0

SKKN Một số giải pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 2

24 2,155 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 07:08

. kỳ 2 của lớp 1. Vì thế việc dạy tập viết chữ hoa còn gặp khó khăn. Kết quả là học sinh lớp 2 viết chữ hoa còn chưa đẹp . Giải pháp thay thế: Sử dụng một số giải pháp rèn chữ cho học sinh lớp 2 nhằm. hiện trên lớp 2a1 trường Tiểu học Chu Văn An – Huyện Cát Hải, giải pháp thay thế: sử dụng một số giải pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 2 và ứng dụng CNTT vào những bài dạy tập viết chữ hoa ,. Cohen). Gi thuyt ca ti " S dng một số giải pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 2 có nõng cao cht lng dạy tập viết chữ hoa cho học sinh lp 2 trờng tiểu học Chu Văn An - huyn Cỏt Hi" ó
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số giải pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 2, SKKN Một số giải pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 2, , VI. TI LIU THAM KHO, III. CC HOT NG DY HC

Từ khóa liên quan