SKKN Thiết kế trò chơi góp phần đổi mới phương pháp dạy học trong giờ học toán lớp 3

18 1.8K 1
SKKN Thiết kế trò chơi góp phần đổi mới phương pháp dạy học trong giờ học toán lớp 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. việc thiết kế trò chơi góp phần đổi mới phơng pháp dạy học, nâng caochats lợng, hiệu quả dạy học môn toán nói chung và môn toán lớp 3 nói riêng. Chơng II: Thiết kế trò chơi học toán lớp 3 I. chức dạy học toán trong chơng trình tiểu học ở cá lớp khác. II- ý kiến đề xuất Đổi mới hình thức tổ chức dạy học là một trong các giải pháp quan trọng để đổi mới phơng pháp dạy học. Trò chơi học. tầm quan trọng của đổi mới phơng pháp dạy học 2- Tìm hiểu các quan điểm chỉ đạo đổi mới phơng pháp dạy họ nói chung và dạy học Toán nói riêng. 3- Tìm hiểu các giải pháp đổi mới 4- Tìm hiểu ý

Ngày đăng: 30/03/2015, 13:57

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan