Thiết kế trò chơi góp phần đối mới PPDH trong giờ học Toán 3

44 985 9
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 15:43

Sáng kiến kinh nghiệm thiết kế trò chơi học toán lớp 3 PHN M U I - Lí DO CHN TI i mi phng phỏp dy hc l : Phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng v sỏng to ca hc sinh trờn c s khai thỏc trit cỏc c im tõm sinh lý ca hc sinh tiu hc . l phng hng i mi phng phỏp dy v hc mụn toỏn bc tiu hc . Mt trong nhng bin phỏp ch yu t c mc ớch trờn l gõy cho hc sinh hng thỳ hc tp, to nim tin ,nim vui bng cỏch lụi cun cỏc em vo nhng trũ chi toỏn hc hp dn , phự hp vi trỡnh nhn thc , c im la tui cỏc em trong gi hc toỏn , c bit l cỏc lp u cp . ó nhiu nm dy hc tụi c trn tr mói : lm th no hc sinh ca mỡnh nng ng sỏng to hn , to c hng thỳ trong hc tp, gi hc bt cng thng ,bt ỏp lc ,hc sinh c hc m chi chi m hc . Vỡ vy tụi xin phộp BGH trng tiu hc in L II c thit k cỏc trũ chi trong gi hc toỏn lp 3 , tụi ó a vo gi hc toỏn ngay t u nm v thy kt qu hc tp ca cỏc em tin b hn lờn . n gi hc toỏn cỏc em khụng cũn cm thy cng thng nờn kt qu hc tp cao hn . Vi thi gian th nghim va qua, tụi thy vic thit k trũ chi trong gi hc toỏn gúp phn i mi phng phỏp dy hc toỏn 3 l rt quan trng v thit thc . Tụi xin c trỡnh by kinh nghim trong thit k trũ chi gúp phn i mi phng phỏp dy hc toỏn lp 3 trc hi ng khoa hc trng tiu hc in L II , hi ng khoa hc phũng giỏo dc Bỏ Thc , mong cỏc t chc gúp ý kin cho tụi ngy mt hon thin hn, ging dy cú cht lng hn. Tụi xin chõn thnh cỏm n ! đỗ thủy tiên điền l ii bá thớc th 1 Sáng kiến kinh nghiệm thiết kế trò chơi học toán lớp 3 II Mc ớch nghiờn cu 1: Tỡm hiu h thng ni dung , phng phỏp , hỡnh thc t chc dy hc toỏn lp 3 . Tỡm h thng bi tp cú th thit k thnh trũ chi . 2: Tỡm hiu nhng thun li khú khn ca giỏo viờn v hc sinh khi thit k , s dng trũ chi trong gi hc toỏn . III - NHIM V NGHIấN CU 1 - Tỡm hiu tm quan trng ca i mi phng phỏp dy hc . 2 - Tỡm hiu ý ngha , tỏc dng ca trũ chi toỏn hc . 3 - Nghiờn cu tõm sinh lý la tui hc sinh tiu hc . 4 - Phõn tớch tng hp rỳt ra bi hc kinh nghim . IV- PHM VI NGHIấN CU 1 Hc sinh khi lp 3 C th l lp 3B Trng Tiu hc in l II 2 Cỏc phng phỏp ch o ca ban giỏm hiu. 3 Tp th giỏo viờn Trng Tiu hc in l II. V PHNG PHP NGHIấN CU 1 Phng phỏp nghiờn cu ti liu. 2 Phng phỏp iu tra, quan sỏt . 3 Phng phỏp tng kt kinh nghim . đỗ thủy tiên điền l ii bá thớc th 2 Sáng kiến kinh nghiệm thiết kế trò chơi học toán lớp 3 PHN NI DUNG CHNG I : C S Lí LUN V THC TIN . 1 - C S Lí LUN : Xut phỏt t c im tõm sinh lý ca hc sinh Tiu hc : Hc sinh Tiu hc luụn luụn hiu ng , ham chi thớch cỏi mi l nhng li chúng chỏn . i vi tr trũ chi l mt phỏt hin mi , kớch thớch tũ mũ , mun tỡm hiu , khỏm phỏ . Do vy quan im Thụng qua hot ng vui chi tin hnh hot ng hc tp . l phự hp vi trng tiu hc . Trũ chi toỏn hc nhm mc ớch l thụng qua trũ chi cng c kin thc ca bi hc , luyn tp li kin thc ca bi mi , phỏt hin ra kin thc mi ca bi hc. Thụng qua trũ chi hc sinh nm c kin thc ca bi hc mt cỏch nh nhng . Trong quỏ trỡnh hc toỏn tiu hc , s dng trũ chi toỏn hc cú nhiu tỏc dng nh : Giỳp hc sinh thay i loi hỡnh hot ng trong gi hc , lm cho gi hc bt cng thng , to cm giỏc thoi mỏi , d chu . Hc sinh tip thu kin thc nh nhng , gõy hng thỳ hc tp . đỗ thủy tiên điền l ii bá thớc th 3 Sáng kiến kinh nghiệm thiết kế trò chơi học toán lớp 3 Kớch thớnh s tỡm tũi , to c hi hc sinh t th hin mỡnh . Thụng qua trũ chi , hc sinh vn dng kin thc nng n , hot bỏt , kớch thớch trớ tng tng , trớ nh . T ú phỏt trin t duy mm do, hc tp cỏch s lý thụng minh trong nhng tỡnh hung phc tp tng cng kh nng vn dng trong cuc sng d dng thớch nghi vi iu kin mi ca xó hi . Ngoi ra thụng qua hot ng trũ chi cũn giỳp cỏc em phỏt trin c nhiu phm cht o c nh tỡnh on kt, thõn ỏi, lũng trung thc, tinh thn cng ng trỏch nhim . Vỡ vy trũ chi toỏn hc rt cn thit trong gi hc toỏn tiu hc . 2 NGUYấN TC THIT K TRề CHI : a - NGUYấN TC VA SC, D THC HIN : - Mi trũ chi phi cng c c mt ni dung toỏn hc c th trong chng trỡnh (Cú th l kin thc cn kim tra bi c, kin thc bi mi, kin thc thc hnh, luyn tp) - Chng trỡnh toỏn 3 c chia thnh 5 mch kin thc : S hc v yu t i s, i lng v o i lng, yu t hỡnh hc, yu t thng kờ, cỏc dng toỏn gii. Cỏc trũ chi c xõy dng t cỏc dng bi tp cú chn lc ca cỏc tit hc trong 5 mch kin thc trờn, nhng cú th mang nhng cỏi tờn gi cm, gõy hng thỳ, gúp phn hỡnh thnh, cng c hoc h thng kin thc . - Cỏc trũ chi phi giỳp hc sinh rốn luyn k nng toỏn hc, phỏt huy trớ tu, úc phõn tớch, t duy sỏng to . đỗ thủy tiên điền l ii bá thớc th 4 Sáng kiến kinh nghiệm thiết kế trò chơi học toán lớp 3 - Trũ chi phi phự hp vi qu thi gian (S dng trong gi hc t 5 n 10 phỳt ), thớch hp vi mụi trng hc tp. -Trũ chi cú sc hp dn ,thu hỳt c s chỳ ý, tham gia ca hc sinh, to khụng khớ vui v, thoi mỏi . - Trũ chi cn phi gn gi, sỏt thc, phự hp vi tõm lý la tui hc sinh lp 3 . T chc trũ chi khụng quỏ cu k, phc tp . b - NGUYấN TC KHAI THC V THC HNH : - S dng trit yờu cu, ni dung kin thc c bn, cng nh dựng, phng tin cú sn ca mụn hc ( th vin , dựng ca giỏo viờn, hc sinh). - Cỏc dựng t lm ca giỏo viờn khai thỏc t nhng vt liu gn gi xung quanh ( T cỏc ph liu nh : V hp bỏnh ko, u g, u na, np chai, giy bỡa) Sao cho dựng va m bo tớnh khoa hc, tớnh giỏo dc, tớnh thm m nhng ớt tn kộm. T cỏc nguyờn tc trờn, tụi ó cn c vo ni dung kin thc trong sỏch giỏo khoa, cn c vo thi gian, mc tiờu ra mi tit hc cng nh i tng hc sinh, mụi trng hc tp n v trng min nỳi nh trng Tiu hc in l II, ni tụi ang cụng tỏc thit k cỏc trũ chi s dng trong gi hc toỏn lp 3. 3 - C S THC TIN : a; Thc trng chung ca nh trng : đỗ thủy tiên điền l ii bá thớc th 5 Sáng kiến kinh nghiệm thiết kế trò chơi học toán lớp 3 Qua tỡm hiu mt s giỏo viờn dy lp3 , tỡm hiu hc sinh , ti liu tham kho trng tiu hc in L 2 ,tụi nhn thy: Cỏc ng chớ giỏo viờn cha quan tõm nhiu n vic a trũ chi hc toỏn vo ging dy hoc cú a trũ chi hc toỏn vo gi hc cng ch trong nhng gi thao ging . S d cú tỡnh trng trờn l do cỏc ng chớ giỏo viờn cha nhn thc c ht tỏc dng ca trũ chi trong gi hc toỏn . Vỡ vy m gi hc toỏn cũn trm hc sinh cũn th ng trong hc tp , mt s hc sinh yu kộm cũn ngi hc toỏn , n gi hc toỏn cỏc em khụng hng thỳ dn n kt qu hc tp khụng cao . Do a bn in L 2 l nim nỳi , trỡnh dõn trớ cha ng u nờn vic quan tõm n vic hc tp ca con cỏi cha cao , dựng hc tp ca cỏc em thiu nhiu , tớnh t giỏc hc tp ca cỏc em cha cao . b ,Thc trng ca lp ch nhim : Nm nay tụi c phõn cụng dy lp 3 B trng tiu hc in L II. Lp tụi cú 17 hc sinh trong ú cú : 10 em n , 7 em nam , hc sinh dõn tc Mng l 7 em , hc sinh dõn tc Kinh l 10 em . Trong 17 hc sinh ú ch yu l nụng thụn nờn vic giao tip ca cỏc em cũn hn ch , khụng mnh dn t tin . Vỡ vy ngay t u nm tụi ó vch ra k hoch phi lm sao cho lp mỡnh hot ng sụi ni hn trong gi hc, c bit l trong gi hc toỏn . Tụi thit k cỏc trũ chi trong gi hc toỏn v trỡnh by vi BGH c BGH ng ý nờn tụi a vo ỏp dng trong cỏc gi hc toỏn . T u nm lp hc rt trm , khi tụi a trũ chi hc toỏn vo ỏp dng trong gi hc thỡ khụng khớ hc tp khỏc hn, cỏc em hc tp tớch cc, nhng em chm chp nh em Huõn, em H Nhung cng nng ng hn. Nhng em cú tớnh t ti nh em Khỏnh, em Tỳ cng ho nhp vi cỏc bn hn . Qua 2 t thao ging v thanh tra ca nh trng BGH ó ỏnh giỏ sỏng kớờn ca tụi cú hiu qu cao lm cho cht lng ca lp vt tri hn trc rt nhiu . Tụi nhn thy rng đỗ thủy tiên điền l ii bá thớc th 6 Sáng kiến kinh nghiệm thiết kế trò chơi học toán lớp 3 sỏng kin ca tụi a vo ỏp dng khụng nhng giỳp cỏc em nng ng , sỏng to m cũn giỳp cỏc em bit thng yờu giỳp ln nhau , cựng giỳp nhau tin b , cỏc em bit nhng nhn nhau v ngoan hn trc rt nhiu . Vỡ vy tụi nhn thy rng a trũ chi vo gi hc toỏn tiu hc l cn thit , nht l trong gi hc toỏn ca lp 3. 4 : QUI TRèNH T CHC TRề CHI : TRũ chi toỏn hc thụng qua 5 bc : _ Gii thiu tờn trũ chi _ Ph bin lut chi _ Tin hnh chi _ Tho lun rỳt ra kin thc _ ỏnh giỏ kt lun . đỗ thủy tiên điền l ii bá thớc th 7 Sáng kiến kinh nghiệm thiết kế trò chơi học toán lớp 3 CHNG II THIT K TRề CHI HC TON LP 3 A- TRề CHI Cể NI DUNG S HC V YU T I S. 1 TRề CHI TH I : XP HNG TH T. * Mc ớch chi : Giỳp hc sinh cng c cỏch so sỏnh v sp xp cỏc s theo th t t bộ n ln v ngc li . * Thi gian chi : 5 phỳt * Chun b chi : Giỏo viờn chun b 2 lỏ c hiu ( C giy nh, 2 lỏ cú mu khỏc nhau ) Hc sinh mi i 5 mnh bỡa ( Cú kớch thc 10 x 15 cm ) trong mi mnh bỡa cú ghi cỏc s . Vớ d : Tit 1 : c, vit v so sỏnh cỏc s cú 3 ch s bi tp s 4,5 trang 3 sgk . Khi t chc trũ chi giỏo viờn cú th chun b ni dung ghi trong bỡa : 537; 162; 573; 621;126. * Chn i chi : Mi i 5 Em; cỏc em t t tờn cho i mỡnh ( Vớ d : tờn gi tng ng vi mu sc ca c hiu nh i Xanh, i ) đỗ thủy tiên điền l ii bá thớc th 8 Sáng kiến kinh nghiệm thiết kế trò chơi học toán lớp 3 * Cỏch chi : Hai i trng lờn nhn bỡa ca t v phỏt bỡa cho mi bn i mỡnh. Giỏo viờn yờu cu hai i quan sỏt, t so sỏnh cỏc s vựa nhn trong nhúm vi nhau (trong 1, 2 phỳt ) * Quy c : Khi cụ giỏo hụ hiu lnh v gi 2 lỏ c trờn 2 tay v hai phớa( sang ngang ) yờu cu cỏc em nghe, gi bin lờn cao v xp mi i mt hng ngang, bt u t cụ giỏo. Khi cụ a 2 lỏ c song song v phớa trc cỏc em tp hp hng dc. * Giỏo viờn bt u hụ cỏc cỏch khỏc nhau nh : Tp hp theo th t t bộ n ln ; Tp hp theo th t t ln n bộ sau hai ba ln thi thay i cỏc bin gia hai i ri tip tc chi . * Ban th ký ghi kt qu v tng hp im. Mi ln xp hng ỳng th t, nhanh, khụng n o, xụ ln, lm ln xn, cho 10 im . Xp chm, khụng thng hng, mt trt t tr 2 im . i no xp sai khụng ghi im. Sau 5 phỳt kt thỳc trũ chi i no nhiu im s thng cuc . Trũ chi cú th s dng cỏc tit : So sỏnh cỏc s trong phm vi 10 000 bi tp s 2 trang 101 . So sỏnh cỏc s trong phm vi 100 000 bi tp s 4 trang 147 . 2 TRề CHI TH 2 : KT BN * Mc dớch yờu cu : - Rốn luyn, cng c k nng tớnh nhm nhanh cỏc phộp tớnh cng, tr hoc nhõn, chia ( s trũn chc, trũn trm ). - Luyn tỏc phong nhanh nhn, tinh mt . * Chun b : Giỏo viờn chun b 10 n 15 tm bỡa hỡnh ch nht kớch thc 10 x15 cm ; cú dõy eo . Mi tm u ghi mt phộp tớnh hoc kt qu tng ng . Vớ d : Tit cng tr cỏc s cú 3 ch s ( khụng nh ) bi tp s 1 trang 4. đỗ thủy tiên điền l ii bá thớc th 9 Sáng kiến kinh nghiệm thiết kế trò chơi học toán lớp 3 Ni dung ghi trong th nh sau : 300 + 400 500 + 40 300 504 700 + 400 700 540 124 100 + 20 + 4 500 + 4 700-200-20 480 * Thi gian: t 5 n 7 phỳt. * Cỏch chi : hc sinh xung phong lờn rỳt th ca mỡnh, sau ú tt c i tp hp thnh vũng trũn, cỏc em eo th trc ngc, mi em t quan sỏt s th ca mỡnh ng trc v sau s th ca bn no trong nhúm mỡnh . T tớnh nhm kt qu hoc phộp tớnh tng ng vi kt qu hoc phộp tớnh ghi trờn th ca mỡnh. * Yờu cu c i lc cũ cũ, va hỏt va v tay cựng c lp: Lc cũ cũ cho cỏi giũ nú kho, i xen k cho nú kho cỏi giũ . Khi giỏo viờn hụ Tỡm bn ! tỡm bn ! cỏc em phi nhanh chúng tỡm v chy v vi bn eo th cú kt qu hoc phộp tớnh tng ng vi th ca mỡnh . Nhng ai tỡm ỳng, tỡm nhanh bn mỡnh nht thỡ ghi c 10 im . Bn no tỡm sai thỡ phi t nhm li tỡm ỳng bn mỡnh . Sau mt lt giỏo viờn i th ln ln , sau ú cho cỏc em tip tc chi hoc nhúm khỏc chi . Trũ chi cú th ỏp dng cho tit luyn tp bi s 2 trang 103 sgk , tit luyn tp bi s 3 trang 148 sgk , tit ụn tp bn phộp tớnh trong phm vi 100 000 . 3 TRề CHI TH 3 : GINH C CHIN THNG đỗ thủy tiên điền l ii bá thớc th 10 [...]... nghiệm thiết kế trò chơi học toán lớp 3 * Mc ớch chi :- Cng c khỏi nim gim i mt s ln v gp lờn mt s ln - Luyn cỏch x lý linh hot * Chun b chi : Giỏo viờn chun b mt s phiu hc tp cú th cú ni dung nh sau: - Phiu 1 : Thờm 20 gim 6 ln Bt 14 Gp 5 ln gp 9 ln - Phiu 2 : Gp 4 ln gim 8 ln Bt 14 thờm 4 - Phiu 3 : đỗ thủy tiên điền l ii bá thớc th gp 7 ln 11 Sáng kiến kinh nghiệm Gp4ln thiết kế trò chơi học toán. .. túm tt lờn giy k ụ ly gm 3 dng Phụ tụ lm 2 bn cho mi i, t ỳp xung theo hng ngang ( hc sinh khụng nhỡn thy bi trc khi tớnh gi ) 1 : 438 5 m i 1 87 m i 2 2 5565 kg go Xe th nht 1965 kg đỗ thủy tiên điền l ii bá thớc th 33 ?m Sáng kiến kinh nghiệm thiết kế trò chơi học toán lớp 3 Xe th hai 3 ? kg go R cam 25 qu ? qu R lờ * Cỏch chi : Khi cụ giỏo hụ : (5 phỳt bt u ) thỡ tt c 3 hc sinh ca 2 i lt t giy... u c thng nh nhau ) Trũ chi c s dng trong tit tin Vit Nam bi s 3 trang 131 2 TRề CHI TH 2 : TèM NG I NG * Mc ớch : Cng c biu tng v thi gian * Chuu b : Phiu hc tp cú v mụ hỡnh ng h v thi gian tng ng Vớ d : Tit xem ng h bi s 3 trang 124 Giỏo viờn chun b phiu cú ni dung nh hỡnh v đỗ thủy tiên điền l ii bá thớc th 21 Sáng kiến kinh nghiệm thiết kế trò chơi học toán lớp 3 Bng ph cú ni dung ging phiu hc tp... Túm tt 9 cõy Cõy cam ? cõy Cõy tỏo 3 : H hỏi c 6 qu cam, kộm s cam anh Hi hỏi c hai ln Hóy tớnh s cam anh Hi hỏi c ? Chun b : - Hc sinh mi nhúm chun b 3 t giy ụ ly, bỳt, keo dỏn đỗ thủy tiên điền l ii bá thớc th 35 Sáng kiến kinh nghiệm thiết kế trò chơi học toán lớp 3 - Giỏo viờn chia lp thnh 2 i, mi i t chn tờn t cho i mỡnh * Vớ d :Vng Anh , Vnh Khuyờn Mi i c 3 em i din lờn chi s cũn li lm c... nht Sau 3 - 4 phỳt yờu cu cỏc nhúm dng bỳt, giỏo viờn cha bi trờn bng ph Cỏc nhúm i chộo bi cho nhau chm im Nhúm no c nhiu im s thng cuc 3 TRề CHI TH 3 : ai cao ai thp * Mc ớch chi : Giỳp hc sinh cng c cỏch o, c v so sỏnh s o di - Bc u tp sp xp s liu, lp bng thng kờ - Rốn luyn kh nng quan sỏt, c lng đỗ thủy tiên điền l ii bá thớc th 22 Sáng kiến kinh nghiệm thiết kế trò chơi học toán lớp 3 * Chun... bng cnh nhõn vi cnh Din tớch hỡnh vuụng cú cnh bng 30 m l 900 (m 2 ) 2 3 Nờu quy tc tớnh chu vi hỡnh vuụng ? bn in tip nhng t thớch hp v ch trng trong bi th sau : Din tớch ch nht l gỡ ? Ly di tc thỡ ra ngay Chu vi ch nht d thay Ly nhõn hai l thnh đỗ thủy tiên điền l ii bá thớc th 24 Sáng kiến kinh nghiệm ỏp ỏn : thiết kế trò chơi học toán lớp 3 Din tớch ch nht l gỡ ? Ly di nhõn rng tc thỡ ra ngay... ny ỏp dng cho tit luyn tp bi tp s 2 trang 99 sgk 3 , TRề CHI TH 3 : NHANH TAY, NHANH MT a : Mc ớch chi : Giỳp hc sinh thc hnh nhn bit gúc vuụng trờn mụ hỡnh v t ú cú th ng dng trong cuc sng hng ngy - Phỏt trin trớ tng tng ,úc sỏng to Rốn tớnh cn thn , khộo lộo đỗ thủy tiên điền l ii bá thớc th 27 Sáng kiến kinh nghiệm thiết kế trò chơi học toán lớp 3 b: Chun b : Giỏo viờn gp sn mt s hỡnh mu minh... c gúc vuụng nh hỡnh mu Sau 5 - 7 phỳt nhúm no ghộp c nhiu hỡnh cú gúc vuụng nht thỡ nhúm ú thng cuc Trũ chi c s dng trong tit thc hnh nhn bit v v gúc vuụng bng ờ - ke bi tp s 3 trang 43 sgk đỗ thủy tiên điền l ii bá thớc th 28 Sáng kiến kinh nghiệm thiết kế trò chơi học toán lớp 3 4 , TRề CHI S 4 : NHN DIN HèNH a , Mc ớch chi : Giỳp hc sinh cng c k nng nhn din mt s hỡnh hc c bn nh hỡnh vuụng ,... toỏn liờn quan n rỳt v n v bi s 3 trang 128 SGK đỗ thủy tiên điền l ii bá thớc th 32 Sáng kiến kinh nghiệm thiết kế trò chơi học toán lớp 3 D: TRề CHI RẩN LUYN ,NG DNG K NNG GII TON 1 TRề CHI TH NHT : TèM I Vễ CH * Mc ớch chi : Rốn luyn k nng gii cỏc bi toỏn cú hai phộp tớnh n gin, cỏc bi toỏn cú liờn quan n vic rỳt v n v * Chun b : Giỏo viờn chia lp thnh 2 i , mi i c ra 3 bn i din lờn chi Cỏc bn cũn... t trong khi lm s thng ) Trũ chi cú th s dng tit ụn tp bng nhõn , nhõn s cú hai ch s vi s cú mt ch s (khụng nh ) Tu trỡnh ,i tng hc sinh m giỏo viờn cú th thay i ni dng trong tm bỡa Trũ chi c s dng trong tit ụn tp bng nhõn bi s 1 trang 9 , ụn tp bng chia trang 10 SGK 8 - TRề CHI S 8 : đỗ thủy tiên điền l ii bá thớc th BC MT N THễNG THI 17 Sáng kiến kinh nghiệm thiết kế trò chơi học toán lớp 3 . nghiệm thiết kế trò chơi học toán lớp 3 82 105 21x5 11x6 400x2 34 62x4 17x2 50 66 50x1 60 đỗ thủy tiên điền l ii bá thớc th 16 Sáng kiến kinh nghiệm thiết kế trò chơi học toán lớp 3 . s cú 3 ch s ( khụng nh ) bi tp s 1 trang 4. đỗ thủy tiên điền l ii bá thớc th 9 Sáng kiến kinh nghiệm thiết kế trò chơi học toán lớp 3 Ni dung ghi trong th nh sau : 30 0 + 400 500 + 40 30 0 504 700. trũ chi s dng trong gi hc toỏn lp 3. 3 - C S THC TIN : a; Thc trng chung ca nh trng : đỗ thủy tiên điền l ii bá thớc th 5 Sáng kiến kinh nghiệm thiết kế trò chơi học toán lớp 3 Qua tỡm hiu
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế trò chơi góp phần đối mới PPDH trong giờ học Toán 3, Thiết kế trò chơi góp phần đối mới PPDH trong giờ học Toán 3, Thiết kế trò chơi góp phần đối mới PPDH trong giờ học Toán 3

Từ khóa liên quan