Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ học thơ

19 5.9K 25
Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ học thơ

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. l- ợng % Số l- ợng % Số l- ợng % 4 Trờng Mầm non Bạn mới 22 11 50 11 50 10 45 ,6 12 54, 4 Động vật Rong và Cá 22 11 50 12 54, 4 12 54, 4 10 45 ,6 Qua khảo sát thực tế cho trẻ làm quen với một số bài. cho trẻ 4 tuổi học thơ đạt kết quả cao. II. Mục đích. 2 - Phát triển ngôn ngữ, tình cảm kỹ năng xã hội, giúp cho trẻ 4 tuổi thích học thơ. - Cô giáo đúc kết đợc nhiều kinh nghiệm dạy thơ cho. nhất gây hứng thú cho trẻ 4 tuổi học thơ đạt kết quả cao. C. Các giải pháp: 1. Tạo cảm hứng ban đầu cho trẻ khi học thơ. Tạo cảm hứng ban đầu cho trẻ là một hình thức lên lớp mà ngay từ giây phút

Ngày đăng: 29/03/2015, 06:19

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • I . Tác giả

 • II . Sản phẩm

 • III . Cam kết

  • Cát Bà, ngày 20 tháng 01 năm 2011

   • Người cam kết

   • Hoàng Thuý Tình

   • Phần IV.

   • Trang

    • Phần đánh giá

    • I- Đánh giá của hội đồng khoa học trường

     • T/M Hội Đồng khoa học

     • II - Đánh giá của hội đồng khoa học cụm

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan