. Bi ểu hiện của hứng thú học tập môn Vật Lý ……………………… .17 2.3. Các bi ện pháp kích thích hứng thú học tập môn Vật Lý …………… 18 Chương 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LÝ LUẬN DẠY HỌC …… 21 1. Khái ni ệm quá trình dạy học và ý nghĩa ………………………………… 21 1.1. Khái ni ệm quá trình dạy học ………………… 21 1.2. Ý ngh ĩa của quá trình dạy học ………………………………………. 21 2. P hương pháp dạy học ……………………………………………………. 21 2 2.1. Khái niệm phương pháp dạy học .…………………………………….21 2.2. M ột số phương pháp dạy học tích cực ……………………………… 21 2.2.1 S ử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng tích c ực hoá hoạt động của HS ………………………………… 22 2.2.2 S ử dụng phương pháp đàm thoại theo hướng tích cực hoá hoạt động của HS ……………………………………22 2.2.3 D ạy học theo nhóm ………………………………………………. 24 2.2.4 D ạy học theo lý thuyết kiến tạo ………………………………… 24 3. Phương pháp nhận thức khoa học áp dụng trong dạy học Vật Lý………….26 3.1. Phương pháp giải quyết vấn đề (PPGQVĐ) ……………………… 26 3.2 Phương pháp thực nghiệm (PPTN)………………………………….28 3.3 Phương pháp mô hình (PPMH) …………………………………….32 Chương 3: PHƯƠNG ÁN GIẢNG DẠY MỘT SỐ BÀI CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ 12 NC ……………………………… 36 1. Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định … .36 2. Momen động lượng. Định luật bảo toàn momen động lượng……………. .41 3. Năng lượng trong dao động điều hòa …………………………………… 44 4. Tán s ắc ánh sáng …………………………………………………………. 49 5. Nhi ễu xạ ánh sáng. Giao thoa ánh sáng …………………………………. 52 PH ẦN 3: KẾT LUẬN ………………………………………………………… 57 TÀI LI ỆU THAM KHẢO ………………………………………………………. 59 10 Phần 2: NỘI DUNG Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HỨNG THÚ 1. Hứng thú nói chung và hứng thú nhận thức: 1.1. Khái niệm hứng thú: Thuật ngữ “hứng thú” đã được sử dụng khá rộng rãi trong đời sống cũng như trong khoa học giáo dục và được nhiều nhà tâm lý học tìm hiểu và nghiên cứu từ lâu. Song cho đến nay, “hứng thú” vẫn c òn là vấn đề phức tạp. Vì thế, nhà tâm lý học Liên Xô (cũ) Vugôxki viết: “Đối việc nghiên cứu các vấn đề tâm lý, hầu như không có vấn đề tâm lý nào phức tạp hơn vấn đề tìm hiểu hứng thú thực sự của con người”. Khi trả lời câu hỏi “ hứng thú là gì?” có nhiều quan niệm rất khác nhau. Sau đây là một số quan niệm về hứng thú: Một số nhà giáo dục tư sản cho rằng: Hứng thú được xem như một thuộc tính bẩm sinh của con người (I.Ph.Ghec-bac). Hứng thú có nguồn gốc sinh vật của nó (U.Giêm-xơ). Một số quan niệm khác lại cho rằng hứng thú là một dạng nhu cầu. Hứng thú là đặc điểm lứa tuổi, là bản năng của nguyện vọng đòi hỏi cần được thỏa m ãn.(E.K.Cla-pa-lét). Hứng thú là một kết cấu bao gồm nhiều nhu cầu.(S.Bui-le). Có quan ni ệm lại coi hứng thú không phải là bản năng, là nhu cầu mà là: Hứng thú là sự biểu hiện ra bên ngoài khuynh hướng lựa chọn của con người, chú ý của con người (T.Ri -bô) ;của tư tưởng, ý định của con người (X.L.Ru-bi-Xtê-in). Hứng thú là một sự sáng tạo tinh thần với đối tượng mà con người tham gia vào (An-noi). Nhìn chung, quan điểm của các nhà tâm lý học đề cập trên đây hoặc là duy tâm ho ặc là phiến diện siêu hình về hứng thú. Chúng ta không thể đồng ý với những quan niệm trên vì con người không phải ai cũng có hứng thú giống nhau. Lúc mới sinh, những hứng thú tinh thần trực tiếp chưa nảy sinh; hứng thú có nguồn gốc xã h ội của nó nên coi hứng thú là thuộc tính bẩm sinh là hạ thấp vai trò của giáo dục, giáo dưỡng v à hoạt động có ý thức của con người. Đồng thời ta cũng không thể đồng ý khi cho rằng hứng thú l à nhu cầu. Vì hứng thú khác nhu cầu ở yếu tố hấp dẫn, khoái cảm. Quan niệm này đã không tính đến phương diện cảm xúc của hứng thú. Quan điểm đồng nhất hứng thú với chú ý cũng là sự nhầm lẫn nghiêm trọng giữa nội dung và hình thức. Vì hứng thú là một hiện tượng tâm lí được thể hiện dưới nhiều h ình thức khác nhau: có thể là sự hoạt động tích cực của cá nhân, cũng có thể là sự chú ý cao độ của cá nhân đối với một đối tượng ở một thời điểm nào đó. Mặt khác, chú ý có thể hướng vào đối tượng mà ta cảm thấy không hứng thú gì, nhưng vì có ý thức về tầm quan trọng và vì sự cần thiết mà ta phải nghiên cứu đối tượng đó; chẳng hạn chú ý có chủ định. 11 Tóm lại, những quan điểm trên đây về hứng thú là chưa đúng, không lột tả được bản chất của hứng thú. Khái niệm “hứng thú” không đơn giản, nó phản ánh những thái độ tồn tại một cách khách quan của nhân cách. Những thái độ này xuất hiện và chịu ảnh hưởng của những điều kiện sống và sự hoạt động của cá nhân. Đời sống xã hội là nguồn hứng thú vô tận của con người. Tất cả những gì tạo thành hứng thú đều được con người rút ra từ thực tế khách quan. Nhưng không phải mọi thứ trong thực tế đều l à đối tượng của hứng thú, mà chỉ có những gì có ý nghĩa tất yếu, quan trọng, có giá trị và hấp dẫn đối với con người thì mới là đối tượng của hứng thú thôi. Hứng thú luôn luôn mang tính chất của mối quan hệ hai mặt. Nếu cá nhân có hứng thú về một đối tượng nào đó thì có nghĩa là đối tượng cũng gây hứng thú với cá nhân. Thái độ cảm xúc đối với đối tượng là một trong những dấu hiệu không thể thiếu được của hứng thú; nhưng chỉ có nhữ ng dấu hiệu cảm xúc tích cực, bền vững của cá nhân đối với đối tượng mới c ó thể trở thành một dấu hiệu không thể thiếu được của hứng thú. Húng thú tạo nên ở cá nhân khát vọng tiếp cận và đi sâu vào đối tượng gây ra nó. Khát vọng này được thể hiện ở chỗ: cá nhân tập trung ý thức cao độ v ào cái làm cho mình hứng thú, hướng dẫn và điều chỉnh các quá trình tâm lí ( tri giác, tư duy, tưởng tượng…) theo một hướng xác định, và do đó tích cực hóa hoạt động của con người phù hợp với hứng thú của nó. Chính vì vậy, khi được làm vi ệc hợp với hứng thú của mình, dù phải vượt qua muôn vàn khó khăn người ta vẫn cảm thấy thoải mái và đạt được hiệu quả cao. H ứng thú là thái độ riêng của cá nhân đối với đối tượng ý thức và được định nghĩa là cuộc sống và sự hấp dẫn về tình cảm gây ra.( A.G. Kô-va-lép) Tóm lại, những quan điểm vừa rồi dù dưới một hình thức nào đi nữa cũng đều phản ánh hai đặc điểm cơ bản của hứng thú: Cá nhân nhận thức rõ ý nghĩa của đối tượng đã gây cho mình hứng thú. Đối tượng đó có liên quan đến đời sống v à hoạt động của cá nhân. Đối tượng của hứng thú phải đem lại cho cá nhân sự khoái cảm đặc biệt. Từ sự thống nhất về hai đặc điểm cơ bản này, ta có thể nói: Hứng thú là thái độ đặc biệt của cá nhân đối với đối tượng nào đó vừa có ý nghĩa trong đời sống, vừa có khả năng đem lại cho cá nhân nỗi khoái cảm. 1.2. Phân loại hứng thú:  Căn cứ vào hiệu quả của hứng thú: Chia ra làm 2 loại: - Hứng thú thụ động: Là loại hứng thú dừng lại ở ngắm nhìn, chiêm ngưỡng đối tượng gây n ên hứng thú, không thể hiện mặt tích cực để nhận thức sâu sắc đối tượng hơn, làm chủ đối tượng v à hoạt động sáng tạo trong lĩnh vực liên quan đến đối tượng. - Hứng thú tích cực: Không chỉ chiêm ngưỡng đối tượng gây nên hứng thú mà đi vào hoạt động với mục đích chiếm lĩnh được đối tượng đó. Nó là một trong những nguồn kích thích sự phát triển nhân cách, hình thành kỹ xảo, nguồn gốc của sự sáng tạo.  Căn cứ vào nội dung đối tượng, nội dung hoạt động: chia ra làm 5 loại: 12 - Hứng thú vật chất: Là loại hứng thú biểu hiện thành nguyện vọng (như muốn có chỗ ở đầy đủ, tiện nghi, ăn ngon, mặc đẹp…) - Hứng thú nhận thức: Ta có thể hiểu hứng thú dưới hình thức học tập như: hứng thú Vật Lý, hứng thú Triết học, hứng thú Tâm lý học… - Hứng thú lao động nghề nghiệp: Hứng thú một ngành nghề cụ thể: Hứng thú ngh ề sư phạm, nghề bác sĩ… - Hứng thú xã hội – chính trị - Hứng thú nghệ thuật  Căn cứ vào khối lượng của hứng thú: Chia ra làm 2 loại: - Hứng thú rộng: bao quát nhiều lĩnh vực, nhiều mặt nhưng thường không sâu. - Hứng thú hẹp: Hứng thú với từng mặt, từng khía cạnh, lĩnh vực cụ thể. Trong cuộc sống, cá nhân đòi hỏi phải có cả hứng thú rộng và hứng thú hẹp. Vì n ếu chỉ có hứng thú hẹp thì nhân cách của cá nhân sẽ không toàn diện, song nếu chỉ có hứng thú rộng mà không có hứng thú hẹp thì sự phát triển nhân cách sẽ hời hợt, thiếu sự sâu sắc.  Căn cứ vào tính bền vững: Chia ra làm 2 loại: - Hứng thú bền vững: thường gắn liền với năng lực cao và sự nhận thức sâu sắc nghĩa vụ và thiên hướng của mình. - Hứng thú không bền vững: thường bắt nguồn từ sự nhận thức hời hợt đối tượng hứng thú.  Căn cứ vào chiều sâu của hứng thú: Chia ra làm 2 loại: - Hứng thú sâu sắc: thường thể hiện thái độ thận trọng, có trách nhiệm với hoạt động, công việc, mong muốn đi sâu vào đối tượng nhận thức để nắm vững đến mức hoàn hảo đối tượng của mình. - Hứng thú hời hợt bên ngoài. Căn cứ vào chiều hướng của hứng thú: Chia ra làm 2 loại: - Hứng thú trực tiếp: Hứng thú với bản thân quá trình hoạt động, hứng thú với quá trình nhận thức, quá trình lao động và hoạt động sáng tạo. - Hứng thú gián tiếp: Hứng thú với kết quả hoạt động. 1.3. Hứng thú nhận thức: Hứng thú nhận thức được coi là sự định hướng có chọn lọc của con người vào những sự vật, hiện tượng của thế giới xung quanh. Sự định hướng đó được đặc trưng bởi sự thường xuyên vươn tới những tri thức mỗi ngày càng đầy đủ v à sâu s ắc hơn. Hứng thú nhận thức có liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau của hoạt động nhận thức. Nó có thể rất rộng, liên quan đến việc thu nhận thông tin nói chung, việc nhận biết cái mới trong thế giới xung quanh và đi sâu vào một lĩnh vực xác định của nhận thức, vào những cơ sở lí luận, những mối liên hệ và các qui luật bản chất của nó. 13 Trong nhà trường, đối tượng hứng thú nhận thức của học sinh là nội dung của môn học. Ở đây, hứng thú nhận thức không chỉ là những tri thức mà là cả quá trình n ắm vững tri thức đó, quá trình lĩnh hội những phương thức nhận thức cần thiết. Các đặc trưng của hứn g thú nhận thức là ở quan hệ nhận thức phức tạp đối với các đối tượng . Mối quan hệ đặc đặc trưng này được Sukina trình bày: “Quan hệ này được biểu hiện trong sự nghiên cứu sâu sắc, trong sự tìm kiếm thường xuyên và độc lập các tri thức thuộc lĩnh vực hứng thú, trong sự tiếp thu tích cực và năng động những phương thức cần thiết thuộc lĩnh vực đó, trong sự khắc phục bền bỉ những khó khăn trở ngại trên con đường nắm vững các tri thức và phương thức thu nhận chúng”. H ạt nhân của hứng thú nhận thức là các quá trình tư duy; nhưng các quá trình h ứng thú nhận thức luôn nhuốm màu cảm xúc. Đặc điểm quan trọng của hứng thú nhận thức là ở chỗ: trung tâm của nó là nhiệm vụ nhận thức, đòi hỏi ở con người một hoạt động tìm tòi sáng tạo tích cực, chứ không phải là sự định hướng sơ đẳng vào cái mới và cái bất ngờ. Với đặc điểm trên, Sukina định nghĩa: “Hứng thú nhận thức là xu hướng có chọn lọc của nhân cách được hướng v ào lĩnh vực nhận thức, vào mặt đối tượng của lĩnh vực đó và vào bản thân của quá trình nắm vững tri thức đó”. Tóm lại, hứng thú nhận thức là một loại hứng thú đặc biệt của con người biểu hiện xu thế muốn đi sâu vào bản chất của những sự vật hiện tượng trong thế giới khách quan. Nó được đặc trưng bởi sự say m ê, ham thích và cố gắng cao độ trong quá trình lĩnh hội, tích lũy tri thức của xã hội loài người, làm phong phú thêm lên v ốn kinh nghiệm, sự hiểu biết và phương thức tìm kiếm những tri thức đó. 1.4. Vai trò của hứng thú nhận thức: 1.4.1 Đối với hoạt động nói chung: Trong quá trình hoạt động của con người, cùng với nhu cầu, hứng thú kích thích hoạt động, làm cho con người say mê hoạt động, đem lại hiệu quả cao. Hứng thú hình thành và phát triển dẫn đến nhu cầu trong lĩnh vực đó phát triển dễ dàng hơn. Nhu cầu và hứng thú có quan hệ mật thiết với nhau: nhu cầu là tiền đề, cơ sở của hứng thú, khi có hứng thú với một cái gì thì cá nhân sẽ hoạt động tích cực chiếm lĩnh đối tượng để thỏa mãn nhu cầu trong cuộc sống, lúc đó xuất hiện nhu cầu mới cao hơn. Công việc nào mà người thực hiện nó có hứng thú cao thì sẽ được thực hiện một cách dễ dàng, có hiệu quả cao; tạo xúc cảm dương tính mạnh mẽ đối với người tiến hành hoạt động đó, họ sẽ thấy niềm vui trong công việc, công việc trở nên nhẹ nhàng, ít tốn công sức hơn, có sự tập trung cao. Ngược lại, nếu không có hứng thú, người ta sẽ cảm thấy công việc trở nên khó khăn, làm cho người ta mệt mỏi, chất lượng hoạt động giảm r õ rệt. 1.4.2 Đối với hoạt động nhận thức: Về phương diện tâm lý, hứng thú được xem như cơ chế bền trong một động cơ, có thể thúc đẩy mạnh mẽ quá trình nhận thức. Hứng thú là động lực giúp con người tiến hành hoạt động nhận thức đạt hiệu quả, hứng thú tạo ra động cơ quan trọng , tích cực hóa các quá trình tâm lý (tri giác, trí nh ớ, tư duy, tưởng tượng…). 14 1.4.3 Đối với năng lực: Khi chúng ta được làm việc phù hợp với hứng thú, thì dù vượt qua muôn vàn khó khăn, người ta vẫn cảm thấy thoải mái, làm cho năng lực trong lĩnh vực hoạt động ấy dễ d àng hình thành, phát triển. Năng lực phụ thuộc v ào sự luyện tập, nhưng chỉ có hứng thú mới cho phép người ta say m ê làm một việc gì đó tương đối lâu dài mà không mệt mỏi và không s ớm thỏa mãn. Hứng thú làm cho năng khiếu thêm sắc bén. Hứng thú là yếu tố quyết định đến sự h ình thành và phát triển năng lực cá nhân. Hứng thú và năng lực có mối quan hệ biện chứng với nhau, cái này làm tiền đề cho cái kia và ngược lại. Hứng thú và năng lực l à một cặp không tách rời nhau, có nghĩa là tài năng sẽ bị thui chột nếu hứng thú không thực sự sâu sắc, đầy đủ. Đồng thời, hứng thú sẽ không được nuôi dưỡng lâu d ài nếu không có năng lực cần thiết để thỏa mãn hứng thú. Đối với người học, việc h ình thành năng lực phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó hứng thú của người học đối với môn học là rất quan trọng. Nó tạo ra động cơ chủ đạo củ hoạt động học tập. V ì vậy, việc hình thành và phát triển hứng thú nói chung và h ứng thú học tập nói riêng là mục tiêu gần nhất của người giáo viên. Trong quá trình gi ảng dạy, giáo viên phải thu hút được người học vào bài giảng, làm cho người học có hứng thú với môn học. 1.5. Các giai đoạn hình thành và phát triển hứng thú nhận thức: Hứng thú nhận thức cũng như các thuộc tính tâm lí khác không tự nhiên mà có. H ứng thú nhận thức được hình thành trong quá trình sống và hoạt động của cá nhân. Như Sukina đ ã viết: “Hứng thú của con người không phải là những thuộc tính sẵn có trong nội tại con người, nó không phải là một tính chất bẩm sinh. Hứng thú là kết quả hình thành của cá nhân. Hứng thú kèm theo sự phát triển tâm lí cá nhân và có sự ảnh hưởng tới sự phát triển đó”. Các công trình nghiên cứu của các nhà tâm lí học đã khẳng định hứng thú không phải là quá trình tự nhiên, khép kín ở trong bản thân con người. Nó được qui định bởi môi trường x ã hội xung quanh, bởi phạm vi, tính chất hoạt động của bản thân cá nhân và cả của những người khác xung quanh họ, bởi các quá trình dạy học và giáo dục.  Theo N.G.Marôzôva, hứng thú nhận thức được hình thành qua 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: Rung động định kì. Ở giai đoạn này, cá nhân chưa thấy có hứng thú thật sự. Giai đoạn 2: Thái độ nhận thức xúc cảm tích cực. Ở giai đoạn này, h ứng thú thật sự xuất hiện, có thể nảy sinh câu hỏi nhận thức, tìm tòi phát hi ện. Giai đoạn 3: Xu hướng cá nhân.Hứng thú bền vững, mọi hoạt động của chủ thể đều nhằm vào một lĩnh vực nhất định.  Sukina và Marôzôva phân tích mức độ phát triển của hứng thú: Sự tò mò, tính ham hiểu biết, xúc cảm với đối tượng, với hoạt động mà ch ủ thể lựa chọn (tiền đề). 15 Rung động nhận thức, có tính tình huống được gây ra do những điều kiện cụ thể trực tiếp của tình huống (mức độ ban đầu của hứng thú dễ bị dập tắt nếu không củng cố, kích thích). Hứng thú nhận thức rõ rệt, sâu sắc, hướng toàn bộ hoạt động nhận thức theo một hướng nhất định và thường qui định chọn lựa nghề.  Marôzôva đưa ra các điều kiện cơ bản cho sự hình thành và phát triển của hứng thú nhận thức: Điều kiện 1: phải tạo cho HS một sự phát triển bình thường về nhận thức. Điều kiện 2: tạo những cảm xúc nhận thức với môn học. Điều kiện 3: ý thức sâu sắc ý nghĩa của đối tượng và của hoạt động đối với xã hội và cá nhân. Điều kiện 4: giáo viên cần gia công nhiều phương pháp, biện pháp phù h ợp để kích thích, giáo dục hứng thú nhận thức và hứng thú nói chung của học sinh. Ngoài ra còn có các y ếu tố: nội dung môn học, tài liệu học tập, đồ dùng, phương pháp, phương tiện dạy học…giúp học sinh hình thành và phát triển hứng thú. 1.6. Những biểu hiện của hứng thú nhận thức:  Hứng thú biểu hiện ở 2 mức độ của nó: - Mức độ 1: Chủ thể mới dừng lại ở việc nhận thức về đối tượng, chưa có xúc cảm, tình cảm với đối tượng đó, chưa tiến hành hoạt động để chiếm lĩnh đố tượng đó. - Mức độ 2: Đối tượng thúc đẩy chủ thể hoạt động.  Hứng thú biểu hiện ở nội dung: hứng thú học tập, hứng thú nghiên cứu khoa học, hứng thú giải trí…  Hứng thú biểu hiện ở chiều rộng, chiều sâu của nó: Những người có hứng thú đối với nhiều đối tượng khác nhau, nhiề u lĩnh vực khác nhau thường có cuộc sống hời hợt, bề ngoài. Những người chỉ tập trung hứng thú vào một hoặc một vài đối tượng th ì cuộc sống thường đơn điệu. Trong thực tế, những người thành đạt là những người biết giới hạn hứng thú của mình trong phạm vi hợp lý, trên n ền những hứng thú khác nhau, họ xác định được hứng thú trung tâm, mang lại ý nghĩa thúc đẩy con người hoạt động. Đứng dưới cá c góc độ khác nhau, các tác giả phân tích khác nhau về những biểu hiện cụ thể của hứng thú nhận thức: Phạm Tất Dong cho rằng hứng thú biểu hiện ở các khía cạnh sau: Biểu hiện trong khuynh hướng của con người đối với hoạt động có liên quan t ới đối tượng của hứng thú đó. Biểu hiện trong sự trải nghiệm thường xuyên những tình cảm dễ chịu do đối tượng n ày gây ra. 16 Biểu hiện trong khuynh hướng bàn luận thường xuyên về đối tượng này, v ề việc có liên quan tới chúng. Biểu hiện trong sự tập trung chú ý của con người vàp đối tượng của hứng thú. Biểu hiện trong sự ghi nhớ nhanh và lâu những điều có quan hệ gần gũi với đối tượng này, trong hoạt động tưởng tượng phong phú, trong tư duy căng thẳng những điều có liên quan đến đối tượng của hứng thú đó. Theo G.I.Sukina: hứng thú biểu hiện trước chúng ta bởi: Xu hướng lựa chọn các quá trình tâm lí ở con người nhằm vào các đối tượng v à hiện tượng của thế giới xung quanh. Xu thế, nguyện vọng, nhu cầu của cá nhân muốn hiểu một lĩnh vực, hiện tượng cụ thể, một hoạt động xác định, mang lại thỏa mãn cho mình. Nguồn kích thích mạnh mẽ tới, tích cực cho cá nhân. Do ảnh hưởng của nguồn kích thích này mà tất cả các quá trình tâm lí diễn ra khẩn trương; còn hoạt động trở nên say mê, đem lại hiệu quả cao. Thái độ lựa chọn đặc biệt (không thờ ơ, bàng quan mà tràn đầy ý định tích cực, một cảm xúc trong sáng, một ý chí tập trung với các đối tượng, hiện tượng, quá trình…).  Trong nhà trường, hoạt động dạy học được tổ chức đúng đắn, có phương pháp phù hợp với đối tượng thì hoạt động nhận thức hứng thú của học sinh được biểu hiện ở những mặt sau: Biểu hiện về trí tuệ: luôn say mê vươn tới nhận thức, có đầu óc tò mò khoa h ọc, ham hiểu biết, thích tìm tòi, thường đặt ra câu hỏi để hiểu sâu vấn đề, có trí tuệ mềm dẻo, tích cực sáng tạo trong học tập, có sự chú ý trong học tập. Biểu hiện về ý chí: kiên nhẫn tìm hiểu vấn đề nhận thức đến cùng, khắc phục khó khăn trong hoạt động nhận thức, chịu khó sưu tầm, tìm hiểu tri thức để mở rộng tri thức tiếp thu ở trường. Biểu hiện về tình cảm: rất thích thú, phấn khởi, lạc quan, sung sướng, hạnh phúc khi nhu cầu nhận thức được thỏa mãn. Biểu hiện về kết quả: thường xuyên thành công trong học tập, kết quả giáo dục đạt hiệu quả cao. Các mặt này không tách biệt mà quan hệ chặt chẽ với nhau nhưng nó chỉ thể hiện rõ nét khi hứng thú của cá nhân phát triển ở giai đoạn cuối. Hứng thú trở thành xu hướng nhân cách và đó phải là hứng thú tích cực. 1.7 Những yếu tố ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển hứng thú nhận thức: Trong quá trình hình thành và phát triển hứng thú nhận thức, có rất nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng tới nó. Song có thể phân tích các yếu tố đó thành 2 nhóm: 1.7.1 Yếu tố chủ quan: đó là những yếu tố về chủ thể như: [...]... tại như một hiện tượng độc lập Hứng thú nhận thức có vai trò rất quan trọng trong học tập và sự phát triển nhân cách của học sinh Cho nên trong quá trình giáo dục nói chung và dạy học nói riêng, vấn đề hình thành và phát triển hứng thú nhận thức cho học sinh là một nhiệm vụ cần thiết 2 Hứng thú học tập môn vật lý: 2.1 Khái niệm: Hứng thú học tập môn vật lý là một loại đặc biệt của hứng thú học tập nhằm... bản chất của sự vật, hiện tượng, kiến thức vật lý; đặt ra các câu hỏi liên hệ với thực tế  SNgoài giờ học: luôn tìm hiểu, sưu tầm, ghi chép những kiến thức về vật lý, quan sát các hiện tượng vật lý trong thực tế, có thể chế tạo một số dụng cụ thí nghiệm để tìm tòi… 17 2.3 Các biện pháp kích thích hứng thú học tập Vật lý cho HS : Việc kích thích hứng thú học tập Vật lý cho HS trong giảng dạy có thể diễn... giải quyết nhiệm vụ nhậnn thức của mình 35 PHƯƠNG ÁN GIẢNG DẠY MỘT SỐ BÀI TRONG CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ 12 NÂNG CAO Chương 3: 1 PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH  Phương pháp dạy học để kích thích hứng thú học tập của học sinh:  Hình thành hứng thú qua nội dung giảng dạy: Để mở bài, GV có thể cho HS nhắc lại điều kiện cân bằng của một vật quay quanh một trục cố định, rồi... phiếu học tập cho HS), theo dõi GV làm thí nghiệm… Môn vật lý là môn khoa học thực nghiệm, chính vì vậy, việc tổ chức cho HS tham gia vào các hoạt động thực nghiệm là một biện pháp thiết yếu để kích thích hứng thú nhận thức vật lý ở HS Bằng một điều tra nhỏ trong công tác thực tập sư phạm ở THPT Châu Văn Liêm (Cần Thơ), hứng thú học tập môn vật lý của HS đối với các hoạt động được biểu hiện qua bảng số. .. nhân tài 2 Phương pháp dạy học: 2.1 Khái niệm phương pháp dạy học (PPDH): PPDH là tổ hợp những hình thức và cách thức hoạt động của thầy và trò trong quá trình dạy học được tiến hành trong những điều kiện dạy học xác định, dưới vai trò chủ đạo của người thầy, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy học và đạt được mục đích dạy học 2.2 Một số phương pháp dạy học tích cực: PPDH tích cực không phải là một PPDH... hai biện pháp: hoặc là nội dung của môn Vật lý chứa đựng khả năng đó, hoặc là bằng sự tổ chức hoạt động nhận thức của HS Tuy nhiên, khi hình thành hứng thú nhận thức, mỗi biện pháp có những nét đặc trưng riêng của nó; nhưng bất cứ biện pháp nào cũng không thể tách biệt độc lập 2.3.1 Hình thành hứng thú nhận thức Vật lý qua nội dung giảng dạy: Đối tượng đầu tiên của hứng thú nhận thức chính là kiến thức. .. được thực hiện khi nhà nghiên cứu tìm tòi xây dựng phương án và tiến hành thí nghiệm, nhằm dựa trên kết quả của thí nghiệm để xác lập giả thuyết hoặc kiểm tra một giả thuyết nào đó 28 PPTN của dạy học vật lý là phương pháp dạy học vận dụng PPTN của quá trình sáng tạo khoa học trong dạy học vật lý Thực chất của phương pháp dạy học này là ở chổ: GV tổ chức, chỉ đạo hoạt động học tập của HS theo các bước... thông phải coi trọng áp dụng PPTN trong nghiên cứu vật lý và từng bước hướng dẫn HS tập vận dụng PPTN của vật lý khi nghiên cứu các kiến thức theo chương trình giáo khoa 3.2.2 Các giai đoạn của PPTN trong dạy học vật lý: Để giúp HS có thể bằng hoạt động của bản thân mình mà tái tạo, chiếm lĩnh được các kiến thức vật lý thì tốt nhất là GV phỏng theo PPTN của các nhà khoa học mà tổ chức cho HS hoạt động... luyện cho HS ý thức học liên hệ với hành, giáo dục cho các em thấy được sự cần thiết của việc học tập môn vật lý, ý nghĩa của môn học trong đời sống và trong khoa học  Thứ tư: tổ chức các hoạt động đòi hỏi sự tìm tòi; khuyến khích, kích thích sự sáng tạo, phát hiện tri thức vật lý mới so với trình độ hiểu biết của HS  Thứ năm: phát triển hứng thú học tập vật lý bằng cách tổ chức hoạt động nghiên cứu, ... trong điều kiện lý tưởng  Mức độ 2: Xét một ứng dụng kĩ thuật đã được đơn giản hóa để có thể chỉ cần áp dụng một vài định luật vật lý  Mức độ 3: Xét một ứng dụng kĩ thuật trong đó không chỉ áp dụng các định luật vật lý mà còn cần phải có những giải pháp đặc biệt để làm cho các hiện tượng vậ lý có hiệu quả cao, sao cho thiết bị được sử dụng 31 thuận tiện trong đời sống và sản xuất Trong loại ứng dụng . ĐẠI HỌC CẦN TH KHOA SƯ PHẠM BỘ MÔN VẬT LÝ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Ngành: SƯ PHẠM VẬT LÝ Đề tài: NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP KÍCH TH CH HỨNG TH HỌC TẬP CHO HỌC SINH KHI ÁP DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NHẬN TH C. tìm tòi… 18 2.3 Các biện pháp kích th ch hứng th học tập Vật lý cho HS : Việc kích th ch hứng th học tập Vật lý cho HS trong giảng dạy có th diễn ra theo hai biện pháp: hoặc là nội dung. hứng th Triết học, hứng th Tâm lý học - Hứng th lao động nghề nghiệp: Hứng th một ngành nghề cụ th : Hứng th ngh ề sư phạm, nghề bác sĩ… - Hứng th xã hội – chính trị - Hứng th nghệ thuật 
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu biện pháp kích thích hứng thú học tập cho học sinh khi áp dụng một số phương pháp nhận thức khoa học trong dạy học vật lý, Nghiên cứu biện pháp kích thích hứng thú học tập cho học sinh khi áp dụng một số phương pháp nhận thức khoa học trong dạy học vật lý, Nghiên cứu biện pháp kích thích hứng thú học tập cho học sinh khi áp dụng một số phương pháp nhận thức khoa học trong dạy học vật lý

Từ khóa liên quan