0

SKKN Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy và học bộ môn GDCD

19 3,152 27

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:38

. cứu: Trường THCS Chư Ê Wi 3 Hồ Ngọc Tú SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy và học bộ môn GDCD Tìm hiểu về vấn đề dạy và học môn GDCD của học sinh THCS Chư Êwi-. nhiều giáo viên, học sinh, Cha mẹ học sinh vẫn xem đây là môn học phụ. Trường THCS Chư Ê Wi 9 Hồ Ngọc Tú SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy và học bộ môn GDCD *. chuyên môn nghiệp vụ. Trường THCS Chư Ê Wi 8 Hồ Ngọc Tú SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy và học bộ môn GDCD Trong những năm gần đây, vấn đề dạy và học môn GDCD
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy và học bộ môn GDCD, SKKN Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy và học bộ môn GDCD,

Từ khóa liên quan