Tổng hợp kiến thức sinh học 11_Luyện thi đại học

186 1.8K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 06:44

. nước để tổng hợp 1kg chất khơ; Lúa mỳ hay khoai tây thốt 600kg nước mới tổng hợp được 1kg chất khơ. Để tổng hợp 1g chất khơ các cây khác nhau cần tử 200 đến 600 g nước. Do đó nhà sinh lý học người. Sinh học 11 THPT An Lạc Thôn Giáo viên: Nguyễn Ngọc Hải PHẦN: IV SINH HỌC CƠ THỂ - oOo - Chương: I CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯNG A. hóa học của từng loại đất và các điều kiện môi trường cụ thể. Từ đó người ta có thể dự tính được tổng lượng nước cần thi t cho một diện tích gieo trồng của một loại cây trồng nào đó. 16 Sinh học

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan