Nâng cao hiệu quả dạy và học môn Hóa học THPT bằng việc giải thích các hiện tượng trong đời sống thực tiễn liên quan đến bài học

20 2.5K 27
Nâng cao hiệu quả dạy và học môn Hóa học THPT bằng việc giải thích các hiện tượng trong đời sống thực tiễn liên quan đến bài học

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. với đời sống và lôi cuốn học sinh khi học. III. CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN Nâng cao hiệu quả dạy – học môn hóa học THPT bằng việc giải thích các hiện tượng trong đời sống thực tiễn. Nâng cao hiệu quả dạy – học môn hóa học THPT bằng việc giải thích các hiện tượng trong đời sống thực tiễn có liên quan đến bài học với mục đích góp phần sao cho học sinh dễ hiểu, thiết thực, . trường THPT, với những năm tháng và kiến thức có được tôi xin trình bày đề tài :” Nâng cao hiệu quả dạy và học môn hóa học ở trường THPT bằng việc giải thích các hiện tượng thực tiễn có liên quan

Ngày đăng: 20/03/2015, 14:50

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan