Sử dụng một số phương pháp dạy học gây hứng thú, phát huy tính tích cực của học sinh vào giảng dạy một số bài học trong chương trình địa lý bậc THPT

23 2,129 12
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 22:16

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT BÁ THƯỚC SỬ DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GÂY HỨNG THÚ, PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH VÀO GIẢNG DẠY MỘT SỐ BÀI HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ BẬC THPT Người thực hiện: Mai Văn Hoàn Chức vụ: Bí thư Đoàn trường Đơn vị công tác: Trường THPT Bá Thước SKKN thuộc lĩnh vực Địa lí B¸ Thíc, th¸ng 04 n¨m 2012 PHẦN MỘT 1 T VN I. LY DO CHOẽN ẹE TAỉI: y nay cựng vi s phỏt trin mnh m ca nn kinh t xó hi, ca chớnh sỏch m ca v nn kinh t th trng ang tỏc ng v lm thay i mnh m n nhiu lnh vc ca cuc sng, trong ú cú giỏo dc. Thc t cho thy xu hng ca giỏo dc ngy nay ang cú s thay i nhanh chúng theo chiu hng thc dng ca nn kinh t v yờu cu xó hi, chớnh vỡ l ú trong h thng giỏo dc cú nhiu mụn hc khụng ỏp ng c nhu cu ca iu kin nn kinh t xó hi nờn phn ln hc sinh khụng chỳ ý n vic hc tp cỏc mụn hc ú, trong ú cú mụn a lớ. Mt khỏc, cng vi s phỏt trin mnh m ca nn kinh t xó hi ó tỏc ng vo ý thc ca con ngi, c bit l hc sinh to cho cỏc em cú nhng nhn thc cao, cng nh tớnh sỏng to trong hc tp v tip cn kin thc. Vỡ th trong quỏ trỡnh dy hc cú nhiu giỏo viờn khụng tip cn, khụng i mi, sỏng to m vn gi li dy hc th ng (c chộp, thuyt trỡnh) ó gõy ra s nhm chỏn trong mụn hc, c bit l vi mụn hc a lớ. Vic tỡm ra cỏc phng phỏp dy hc gõy hng thỳ v phỏt huy tớnh ch ng, sỏng to ca hc sinh l rt cn thit i vi mụn a lớ trong iu kin giỏo dc hin nay. Nhng ỏp dng thnh cụng cỏc phng phỏp ny ũi hi c ngi dy v ngi hc phi cú mt vn kin thc nht nh tip cn v thc hin phng phỏp. Vi c im cu trỳc ni dung chng trỡnh sỏch giỏo khoa a lớ trung hc ph thụng v tỡnh hỡnh thc t ca trng THPT Bỏ Thc, tụi ó tỡm hiu, nghiờn cu v ỏp dng trong nhiu nm ó cho thy tớnh tớch cc v hiu qu trong quỏ trỡnh s dng mt s phng phỏp dy hc gõy hng thỳ, phỏt huy tớnh tớch cc cho hc sinh mụt s bi hc trong chng trỡnh a lớ bc THPT. Hụm nay bn thõn tụi mnh dn a ra ng nghip cựng tham kho. ii. Mục đích nghiên cứu ic nghiờn cu ti nhm to ra mt cỏi nhỡn mi v s thay i phng phỏp ging dy v hc tp ca giỏo viờn v hc sinh, ng thi to ra s hng thỳ, tớch cc trong quỏ trỡnh hc tp b mụn a lớ, cng nh em li nhng hiu qu tt cho cụng tỏc ging dy ca giỏo viờn trong thi kỡ mi. Nghiờn cu ti cũn nhm thỳc y s phỏt trin t duy, trớ tu ca hc sinh trong quỏ trỡnh t vn ng tip cn, tỡm tũi v khỏm phỏ i tng nghiờn cu mụt cỏch ch ng nht, tớch cc. III. Đối tợng và phạm vi nghiên cứu. o thi gian cú hn nờn ti ch cp n nhng ni dung c bn nht ca ba phng phỏp dy hc gõy hng thỳ, phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh ú l (Phng phỏp tho lun, phng phỏp t vn , phng phỏp úng vai) ỏp dng ba phng phỏp trờn vo vic thit k giỏo ỏn v ging dy mt s bi trong chng tỡnh a lớ bc THPT. 2 PHẦN HAI gi¶i qut vÊn ®Ị CHƯƠNG I C¥ Së LÍ LUẬN CHUNG CđA C¸C VÊN §Ị LI£N QUAN. I. QUAN NIỆM VỀ DẠY HỌC GÂY HỨNG THÚ- PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH. I. 1. Quan niệm về dạy học gây hứng thú Hứng thú là kết quả của sự hình thành và phát triển nhân cách cá nhân, nó phản ánh một cách khách quan, tích cực thái độ của cá nhân với những đối tượng đang tồn tại trong hiện thực. Chính vì vậy, tạo hứng thú trong q trình học tập là tác động vào mơi trường dạy học, tác động vào chủ thể giáo dục sự hưng phấn, tính gợi ý, kích thích sự tư duy, tìm kiếm để dẫn đến sự khám phá và thoả mãn với ý thức và nhận thức của bản thân chủ thể về các sự vật, hiện tượng khách quan. I. 2. Quan niệm tích cực. Là hoạt động của cá nhân tự chiếm lĩnh tri thức, tự hoạt động trong nhận thức nhằm phát triển tư duy sáng tạo của bản thân( tích cực là sự nỗ lực của bản thân để hồn thành một nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất). Có ba mức độ tích cực: Bắt chước, tìm tòi và sáng tạo. MÔ HÌNH DẠY HỌC ĐỊA LÝ HƯỚNG TẬP TRUNG VÀO HỌC SINH I. 3. Dạy học gây hứng thứ-phát huy tính tích cực cho học sinh. Dạy học gây hứng thú- phát huy tính tích của học sinh là giáo viên áp dụng những phương pháp dạy học nhằm kích thích sự hưng phấn, thích thú, tính tự giác 3 - Hướng dẫn - Tổ chức - Điều khiển kkkekkkkkk Khái niệm mối liên hệ quy luật… -Làm việc cá nhân (nghiên cứu tìm tòi, khám phá) -Trao đổi, thảo luận (hợp tác) -Tự đánh giá và phán xét điều chỉnh. K T H S GV nng ng ca hc sinh, qua ú hc sinh chim lnh tri thc, phỏt trin t duy ca mỡnh - Hc sinh hot ng da trờn vic t chc ca giỏo viờn (t cõu hi, yờu cu nhn vai.hc sinh quan sỏt thụng qua thy, bn, nghe v hoi nghi, suy ngh, cú thỏi , quan im riờng, cựng trao i, tỡm kim kin thc t cỏc ngun) - Dy hc th no hc sinh lm nhiu, giỏo viờn lm ớt. * Cụng vic thit k bi ging theo hng tớch cc. - ũi hi phi cú s u t trớ tu, thi gian ca giỏo viờn. - S dng phng phỏp phự hp vi i tng ca mỡnh dy. - Giỏo viờn phi cú trỡnh nht nh khi ỏp dng phng phỏp v phng tin dy hc. - Cú s u t v phng tin dy hc tt, nhm phỏt huy tớnh ch ng sỏng to ca hc sinh. I. 4. Cỏc hỡnh thc dy hc gõy hng thỳ, phỏt huy tớnh tớch cc cho hc sinh. + Lm vic cỏ nhõn. + Lm vic theo nhúm. + Lm vic theo lp. I. 4. 1. Dy hc cỏ nhõn: T chc cao vic cỏ th hoỏ hc tp ca hc sinh ton trng phm cht nng lc ca mi em, to c hi cho cỏc em phỏt huy ht s trng, rốn luyn cho cỏc em k nng t hc, t hot ng. - Giỏo viờn t chc cho hc sinh thc s lm vic vi cỏc bi tp: tranh nh, bn , s , bng s liu thng kờ thu thp kin thc cn nm, v tr li cỏc cõu hi, thc hin cỏc bi tp, cỏc ch do giỏo viờn t ra. Trong quỏ trỡnh lm vic, giỏo viờn hng dn trc tip, gúp ý, sa cha. * iu kin tin hnh: - Hc sinh phi cú phng tin hc tp cn thit phự hp vi mi bi hc. - Giỏo viờn son cỏc phiu hc tp trờn ú ghi rừ cỏc bi tp, nhim v c th, hng dn cho cỏc em da vo ú lm vic. Hỡnh thc dy hc cỏ nhn rt a dng, ngoi phiu hc tp cũn cú mt s hỡnh thc khỏc nh: lm bi tp v tr li mt s cõu hi trong SGK. Hot ng ny giỳp cỏc em nm c kin thc qua hot ng c lp, rốn luyn k nng a lớ, lm quờn vi phng phỏp t hc, t nghiờn cu. I. 4. 2. Dy hc theo nhúm: L hỡnh thc cao vai trũ s hp tỏc ca hot ng tp th v cao vai trũ ca cỏ nhõn trong tp th. Qua dy hc nhúm giỳp cỏc em rốn luyn k nng bit lng nghe, bit th hin la chn, tip nhn hiu bit ca ngi khỏc, bit trỡnh by hiu bit ca mỡnh cho ngi khỏc nghe bng nhiu hỡnh thc, tp dt cụng tỏc t chc iu khin, tp ghi chộp chn lc, thng kờ v s lớ thụng tin. Dy hc theo nhúm gm 4 bc sau: - Chia nhúm. - Giao nhim v cho nhúm, iu khin v gi ý hc sinh lm bi. - Hc sinh bỏo cỏo kt qu lm vic trc lp. 4 GV laứm Laứm hoùc sinh - Giáo viên bổ xung, kết luận ý đúng, nhận xét đánh giá. * Các hình thức dạy học theo nhóm: + Thảo luận về một vấn đề học tập. + Tìm hiểu, điều tra một vấn đề thực tế hay trao đổi xung quanh một đề tài. + Đóng vai để thể hiện và truyền tải nội dung của đối tượng thông qua xây dựng cốt truyện. + Ôn tập tổng kết kiến thức, sau một chương hay một phần chương trình. + Thực hiện một bài tập, nhiệm vụ học tập với bản đồ, bảng số liệu hay khảo sát một số vấn đề thực tế. + Tổng kết một hoạt động. + Xây dựng kế hoạch phương án hoạt động. I. 4. 3. Dạy học theo lớp: Là hình thức cơ bản, phổ biến từ trước song phù hợp với kiểu dạy học đề cao vai trò của giáo viên, tổ chức cho học sinh tìm hiểu kiến thức đã được chuẩn bị sẵn bằng các phương tiện dạy học, bằng các bài tập thực hành. II. mét sè PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GÂY HỨNG THÚ, PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH. II. 1. Phương pháp thảo luận. II. 1. 1. Khái niệm. Là phương pháp giáo viên cấu tạo bài học (hay một phần bài học) dưới dạng các bài tập nhận thức hay các vấn đề kế tiếp nhau, nêu lên để học sinh mạn đàm, trao đổi với nhau, trình bày ý kiến cá nhân hay đại diện cho một nhóm trước toàn lớp. Trong phương pháp này học sinh giữ vai trò tích cực, chủ động tham gia trao đổi, thảo luận, giáo viên giữ vai trò nêu vấn đề, gợi ý, thiết kế, định hướng và tổng hợp. Phương pháp thảo luận trong dạy học là một dạng của phương pháp hợp tác. Các hoạt động của mỗi cá nhân trong lớp được tổ chức, phối hợp theo chiều đứng (Thầy - trò) và theo chiều ngang (Trò - trò) để đạt được mục tiêu chung. Phương pháp ngoài việc giúp cho giáo viên đánh giá được kiến thức, kỹ năng và phương pháp làm việc của học sinh, còn giúp cho giáo viên hiểu được thái độ của học sinh. II. 1. 2. Đặc điểm: - Phương pháp thảo luận mục đích khuyến khích sự phân tích một vấn đề, hay các ý kiến khác nhau của học sinh trong những trường hợp nhất định , nó mang lại sự thay đổi thái độ của những người tham gia. - Phương pháp thảo luận thường được tiến hành ở học sinh lớn tuổi cuối cấp. - Thảo luận là một phương pháp không chỉ diễn ra ở trong lớp mà còn diễn ra ở ngoài lớp (sân trường, ở nhà theo nhóm bạn học, ở ngoài thực địa khi đi thực tế). - Kết quả của bất kì một cuộc thảo luận nào cũng phải dẫn đến một kết quả, một kết luận hay một giải pháp, hoặc một sự khái quát trên cơ sở ý kiến đã trình bày. II. 1. 3. Các hình thức và kĩ thuật thực hiện. - Thảo luận nhóm: Chia lớp thành một số nhóm (Từ 6 -8 người) mỗi nhóm được giao một hay một số vấn đề cụ thể có yêu cầu về nội dung, thời gian, cách tiến hành….sau khi thảo luận nhóm xong giáo viên tổ chức thảo luận toàn lớp bằng cách mỗi nhóm cử một đại diện lên trình bày kết quả thảo luận được tiến hành theo bốn bước sau: 5 Bước 1: Chuẩn bị thảo luận: Chia nhóm, cử nhóm trưởng, thư kí và vị trí chỗ ngồi. Bước 2: Giao nhiệm vụ cho từng nhóm: Giáo viên giao nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể để tất cả các học sinh trong lớp đều hiểu, trong quá trình thảo luận yêu cầu các thành viên trong nhóm tập trung thảo luận đóng góp ý kiến sôi nổi có ghi chép cẩn thận và có tổng hợp ý kiến. Bước 3: Tiến hành thảo luận: Học sinh trao đổi bàn bạc, phân tích vấn đề không tranh cãi. Giáo viên quan sát các nhóm, theo dõi, uốn nắn lệch lạc và điều chỉnh đúng hướng chú ý phát hiện các điểm đã thống nhất và các điểm còn tranh luận chưa đưa đến kết quả của từng nhóm. Giáo viên không giải đáp các thắc mắc ngay mà hướng cho học sinh hướng đi và nguồn huy động kiến thức (số liệu, tư liệu) cần thiết cho việc làm sáng tỏ vấn đề. Bước 4: Tổng kết thảo luận: Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình. Các nhóm khác hoặc thành viên trong lớp nêu ý kiến khác với kết quả thảo luận của nhóm bạn (nếu có) hoặc đề xuất kết quả hợp lí hơn. Giáo viên tổng kết làm rõ các nội dung, nhận thức và uốn nắn những sai sót, sửa chữa những lệch lạc, giải đáp thắc mắc hoặc làm sáng tỏ các vấn đề lý thú nảy sinh trong quá trình thảo luận. - Thảo luận theo nhóm xuất phát và nhóm chuyên sâu: Bước 1: Chuẩn bị thảo luận: Chia lớp thành các nhóm học sinh, mỗi nhóm khoảng 5 người, mỗi người được đánh số thứ tự từ 1 đến 5, các nhóm này được gọi là nhóm xuất phát. Bước 2: Giao nhiệm vụ cho từng nhóm: Mỗi học sinh trong nhóm được giao nhiệm vụ cụ thể, chẳng hạn mỗi người được giao đọc và nghiên cứu một phần trong nội dung bài và suy nghĩ cách trả lời. Bước 3: Tiến hành thảo luận: Những người có số giống nhau trong các nhóm khác nhau tìm đến nhau thành lập một nhóm mới. Các nhóm này gọi là nhóm chuyên sâu, cùng trao đổi, thảo luận một nhiêm vụ giống nhau. Bước 4: Tổng kết thảo luận: Tất cả các thành viên trở về nhóm ban đầu (nhóm xuất phát) để thông tin lại những gì mà mình học được từ nhóm chuyên sâu: - Thảo luận ghép đôi: (tuân thủ theo 4 bước) Trước hết thảo luận ở hai người ngồi gần nhau sau đó ghép hai người thành nhóm 4 người, tiếp tục thảo luận ghép 8, 16….cuối cùng là thống nhất toàn lớp thảo luận. - Thảo luận toàn lớp: (tuân thủ theo 4 bước) Do giáo viên chủ trì điều khiển học sinh đóng góp ý kiến, thảo luận một bài hay là một phần của bài học, giáo viên chuẩn bị kĩ hệ thống các câu hỏi và tiến hành thảo luận giải quyết từng vấn đề cụ thể một. II. 1. 4. Ưu nhược điểm của phương pháp thảo luận: Ưu điểm: 6 - Kiến thức: Giúp học sinh mở rộng đào sâu kiến thức, thông qua suy nghĩ, phát hiện những kiến thức mới trong khi thảo luận. - Kĩ năng: Hình thành và phát triển kĩ năng trình bày, tranh luận, thuyết trình, bồi dưỡng phương pháp tự nghiên cứu. - Thái độ: Giáo viên có thể thấy được thái độ, quan điểm của học sinh, năng lực của học sinh trong quá trình thảo luận. Nhược điềm: - Tốn nhiều thời gian, lượng kiến thức ít nếu như học sinh không năng động. - Dễ rơi vào làm việc tập trong ở một bộ phận học sinh tích cực, gây ốn ào kém hiệu quả. - Tạo ra hiện tượng một bộ phận học sinh ỷ lại cho người khác, thiếu trách nhiệm trong đóng góp ý kiến nếu như giáo viên tổ chức không tốt và học sinh của lớp không năng động. II. 1. 5. Điều kiện thảo luận: - Không gian thảo luận chuẩn bị sẵn, có phòng thảo luận (chuyên dụng) càng tốt. - Giáo viên giữ vai trò tổ chức điều khiển cho học sinh. - Đòi hỏi nhiều phương tiện trực quan khác nhau. - Cần nhiều thời gian thảo luận. - Giáo viên phải có kiến thức vững chắc chuyên sâu về vấn đề cần thảo luận. II. 1. 6. Khả năng kết hợp với các phương pháp khác: Có thể kết hợp với nhiều phương pháp khác nhau như: - Thuyết trình, minh hoạ. - Nêu vấn đề. - Điều tra. II. 2. Phương pháp đặt vấn đề (Tranh luận). II. 2. 1. Khái niệm: - Phương pháp đặt vấn đề là một phương pháp dạy học gây hứng thú, phát huy tính tích cực của học sinh trong đó các vấn đề được đặt ra thường nảy sinh từ một đến hai chiều hướng tư duy đối lập nhau của cùng một vấn đề, một sự vật hiện tượng đang tồn tại, đòi hỏi phải có những dẫn chứng, những kiến thức đúng đắn nhằm lí luận và đi đến giải quyết vấn đề đó. - Phương pháp đặt vấn đề cũng là một dạng của phương pháp hợp tác. Các thành viên trong một nhóm có cùng chung quan điểm và nhận định về vấn đề đặt ra và cùng nhau suy nghĩ, tư duy để tìm ra những luận chứng đúng đắn dựa trên sự lập luận để nhằm bảo vệ quan điểm của mình, cũng như đi đến thuyết phục nhóm đối lập. II. 2. 2. Đặc điểm: Phương pháp đặt vấn đề thường được sử dụng nhằm mục đích giải quyết một vấn đề thông qua sự tranh luận của các nhóm, các nhóm từ đó nhằm làm kích động mạnh đến tư duy của học sinh, buộc học sinh phải dùng tư duy và trí tuệ của mình để tìm cơ sở bảo vệ cho quan điểm của mình. - Phương pháp đặt vấn đề thường được thiết kế theo dạng câu hỏi giả định (có hay không) kích thích tư duy với nhiều trạng thái nhận thức khác nhau, nhưng chủ yếu nhằm nảy sinh mâu thuẫn đối lập giữa hai trường phái “có” và “không” từ đó đòi hỏi phải đi giải quyết mâu thuẫn đó để thoả mãn sự nhận thức vấn đề. 7 - Phương pháp đặt vấn đề cũng có thể diễn ra ở ngoài lớp học, ở những buổi học nhóm, những buổi hội thảo…. - Kết quả của sự tranh luận có thể không đi đến cái đích cần tìm nhưng dựa trên cơ sở đó giáo viên giải thích để đi đến nhận định chung nhất một quan điểm đúng đắn của vấn để cần tìm hiểu. Qúa trình tư duy của học sinh của các nhóm lúc này sẽ dễ dàng hình thành nhận thức đúng đắn về vấn đề đã được tranh luận thông qua nhiều ý kiến, nhiều luận cứ sát thực. II. 2. 3. Các hình thức và kĩ thuật thực hiện: Điểm hay nhất của phương pháp này là nó diễn ra một cách tự nhiên, có thể trong lúc giáo viên vào bài, vào đề mục, cũng có thể diễn ra trong lúc một học sinh nào đó đang giải quyết một vấn đề nào đó liên quan đến nội dung chính của phần cần tìm hiểu. Trong bài học địa lí có một số vấn đề có thể làm xuất hiện hai (hoặc nhiều) cách giải quyết khác nhau. Giáo viên có thể nêu ra các khả năng giải quyết, sau đó đặt câu hỏi chung cho toàn lớp và lấy ý kiến (bằng cách đưa tay) để phân loại số em theo cách này, số em theo cách khác. Sau đó, giáo viên đặt câu hỏi "Tại sao em chọn cách này mà không chọn cách khác?" để học sinh theo cách khác nhau tranh luận với nhau. Trong quá trình tranh luận, giáo viên nên có sự gợi ý hướng các em vào chủ đề chính, không đi quá xa, hoặc uốn nắn, sửa chữa kịp thời các ý kiến thiếu chính xác. Kết quả cuối cùng cần có sự khẳng định của giáo viên trên cơ sở giải thích rõ ràng và lí lẽ thuyết phục, kết hợp với tổng kết ý kiến của học sinh. (Lưu ý: có thể có cách giải quyết vấn đề được nhiều em ủng hộ hơn, nhưng chưa phải là cách đúng nhất). - Đặt vấn đề cho toàn lớp. * Các bước tiến hành: Bước 1: Chọn chủ đề đặt vấn đề: - Việc lựa chọn chủ đề trong loại phương pháp đặt vấn đề là hết sức quan trọng, bởi vì: + Chủ đề được lựa chọn để đặt vấn đề phải bao hàm hai mặt của một vấn đề, làm cho người giải quyết nó phải đứng trước một trong hai sự lựa chọn (có cần hoặc không cần). + Chủ đề được lựa chọn thường phải là những phần trọng tâm của bài học mang tính chất nhận thức cao về bản chất của vấn đề cần nhận định. Bước 2: Đặt câu hỏi có vấn đề: - Câu hỏi trong phương pháp đặt vấn đề đưa ra phải hàm chứa các nhận định mang chiều hướng trái ngược nhau, từ đó hình thành nên hai trường phái có quan điểm và nhận định khác nhau về cùng một vấn đề được đặt ra trước đó. Bước 3: Kích thích và điều khiển học sinh giải quyết vấn đề: - Khi câu hỏi được đặt ra, giáo viên phải là người đóng vai trò khởi sướng để kích thích tư duy của học sinh và khuyến khích học sinh nhận định vấn đề và bảo vệ quan điểm của vấn đề mà mình vừa nhận định. - Lúc này lớp học sẽ tự động chia ra thành hai nhóm đối lập nhau về quan điểm nhìn nhận vấn đề, giáo viên phải đóng vai trò là trọng tài ở giữa để điều khiển sự tranh luận 8 của các bên thông qua những ý kiến lập luận nhằm chứng minh và bảo vệ cho quan điểm của nhóm mình. - Khi điểu hành tranh luận giáo viên cần lưu ý tránh tình trạng tranh luận dẫn đến cãi nhau… Bước 4: Kết thúc tranh luận, tổng kết vấn đề: - Nếu cuộc tranh luận ngã ngũ và tự kết thúc được theo chiều hướng đúng về mặt kiến thức thì tốt, còn nều cuộc tranh luận không ngã ngũ hoặc không kết thúc được thì tuỳ thuộc vào thời gian, tuỳ thuộc vào tính chất và tình hình thực tế của cuộc tranh luận mà giáo viên tự quyết định kết thúc tranh luận sau đó phân tích vấn đề và kết luận xem bên nào nhận định đúng và đưa ra được nhiều những bằng chứng, những kiến thức để bảo vệ cho quan điểm của mình. Thông qua đó giáo viên kết luận lại bản chất của vấn đề một lần nữa để học sinh nắm bản chất của vấn đề. - Đặt vấn đề theo từng nhóm. * Các bước tiến hành: - Tuân thủ theo 4 bước như đặt vấn đề cho toàn lớp nhưng ở hình thức này mỗi nhóm được đặt riêng một vấn đề để nhận định và trình bày quan điểm của nhóm để cùng giải quyết. II. 3. Phương pháp đóng vai. II. 3. 1. Khái niệm: Đóng vai là phương pháp, trong đó HS đóng các vai khác nhau thể hiện các sự vật, hiện tượng địa lí trong mối quan hệ của chúng, từ đó nắm kiến thức bài học. II. 3. 2. Đặc điểm: Phương pháp đóng vai được đặc trưng bởi một hoạt động với các nhân vật giả định, mà trong đó, các tình thế trong thực tiễn cuộc sống được thể hiện tức thời thành những hành động có tính kịch. Các hành động có tính kịch được xuất phát từ chính sự hiểu biết, óc tưởng tượng và trí sáng tạo của các em, không cần phải qua tập dượt hay dàn dựng công phu. II. 3. 3. Hình thức và kĩ thuật thực hiện: - Phương pháp đóng vai được tiến hành theo các bước sau: + Nêu bối cảnh, mục tiêu, yêu cầu, tạo không khí đóng vai. + Lựa chọn vai. + Theo các vai trình diễn. + Cho HS thảo luận xung quanh nội dung các vai diễn, rút ra những kết luận cần thiết phù hợp với nội dung bài học. (Chú ý: Nếu thời gian còn nhiều, có thể cho một số HS khác thay một số vai trình diễn, hoặc lặp lại nội dung đóng vai với một "kíp" HS khác). CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CỦA VIỆC DẠY VÀ HỌC NGÀY NAY 9 1. Thc trng chung: Trờn thc t hin nay, khụng ớt cỏc trng, cỏc giỏo viờn dy mụn a Lớ vn cũn s dng ph bin cỏc phng phỏp dy hc truyn thng (ch yu l thuyt trỡnh, c chộp) to cho hc sinh li tip thu th ng chỏn nn. Nhiu giỏo viờn cung cp kin thc trn lan thiu cht lc, thiu s u t v giỏo ỏn. t s dng bn , tranh nh, ớt s dng cỏc phng phỏp mi, dn n vic to cho hc sinh mt tõm lớ nhm chỏn, ngi hc. 2. Thc trng ca trng THPT Bỏ Thc: i vi trng THPT Bỏ Thc, do c thự ca mt trng min nỳi cao nờn lõu nay nhiu giỏo viờn khụng ch b mụn a lớ cú quan im l (hc sinh min nỳi ch cn dy theo phng phỏp truyn thng l phự hp) nờn ó khụng tớch cc trong quỏ trỡnh tỡm tũi v i mi phng phỏp dy hc cho phự hp vi s phỏt trin chung ca nn giỏo dc, cng nh s phỏt trin t duy ca hc sinh nờn to cho hc sinh s nhm chỏn khi hc b mụn. Do ú vic i mi phng phỏp dy v hc to hng thỳ hc tp cho hc sinh l rt cn thit trong thi im hin nay. CHƯƠNG iii Sử dụng MộT Số PHƯƠNG PHáP DạY HọC GÂY HứNG thú, PHáT HUY TíNH TíCH CựC CủA HọC SINH VàO giảng dạy ở MộT Số BàI HọC TRONG CHƯƠNG TRìNH ĐịA Lí TRUNG HọC PHổ THÔNG. I. Phng phỏp tho lun: I. 1. Chng trỡnh a lớ lp 12. Bi 18: ng Bng Sụng Cu Long (Tit 2) T chc tho lun nhúm (c lp chia thnh hai nhúm) mc 1: * Kin thc c bn: - iu kin phỏt trin lng thc thc phm ca ng bng sụng Hng. - iu kin phỏt trin: iu kin t nhiờn: t Khớ hu Ti nguyờn nc. Sinh vt. iu kin kinh t-xó hi: Dõn c-lao ng-t.trng. Chớnh sỏch phỏt trin. Trỡnh thõm canh. C s VCKT. * Giỏo viờn chun b: - Bn t nhiờu, kinh t, bng s liu, tranh nh, lc phúng to (SGK) phiu hc tp PHIU HC TP 1ẹieu kieọn phaựt trieồn 10 [...]... tích cực của học sinh Phương pháp thảo luận Phương pháp Đặt vấn đề (tranh luận) 6 Phương pháp Đóng vai 8 Chương II 9 Thực trạng và giải pháp của việc dạy và học ngày nay Chương III 9 Sử dụng một số phương pháp dạy học gây hứng thú -phát huy tính tích cực của học sinh vào thiết kế giáo án và giảng dạy ở một số bài học trong chương trình Địa Lí THPT Chương IV 18 Kết quả thăm dò và thực nghiệm phương pháp. .. Việc sử dụng và thực nghiệm các phương pháp dạy học gây hứng thú và phát huy tính tích cực của học sinh là hết sức cần thiết trong giáo dục ngày nay, đặc biệt là trong dạy học mơn địa lí, giúp người dạy có thể thực hiện một cách tự nhiên và dễ dàng các cơng đoạn và q trình lên lớ mà khơng bị nhàm chán, tạo các em học sinh có những cách tiếp cận và tìm tòi kiến thức bài học một cách chủ động, tự nhiên,... học bộ mơn cho phù hợp với phương pháp dạy học và linh hoạt trong khâu tổ chức và điều khiển lớp học Cần phải trang bị các phương tiện dạy học hiện đại nhằm tăng cường sự trợ giúp của cơng nghệ thơng tin trong q trình sử dụng phương pháp để tăng tính hiệu quả 2 2 Đối với cấp sở Tăng cường các lớp chun đề về đổi mới phương pháp dạy học để giáo viên có kĩ năng vững vàng khi sử dụng, cũng như thiết kế giáo... sử dụng các phương pháp trên khơng phải bài nào cũng sử dụng được mà tuỳ thược vào đặc điểm và nội dung của từng chương, từng bài và từng mục trong bài mà áp dụng, thậm chí giáo viên giảng dạy còn cần phải quan tâm cả đến đặc điểm, đặc thù của từng lớp, từng vùng và từng miền để áp dụng cho phù hợp và đạt hiệu quả cao trong giảng dạy 2 Đề xuất 2 1 Đối với cấp trường Cần phải đầu tư xây dựng phòng học. .. SGK Địa Lí 10 SGK Địa Lí 11 SGK Địa Lí 12 Quan điểm về mơi trường và phát triển bền vững - Viện nghiên cứu mơi trường và phát triển bền vững Quốc Gia MỤC LỤC PHẦN MỘT Đặt vấn đề Lí do chọn đề tài Trang 1 22 Mục đích nghiên cứu Đối tượng và phạm vi nghiên cứu PHẦN HAI Giải quyết vấn đề Chương I Cơ sở lí luận chung của các vấn đề liên quan 2 Một số phương pháp dạy học gây hứng thú -phát huy tính tích cực. .. ở dạng tiềm năng dân cư phân bố thưa thớt I 3 Chương trình địa lí lớp 10 Tiết 27 - Bài 24: SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ, CÁC HÌNH THÁI QUẦN CƯ VÀ ĐƠ THỊ HỐ (Địa 10, Chương trình CB) Sử dụng phương pháp thảo luận trong dạy học mục III (Đơ thị hố) - Mục tiêu: Học sinh hiểu được đặc điểm và ảnh hưởng của đơ thị hố đến phát triển kinh tế- xã hội và mơi trường - Phương pháp: Thảo luận * Hoạt động 1: Thảo luận nhóm... định biện pháp trồng rừng Việc lí giải của giáo viên về biện pháp trồng rừng cần lưu ý kết hợp với tổng kết lại các ý kiến đúng của học sinh II 3 Sử dụng phương pháp tranh luận trong dạy học bài: "ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG - VẤN ĐỀ LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM" (Địa 12) Nội dung: Định hướng lớn về sản xuất lương thực, thực phẩm của ĐBSCL - Mục tiêu: Học sinh hiểu được việc khai thác hay tăng diện tích trồng... vệ của nhóm 1 Vì vậy nên trong q trình phát triển kinh tế của mình Trung Quốc vẫn tiếp tục phải thực hiện chính sách phát triển kinh tế II 2 Sử dụng phương pháp tranh luận dạy mục III.2 (Tình hình trồng rừng), bài ĐỊA LÍ NGÀNH TRỒNG TRỌT (Địa 10, Ban KHTN): - Giáo viên đặt câu hỏi: Để làm giàu vốn rừng nước ta, hiện nay cần có những biện pháp gì? - Học sinh (nhiều ý kiến khác nhau): bảo vệ rừng, sử dụng. .. thế nào đến phát triển kinh tế - xã hội và mơi trường? 14 + Treo sản phẩm của các nhóm lên bảng, đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình Giáo viên hướng dẫn học sinh tồn lớp so sánh, phân tích và xác nhận kết quả đúng II Phương pháp đặt vấn đề: (tranh luận) II 1 Sử dụng phương pháp tranh luận vào soạn giảng bài 10 : Trung Quốc - tiết 2: Kinh tế - Mục tiêu: Học sinh hiểu... phương pháp Kết quả% giỏi Khá TB yếu 10 61 29 0 12 52 36 0 9.0 43 46 02 13 50 37 00 10 55 34 00 PHẦN BA KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ VIỆC SỬ DỤNG VÀ VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP 1 Kết luận: 20 Với xu hướng của sự phá triển kinh tế-xã hội, cũng như việc tiếp cận các cơng nghệ thơng tin trong thời đại mới, đã tác động mạnh mẽ vào ý thức và sự nhận thức của các em học sinh trong xu thế và xu hướng học tập Việc sử dụng . THANH HOÁ TRƯỜNG THPT BÁ THƯỚC SỬ DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GÂY HỨNG THÚ, PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH VÀO GIẢNG DẠY MỘT SỐ BÀI HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ BẬC THPT Người thực. sinh l rt cn thit trong thi im hin nay. CHƯƠNG iii Sử dụng MộT Số PHƯƠNG PHáP DạY HọC GÂY HứNG thú, PHáT HUY TíNH TíCH CựC CủA HọC SINH VàO giảng dạy ở MộT Số BàI HọC TRONG CHƯƠNG TRìNH ĐịA. TẬP TRUNG VÀO HỌC SINH I. 3. Dạy học gây hứng thứ -phát huy tính tích cực cho học sinh. Dạy học gây hứng thú- phát huy tính tích của học sinh là giáo viên áp dụng những phương pháp dạy học nhằm
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng một số phương pháp dạy học gây hứng thú, phát huy tính tích cực của học sinh vào giảng dạy một số bài học trong chương trình địa lý bậc THPT, Sử dụng một số phương pháp dạy học gây hứng thú, phát huy tính tích cực của học sinh vào giảng dạy một số bài học trong chương trình địa lý bậc THPT, Sử dụng một số phương pháp dạy học gây hứng thú, phát huy tính tích cực của học sinh vào giảng dạy một số bài học trong chương trình địa lý bậc THPT

Từ khóa liên quan