SKKN Sử dụng sơ đồ hoá dạy phần Sinh vật và môi trường_Sinh học 9

16 1.6K 4
SKKN Sử dụng sơ đồ hoá  dạy phần Sinh vật và môi trường_Sinh học 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. viên trường THCS Nga Tân – Nga Sơn DD: 090 4. 571 206 4 SKKN: Sử dụng sơ đồ hoá dạy phần “ Sinh vật và môi trường Sinh học 9 3. Học sinh phân tích nội dung bài học xác định dạng sơ đồ. 4. Học sinh. 090 4. 571 206 2 SKKN: Sử dụng sơ đồ hoá dạy phần “ Sinh vật và môi trường Sinh học 9 Qua khảo sát chất lượng học sinh là lớp 9C và lớp 9A trường trung học cơ cở Nga Tân tôi thấy: - Đa số học. Giáo viên trường THCS Nga Tân – Nga Sơn DD: 090 4. 571 206 5 SKKN: Sử dụng sơ đồ hoá dạy phần “ Sinh vật và môi trường Sinh học 9 Sinh vật Động vật Thực vật Con người 3. Sơ đồ dạng lưới. -

Ngày đăng: 28/03/2015, 16:40

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • A . ĐẶT VẤN ĐỀ

  • B - GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

  • 1. Sử dụng sơ đồ để hình thành kiến thức mới.

  • 3 Sử dụng sơ đồ để kiểm tra đánh giá.

  • C. KẾT LUẬN

  • 1. Kết quả nghiên cứu.

  • 2. Kiến nghị đề xuất.

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan