0

SKKN Thiết ké trò chơi góp phần đổi mới phương pháp dạy học trong giờ học toán lớp 2

28 1,366 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 13:59

. SL % 2E 28 28 100 0 0 2D 29 27 93,1 2 6,89 6- Trò chơi thứ 6 : LẮP HÌNH AI NHANH , AI ĐÚNG * Mục đích : Thiết kế trò chơi góp phần đổi mới phương pháp dạy học trong giờ Toán lớp 2. GVTH:. 2 – Cụ thể là lớp 2E Trường Tiểu học TT §åi Ng«. Thiết kế trò chơi góp phần đổi mới phương pháp dạy học trong giờ Toán lớp 2. GVTH: Vò Thị Hương Trường Tiểu học TT §åi Ng« - Lục Nam 3 2. PHP DY HC TRONG GI HC TON LP 2 Ngi thc hin : Vũ Thị Hơng Chc v: Giỏo viờnNm hc: 20 11 20 12 Thiết kế trò chơi góp phần đổi mới phương pháp dạy học trong giờ Toán lớp 2. GVTH:
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Thiết ké trò chơi góp phần đổi mới phương pháp dạy học trong giờ học toán lớp 2, SKKN Thiết ké trò chơi góp phần đổi mới phương pháp dạy học trong giờ học toán lớp 2,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan