0

Tổng hợp kiến thức sinh học 10_Luyện thi đại học

139 1,201 3
  • Tổng hợp kiến thức sinh học 10_Luyện thi đại học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 06:43

THPT An Lạc Thôn Giáo viên: Nguyễn Ngọc Hải Phần I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG Thế giới sống là hệ thống vơ cùng đa dạng và khác với hệ thống khơng sống ở nhiều đặc điểm, chủ yếu là tính tổ chức cao, trao đổi chất, cảm ứng, sinh trưởng, phát triển và sinh sản. Hệ sống là hệ mở, có khả năng thích ứng với mơi trường. Một trong những đặc điểm nổi bật của hệ thống sống là có tổ chức phức tạp gồm nhiều cấp tương quan với nhau và tương quan với mơi trường sống. Người ta chia hệ thống sống thành các cấp tổ chức chính từ thấp đến cao như: tế bào, cơ thể, quần tề-lồi, quần xã, hệ sinh thái-sinh quyển. Trong mỗi cấp tổ chức chính có các phụ. Tế bào có các cấp phụ như: phân tử, đại phân tử, bào quan. Cơ thể gồm các cấp phụ như mơ, cơ quan, hệ cơ quan. Cấp chính tồn tại độc lập như một đơn vị sống, còn cấp phụ tồn tại phụ thuộc và cấp chính. Đại phân tử, bào qun chỉ tồn tại trong tế bào. Mơ, cơ quan, hệ cơ quan chỉ có thể tồn tại trong cơn thể. Trong mỗi cấp tổ chức đều thể hiện mối tương quan mật thiết giữa cấu tạo với chức năng sinh lý, giữa cấu tạo và chức năng với mơi trường sống. các cấp tổ chức của thế giới sống xuất hiện và phát triển từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp trong q trình tiến hóa của sự sống theo thời gian và khơng gian. CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG I. Cấp tế bào Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của thế giới sống cả về cấu tạo, chức năng sinh lý và di truyền theo ba ngun lý sau: - Tế bào là tổ chức sống nhỏ nhất, đơn vị tổ chức cơ bản của mọi cơ thể sống. - Tất cả cơ thể sống được cấu tạo từ một hoặc nhiều tế bào. Các q trình chun hóa vật chất và di truyền điều diễn ra trong tế bào. - Tế bào được sinh ra từ tế bào trước đó. Tế bào được cấu tạo gồm các phân tử, đại phân tử, bào quan tạo nên ba thành phần cơ bản là: màng sinh chất, tế bào chất và nhân. Các phân tử và bào quan chỉ thực Trang: - 1 - THPT An Lạc Thôn Giáo viên: Nguyễn Ngọc Hải hiện được chức năng sống trong mối tương tác lẫn nhau trong trong tổ chức tế bào tồn vẹn. Người ta phân biệt hai dạng tế bào cấu tạo nên tất cả các cơ thể sống: tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực. 1. Các phân tử Các phân tử có trong tế bào là các chất vơ cơ (như các muối vơ cơ, nước) và các chất hữu cơ. Các chất hữu cơ đơn phân tập hợp lại thành các chất hữu cơ đa phân nhở các phản ứng trùng ngưng. 2. Các đại phân tử Các đại phân tử chủ yếu là prơptêin và axít nuclêic, chúng là các chất đa phân (gồm các đơn phân là axit amin và nuclêơtit) có vai trò quyết định sự sống của tế bào nhưng chúng chỉ thực hiện được chức năng khi trong tổ chức tế bào. Các phân tử và đại phân tử hợp lại thành các bào quan. 3. Bào quan (organella – cơ quan nhỏ, hay là organoide – tương tự cơ quan) Cấu trúc gồm các đại phân tử và phức hợp trên phân tử có chức năng nhất đònh trong tế bào. Ví dụ: ribơxơm có cấu trúc gồm rARN và prơtêin có chức năng tổng hợp prơtêin * Tóm lại: Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của sự sống. II.Cấp cơ thể - đơn vị sống riêng lẻ Cơ thể là cấp tổ chức sống riêng riêng lẻ (cá thể) có cấu tạo gồm một tế bào hoặc nhiều tế bào, tồn tại và thích nghi với những điều kiện nhất định của mơi trừơng. Cơ thể mang thơngtin di truyền chứa trong hệ gen (ADN) của mình và là liên kết của q trình tiến hóa lâu dài theo cơ chế biến dị và chọn lọc tự nhiên. 1. Cơ thể đơn bào Gồm một tế bào nhưng thể hiện đầy đủ chức năng của một cơ thể sống . Ví dụ: Amip, cơ thể vi khuẩn tuy chỉ một tế bào nhưng hoạt động như một cơ thể sống. Cơ thể Trang: - 2 - THPT An Lạc Thôn Giáo viên: Nguyễn Ngọc Hải đơn bào là các tế bào nhân sơ chỉ có các bào quan đơn giản như ribơxơm hoặc mêzơxơm. Cơ thể đơn bào là tế bào nhân thực có nhiều loại bào quan và có cấu tạo phức tạp, thực hiện các chức nănh nhất định. 2. Cơ thể đa bào Cơ thể đơn bào khác cơ thể đơn bào là cơ thể đa bào có cấu tạo bởi nhiều tế bào. . Ví dụ cơ thể người có đến 6.10 13 tế bào. Trong cơ thể đa bào, các tế bào biệt hóa khác nhau tạo nên rất nhiều loại mơ khác nhau, có chức năng khác nhau. - Mơ: tập hợp nhiều tế bào cùng loại cùng thực hiện một chức năng nhất định. Ví dụ: Mơ biểu bì gồm nhiều tế bào biểu mơ có chức năng bảo vệ; Mơ cơ gồm nhiều tế bào cơ có chức năng vận động; Mơ thần kinh gồm nhiều nơron có chức năng dẫn truyền xung thần kinh. - Cơ quan: nhiều mô khác nhau tập hợp thành cơ quan. - Hệ cơ quan: nhiều cơ quan tập hợp lại tạo thành hệ cơ quan thực hiện một chức năng nhất đònh của cơ thể. Ví dụ: Hệ tuần hồn có tim co bóp để đẩy máu, mạch máu có chức năng dẫn máu. Tóm lại: Cơ thể là 1 thể thống nhất, hoạt động thống nhất nhờ có sự điều hoà và điều chỉnh chung, do đó thích nghi với mơi trường sống. III. Cấp quần thể - Lồi, đơn vị sinh sản Các cơ thể sống riêng biệt được gọi là cá thể. Trong tự nhiên các cá thể thuộc cùng một lồi chung sống với nhau chung một vùng địa lý nhất định tạo nên cấp độ tổ chức sống lá quần thể. - Quần thể được xem là đơn vị sinh sản và tiến hóa. Sinh sản là một tronh những đặc tính quan trọng của cơ thể sống. Để thực hiện chức năng sing sản, dù là sinh sản hữu tính hay vơ tính, các cà thể phải sống chung thành quần thể. Trong quần thể có các nhóm cá thể đực và cái, còn non, trưởng thành, già tập hợp với nhau trong mối quan hệ sinh sản và đó chính là cơ sở của tiến hóa và đó chính là cơ sở của tiến hóa dưới tác động của chon lọc tự nhiên. - Lồi - đơn vò phân loại: Trong một quần thể chỉ tồn tại những cá thể cùng lồi có khả năng giao phối sinh ra con cái hữu thụ. Các quần thể thuộc cùng một lồi có thể Trang: - 3 - THPT An Lạc Thôn Giáo viên: Nguyễn Ngọc Hải phân bố trong các vùng địa lý khác nhau, nhưng trong cùng một vùng địa lý nhất định có thể tồn tại nhiều quần thể khác lồi có nghĩa là các cá thể cùa các quần thể đó khơng thể giao phối với nhau. Các cá thể của các quần thể đó dù có vùng phân bố địa lý khác nhau nhưng nếu có khả năng giao phối sinh con cái hữu thụ thì sẽ thuộc vể một lồi. Các nhà phân loại xem lồi như là đơn vị phân loại nhỏ nhất. IV. Cấp quần xã – mối quan hệ dinh dưỡng Quần xã gồm nhiều quần thể thuộc các loài khác nhau cùng chung sống trong một vùng đòa lý nhất đònh. Mối quan hệ trong quần xã: - Tương tác giữa các cá thể trong quần xã: các cá thể cùng lồi trong quần xã tương tác lẫn nhau trong mối quan hệ sinh sản là chủ yếu, còn mối quan hệ tương tác giữa các cá thể khác lồi trong quần xã chủ yếu là quan hệ dinh dưỡng. - Tương tác giữa các quần thể trong quần xã: Là tập hợp tương tác hỗ trợ hoặc cạnh tranh nhưng ln giữ thế cân bằng cho quần xã và hệ sinh thái. V. Cấp hệ sinh thái-sinh quyển- cấp tổ chức cao nhất của thế giới sống Tập hợp tất cả các quần xã sống trong khí quyển, thủy quyển, địa quyển tạo nên sinh quyển của trái đất. Sinh quyển gồm nhiều hệ sinh thái khác nhau - Hệ sinh thái: Các sinh vật trong quần xã khơng chỉ tương tác lẫn nhau mà còn tương tác với mơi trường sống của chúng. Sinh vật và mơi trường sống tạo nên một thể thống nhất được gọi là hệ sinh thái. - Sinh quyển: là cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của hệ sống, sinh quyển bao gồm: tập hợp tất cả hệ sinh thái trong khí quyển, thuỷ quyển, đòa quyển trên trái đất và cùng với điều kiện sống của chúng. CÁC CÂU HỎI TỰ LUẬN CƠ BẢN 1. Hãy nêu các cấp tổ chức chính của hệ sống theo thứ tự từ thấp đến cao và mối tương quan giữa các cấp đó. 2. Tại sao xem tế bào là cấp tổ chức cơ bản của các cơ thể sống. Trang: - 4 - THPT An Lạc Thôn Giáo viên: Nguyễn Ngọc Hải 3. Cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của sự sống là gì? Thế nào là hệ sinh thái. GIỚI THIỆU CÁC GIỚI SINH VẬT I. Các giới sinh vật 1. Khái niện về giới sinh vật Giới là đơn vị phân loại lớn nhất bao gồm những sinh vật có chung những đặc điểm nhất định. 2. Hệ thống 5 giới sinh vật Giới khởi sinh (Monera) Giới ngun sinh (Protista) Giới nấm (Fungi) Giới thực vật (Plantae) Giới động vật (Animalia) Đặc điểm - Tế bào - Tế bào nhân - Tế bào - Tế bào - Tế bào Trang: - 5 - THPT An Lạc Thôn Giáo viên: Nguyễn Ngọc Hải cấu tạo nhân sơ - Đơn bào thực. - Đơn bào, đa bào nhân thực. - Đa bào phức tạp. nhân thực. - Đa bào phức tạp nhân thực. - Đa bào phức tạp Đặc điểm dinh dưỡng - Dị dưỡng. - Tự dưỡng - Dị dưỡng. - Tự dưỡng - Dị dưỡng hoại sinh. - Sống cố định. - Tự dưỡng quang hợp. - Sống cố định. - Dị dưỡng. - Sống chuyển động Các nhóm điển hình Vi khuẩn Động vật đơn bào, tảo, nấm nhầy. Nấm Thực vật Động vật II. Các bậc phân loại trong giới: 1. Ngun tắc phân loại: Ngun tắc phân loại dựa vào các tiếu chí: cấu tạo, đặc điểm dinh dưỡng, kiểu sinh sản của sinh vật 2. Các bậc phân loại Các bậc phân loại được sấp xếp từ thấp đến cao: Loài (species) – Chi (genus) – Họ (family) – Bộ (order) – Lớp (class) – Ngành (phylum) – Giới (kingdom). Bất kỳ một lồi nào cũng đều được sắp xếp vào một lồi nhất định. 3. Cách đặt tên lồi Đặt tên lồi theo ngun tắc dùng tên kép (theo tiếng La tinh): - Tên thứ nhất là tên chi (viết hoa) - Tên thứ hai là tên lồi (viết thường) Ví dụ: + Lồi người: Homo sapiens. + Chó sói: Canis lupus. (thuộc chi Chó (Canis), học Chó (Canidae), bộ ăn thịt (Carnivora), lớp động vật có vú (Mammalia), ngành Có dây sống (Chordata), giới Động vật (Animalia) Trang: - 6 - THPT An Lạc Thôn Giáo viên: Nguyễn Ngọc Hải III. Đa dạng sinh vật - Đa dạng về lồi: Hiên nay có khoảng 1,8 triệu lồi đã thống kê và ước tính có khoảng 30 triệu lồi trong sinh quyển. - Đa dạng quần xã và hệ sinh thái: các quần xã có mặt ở mội trường cạn, nước ngọt, nước mặn. * Ngày nay do con người khai thác quá mức tự nhiên  cạn kiệt nguồn tài nguyên sinh vật  mất cân bằng sinh thái  giảm độ đa dạng sinh học * Bên cạnh ơ nhiễm môi trường làm giảm nguồn thức ăn, nơi ở, điều kiện sống  tuyệt diệt nhiều loài, nhiều quần xã và hệ sinh thái. * Tóm lại: Bảo tồn đa dạng sinh học khơng chỉ là trách nhiệm của các nhà khoa học, các nhà quản lý, trách nhiệm của nhà nước mà còn là trách nhiệm và nghĩa vụ của tồn dân, trong đó có cả học sinh CÁC CÂU HỎI TỰ LUẬN CƠ BẢN 1. Giới sinh vật là gì? Có bao nhiêu giới sinh vật? 2. Hãy kể tên các bậc chính trong thang phân loại từ thấp đến cao. 3. Hãy viết tên khoa học của hổ, cho biết hổ thuộc lồi tigris, thuộc chi Felis và tên khoa học của sư tử, cho biết sư tử thuộc họ leo, thuộc chi Felis. 4. Em phải làm gì để bảo tồn đa dạng sinh học? Trang: - 7 - THPT An Lạc Thôn Giáo viên: Nguyễn Ngọc Hải CÁC GIỚI SINH VẬT Giới (kingdom) được xem là đơn vị phân loại lớn nhất, trong đó sắp xếp những sinh vật có chung những đặc điểm nhất định. I. Giới khởi sinh (Monera) - Là những sinh vật nhân sơ đơn bào có kích thước nhỏ bé từ 1 - 3µm, là những sinh vật cổ sơ nhất, xuất hiện khoảng 3,5 tỷ năm trước đây. Chúng sống khắp nơi -Phương thức dinh dưỡng rất đa dạng: hóa tự dưỡng, quang tự dưỡng, hóa dị dưỡng, quang dị dưỡng - Đa số vi khuẩn có thành peptiđơglican, chuyển động nhờ roi có cấu tạo đơn giản từ prơtêin flagelin. Nhiều vi khuẩn sống ký sinh trong cơ thể khác.Chúng có khả Trang: - 8 - THPT An Lạc Thôn Giáo viên: Nguyễn Ngọc Hải năng sống trong mội trường rất khắc nghiệt về nhiệt độ (từ 0 – 100 0 C) và độ muối eất cao (20 – 25%). Chúng có vai trò quan trọng trong cân bằng sinh thái, trong thực tiễn sản xuất và sản xuất. Ví dụ: vi khuẩn lam, vi khuẩn cổ, vi khuẩn mêtan. II. Giới ngun sinh (Protista) - Gồm các sinh vật nhân thực cơ thể đơn bào hay đa bào. - Phương thức dinh dưỡng đa dạng: dị dưỡng, tự dưỡng quang hợp, dị dưỡng hoại sinh. - Tùy theo phương thức dinh dưỡng, người ta chia chúng thành: Động vật ngun sinh (Protozoa), thực vật ngun sinh ( hay là tảo – Alge) và nấm nhầy (Myxomycota) + Động vật ngun sinh: Đơn bào, khơng có thành xenlulơzơ, khơng có lục lạp, dị dưỡng, vận động bằng lơng hay roi. Đại diện là: trùng amip, trùng roi, trùng bào tử, + Thực vật ngun sinh (tảo): Đơn bào hay đa bào, có thành xenlulơzơ, có lục lạp, tự dưỡng quang hợp. Đại diện: tảo lục đơn bào, tảo lục đa bào, tảo đỏ, tảo nâu, … + Nấm nhầy: Cơ thể tồn tại ở haipha: pha đơn bào giống amip và pha cộng bào giống khối ngun sinh chất nhầy chứa nhiều nhân, dị dưỡng hoại sinh. Đại diện: nấm nhầy - Hiện nay người ta mơ tả trên 100.000 lồi. Nhiều lồi gây bệnh nguy hiểm cho người và động vật. III. Giới nấm (Fungi) - Là sinh vật nhân thực. Cơ thể đơn bào hay đa bào dạng sợi. Có thành cutin (trừ một số ít có thành xenlulơzơ), khơng có lục lạp, khơng có lơng, roi. - Hình thức sống: dị dưỡng hoại sinh, ký sinh, cộng sinh. - Sinh sản bằng bào tử khơng có lơng và roi. - Đại diện: nấm men, nấm sợi, địa y, giới nấm,. . … + Nấm men: Đơn bào, sinh sản bằng nảy chồi hoặc phân cắt, đơi khi các tế bào dính nhau tạo thành sợi nấm giả - nấm men + Nấm sợi: Đa bào hình sợi sinh sản vơ tính và hữu tính Trang: - 9 - THPT An Lạc Thôn Giáo viên: Nguyễn Ngọc Hải * Các nhóm vi sinh vật - VSV là những sinh vật nhỏ bé có kích thước hiển vi. - Đặc điểm của nhóm VSV: + Kích thước hiển vi. + Sinh trưởng nhanh. + Phân bố rộng, thích ứng cao với mơi trường. - Đại diện: vi khuẩn, động vật ngun sinh, tảo đơn bào, nấm men, virút,… - Vai trò: + Tham gia vào chu trình sinh địa hóa các chất trong tự nhiên. + Sử dụng trong cơng nghệ sinh học để sản xuất kháng sinh, sinh khối,… IV. Giới thực vật (Plantae) 1. Đặc điểm chung của giới thực vật a. Đặc điểm về cấu tạo - Gồm những sinh vật nhân thực đa bào. - Cơ thể được phân hóa thành nhiều mơ và cơ quan khác nhau. - Tế bào có thành xenlulơzơ, chứa lục lạp (sắc tố clorophyl) b. Đặc điểm về dinh dưỡng - Tế bào có nhiều lục lạp chứa sắc tố quang hợp tổng hợp chất hữu cơ cung cấp cho sinh vật khác. - Đời sống cố đònh, tế bào có thành xenlulôzơ nên thân cành cứng cáp, vươn cao, toả rộng tán lá để hấp thu nhiều ánh sáng cho quang hợp c. Đặc điểm của thực vật thích nghi với đời sống trên cạn - Mọc cố định. Có lớp cutin chống mất nước, biểu bì lá có chứa khí khổng để trao đổi khí và thốt hơi nước. - Có mạch dẫn, dẫn truyền các chất: nước, các chất vơ cơ và hữu cơ - Thụ phấn nhờ gió, nước, cơn trùng. Thụ tinh kép tạo hợp tử và nội nhũ để ni phơi phát triển. - Sự tạo thành hạt và quả để bảo vệ ni phơi và duy trì nòi giống. Trang: - 10 - [...]... phải bảo tồn các động vật q hiếm Trang: - 13 - THPT An Lạc Thôn Ngọc Hải Giáo viên: Nguyễn Phần II: SINH HỌC TẾ BÀO Chương I THÀNH PHẦN HĨA HỌC CỦA TẾ BÀO - oOo CÁC NGUN TỐ HĨA HỌC VÀ NƯỚC CỦA TẾ BÀO I Các ngun tố hóa học cấu tạo nên tế bào 1 Những ngun tố hóa học của tế bào Có khoảng 25- 30 ngun tố hóa học trong tự nhiên (92 ngun tố) cấu thành nên cơ thể sống đó là: O (65%), C (16,8%), H (9,5%), N (3,3%),... thành phần chủ yếu của chuỗi và lưới thức ăn, tham gia vào chu trình sinh địa hóa + Trong đời sống: Là nguồn cung cấp thực phẩm và dược phẩm, sức kéo… cho con người Một số động vật ký sinh gây bệnh hoặc là vật chủ trung gian truyền bệnh: giun, sán, muỗi, Trang: - 12 - THPT An Lạc Thôn Ngọc Hải Giáo viên: Nguyễn CÁC CÂU HỎI TỰ LUẬN CƠ BẢN 1 Giới khởi sinh gồm những sinh vật nào và có những đặc điểm... của tồn bộ sinh quyển, vì chúng chuyển hóa năng lượng ánh sáng mặt trời thành năng lượng tích trong các hợp chất hữu cơ Vậy chúng cung cấp năng lượng và chất hữu cơ cho tồn bộ thế giới sống, cân bắng CO2 và O2 trong sinh quyển, do đó duy trì sự sống cho các sinh vật - Đối với con người: cung cấp lương thực, thực phẩm, ngun liệu xây dựng, ngun liệu cơng nghiệp nhẹ, nhiên liệu, Rừng và các sinh thái... khoa học trước hết lại tìm xem ở đó có nước hay khơng? * Khi chúng ta chạm tay nhẹ vào lá cây trinh nữ, lập tức lá cụp lại? Giải thích hiện tượng đó? CÁC CÂU HỎI TỰ LUẬN CƠ BẢN 1 Trình bày cấu trúc hóa học, đặc tính lý hóa và ý nghĩa sinh học của nước Trang: - 18 - THPT An Lạc Thôn Ngọc Hải Giáo viên: Nguyễn CACBOHYĐRAT (SACCARIT) VÀ LIPIT I Cacbohyđrat (Saccarit, gluxit) Cấu tạo từ: C, H, O Cơng thức. .. viên: Nguyễn * Một số thực vật thủy sinh sống ở nước có đặc điểm thích nghi với mơi trường nước là hiện tượng thứ sinh * Thực vật có nguồn gốc từ một lồi tảo lục đa bào ngun thủy 2 Các ngành thực vật - Rêu (Bryophyta): chưa có hệ mạch, tinh trùng có roi thụ tinh nhờ nước Đại diện: rêu, địa tiền, - Quyết (Pteridophyta): Có hệ mạch, tinh trùng có roi thụ tinh nhờ nước Đại diện: dương xỉ - Hạt trần (Gymnospermatophyta):... thể 7 Prôtêin vận động 8 Prôtêin bảo vệ các tín hiệu hoá học Co cơ, vận chuyển Các prôtêin thụ thể trên màng sinh chất Miôfin trong cơ, prôtêin cấu tạo trong đuôi tinh trùng Các kháng thể do cơ Kháng thể, interferon chống lại sự xâm thể tiết ra nhằm chống nhập của vi khuẩn và vi rút lại tác nhân gây bệnh CÁC CÂU HỎI TỰ LUẬN CƠ BẢN 1 Viết cơng thức tổng qt của axit amin và lien kết peptit 2 Phân biệt cấu... pôlinuclêotit - Mang thông tin di truyền từ sao mã từ một đoạn AND trong nhân ra tế bào chất để tARN tương ứng với một gen tham gia tổng hợp prôtêin Là một mạch - Vận chuyển axit amin từ tế pôlynuclêotit có từ 80 đến bào chất tới ribôxôm để tham 100 Nu quấn lại ở một đầu gia tổng hợp prôtêin - Một đầu mang axit amin (3’) , một đầu mang bộ ba rARN đối mã (5’) Là pôlynuclêotit một chứa mạch - Là thành phần... ADN và ARN Trang: - 28 - THPT An Lạc Thôn Ngọc Hải Giáo viên: Nguyễn LIÊN KẾT HĨA HỌC VÀ VAI TRỊ CỦA CHÚNG TRONG CƠ THỂ SỐNG I Khái niệm về liên kết hóa học Khi các ngun tử có số e hóa trị ở cạch nhau sẽ tạo nên lực hút và chúng sẽ liên kết với nhau, mối liên kết đó được gọi là liên kết hóa học II Các loại liên kết hóa học Tùy vào đặc điểm liên kết, người ta chia thành hai loại: liên kết bền vững là... nhân thực - Tế bào nhân thực có màng nhân - Các bào quan khác nhau có cấu trúc phù hợp với chức năng chun hóa của mình B Cấu trúc tế bào nhân thực I Cấu trúc và chức năng của màng sinh chất 1 Cấu trúc của màng Màng sinh chất là một màng rất mỏng, có độ dày tử 7,5 – 10 nm, bao quanh tế bào chất như hàng rào ổn định Màng sinh chất cũng như các màng nội quan khác có cấu tạo gồm: lipit, prơtêin và cacbohydrat,... cách ly ở phía dưới sâu, do đó khi vào mùa đơng một số sinh vật vẫn sống được dưới các tầng băng 2 Vai trò của nước đối với tế bào: - Nước là dung mơi hòa tan các chất - Là mơi trường khuếch tán và phản ứng chủ yếu của các thành phần hóa học trong tế bào Trang: - 16 - THPT An Lạc Thôn Ngọc Hải Giáo viên: Nguyễn - Là ngun liệu cho các phản ứng sinh hóa trong tế bào - Đảm bảo sự cân bằng và ổn định nhiệt . roi. - Hình thức sống: dị dưỡng hoại sinh, ký sinh, cộng sinh. - Sinh sản bằng bào tử khơng có lơng và roi. - Đại diện: nấm men, nấm sợi, địa y, giới nấm,. . … + Nấm men: Đơn bào, sinh sản bằng. sống là gì? Thế nào là hệ sinh thái. GIỚI THI U CÁC GIỚI SINH VẬT I. Các giới sinh vật 1. Khái niện về giới sinh vật Giới là đơn vị phân loại lớn nhất bao gồm những sinh vật có chung những đặc điểm. tài nguyên sinh vật  mất cân bằng sinh thái  giảm độ đa dạng sinh học * Bên cạnh ơ nhiễm môi trường làm giảm nguồn thức ăn, nơi ở, điều kiện sống  tuyệt diệt nhiều loài, nhiều quần xã và hệ sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp kiến thức sinh học 10_Luyện thi đại học, Tổng hợp kiến thức sinh học 10_Luyện thi đại học, Tổng hợp kiến thức sinh học 10_Luyện thi đại học