SKKN Giáo dục một số kĩ năng sống cho học sinh qua bài Thực hiện trật tự an toàn giao thông trong môn Giáo dục công dân lớp 6

20 4.1K 23
SKKN Giáo dục một số kĩ năng sống cho học sinh  qua bài Thực hiện trật tự an toàn giao thông  trong môn Giáo dục công dân lớp 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. sống cho học sinh qua bài: " Thực hiện trật tự an toàn giao thông& quot; trong môn GDCĐ lớp 6 Giả thuyết của đề tài: " ;Giáo dục một số kĩ năng sống cho học sinh qua bài : Thực hiện trật tự. đề thực hiện trật tự an toàn giao thông. Vấn đề nghiên cứu: - Giáo dục một số kĩ năng sống cho học sinh lớp 6 để nâng cao ý thức tự giác thực hiện tốt trật tự an toàn giao thông trong cuộc sống. cứu và mạnh dạn đưa ra một số vấn đề " ;Giáo dục một số kĩ năng sống cho học sinh qua bài : Thực hiện trật tự an toàn giao thông trong môn Giáo dục công dân lớp 6 " Giáo viên : Đỗ Thị Vân

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:38

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan