0

SKKN_Rèn khả năng đặt đề một số dạng toán, rèn kỹ năng giải toán cho học sinh lớp 4-5

24 1,585 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 06:17

. Rèn khả năng đặt đề một số dạng tốn, rèn kỹ năng giải tốn cho học sinh lớp 4-5 ĐỀ TÀI RÈN KHẢ NĂNG ĐẶT ĐỀ MỘT SỐ DẠNG TOÁN- RÈN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 4-5 PHẦN I MỞ. học Ân Hữu- Hoài Ân 5 Rèn khả năng đặt đề một số dạng tốn, rèn kỹ năng giải tốn cho học sinh lớp 4-5 D C D C - Tăng (hoặc giảm) số đối tượng. Thêm vào một hình vuông, tôi đặt đề cho bài toán. Trường tiểu học Ân Hữu- Hoài Ân 15 Rèn khả năng đặt đề một số dạng tốn, rèn kỹ năng giải tốn cho học sinh lớp 4-5 a. Cho phân số 35 13 . Hãy tìm số a sao cho khi thêm a vào tử số và mẫu số thì
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN_Rèn khả năng đặt đề một số dạng toán, rèn kỹ năng giải toán cho học sinh lớp 4-5, SKKN_Rèn khả năng đặt đề một số dạng toán, rèn kỹ năng giải toán cho học sinh lớp 4-5,

Từ khóa liên quan