Thiết kế trò chơi góp phần đối mới PPDH trong giờ học Toán 3

44 1.2K 9
Thiết kế trò chơi góp phần đối mới PPDH trong giờ học Toán 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. nghiệm thiết kế trò chơi học toán lớp 3 82 105 21x5 11x6 400x2 34 62x4 17x2 50 66 50x1 60 đỗ thủy tiên điền l ii bá thớc th 16 Sáng kiến kinh nghiệm thiết kế trò chơi học toán lớp 3 . s cú 3 ch s ( khụng nh ) bi tp s 1 trang 4. đỗ thủy tiên điền l ii bá thớc th 9 Sáng kiến kinh nghiệm thiết kế trò chơi học toán lớp 3 Ni dung ghi trong th nh sau : 30 0 + 400 500 + 40 30 0 504 700. trũ chi s dng trong gi hc toỏn lp 3. 3 - C S THC TIN : a; Thc trng chung ca nh trng : đỗ thủy tiên điền l ii bá thớc th 5 Sáng kiến kinh nghiệm thiết kế trò chơi học toán lớp 3 Qua tỡm hiu

Ngày đăng: 30/03/2015, 15:43

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan