ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG VIỆC SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP TRONG GIỜ LUYỆN TẬP HOÁ HỌC HOÁ HỌC LỚP 8

22 1.2K 2
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG VIỆC SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP TRONG GIỜ LUYỆN TẬP HOÁ HỌC HOÁ HỌC LỚP 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. nghiệm môn hoá học " ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG VIỆC SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP TRONG GIỜ LUYỆN TẬP HOÁ HỌC HOÁ HỌC LỚP 8 phÇn I : më ®Çu 1 I / Đặt vấn đề : Hoá học là khoa học nghiên. luyện tập với nội dung " Đổi mới phơng pháp dạy học trong việc sử dụng hệ thống bài tập trong giờ luyện tập hoá học trong chơng trình hoá học lớp 8 " 2 Phạm vi của chuyên đề : 1. Nghiên. việc đổi mới phơng pháp dạy học, các tài liệu thiết kế các bài giảng môn hoá học và tài liệu về các hệ thống câu hỏi và bài tập phục vụ cho giảng dạy hoá học trong đó có giờ luyện tập hoá học.

Ngày đăng: 29/03/2015, 09:32

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan