SKKN Đổi mới phương pháp dạy học bằng cách xây dựng hệ thống câu hỏi trong môn sinh học 9

18 2K 9
SKKN Đổi mới phương pháp dạy học bằng cách xây dựng hệ thống câu hỏi trong môn sinh học 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. 10 + SKKN – Đổi mới phương pháp dạy học bằng cách xây dựng hệ thống câu hỏi Môn Sinh học lớp 9 2.3.3.2. Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật * Hệ thống câu hỏi: 1. Mở bài: - Câu hỏi 1:. Sách đổi mới phương pháp dạy học sinh học. Giáo viên thực hiện – Đặng Hùng Vĩ – Đơn vị: Trường THCS Nguyễn Công Trứ 17 SKKN – Đổi mới phương pháp dạy học bằng cách xây dựng hệ thống câu hỏi Môn. Công Trứ 2 SKKN – Đổi mới phương pháp dạy học bằng cách xây dựng hệ thống câu hỏi Môn Sinh học lớp 9 Bàn về phương pháp dạy học và đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, trong khoảng

Ngày đăng: 28/03/2015, 16:48

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan