Tài liệu tổng hợp kiến thức hóa học THCS (hay)

171 6.7K 15

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2014, 18:08

2. Ứng dụng và điều chế a. Ứng dụngClo có nhiều ứng dụng trong đời sống và trong sản suất như: khử trùng nước sinh hoạt, tẩy trắng vải, sợi, bột giấy và được sử dụng nhiều trong công nghiệp cao su, chất dẻo …b. Điều chế Trong phòng thí nghiệm: Cho axit clohidric đặc tác dụng với chất oxi hoá mạnh. PHẦN A: TỔNG HỢP KIẾN THỨC HOÁ HỌC THCS      ! "#$ %& ! '( )*( +, -, .&/ 0  12 3456$#$37 89:8; ) "#$< "#$= :1"" 8> '""" - ?@ 6A9*B :1""C( '"""*D(E F; - , :1""C(%&'""" *D(E3F; GH - , .  "I#$ "I#$ JC "I#$ *=JC   )7 C( 7 )7C(%& 7 8*K >& )7C(%&7 *3*K>& Tổng hợp kiến thức cơ bản hoá học 8 Các khái niệm: 1. Vật thể, chất. L 56M<N,O&P&*=&QC( %5 L 5RQ:S*@$(49SJ: SJ::Q L 0I:<BJTQ.&C(BUB34Q o 1BU513?969'!9(;@9(8T9B&9BVWJR9 VWR9RJ;= X ; !9RJ:Y X !9* #V! o 1B3456*YZMTMKJ[*35'YZ39 [93V\>*3 2. Hỗn hợp và chất tinh khiết. L "I#$%&>&Q0II#$J#4 $]Q L "I#$C(:%5I#$JCI#$*=JC L 1B^&I#$5"I#$:B*=[JT9&J[$\ * #; #$]Q L *K*=:W*3Q*K:B JT9*=&J[Q L '33&*AI#$&J#3*KQ3 3&*AI#$_&:;7V\3$$3$U345 39K9949M&99V83$YH34 3. Nguyên tử. &Q T`&56=8A9JR93 MQ 5C(%$] "5MS%5) L )50&JRBa9:* #J9*UR5) L 5'=(&JR9:* #J9*UR5 A523>$bE L bE50&JRBL9:* #*=J3*9*UR5E 1793eJ&;@$,K$2>$2&Q a6>$5: J&%E a6>$%9c9d(_: J&eE ' #7f; )a; a; Ef; )a; NE:* #A! 4. Nguyên tố hoá học. 6$#$<789:8; ) <7:8; ); *3&4JCT^&& 5. Hoá trị. 6; MT*YZ*K^&7&:(7 g@3T5 a b x y A B &:5&Q,fMQ >&9M]#3T^& -.! So sánh đơn chất và hợp chất đơn chất hợp chất h@9JC9,99&N >9( Z9J_ 'i 6<V 3 4 6 < V % & 34 ) jC(%5'($*(Q jC(%5#$=#$ < )7 J VR! LjC(75*($ *(@ LjC(3785) *(A*B L jC( 3 7 *3 3 34*3 & 1"" L'($*(@5 1""'"""-! L)*(A*B5 1""f'"""aF; - , ! 1""f'"""^&3 a3F; H - , . So sánh nguyên tử và phân tử nguyên tử phân tử T `& 6=8A9 JR93 6=8A9JVR (&J]J^B^& hMK J[ $YH 34Q 7J#MY3 $YH34Q 6*K<&37 $7&J[($7 MKJ[$7*3 ' # 7* 1'!MKJ k l *3 & <& 3 7J#Jk (I 1' * #^& 7 BMmJT&M )7* )1'!* #^& $7BMmJT&M )1'f[* #37 :$7Q áp dụng quy tắc hoá trị 1. Tính hoá trị của 1 nguyên tố L j43T^& ]N(&! L á$V\g1"15&Q,fMQ&fMQi, L 1Y_ 2. Lập CTHH của hợp chất. L j4=H]$ L á$V\g1"15&Q,fMQ ' ' x b b y a a = = L 1Y_Q nnn:V8O@oJ$&1""511""93T^&  F; ^& *&Q Lu ý: '33T& YN] Y> 6. Ph¶n øng ho¸ häc. 6O3NMKJ[*3Q MTMKJ[4&(&9J#4;Y$p( #MVqMm;JC5 -a.→aJ45-3V\>. -a.→J4-*K#$>. -→aJ4-MT$r L &:&&,&,(&,K   Axit m¹nh Axit trung b×nh Axit yÕu Axit rÊt yÕu Hîp chÊt v« c¬ Oxit (A , O  ) Axit (H  B) Baz¬- M(OH)  Muèi (M , B  ) +,&,5+ % 9h+ % 9h+ c 9+ % 9 % + s 9h+ % 9) % + s +,M&/56 % +9& % +9' % +9&+9.&+9+9tE % + c +,B5+9+… +,uB5v+9- % + c 9 % + c  -,*=:,"V&,!5"9".9" % h9"t -,:,+,&,!5"+ c 9" % h+ d 9" c )+ d  Q… .&/&'(!5&+"9'+"9&+"! % 9.&+"! % .&/*=&50+"! % 9+"! % 9tE+"! c … 0 &,5&"h+ d 9&"+ c 9&"+ c ! % … 0 5&9'+ c 9&+ c … PH©n lo¹i HCVC "+ c " % h+ d " " c )+ d " % h+ c " c ++" " % + c " % h oxit axit baz¬ muèi §Þnh nghÜa 6#$^&,>  *3 6#$($7C(   &     7  " *K> &, 6  #$  ( $ 7 C(7*(  *K >   &   :(+" 6#$($7 C(*(*K>  &,Q CTHH j4 , -3TQ1""5 L- % +  Kw L-+ i% Kx j4 &,.:3T Q 1""5"  . j4*(0:3 T 1""50+"!  j4*(09  &,. 1""50 , .  Tªn gäi 1,f1 a , 6U5'D(E3T^& *(**(: 3TQ '$*(:3T N*D(K$J]<Q L-,*=:,5-,a $*(aV L-,:B,5-,a $*(a! L-,:,5-,a $*(a! 1M&/f1*(a V, 6U5'D(E3T^& *(* *(: 3TQ 1( f*(a  &, 6U5'D(E3T^& *(**(: 3TQ TCHH Q13V\>> L+,&,3V\>> VV-, L+,M&/3V\>> VV.&/ %Q+,&,aVV.&/ ( > cQ+,M/aVV-, ( > dQ+,&,a+,M/ (  Q6(OyB(→JAC %Q  13  V\  >  .&/ → 0 > cQ13V\>,M&/→ ( > dQ13V\>*(→ ( "V sQ  13  V\  >  (  → ( (>&,(> Q  13  V\ >  &, → ( > %QVV'((J[( FT L6(OyB(→,& L  6(  VV  $E$&E *=(→C cQVV'(3V\> ,&,→( > dQVV'(aVV( → 0 a.&/ sQ.&/*=&MTR $→,a> Q  13  V\  >  &, → ( (>a&,(> %QVV( aVV'( → ( (>aM&/(> cQVV( a'(→ 0 (>a*((> dQVV( aVV( →% ( (> sQ  0 ;  (  MT R $ Lu ý L+,uB:3 V\>YVV&,VV *( L"+ c 9" % h+ d  Jk:3 B L.&/uB:3 V\>YVV&,VV *( L  0  &,  :   $Y H&, Tính chất hoá học của các hợp chất vô cơ aVV0 a&, aVVM&/ a*( X aVV( X a&,a+,&, a+,.&/ a.&/ aVV0 a'6a>a> Oxit axit Oxit bazơ Muối + n- ớc axit Kiềm Muối aVV-,aVV.&/ Axit Muối + H2O Quỳ tím đỏ Muối + h 2 Muối + Axit Muối Bazơ Kiềm k.tan Quỳ tím xanh Phenolphalein k.màu hồng Muối + h 2 O oxit + h 2 O Muối + axit Muối + bazơ Muối + muối Muối + kim loại Các sản phẩm khác nhau Tchh của oxit Tchh của Axit Tchh của muốiTchh của bazơ 6U5 1_Fk$s,M&/&J#>6 % +9& % +9' % +9&+9.&+Q z3,M&/:3V\>,&,Q >M&/9:3BY%:<BF ^&'(kM&/*=& 0; #$:3B349*=J$ >9:,E($]J4(k3M>R;*Q Muối + bazơ Mèi quan hÖ gi÷a c¸c lo¹i hîp chÊt v« c¬ C¸c ph¬ng tr×nh ho¸ häc minh ho¹ thêng gÆp d-ac+ % →%- % + c +a" %  0 t → a" % + tE % + c ac+ 0 t → %tEac+ % ha+ % →h+ % &+a" % +→&+"! % +"! %  0 t → +a" % + &+a%"→& % a" % + &+a+ % →&+ c & % + c a&+"! % →&+ c ↓a%&+" &+"a"→&a" % + %&+"a+ % →& % + c a" % + .& % a& % h+ d →.&h+ d ↓a%& h+ c a" % +→" % h+ d ) % + s ac" % +→%" c )+ d ) % + s a{&+"→%& c )+ d ac" % +  % + s a& % +→%&+ c .& % a" % h+ d →.&h+ d ↓a%" %"atE→tE % a" % %"a.&+"! % →.& % a%" % + {"atE % + c →%tE c ac" % + %"a&+ c →& % a%" % + )r a" % + aVV'( a+,M/ a.&/ a-, a'( aVV'( a-, a+,&, aVV0   X a" % + a-, a+,a" % 9+a+, Muèi + h 2 O Oxit axitOxit baz¬ Baz¬ KiÒm k.tan a+,&, Kim lo¹i Phi kim a+,M/ aVV0  Axit M¹nh yÕu Lu ý: L 0  ;  ,  *(     - % + c 9 0+9  .&+9  &+9  & % +9  ' % +  … *=MT" % 9+*7Q L 3,*(*S3 3  T &    , &, 5 + c 9 0 % + | 9… L 3$YH34,Y&$Y   E  3  J  *R  ^&  2 $YHQ L ',&,3V\>VV'( NyEFR; (;}& ( &,&( Q 5 &+"a+ % →&"+ c %&+"a+ % →& % + c a" % + L '3V\>"%h+dJk9*(  ;}   R  3 T  & 9 *=Y$:"V 5 a%" % h+ d →h+ d ah+ % ↑a" % + [...]... pháp tính theo thừa số hợp thức Hằng số đợc tính ra từ tỉ lệ hợp thức gọi là thừa số hợp thức và biểu thị bằng chữ cái f Thừa số hợp thức đã đợc tính sẵn và có trong bảng tra cứu chuyên môn Việc tính theo thừa số hợp thức cũng cho cùng kết quả nh phép tính theo tỉ số hợp thức nhng đợc tính đơn giản hơn nhờ các bảng tra cứu có sẵn Thí dụ: Theo thí dụ 2 ở trên thì thừa số hợp thức là: f= 162,5 = 0,727... = CO3 t/b t t k k k k k - k - k - = SiO3 k/kb t t k k k k k k k k = PO4 t/kb t t k k k k k k k k k k k t : hợp chất không tan đợc trong nớc k: hợp chất không tan i: hợp chất ít tan b: hợp chất bay hơi hoặc dễ bi phân huỷ thành khí bay lên kb : hợp chất không bay hơi Vạch ngang - " :hợp chất không tồn tại hoặc bị phân huỷ trong nớc Một số PTHH cần lu ý: Ví dụ: Hoà tan m( gam ) MxOy vào dung dịch... từ từ đến d bột Fe vào hỗn hợp dung dịch gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 10/ Sục từ từ NH3 vào dung dịch AlCl3 Một số phơng pháp giải toán hoá học thông dụng 1 Phơng pháp số học Giải các phép tính Hoá học ở cấp II phổ thông, thông thờng sử dụng phơng pháp số học: Đó là các phép tính dựa vào sự phụ thuộc tỷ lệ giữa các đại lợng và các phép tính phần trăm Cơ sở của các tính toán Hoá học là định luật thành phần... (C6H10O5)n + nH2O nC6H12O6 o hoá học ddaxit ,t C6H12O7 + 2Ag C12H22O11 + H2O quan C6H12O6 + C6H12O6 Hồ tinh bột làm dd Iot chuyển màu xanh trọng glucozơ fructozơ Thức ăn, dợc phẩm Thức ăn, làm bánh kẹo Pha chế Tinh bột là thức ăn cho ngời và động vật, là nguyên liệu để sản xuất đờng Glucozơ, rợu dợc phẩm ứng dụng Etylic Xenlulozơ dùng để sản xuất giấy, vải, đồ gỗ và vật liệu xây dựng Có trong quả chín... 100% - 54,76% = 45,24% Vậy trong hỗn hợp: NaCl chiếm 54,76%, KCl chiếm 45,24% 3 Phơng pháp áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố và khối lợng a/ Nguyên tắc: Trong phản ứng hoá học, các nguyên tố và khối lợng của chúng đợc bảo toàn Từ đó suy ra: + Tổng khối lợng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lợng các chất tạo thành + Tổng khối lợng các chất trớc phản ứng bằng tổng khối lợng các chất sau phản... ứng Hoá học thì bằng tỉ số của tích các khối lợng mol các chất đó với các hệ số trong phơng trình phản ứng Có thể biểu thị dới dạng toán học nh sau: m1 m1 n1 = m2 m2 n2 Trong đó: m1 và m2 là khối lợng các chất, M1, M2 là khối lợng mol các chất còn n1, n2 là hệ số của PTHH Vậy khi tính khối lợng của một chất tham gia phản ứng Hoá học theo khối lợng của một chất khác cần sử dụng những tỉ số hợp thức đã... Br2 C2H2Br4 C6H6 + Br2 C2H4 + H2 C2H6 CH3Cl + HCl C6H5Br + HBr C2H4 + H2O C2H5OH asMT C6H6 + Cl2 ứng dụng Làm nhiên liệu, nguyên Làm nguyên liệu điều chế Làm nhiên liệu hàn xì, Làm dung môi, diều chế liệu trong đời sống và nhựa PE, rợu Etylic, Axit thắp sáng, là nguyên liệu thuốc nhuộm, dợc phẩm, trong công nghiệp Axetic, kích thích quả chín sản xuất PVC, cao su thuốc BVTV Điều chế Có trong... đại số Trong các phơng pháp giải các bài toán Hoá học phơng pháp đại số cũng thờng đợc sử dụng Phơng pháp này có u điểm tiết kiệm đợc thời gian, khi giải các bài toán tổng hợp, tơng đối khó giải bằng các phơng pháp khác Phơng pháp đại số đợc dùng để giải các bài toán Hoá học sau: a Giải bài toán lập CTHH bằng phơng pháp đại số Thí dụ: Đốt cháy một hỗn hợp 300ml hiđrocacbon và amoniac trong oxi có d Sau... cần thiết Bài giải Phơng trình Hoá học: CuSO4 + Fe - > FeSO4 + Cu 160g 64g 16g xg => x = 16.64 = 6,4 g 160 Vậy điều chế đợc 6,4g đồng b Phơng pháp tính theo tỉ số hợp thức Dạng cơ bản của phép tính này tính theo PTHH tức là tìm khối lợng của một trong những chất tham gia hoặc tạo thành phản ứng theo khối lợng của một trong những chất khác nhau Phơng pháp tìm tỉ số hợp thức giữa khối lợng các chất trong... 11 = 2,2 gam Vậy tổng khối lợng muối Clorua khan thu đợc là: M(Muối khan) = 20 + 2,2 = 22,2 (gam) Bài 5: Hoà tan 10gam hỗn hợp 2 muối Cacbonnat kim loại hoá trị 2 và 3 bằng dung dịch HCl d thu đợc dung dịch A và 0,672 lít khí (đktc) Hỏi cô cạn dung dịch A thu đợc bao nhiêu gam muối khác nhau? Bài giải Một bài toán hoá học thờng là phải có phản ứng hoá học xảy ra mà có phản ứng hoá học thì phải viết . PHẦN A: TỔNG HỢP KIẾN THỨC HOÁ HỌC THCS     . GH - , .  "I#$ "I#$ JC "I#$ *=JC   )7 C( 7 )7C(%& 7 8*K >& )7C(%&7 *3*K>& Tổng hợp kiến thức cơ bản hoá học 8 Các khái niệm: 1. Vật thể, chất. L 56M<N,O&P&*=&QC( %5 L 5RQ:S*@$(49SJ: SJ::Q L. ĐỀ CƠ BẢN BỒI DƯỠNG HSG MÔN HOÁ THCS Chuyên đề 1: CƠ CHế Và CÂN BằNG PHơng trình hoá học I/ Phản ứng oxi hoá- khử, và không oxi hoá- khử. 1/ Phản ứng hoá hợp. L kJ(^&$YH5:,Y&;&J[;

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Bµi gi¶i

  • Bµi gi¶i

  • Bµi gi¶i

    • Bµi gi¶i

      • Bµi gi¶i

  • H H

Tài liệu liên quan