0

SKKN Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh thực hành trên máy vi tính ở THCS

20 3,935 40

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:25

. từ thầy cô giáo. Vậy vi c đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh thực hành trên máy tính cần được thực hiện. 3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC. Khi học sinh thực hành trên máy tính tôi yêu cầu học sinh nắm vững. nghiên cứu khi vi t đề tài Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh thực hành trên máy vi tính là học sinh khối 6. 5. PHẠM VI VÀ THỜI GIAN. Phạm vi nghiên cứu sẽ là học sinh trường THCS thị trấn. đề trên khi giảng dạy cho các em học sinh THCS tôi đã chọn phương pháp Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh thực hành trên máy vi tính để có thể vi t về kinh nghiệm khi giảng dạy mộn Tin học. 4.
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh thực hành trên máy vi tính ở THCS, SKKN Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh thực hành trên máy vi tính ở THCS,

Từ khóa liên quan