Sử dụng một số phương pháp dạy học gây hứng thú, phát huy tính tích cực của học sinh vào giảng dạy một số bài học trong chương trình địa lý bậc THPT

23 2.3K 12
Sử dụng một số phương pháp dạy học gây hứng thú, phát huy tính tích cực của học sinh vào giảng dạy một số bài học trong chương trình địa lý bậc THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. THANH HOÁ TRƯỜNG THPT BÁ THƯỚC SỬ DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GÂY HỨNG THÚ, PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH VÀO GIẢNG DẠY MỘT SỐ BÀI HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ BẬC THPT Người thực. sinh l rt cn thit trong thi im hin nay. CHƯƠNG iii Sử dụng MộT Số PHƯƠNG PHáP DạY HọC GÂY HứNG thú, PHáT HUY TíNH TíCH CựC CủA HọC SINH VàO giảng dạy ở MộT Số BàI HọC TRONG CHƯƠNG TRìNH ĐịA. TẬP TRUNG VÀO HỌC SINH I. 3. Dạy học gây hứng thứ -phát huy tính tích cực cho học sinh. Dạy học gây hứng thú- phát huy tính tích của học sinh là giáo viên áp dụng những phương pháp dạy học nhằm

Ngày đăng: 20/03/2015, 22:16

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Kết quả thăm dò thái độ của học sinh khi sử dụng phương pháp

  • Lớp

  • Trước khi thực nghiệm phương

  • pháp

  • Sau khi thực nghiệm phương pháp

  • Keát quaû%

  • Keát quaû%

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan