SKKN Nâng cao khả năng viết đồng phân và gọi tên các hợp chất hữu cơ trong môn hóa học THPT

19 2.1K 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 05:50

. phân và gọi tên các hợp chất hữu cơ trong môn hóa học THPT& quot; 2. Mục đích nghiên cứu Nhằm nâng cao chất lượng học tập hóa học hữu ở trường THPT đặc biệt là khả năng viết đồng phân, gọi tên. DUNG IV.1. Cơ sỏ lí thuyết về đồng phân và các cách gọi tên các hợp chất hữu cơ. 1.1. Phân loại đồng phân, tên gọi các hợp chất hữu cơ. 1.1.1. Đồng phân 1.1.1.1. Định nghĩa Những chất có thành phần phân. DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNGTHPT LANG CHÁNH Họ và tên : Tổ bộ môn : Hóa - Sinh -KNN Trường : THPT Lang Chánh TÊN ĐỀ TÀI: NÂNG CAO KHẢ NĂNG VIẾT ĐỒNG PHÂN VÀ GỌI TÊN CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ Năm

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan