SKKN Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh thực hành trên máy vi tính ở THCS

20 4K 40
SKKN Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh thực hành trên máy vi tính ở THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. từ thầy cô giáo. Vậy vi c đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh thực hành trên máy tính cần được thực hiện. 3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC. Khi học sinh thực hành trên máy tính tôi yêu cầu học sinh nắm vững. nghiên cứu khi vi t đề tài Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh thực hành trên máy vi tính là học sinh khối 6. 5. PHẠM VI VÀ THỜI GIAN. Phạm vi nghiên cứu sẽ là học sinh trường THCS thị trấn. đề trên khi giảng dạy cho các em học sinh THCS tôi đã chọn phương pháp Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh thực hành trên máy vi tính để có thể vi t về kinh nghiệm khi giảng dạy mộn Tin học. 4.

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:25

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan