0

Chuyên đề: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ tài liệu bổ trợ và nâng cao kiến thức hóa học 9

14 2,344 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2014, 05:52

Đây là một bộ tài liệu hay, có chất lượng cao, giúp các thầy cô trong việc giảng dạy và giúp các em học sinh củng cố và nâng cao kiến thức và luyện thi. Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích cho các thầy cô trong việc bồi dưỡng HSG và giúp các em học sinh học tập tốt bộ môn và luyện thi đạt kết quả tốt. Tài liệu bổ trợ và nâng cao kiến thức Hóa học 9 GV: Trương Thế Thảo – ĐT: 0163.4104805 Website: http://violet.vn/thethao0481 Email: thaonguyenh81@gmail.com Trang: 1 TÀI LIỆU BỔ TRỢ VÀ NÂNG CAO KIẾN THỨC HÓA HỌC 9 gi¸o viªn: TRƯƠNG THẾ THẢO ĐIỆN THOẠI: 0163.4104805 Tài liệu bổ trợ và nâng cao kiến thức Hóa học 9 GV: Trương Thế Thảo – ĐT: 0163.4104805 Website: http://violet.vn/thethao0481 Email: thaonguyenh81@gmail.com Trang: 2 Chuyên ñề 5: MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: I. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ: II. CÁC PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC MINH HỌA: (1) CuO (r) + 2HCl (dd) → CuCl 2(dd) + H 2 O (l) (2) CO 2(k) + CaO (r) → CaCO 3(r) (3) Na 2 O (r) + H 2 O (l) → 2NaOH (dd) (4) 2Fe(OH) 3r o t → Fe 2 O 3(r) + 3H 2 O (5) P 2 O 5(r) + 3H 2 O (l) → 2H 2 PO 4(dd) (6) 2NaOH dd + CO 2k → Na 2 CO 3dd + H 2 O (7) CuSO 4(dd) + 2NaOH → Cu(OH) 2(r) + Na 2 SO 4(dd) (8) H 2 SO 4(dd) + Ca(OH) 2(dd) → CaSO 4(r) + 2H 2 O (l) (9) AgNO 3(dd) + HCl (dd) → AgCl (r + HNO 3(dd) B. BÀI TẬP VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ: I. BÀI TẬP TRĂC NGHIỆM: Câu 1. Cho sơ ñồ phản ứng: X + HCl → Y + H 2 O Y + NaOH → Z ↓ + NaCl Z + HCl → Y + H 2 O X là : A. Fe B.Fe 2 O 3 C. Na 2 O D. MgSO 4 Câu 2: Trong dãy biến hoá sau: → → 0 2 3 + Ca(OH) + CuO X Y CaCO t thì X, Y lần lượt là: A. C, CO 2 . B. C, CO. C. C, Cu. D. CO, Cu Câu 3: Cho sơ ñồ: X → XCl 2 → X(NO 3 ) 2 → X ↓ XCl 3 →X(OH) 3 →X 2 O 3 →X X là: A. Al. B. Fe. C. Mg. D. Cu. Câu 4: Trong dãy biến hoá sau: Al + O 2 X + HCl Y X, Y lần lượt là: MU ỐI Oxit axit (4) (1) (6) (7) (2) (8) (9) (5) (3) Bazơ Axit Oxit bazơ Tài liệu bổ trợ và nâng cao kiến thức Hóa học 9 GV: Trương Thế Thảo – ĐT: 0163.4104805 Website: http://violet.vn/thethao0481 Email: thaonguyenh81@gmail.com Trang: 3 A. Al 2 O 3 , AlCl 3 B. Al 2 O 3 , Al 2 (SO 4 ) 3 C. Al 2 O 3 , Al(OH) 3 D. Al 2 O 3 , Al(NO 3 ) 3 Câu 5: Cho sơ ñồ: Al 2 O 3 → Y → X → XCl 2 → X(OH) 2 → XO ↓ XCl 3 → X(OH) 3 → X 2 O 3. Kim loại X;Y lần lượt là: A. Al; Zn. B. Al; Cu. C. Al; Mg. D. Fe; Al. Câu 6: Trong dãy biến hóa sau: 2 2 O O NaOH C X Y Z → → → thì X, Y, Z là A. CO 2 ; H 2 CO 3 ; Na 2 CO 3 . B. CO; H 2 CO 3 ; NaHCO 3 . C. CO; CO 2 ; NaHCO 3 . D. CO; CO 2 ; NaOH. Câu 7: Cho sơ ñồ biến ñổi sau: Phi kim → Oxit axit (1) → Oxit axit (2) → Axit Dãy chất phù hợp với sơ ñồ trên là: A. P →P 2 O 3 → P 2 O 5 →H 3 PO 3 B. N 2 → NO →N 2 O 5 →HNO 3 C. C → CO → CO 2 → H 2 CO 3 D. S → SO 2 →SO 3 → H 2 SO 4 Câu 8: Bổ túc sơ ñồ phản ứng: (1) (2) (3) Al(OH) 3  Al 2 O 3  Al 2 (SO 4 ) 3  AlCl 3 A. (1) nhiệt phân, (2) dung dịch Na 2 SO 4 , (3) dung dịch BaCl 2 . B. (1) nhiệt phân, (2) dung dịch H 2 SO 4 , (3) dung dịch NaCl. C. (1) nhiệt phân, (2) dung dịch Na 2 SO 4 , (3) dung dịch HCl. D. (1) nhiệt phân, (2) dung dịch H 2 SO 4 , (3) dung dịch BaCl 2 . Câu 9: Cho sơ ñồ phản ứng : Cl 2 NaOH t 0 Al  X (Rắn)  Y (Rắn)  Z (Rắn) Z có công thức là : A. Al 2 O 3 B. AlCl 3 C. Al(OH) 3 D. NaCl. Câu 10: Nhận ñịnh sơ ñồ phản ứng sau : Al  X  Al 2 (SO 4 ) 3  AlCl 3 X có thể là : A. Al 2 O 3 B. Al(NO 3 ) 3 C. Al(OH) 3 D. H 2 SO 4 Câu 11: Cho sơ ñồ: Kim loại → bazơ → muối 1 → muối 2. Dãy chuyển hóa nào sau ñây phù hợp với sơ ñồ trên? A. Na → NaOH → Na 2 SO 4 → NaCl. B. Mg → Mg(OH) 2 →MgSO 4 →MgCl 2 C. Fe → FeO → FeSO 4 → FeCl 2 . D. Cu → CuO → CuSO 4 → CuCl 2 . Câu 12: Trong dãy biến hóa sau: 2 Cl C NaOH 2 3 Fe O X Y Z → → → thì X, Y, Z lần lượt là A. CO 2 ; FeCl 3 ; Fe(OH) 2 . B. Fe; FeCl 3 ; Fe(OH) 3 . C. Fe; FeCl 2 ; Fe(OH) 2 . D. CO 2 ; FeCl 2 ; Fe(OH) 2 . Câu 13: Cho phương trình hóa học sau: X + NaOH → Na 2 CO 3 + H 2 O. X là A. CO. B. NaHCO 3 . C. CO 2 . D. KHCO 3 . Câu 14: Cho sơ ñồ sau: A → B → C → D (Axit) Các chất A, B, C, D có thể lần lượt là A. S, SO 2 , SO 3 , H 2 SO 4 . B. C, CO 2 , CO, H 2 CO 3 . C. N 2 , N 2 O, NO, HNO 2 . D. S, SO 2 , SO 3 , H 2 SO 3 . Tài liệu bổ trợ và nâng cao kiến thức Hóa học 9 GV: Trương Thế Thảo – ĐT: 0163.4104805 Website: http://violet.vn/thethao0481 Email: thaonguyenh81@gmail.com Trang: 4 Câu 15: Cho sơ ñồ sau : Mg+ CO 2 →X+ Y; X+HCl→Z+ H 2 O; Z+NaOH→T+NaCl; T→X+H 2 O. X là: A. MgO B. MgCO 3 C. MgC 2 D. MgCl 2 Câu 16: Trong sơ ñồ pứ sau : A → HCl B → NaOH C → t o CuO. A là : A. Cu B. Cu(OH) 2 C. CuSO 4 . D.CuO. Câu 17: Trong phản ứng sau: 2X + Fe Y + Z + 2H 2 O X, Y, Z có thể là: A. X: H 2 SO 4 loãng; Y: H 2 ; Z: FeSO 4 B. X: H 2 SO 4 ñặc; Y: Fe 2 (SO 4 ) 3 ; Z: SO 2 C. Không có chất nào thỏa mãn ñược phản ứng trên. D. X: H 2 SO 4 ñặc; Y: FeSO 4 ; Z: SO 2 Câu 18: Trong các sơ ñồ biểu thị tính chất hóa học của các hợp chất vô cơ sau, sơ ñồ nào sai? A. Oxit axit + Oxit bazơ Muối + Nước B. Muối + Axit Muối mới + Axit mới C. Axit + Oxit Muối + Nước D. Bazơ không tan Oxit bazơ + Muối Câu 19: Cho các phương trình phản ứng: (1). 2AgNO 3 + Fe(NO 3 ) 2 + (2). 2AgNO 3 + Zn(NO 3 ) 2 + (3). 2AgNO 3 + Cu(NO 3 ) 2 + Các nguyên tố của các phương trình (1), (2), (3) cần ñiền lần lượt là: A. (Ag, N), (O 2 , Zn), (Cu, N) B. (Fe, Ag), (Zn, Ag), (Cu, Ag) C. Tất cả ñều ñúng. D. (Ag, Fe), (Ag, Zn), (Ag, Cu) Câu 20: Cho các phản ứng hóa học sau: MgCO 3 + (X) (Y) + + (Y) + NaOH (Z) + (Z) + (X) (Y) + + (X), (Y), (Z) là những hợp chất nào trong số những hợp chất sau ñây: A. (1) hoặc (3) B. HCl, CO 2 , NaHCO 3 (1) C. HCl, CO 2 , Na 2 CO 3 (3) D. HCl, MgCl 2 , Mg(OH) 2 (2) II. BÀI TẬP TỰ LUẬN: Bài 1: Viết các phương trình hóa học thực hiện các sơ ñồ chuyển hóa sau: 1. FeSO 4 FeCl 2 Fe(OH) 2 Fe Fe 2 O 3 Fe 2 (SO 4 ) 3 FeCl 3 Fe(OH) 3 2. Ca → CaO → CaCl 2 → Ca(NO 3 ) 2 → HNO 3 → Cu(NO 3 ) 2 3. Mg → Cu → Ag → AgNO 3 → Ag 2 CO 3 → CH 3 COOAg 4. SO 2 → S → H 2 S → SO 2 → SO 3 → H 2 SO 4 → CO 2 5. HCl HCl FeS 2 H 2 S H 2 SO 4 CuSO 4 SO 2 SO 2 6. a) Na (1) Na 2 O (2) NaOH (3) NaHCO 3 (4) Na 2 CO 3 (5) CO 2 (6) (7) (8) NaCl Tài liệu bổ trợ và nâng cao kiến thức Hóa học 9 GV: Trương Thế Thảo – ĐT: 0163.4104805 Website: http://violet.vn/thethao0481 Email: thaonguyenh81@gmail.com Trang: 5 7. Ca(HCO 3 ) 2 8. (4) (2) (3) CuCO 3 (1) CuO (2) Cu (3) Cu(NO 3 ) 2 (4) Cu 3 (PO 4 ) 2 Na 2 CO 3 (1) CaCO 3 BaCO 3 (5) CuSO 4 (6) Cu(OH) 2 (7) CuCl 2 (7) (6) (5) CO 2 (1) Al 2 (SO 4 ) 3 (2) AlCl 3 (3) (8) Al 2 S 3 (10) Al 2 (SO 4 ) 3 (11) 8. Al(OH) 3 Al(OH) 3 (7) Al Al(OH) 3 (4) (6) (9) (13) Al 2 O 3 (5) NaAlO 2 AlCl 3 (12) Al(NO 3 ) 3 9. FeCl 2 (3) FeSO 4 (4) Fe(OH) 2 (5) FeO (6) (17) FeCl 2 Fe (1) Fe 3 O 4 (2) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Fe FeCl 3 (7) Fe 2 (SO 4 ) 3 (8) Fe(OH) 3 (9) Fe 2 O 3 (10) (18) FeCl 3 10. FeS 2 (1) SO 2 (2) SO 3 (3) H 2 SO 4 (5) Na 2 SO 4 (6) BaSO 4 (7) NH 3 (10) NaOH (8) NaAlO 2 (9) Na 2 CO 3 11. (1) P 2 O 5 (2) P (6) H 3 PO 4 (3) Ca 3 (PO 4 ) 2 (4) Ca(H 2 PO 4 ) 2 (5) CaHPO 4 (7) PH 3 (8) 12. S (1) SO 2 (2) H 2 SO 3 (3) K 2 SO 3 (4) SO 2 (5) SO 3 (6) H 2 SO 4 (7) (8) (9) (10) KHSO 3 K 2 SO 4 13. Ca (1) CaO (2) Ca(OH) 2 ( 3) CaCO 3 (4) CO 2 (5) NaHCO 3 (6) Na 2 CO 3 (7) NaOH (8) (9) Ca(HCO 3 ) 2 14. K (2) K 2 O (3) KOH (4) K 2 CO 3 (5) K 3 PO 4 (6) K 2 SO 4 KCl (1) (12) KCl (13) KCl (14) KCl (15) KCl (16) KCl (17) KCl Cl 2 (7) HCl (8) CuCl 2 (9) ZnCl 2 (10) MgCl 2 (11) BaCl 2 15. (2) NaHCO 3 (3) Na 2 SO 4 (4) NaOH NaCl (1) NaOH (8) (5) CaCO 3 (6) CO 2 (7) Na 2 CO 3 16. S SO 2 H 2 SO 4 CuSO 4 CuS K 2 SO 3 17. S → )1( SO 2 → )2( SO 3 → )3( H 2 SO 4 → )4( Na 2 SO 4 → )5( BaSO 4 18. SO 2 → )1( Na 2 SO 3 → )2( Na 2 SO 4 → )3( NaOH → )4( Na 2 CO 3 . 19. CaO → )1( CaCO 3 → )2( CaO → )3( Ca(OH) 2 → )4( CaCO 3 → )5( CaSO 4 20. Fe → )1( FeCl 3 → )2( Fe(OH) 3 → )3( Fe 2 O 3 → )4( Fe 2 (SO 4 ) 3 → )5( FeCl 3 . 21. Fe → )1( FeCl 2 → )2( Fe(NO 3 ) 2 → )3( Fe(OH) 2 → )4( FeO → )5( FeSO 4 . 22. Cu → )1( CuO → )2( CuCl 2 → )3( Cu(OH) 2 → )4( CuO → )5( Cu → )6( CuSO 4 . 23. Al 2 O 3 → )1( Al → )2( AlCl 3 → )3( NaCl → )4( NaOH → )5( Cu(OH) 2 . Tài liệu bổ trợ và nâng cao kiến thức Hóa học 9 GV: Trương Thế Thảo – ĐT: 0163.4104805 Website: http://violet.vn/thethao0481 Email: thaonguyenh81@gmail.com Trang: 6 24. Al 2 O 3 Al 2 (SO 4 ) 3 Al Al(OH) 3 Al 2 O 3 Al AlCl 3 Al(NO 3 ) 3 25. Al → Al 2 O 3 → Al 2 (SO 4 ) 3 → AlCl 3 → Al(OH) 3 → Al(NO 3 ) 3 → Al → AlCl 3 → Al(OH) 3 → NaAlO 2 → Al(OH) 3 → Al 2 O 3 → Al. 26.FeS 2 → SO 2 → SO 3 → H 2 SO 4 → CuSO 4 → Na 2 SO 4 → NaOH → Na 2 ZnO 2 . 27. P → P 2 O 5 → H 3 PO 4 → NaH 2 PO 4 → Na 2 HPO 4 → Na 3 PO 4 → NaCl → NaOH. 28. MnO 2 → Cl 2 → NaCl → H 2 → H 2 O → NaOH → Na 2 SO 4 → NaNO 3 . 29. CaCO 3 → CO 2 → Na 2 CO 3 → MgCO 3 → MgO → MgSO 4 → MgCl 2 → Mg(NO 3 ) 2 → MgO → Mg 3 (PO 4 ) 2 . 30. Na → NaOH → NaCl → Cl 2 → HCl → FeCl 2 → FeCl 3 → Fe(OH) 3 → Fe 2 O 3 → Fe → Fe 3 O 4 → FeCl 3 + FeCl 2 Bài 2: Chọn các chất phù hợp với các phản ứng hóa học sau, viết các phương trình hóa học: 1. X 1 + X 2 X 3 + X 4 + X 5 X 4 + X 5 đpcmn X 1 + X 2 + X 6 X 2 + X 6 t o X 7 X 7 + X 1 X 4 + X 5 2. : A Ca(OH) 2 D Ca(OH) 2 CaCO 3 X KHCO 3 M CaCO 3 3. CuSO 4 → B → C → D → Cu. 4. FeS + A → B khí + C B + CuSO 4 → D + E B + F → G vàng + H C + J khí → L L + KI → C + M + N 5. FeS 2 + O 2 o t → A + B A + O 2 o t → C C + D → Axit E. E + Cu → F + A + D. A + D → Axit G. 6. A B C D Biết A là khoáng sản dùng để sản xuất vôi sống, B là khí dùng nạp vào bình chữa lửa 7. A 1 A 2 A 3 A 4 A A A A A B 1 B 2 B 3 B 4 Tài liệu bổ trợ và nâng cao kiến thức Hóa học 9 GV: Trương Thế Thảo – ĐT: 0163.4104805 Website: http://violet.vn/thethao0481 Email: thaonguyenh81@gmail.com Trang: 7 8. +X,t 0 A +Y,t 0 + B +E A Fe D C +Z,t 0 A BiÕt r»ng: A + HCl D + C + H 2 O 9. +X,t 0 +B,t 0 +H 2 O +C MnO 2 > Cl 2 > HCl > X > FeCl 2 + FeCl 3 B, X, C là gì? 10. + X + Y t 0 + Z , t 0 A B C D A Biết C là chất kết tủa màu đỏ nâu và A, B, C, D, X, Y, Z là kí hiệu ứng với công thức 1 chất. 11. Fe + A  FeCl 2 + B 12. Cu + A B + C + D B + C  A C + NaOH  E FeCl 2 + C  D E + HCl F + C + D D + NaOH  Fe(OH) 3 + E A + NaOH G + D Bài 3: Bổ sung các chất vào các phương trình phản ứng sau và viết PTHH (nếu có) : 1. SO 3 + ………… → H 2 SO 4 2. Ca(OH) 2 + ……… → NaOH + ……… + ……… 3. HCl + CaCO 3 → ……… + ……… + ……… 4. CaCO 3 + ……… + ……… → ……… 5. H 2 SO 4 đặc + ……… → CuSO 4 + ……… +……… 6. KMnO 4 + ……… → ……… + MnCl 2 + ……… 7. NaHCO 3 → ……… + ……… + ……… 8. Na 2 CO 3 + ……… → ……… + CO 2 + ……… 9. SO 2 + ……… + ……… → NaHCO 3 10. Fe 3 O 4 + ……… → FeCl 3 +……… + ……… 11. Ca(HCO 3 ) 2 + ……… → ……… + CO 2 + ……… 12. NaOH + ……… → ……… + Ag 2 O + ……… 13. NaOH + ……… → NaClO + ……… + H 2 O 14. H 2 S + ……… → S+ ……… 15. Na 2 SO 3 + ……… + H 2 O → NaHSO 3 16. Al + NaOH + ……… → ……… + H 2  17. NaOH + ……… → CaCO 3 + Na 2 CO 3 + ……… 18. Ca(HCO 3 ) 2 → ……… + CO 2 + ……… 19. HCl + ……… → CaCl 2 + ……… + H 2 O 20. (NH 4 ) 2 SO 4 + ……… → Na 2 SO 4 + ……… + ……… 21. NaOH + ……… → NaHSO 3 22.KHCO 3 + KOH → ……… + ……… 23. BaCl 2 + ?  NaCl + ? 24. HCl + ? → FeCl 2 + ? 25. H 2 SO 4 +Na 2 SO 3 → Na 2 SO 4 +?+? 26. Cl 2 +? → FeCl 3 27. HCl + CaCO 3 → CaCl 2 +?+? 28. NaOH +? → Na 2 SO 4 +? 29. ?+ K 2 SO 4 → ?+ BaSO 4 . 30.Mg + ? → ? + Ag 31. Ba(HCO 3 ) 2 +? → BaCO 3 + ? 32. ? → Fe 2 O 3 + H 2 O 33 . KOH + ? → K 2 SO 4 + ? 34. ? + H 2 SO 4 → Zn SO 4 + H 2 35. ? + CO 2 → Ca CO 3 + H 2 O 36. ? + Na 2 SO 4 → BaSO 4 + ? 37. CuSO 4 +? → Cu(OH) 2 +? 38. Cu(NO 3 ) 2 +? → CuS+? 39. Cu + ? → CuCl 2 40. CaCl 2 + Na 2 CO 3 → 41. Na 2 SO 3 +H 2 SO 4 → 42.SiO 2 + Ca(OH) 2 → 43. CaCl 2 + NaNO 3 → 44. Mg + ZnSO 4 → 45. Ni(NO 3 ) 2 + KCl → 46. Hg(NO 3 ) 2 +Ag → 47. FeCl 2 + Na 2 CO 3 → 48. CaSO 3 +H 2 SO 4 → 49. MgCl 2 + NaNO 3 → 50. Al + ZnSO 4 → 51. Zn(NO 3 ) 2 + KCl → 52. Fe(NO 3 ) 2 +Mg → Tài liệu bổ trợ và nâng cao kiến thức Hóa học 9 GV: Trương Thế Thảo – ĐT: 0163.4104805 Website: http://violet.vn/thethao0481 Email: thaonguyenh81@gmail.com Trang: 8 53. BaCl 2 + Na 2 CO 3 → 54. K 2 SO 3 +H 2 SO 4 → 55. BaCl 2 + NaNO 3 → 56. Al + ZnSO 4 → 57. Pb(NO 3 ) 2 + KCl → 58. Cu(NO 3 ) 2 +Ag → 59. KCl + MgCO 3 → 60. Na 2 SO 3 +H 2 SO 4 → 61. CaCl 2 + NaNO 3 → 62. HCl + MgSO 4 → 63. Cu(NO 3 ) 2 o t → ? + NO 2 + O 2 64. AgNO 3 +Hg → 65. KOH +Fe 2 (SO 4 ) 3 → 66. Ba +Na 2 SO 4 → 67. KCl +K 2 SO 4 → 68. KOH +FeCl 3 → 69. Ba(OH) 2 +K 2 CO 3 → 70. Mg + CuSO 4 → 71. HNO 3 +CaCO 3 → 72. Na 2 CO 3 +ZnCl 2 → 73. Zn +Fe(NO 3 ) 2 → 74. H 2 SO 4 +MgSO 3 → 75. H 2 SO 4 +CuSO 3 → 76. Ca(OH) 2 +K 2 CO 3 → 77. NaOH +FeCl 3 → 78. HCl +BaCO 3 → 79. Na 2 CO 3 +ZnCl 2 → 80. Zn + CuSO 4 → 81. Al +Mg(NO 3 ) 2 → 82. NaCl +K 2 SO 4 → 83. NaCl +K 2 SO 4 → 84. Na 2 CO 3 +ZnCl 2 → 85. Hg +AgNO 3 → 86. KOH +Fe 2 (SO 4 ) 3 → 87. K 2 CO 3 + MgSO 4 → 88. HNO 3 +CaCO 3 → 89. Fe + CuSO 4 → 90. Ca(OH) 2 + H 3 PO 4 → C. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP (VIẾT PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC): I. Viết phương trình hóa học: - Viết sơ ñồ phản ứng gồm công thức hóa học các chất tham gia và sản phẩm - Cân bằng phương trình hóa học. * Lưu ý khi thực hiện sơ ñồ chuỗi phản ứng: + Nắm vững tính chất hóa học của các chất và phương pháp ñiều chế + Mỗi dấu mũi tên trong sơ ñồ viết 1 PTHH. + Ghi rõ ñiều kiện phản ứng và cân bằng ñầy ñủ, chính xác. II. Các phương pháp cân bằng phương trình hóa học: 1. Phương pháp nguyên tử nguyên tố: Khi cân bằng ta cố ý viết các ñơn chất khí (H 2 , O 2 , N 2 ) dưới dạng nguyên tử riêng biệt rồi lập luận qua một số bước. Ví dụ: Cân bằng phản ứng P + O 2  P 2 O 5 Ta viết: P + O  P 2 O 5 Để tạo thành 1 phân tử P 2 O 5 cần 2 nguyên tử P và 5 nguyên tử O: 2P + 5O  P 2 O 5 Nhưng phân tử oxi bao giờ cũng gồm hai nguyên tử, như vậy nếu lấy 5 phân tử oxi tức là số nguyên tử oxi tăng lên gấp 2 thì số nguyên tử P và số phân tử P 2 O 5 cũng tăng lên gấp 2, tức 4 nguyên tử P và 2 phân tử P 2 O 5 Do ñó: 4P + 5O 2  2 P 2 O 5 2. Phương pháp hóa trị tác dụng: Hóa trị tác dụng là hóa trị của nhóm nguyên tử hay nguyên tử của các nguyên tố trong chất tham gia và tạo thành trong phản ứng hóa học. Áp dụng phương pháp này cần tiến hành các bước sau: + Xác ñịnh hóa trị tác dụng: BaCl 2 + Fe 2 (SO 4 ) 3  BaSO 4 + FeCl 3 Hóa trị tác dụng lần lượt từ trái qua phải là: II - I - III - II - II - II - III - I Tìm bội số chung nhỏ nhất của các hóa trị tác dụng: BSCNN(1, 2, 3) = 6 Tài liệu bổ trợ và nâng cao kiến thức Hóa học 9 GV: Trương Thế Thảo – ĐT: 0163.4104805 Website: http://violet.vn/thethao0481 Email: thaonguyenh81@gmail.com Trang: 9 + Lấy BSCNN chia cho các hóa trị ta ñược các hệ số: 6 : II = 3 , 6 : III = 2 , 6 : I = 6 Thay vào phản ứng: 3BaCl 2 + Fe 2 (SO 4 ) 3  3BaSO 4 + 2FeCl 3 3. Phương pháp dùng hệ số phân số: Đặt các hệ số vào các công thức của các chất tham gia phản ứng, không phân biệt số nguyên hay phân số sao cho số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở hai vế bằng nhau. Sau ñó khử mẫu số chung của tất cả các hệ số. Ví dụ: P + O 2  P 2 O 5 + Đặt hệ số ñể cân bằng: 2P + 2 5 O 2  P 2 O 5 + Nhân các hệ số với mẫu số chung nhỏ nhất ñể khử các phân số. Ỏ ñây nhân 2. 2.2P + 2. 2 5 O 2  2 P 2 O 5 hay 4P + 5O 2  2 P 2 O 5 4. Phương pháp "chẵn - lẻ": Một phản ứng sau khi ñã cân bằng thì số nguyên tử của một nguyên tố ở vế trái bằng số nguyên tử nguyên tố ñó ở vế phải. Vì vậy nếu số nguyên tử của một nguyên tố ở một vế là số chẵn thì số nguyên tử nguyên tố ñó ở vế kia phải chẵn. Nếu ở một công thức nào ñó số nguyên tử nguyên tố ñó còn lẻ thì phải nhân ñôi. Ví dụ: FeS 2 + O 2  Fe 2 O 3 + SO 2 Ở vế trái số nguyên tử O 2 là chẵn với bất kỳ hệ số nào. Ở vế phải, trong SO 2 oxi là chẵn nhưng trong Fe 2 O 3 oxi là lẻ nên phải nhân ñôi. Từ ñó cân bằng tiếp các hệ số còn lại. 2 Fe 2 O 3  4FeS 2  8SO 2  11O 2 Đó là thứ tự suy ra các hệ số của các chất. Thay vào PTPU ta ñược: 4FeS 2 + 11O 2  2 Fe 2 O 3 + 8SO 2 5. Phương pháp xuất phát từ nguyên tố chung nhất: Chọn nguyên tố có mặt ở nhiều hợp chất nhất trong phản ứng ñể bắt ñầu cân bằng hệ số các phân tử. Ví dụ: Cu + HNO 3  Cu(NO 3 ) 2 + NO + H 2 O Nguyên tố có mặt nhiều nhất là nguyên tố oxi, ở vế phải có 8 nguyên tử, vế trái có 3. Bội số chung nhỏ nhất của 8 và 3 là 24, vậy hệ số của HNO 3 là 24 : 3 = 8 Ta có 8HNO 3  4H 2 O  2NO (Vì số nguyên tử N ở vế trái chẵn)  3Cu(NO 3 ) 2  3Cu Vậy phản ứng cân bằng là: 3Cu + 8HNO 3  3Cu(NO 3 ) 2 + 2NO + 4H 2 O 6. Phương pháp cân bằng theo "nguyên tố tiêu biểu": Nguyên tố tiêu biểu là nguyên tố có ñặc ñiểm sau: + Có mặt ít nhất trong các chất ở phản ứng ñó. + Liên quan gián tiếp nhất ñến nhiều chất trong phản ứng. + Chưa thăng bằng về nguyên tử ở hai vế. Phương pháp cân bằng này tiến hành qua ba bước: a. Chọn nguyên tố tiêu biểu. b. Cân bằng nguyên tố tiêu biểu. c. Cân bằng các nguyên tố khác theo nguyên tố này. Ví dụ: KMnO 4 + HCl  KCl + MnCl 2 + Cl 2 + H 2 O a. Chọn nguyên tố tiêu biểu: O b. Cân bằng nguyên tố tiêu biểu: KMnO 4  4H 2 O c. Cân bằng các nguyên tố khác: + Cân bằng H: 4H 2 O  8HCl + Cân bằng Cl: 8HCl  KCl + MnCl 2 + 5/2Cl 2 Ta ñược: KMnO 4 + 8HCl  KCl + MnCl 2 + 5/2Cl 2 + 4H 2 O Tài liệu bổ trợ và nâng cao kiến thức Hóa học 9 GV: Trương Thế Thảo – ĐT: 0163.4104805 Website: http://violet.vn/thethao0481 Email: thaonguyenh81@gmail.com Trang: 10 Sau cùng nhân tất cả hễ số với mẫu số chung ta có: 2KMnO 4 + 16HCl  2KCl + 2MnCl 2 + 5Cl 2 + 8H 2 O 7. Phương pháp cân bằng theo trình tự kim loại - phi kim: Theo phương pháp này ñầu tiên cân bằng số nguyên tử kim loại, sau ñến phi kim và cuối cùng là H, sau cùng ñưa các hệ số ñã biết ñể cân bằng nguyên tử O. Ví dụ 1. NH 3 + O 2  NO + H 2 O Phản ứng này không có kim loại, nguyên tử phi kim N ñã cân bằng. Vậy ta cân bằng luôn H: 2NH 3  3 H 2 O (Tính BSCNN, sau ñó lấy BSCNN chia cho các chỉ số ñể ñược các hệ số) + Cân bằng N: 2NH 3  2NO + Cân bằng O và thay vào ta có: 2NH 3 + 5/2O 2  2NO + 3 H 2 O Cuối cùng nhân các hệ số với mẫu số chung nhỏ nhất: 4NH 3 + 5O 2  4NO + 6 H 2 O Ví dụ 2. CuFeS 2 + O 2  CuO + Fe 2 O 3 + SO 2 Hoàn toàn tương tự như trên. Do nguyên tử Cu ñã cân bằng, ñầu tiên ta cân bằng Fe, tiếp theo cân bằng theo thứ tự Cu  S  O rồi nhân ñôi các hệ số: 4CuFeS 2 + 13O 2  4CuO + 2Fe 2 O 3 + 8SO 2 8. Phương pháp cân bằng phản ứng cháy của chất hữu cơ: a. Phản ứng cháy của hidrocacbon: Nên cân bằng theo trình tự sau: - Cân bằng số nguyên tử C - Cân bằng số nguyên tử H - Cân bằng số nguyên tử O. Cân bằng số nguyên tử O bằng cách tính tổng số nguyên tử O ở vế phải sau ñó chia cho 2 ñược hệ số O ở vế phải, nếu chia lẻ thì ta nhân tất cả các chất ở 2 vế với 2. Ví dụ : C 2 H 6 + O 2  CO 2 + H 2 O Cân bằng C C 2 H 6 + O 2 2CO 2 + H 2 O cân bằng H C 2 H 6 + O 2 2 CO 2 + 3 H 2 O cân băng O , số nguyên tử O vế phải = 2*2 + 3 = 7, sau ñó chia cho 2 ñược hệ số O vế trái (7:2 = 7/2) do 7/2 chia lẻ nên nhân tất cả các phân tử ở 2 vế với 2 2 C 2 H 6 + 7 O 2  4 CO 2 + 6 H 2 O b. Phản ứng cháy của hợp chất chứa O. Cân bằng theo trình tự sau: - Cân bằng số nguyên tử C. - Cân bằng số nguyên tử H. - Cân bằng số nguyên tử O bằng cách tính số nguyên tử O ở vế phải rồi trừ ñi số nguyên tử O có trong hợp chất. Kết quả thu ñược ñem chia ñôi sẽ ra hệ số của phân tử O2. Nếu hệ số ñó lẻ thì nhân ñôi cả 2 vế của PT ñể khử mẫu số. 9. Phương pháp xuất phát từ bản chất hóa học của phản ứng: Phương pháp này lập luận dựa vào bản chất của phản ứng ñể cân bằng. Ví dụ: Fe 2 O 3 + CO  Fe + CO 2 Theo phản ứng trên, khi CO bị oxi hóa thành CO 2 nó sẽ kết hợp thêm oxi. Trong phân tử Fe 2 O 3 có 3 nguyên tử oxi, như vậy ñủ ñể biến 3 phân tử CO thành 3 phân tử CO 2 . Do ñó ta cần ñặt hệ số 3 trước công thức CO và CO 2 sau ñó ñặt hệ số 2 trước Fe: Fe 2 O 3 + 3CO  2Fe + 3 CO 2 10. Phương pháp ñại số - Nguyên tắc: số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở hai vế phải bằng nhau. - Các bước cân bằng: [...].. .Tài li u b tr và nâng cao ki n th c Hóa h c 9 GV: Trương Th Th o – T: 0163.4104805 + t n s là các h s h p th c + Dùng nh lu t b o toàn kh i lư ng cân b ng nguyên t và l p phương trình i s + Ch n nghi m tùy ý cho m t n, r i dùng h phương trình i s suy ra các n s còn l i Thí D : a FeS2 + b O2 → c Fe2O3 + d SO2 Ta có: Fe: a = 2c... t c: d a vào s b o toàn electron nghĩa là t ng s electron c a ch t kh cho ph i b ng t ng s electron ch t oxi hóa nh n - Các bư c cân b ng: + Bư c 1: Vi t sơ ph n ng v i các nguyên t có s thay i s oxi hóa + Bư c 2: Vi t các quá trình: kh (cho electron), oxi hóa (nh n electron) + Bư c 3: Cân b ng electron: nhân h s : T ng s electron cho = t ng s electron nh n (t ng s oxi hóa gi m = t ng s oxi hóa tăng)... a môi trư ng (H2O, dung d ch axit ho c bazơ tham gia) * Các nguyên t c: + N u ph n ng có axit tham gia: v nào th a O ph i thêm H+ t o H2O + N u ph n ng có bazơ tham gia: v nào th a O ph i thêm H2O t o ra OH- * Các bư c ti n hành: - Bư c 1: Tách ion, xác nh các nguyên t có s oxi hóa thay i và vi t các n a ph n ng oxi hóa – kh - Bư c 2: Cân b ng các bán ph n ng: + Cân b ng s nguyên t m i nguyên t hai... *** Ghi chú: Tài li u này là c a th y Trương Th Th o biên so n và t ng h p t nhi u ngu n tư li u khác nhau Quý th y cô giáo và các em h c sinh có th s d ng, sao chép, in n ph c v cho vi c gi ng d y và h c t p như m t tài li u tham kh o nhưng ph i chú thích rõ ràng v ngu n g c tôn tr ng quy n tác gi Trân tr ng c m ơn!!! I LOVE CHEMISTRY GV: Trương Th Th o Trình chuyên môn: HSP Hóa H c i n tho i:... + H2 19) Ca(OH)2 + HBr CaBr2 + H2O 20) Ca(OH)2 + HCl CaCl2 + H2O 21) Ca(OH)2 + H2SO4 CaSO4 + H2O 22) Ca(OH)2 + Na2CO3 CaCO3 + NaOH 23) Na2S + H2SO4 Na2SO4 + H2S 24) Na2S + HCl NaCl + H2S 25) K3PO4 + Mg(OH)2 KOH + Mg3 (PO4)2 26) Mg + HCl MgCl2 + H2 27) Fe + H2SO4 FeSO4 + H2 Website: http://violet.vn/thethao0481 Email: thaonguyenh81@gmail.com Trang: 12 Tài li u b tr và nâng cao ki n th c Hóa h c 9 GV:... KNO2 + HClO3 KNO3 + HCl 68) H2SO3 + H2O2 H2SO4 + H2O 69) H2SO3 + H2S S + H2O 70) Zn + HNO3 Zn(NO3)2 + NO + NH4NO3 + H2O 71) Zn + HNO3 Zn(NO3)2 + N2O + NO + NH4NO3 + H2O 72) Cl2 + KOH KClO + KCl + H2O 73) Cl2 + KOH KClO3 + KCl + H2O Website: http://violet.vn/thethao0481 Email: thaonguyenh81@gmail.com Trang: 13 Tài li u b tr và nâng cao ki n th c Hóa h c 9 GV: Trương Th Th o – T: 0163.4104805 74) S + KOH... tích thêm electron vào m i n a ph n ng cân b ng i n tích - Bư c 3: Cân b ng electron, nhân h s : T ng s electron cho = t ng s electron nh n (t ng s oxi hóa gi m = t ng s oxi hóa tăng) - Bư c 4: C ng các n a ph n ng ta có phương trình ion thu g n - Bư c 5: chuy n phương trình d ng ion thu g n thành phương trình ion y và phương trình phân t c n c ng vào hai v nh ng lư ng b ng nhau các cation ho c anion... và phương trình phân t c n c ng vào hai v nh ng lư ng b ng nhau các cation ho c anion bù tr i n tích Website: http://violet.vn/thethao0481 Email: thaonguyenh81@gmail.com Trang: 11 Tài li u b tr và nâng cao ki n th c Hóa h c 9 GV: Trương Th Th o – T: 0163.4104805 * Thí D : Cân b ng phương trình ph n ng: Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O + Bư c 1: Cu + H+ + NO3- → Cu2+ + 2NO3- + NO + H2O Cu0 → Cu2+ NO3-... + KOH KCl + KClO3 + H2O 79) S + KOH K2S + K2SO3 + H2O 80) Al + NaNO3 + NaOH Na3AlO3 + NH3 + H2O 81) Fe + KNO3 Fe2O3 + N2 + K2O 82) Al + Fe3O4 Al2O3 + Fe 84) NO2 + H2O HNO3 + NO 85) HNO2 HNO3 + NO + H2O 86) NO2 + NaOH NaNO3 + NaNO2 + H2O 87) S + NaOH Na2SO4 + Na2S + H2O 88) Br2 + NaOH NaBr + NaBrO3 + H2O 89) Fe2S + O2 SO2 + Fe2O3 90 ) Fe2S + HNO3 Fe(NO3)3 + NO + H2SO4 + H2O 91 ) M + HNO3 M(NO3)n + NxOy... CÂN B NG CÁC PTHH: Mg(OH)2 + KCl 1) MgCl2 + KOH 2) Cu(OH)2 + HCl CuCl2 + H2O 3) Cu(OH)2 + H2SO4 CuSO4 + H2O 4) FeO + HCl FeCl2 + H2O 5) Fe2O3 + H2SO4 Fe2 (SO4)3 + H2O 6) Cu(NO3)2 + NaOH Cu(OH)2 + NaNO3 7) P + O2 P2 O 5 8) NO + O2 NO2 9) NO2 + O2 + H2O HNO3 10) SO2 + O2 SO3 11) N2O5 + H2O HNO3 12) Al2(SO4)3 + AgNO3 Al(NO3)3 + Ag2SO4 13) Al2 (SO4)3 + NaOH Al(OH)3 + Na2SO4 14) CaO + CO2 CaCO3 15) CaO + H2O . 2 O O NaOH C X Y Z → → → thì X, Y, Z là A. CO 2 ; H 2 CO 3 ; Na 2 CO 3 . B. CO; H 2 CO 3 ; NaHCO 3 . C. CO; CO 2 ; NaHCO 3 . D. CO; CO 2 ; NaOH. Câu 7: Cho sơ ñồ biến ñổi sau: Phi kim. A. CO. B. NaHCO 3 . C. CO 2 . D. KHCO 3 . Câu 14: Cho sơ ñồ sau: A → B → C → D (Axit) Các chất A, B, C, D có thể lần lượt là A. S, SO 2 , SO 3 , H 2 SO 4 . B. C, CO 2 , CO, H 2 CO 3 thaonguyenh81@gmail.com Trang: 5 7. Ca(HCO 3 ) 2 8. (4) (2) (3) CuCO 3 (1) CuO (2) Cu (3) Cu(NO 3 ) 2 (4) Cu 3 (PO 4 ) 2 Na 2 CO 3 (1) CaCO 3 BaCO 3 (5) CuSO 4
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ tài liệu bổ trợ và nâng cao kiến thức hóa học 9, Chuyên đề: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ tài liệu bổ trợ và nâng cao kiến thức hóa học 9,

Từ khóa liên quan