SKKN Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện trong trường THCS

37 2K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:47

. chiÕn lîc xây dựng kế hoạch * Tiền kế hoạch * Xây dựng kế hoạch sơ bộ * Xây dựng kế hoạch chính thức xây dựng kế hoạch * Tiền kế hoạch * Xây dựng kế hoạch sơ bộ * Xây dựng kế hoạch chính thức Chỉ. thực hiện kế hoạch Chỉ đạo thực hiện kế hoạch Tổ chức thực hiện kế hoạch Tổ chức thực hiện kế hoạch Kiểm tra, đánh giá kế hoạch Kiểm tra, đánh giá kế hoạch 2.2.Tiến trình xây dựng và tổ. loại kh chính trong trờng THcs 4.2. Cấu trúc nội dung một bản kh năm học xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch trong trờng trung học cơ sở trong trờng

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Slide 1

 • Slide 2

 • Slide 3

 • Slide 4

 • Slide 5

 • Slide 6

 • Slide 7

 • Slide 8

 • Slide 9

 • Slide 10

 • 2.2.1. Xây dựng kế hoạch

 • Slide 12

 • Slide 13

 • 2) Xây dựng kế hoạch sơ bộ :

 • 3) Xây dựng kế hoạch chính thức :

 • 2.2.2. Tổ chức thực hiện kế hoạch

 • Slide 17

 • Slide 18

 • 2.2.4. Kiểm tra đánh giá

 • Slide 20

 • Slide 21

 • 3.2. Phương pháp tính chỉ tiêu kế hoạch GD-ĐT

 • Slide 23

 • Slide 24

 • Slide 25

 • Slide 26

 • Slide 27

 • Slide 28

 • Slide 29

 • Ma trận SWOT

 • Slide 31

 • Slide 32

 • Slide 33

 • Slide 34

 • câu hỏi bàI tập

 • Slide 36

 • Slide 37

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan