SKKN Thiết kế trò chơi góp phần đổi mới phương pháp dạy học trong giờ toán lớp 3

34 2K 6
SKKN Thiết kế trò chơi góp phần đổi mới phương pháp dạy học trong giờ toán lớp 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. nên kết quả học tập cao hơn. Với thời gian thử nghiệm vừa qua, tôi thấy việc thiết kế trò chơi, trong giờ học toán, để góp phần đổi mới phương pháp dạy học toán 3 là rất quan trọng và thiết. cả trong tiết ôn tập 4 Vì vậy, tôi thiết kế trò chơi trong giờ học toán lớp 3, đã đưa vào giờ học toán ngay từ đầu năm và thấy kết quả học tập của các em tiến bộ hẳn lên. Đến giờ học toán, . 11 THIẾT KẾ TRÒ CHƠI HỌC TOÁN LỚP 3 12 A/ TRÒ CHƠI CÓ NỘI DUNG SỐ HỌC VÀ YẾU TỐ ĐẠI SỐ 12 1. Trò chơi thứ 1: Xếp hàng thứ tự 12 2. Trò chơi thứ 2: Kết bạn 13 3. Trò chơi thứ 3: Giành cờ chiến

Ngày đăng: 30/03/2015, 13:59

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Mục lục

 • a. Phương pháp điều tra.

 • b. Phương pháp thực nghiệm.

 • B. PHẦN NỘI DUNG

 • CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN

 • 1. Cơ Sở Lý Luận.

 • 2. Thực Trạng.

 • a) Thuận lợi

 • b) Khó khăn

 • + Thực trạng chung của nhà trường:

 • + Thực trạng của lớp chủ nhiệm:

 • c) Thành công

 • d) Hạn chế

 • e) Mặt Mạnh

 • f) Mặt Yếu

 • 3. Giải Pháp Biện Pháp

 • a) Nguyên tắc thiết kế trò chơi:

 • a1. Nguyên tắc vừa sức, dễ thực hiện:

 • a2) Nguyên tắc khai thác và thực hành:

 • b) Quy trình tổ chức trò chơi:

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan