0

Thiết kế trò chơi góp phần đối mới PPDH trong giờ học Toán 3

44 1,150 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 15:43

. nghiệm thiết kế trò chơi học toán lớp 3 82 105 21x5 11x6 400x2 34 62x4 17x2 50 66 50x1 60 đỗ thủy tiên điền l ii bá thớc th 16 Sáng kiến kinh nghiệm thiết kế trò chơi học toán lớp 3 . s cú 3 ch s ( khụng nh ) bi tp s 1 trang 4. đỗ thủy tiên điền l ii bá thớc th 9 Sáng kiến kinh nghiệm thiết kế trò chơi học toán lớp 3 Ni dung ghi trong th nh sau : 30 0 + 400 500 + 40 30 0 504 700. trũ chi s dng trong gi hc toỏn lp 3. 3 - C S THC TIN : a; Thc trng chung ca nh trng : đỗ thủy tiên điền l ii bá thớc th 5 Sáng kiến kinh nghiệm thiết kế trò chơi học toán lớp 3 Qua tỡm hiu
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế trò chơi góp phần đối mới PPDH trong giờ học Toán 3, Thiết kế trò chơi góp phần đối mới PPDH trong giờ học Toán 3,

Từ khóa liên quan