0

Tổng hợp kiến thức sinh học 12_Luyện thi đại học

268 1,677 5
  • Tổng hợp kiến thức sinh học 12_Luyện thi đại học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 06:43

Lý thuyt Sinh hc 12 Trng THPT An Lc Thụn Giỏo viờn: Nguyeón Ngoùc Haỷi PHN V: DI TRUYN HC Chửụng I: C CH DI TRUYN V BIN D -oOo- GEN, M DI TRUYN V QU TRèNH NHN ễI CA ADN I. Khỏi nin v cu trỳc ca gen 1. Khỏi nim v gen Gen l mt on ca phõn t ADN mang thụng tin mó hoỏ cho mt sn phm xỏc nh (sn phm cú th l chui polypeptit hay ARN) Vớ d: - Gen Hemụglụbin anpha l gen mó hoỏ chui pụlipeptit anpha gúp phn to nờn phõn t Hb trong t bo hng cu - Gen t.ARN mó hoỏ cho ARN vn chuyn. 2. Cu trỳc ca gen: a. Cu trỳc chung ca gen cu trỳc Gm cú 3 vựng: - Vựng iu ho: Nm u 3 ca mch mó gc ca gen, cú trỡnh t cỏc nuclờụtit c bit giỳp ARN pụlymờraza nờn cú th nhn bit v liờn kt khi ng quỏ trỡnh phiờn mó, mang tớn hiu khi ng, kim soỏt, iu hũa quỏ trỡnh phiờn mó. Ti vựng iu hũa cú nhiu trỡnh t nuclờụtit vi cỏc chc nng khỏc nhau nh vựng liờn kt vi prụtờin hot húa (CAP), vựng liờn kt vi ARN polymeraza (c gi l promoter vựng khi ng), vựng liờn kt vi prụtờin c ch (vựng vn hnh operator) - Vựng mó hoỏ: Mang thụng tin quy nh sn phm ca gen: mó hoỏ cỏc axit amin trong chui polypeptit hay ARN + Cỏc gen sinh vt nhõn s: Cú vựng mó húa liờn tc (gen khụng phõn mnh). + Cỏc gen sinh vt nhõn thc: Phn ln cỏc gen cú vựng mó húa khụng liờn tc (gen phõn mnh), xen k cỏc on mó húa axit amin (ờxụn) l cỏc on khụng mó húa axit amin (intron) Trang 1 Lý thuyt Sinh hc 12 Trng THPT An Lc Thụn Giỏo viờn: Nguyeón Ngoùc Haỷi - Vựng kt thỳc: Nm u 5 ca mch mó gc ca gen, mang tớn hiu kt thỳc phiờn mó do cha thụng tin bỏo hiu cho ARN polymeraza bit dng quỏ trỡnh dch mó cng nh cỏc thong tin cn thit khỏc. 3. Cỏc loi gen * Cú nhiu loi nh gen cu trỳc, gen iu ho, - Gen cu trỳc l gen mang thụng tin mó húa cho cỏc sn phm to nờn thnh phn cu trỳc hay chc nng ca t bo (gm gen phõn mnh v gen khụng phõn mnh) cha khong 1200 3000 nuclờụtit. - Gen iu hũa l nhng gen to ra sn phm kim soỏt hot ng ca cỏc gen khỏc. * Ngoi ra cũn cú cỏc gen: - Gen nhy: l nhng gen khụng tnh ti m cú kh nng xen vo hoc tỏch khi cỏc gen khỏc. Gõy nờn nhng sai sút hoc nhng bin i hot ng ca chỳng. - Gen gi: l nhng gen mang sai sút hoc t bin trong cu trỳc lm thụng tin b lch lc n mc khụng phiờn mó c na, . . . II. Mó di truyn: Mó di truyn l trỡnh t sp xp cỏc nuclờụtit trong gen quy nh trỡnh t sp xp cỏc axớt amin trong phõn t prụtờin. Mó di truyn c c trờn c mARN v ADN. Mó di truyn l mó b ba. Cú 4 loi nuclờụtit (A, T, G, X) nờn cú tt c 4 3 = 64 b ba, trong ú cú 61 b ba mó hoỏ cho 20 loi axit amin. * c im ca mó di truyn: - Mó di truyn l mó b ba, c 3 nuclờụtit ng k tip nhau mó hoỏ mt axit amin. - Mó di truyn c c t mt im xỏc nh v liờn tc tng b ba, khụng chng gi lờn nhau. - Mó di truyn cú tớnh c hiu: Mt mó b ba ch mó húa cho mt axit amin. Trang 2 Lý thuyt Sinh hc 12 Trng THPT An Lc Thụn Giỏo viờn: Nguyeón Ngoùc Haỷi - Mó di truyn cú tớnh thoỏi hoỏ (d tha): Cú nhiu b ba khỏc nhau cú th cựng mó húa cho mt loi axit amin tr AUG v UGG. - Mó di truyn cú tớnh ph bin: Tt c cỏc loi u cú chung mt b mó di truyn, tr mt vi ngoi l. - Trong 64 b ba cú 3 b ba kt thỳc (UAA, UAG, UGA) v mt b ba m u (AUG) mó hoỏ axit amin mờtiụnin sinh vt nhõn thc. Cũn sinh vt nhõn s l foocmin mờtiụnin. III. Quỏ trỡnh nhõn ụi ca ADN 1. Nguyờn tc: - ADN cú kh nng nhõn ụi (sao chộp, tỏi bn): T mt mt phõn t ADN to ra hai phõn t ADN con ging nhau v ging vi ADN m. - Nguyờn tc nhõn ụi ca ADN l nguyờn tc b sung (A-T; G-X) v bỏn bo tn *Quỏ trỡnh nhõn ụi ca ADN din ra ngay trc khi t bo bt u bc vo giai on phõn chia t bo (phõn bo nguyờn phõn) vo pha S k trung gian, k ny kộo di khong 6 n10 gi. * Thnh phn tham gia ch yu: - ADN lm khuụn, ADN mi. - Cỏc nuclờụtit t do trong mụi trng ni bo. - Cỏc enzim xỳc tỏc: ARN pụlymờraza tng hp ADN mi; ADN pụlymeraza kộo di chui pụlynuclờụtit; Enzim thỏo xon (enzim helicaza: tỏch hai mch n ca ADN, enzim topo isomeraza: m lng vũng xon v thỏo cun xon); Enzim ni Ligaza,. - ATP 2. Quỏ trỡnh nhõn ụi ADN a. Nhõn ụi ADN sinh vt nhõn s - Thỏo xon phõn t ADN: Nh cỏc enzim thỏo xon, hai mch n ca ADN c tỏch ra (chc ch Y) v l ra hai mch khuụn. Trang 3 Lý thuyt Sinh hc 12 Trng THPT An Lc Thụn Giỏo viờn: Nguyeón Ngoùc Haỷi - Tng hp cỏc mch ADN mi: C hai mch n ca ADN u lm khuụn mu tng hp mch mi theo nguyờn tc b sung ( A-T; G-X ) t cỏc nuclờụtit t do trong mụi trng ni bo. + Mch mó gc cú chiu t 3 5 (mch cú u 3 - OH) tng hp mch mi theo chiu 5 3 mt cỏch liờn tc theo chiu m xon (chiu enzim) + Mch mó gc cú chiu t 5 3 (mch cú u 5 - P) tng hp mch mi khụng liờn tc, m tng hp on ADN mi t trong ra theo chiu 5 3 v kộo di thnh tng on gi l Okazaki. Sau ú cỏc on Okazaki c mt loi enzim c hiu xỳc tỏc (enzim ligaza) ni li vi nhau to thnh mch mi. on Okazaki t bo vi khun di 1000 2000 nuclờụtit. - Hai phõn t ADN con c to thnh: hai phõn t ADN con c to thnh ging nhau v ging vi ADN m ban u. Trong mi ADN con cú mt mch ca ADN m ban u nờn gi l nguyờn tc bỏn bo tn. b. Nhõn ụi ADN sinh vt nhõn thc C ch ging vi s nhõn ụi ADN sinh vt nhõn s. Tuy nhiờn cú mt s im khỏc: - Nhõn ụi sinh vt nhõn thc cú nhiu n v nhõn ụi (tỏi bn), m sinh vt nhõn s ch cú mt n v nhõn ụi. Nờn quỏ trỡnh nhõn ụi t bo nhõn thc din ra nhanh hn. - Nhõn ụi sinh vt nhõn thc cú nhiu enzim tham gia. c. í ngha ca quỏ trỡnh t sao (nhõn ụi) S tng hp ADN l c s hỡnh thnh NST, m bo cho quỏ trỡnh phõn bo nguyờn phõn, gim phõn, th tinh xy ra bỡnh thng, thụng tin di truyn ca loi c n nh cp t bo v cp phõn t qua cỏc th h, nh ú con sinh ra ging b m, ụng b t tiờn. CC CU HI T LUN C BN Trang 4 Lý thuyết Sinh học 12 Trường THPT An Lạc Thôn Giáo viên: Nguyeãn Ngoïc Haûi 1. Gen là gì? Gen có cấu trúc như thế nào (trình bày cấu trúc chung của một gen)? Có bao nhiêu loại gen? Cho ví dụ một số loại gen đó. 2. Nêu các đặc điểm của mã di truyền. 3. Thế nào là nhân đôi ADN theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn? Thế nào là đoạn Okazaki? Ý nghĩa của quá trình nhân đôi? 4. Hãy giải thích vì sao trên mỗi chạc chữ Y chỉ có một mạch của phân tử ADN được tổng hợp liên tục, mạch còn lại tổng hợp gián đoạn? 5. Hãy nêu tên các enzim và chức năng của chúng trong quá trình nhân đôi ADN. 6. Nêu những điểm giống và khác nhau giữa nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ (E.coli) với nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực. Trang 5 Lý thuyt Sinh hc 12 Trng THPT An Lc Thụn Giỏo viờn: Nguyeón Ngoùc Haỷi PHIấN M V DCH M I. C ch phiờn mó 1. Khỏi nim Quỏ trỡnh truyn thụng tin t ADN (mch kộp) sang ARN (mch n) hay cũn gi l quỏ trỡnh tng hp ARN. sinh vt nhõn thc quỏ trỡnh phiờn mó xy ra trong nhõn t bo vo k trung gian lỳc NST dng cha úng xon (dón xon). 2. Cu trỳc v chc nng ca ARN ( c thờm) Phõn t ARN thng chui n polynuclờụtit gm nhiu n phõn ribonuclờụtit (Ri) (cú 4 loi A, U, G, X) liờn kt vi nhau nh liờn kt cng húa tr (diestephotphat) gia ng ribụz v axit photphoric. ARN c dựng lm vt cht mang thụng tin di truyn i vi mt s loi virut nh virut HIV. Ngoi ra ngi ta cũn tỡm thy ARN cú khi lng rt bộ cú chc nng xỳc tỏc sinh hc c gi l ribozim v loi ARN cú vai trũ iu chnh hot ng ca gen. * ARN thụng tin (m.ARN) (m: messenger) - m.ARN chim khong 5-10% - c phiờn mó t cỏc gen trong ADN, sau ú di chuyn ra t bo cht, cú cu trỳc chui n, cú di thay i theo chiu di ca gen m chỳng c phiờn mó. mARN cú khong 75 3000 Ri. - mARN l bn sao ca mó di truyn t gen trong nhõn ra t bo cht v trc tip tham gia tng hp prụtờin. Trang 6 Lý thuyết Sinh học 12 Trường THPT An Lạc Thôn Giáo viên: Nguyeãn Ngoïc Haûi - m.ARN dạng mạch thẳng. - Ở đầu 5 ’ của phân tử mARN có một trình tự nuclêôtit đặc hiệu (không được dịch mã) nằm gần côđon mở đầu để ribôxôm nhận biết và gắn vào. - m.ARN sau khi tham gia tổng hợp prôtêin xong, được một loại enzim xức tác phân hủy để giải phóng các ribônuclêôtit tự do trong môi trường nội bào. * ARN vận chuyển (t.ARN) (t: transport) - Là những phân tử ARN nhỏ, chứa khoảng 75 - 90 Ri. Các tế bào có ít nhất là 20 loại t.ARN khác nhau. Tất cả đều có một hình dạng giống nhau. Là chuỗi polyribonucleôtit quấn trở lại một đầu thành nhiều thùy và một số đoạn mang các cặp bazơ nitơ xếp song song và liên kết theo nguyên tắc bổ sung (A-U; G-X). Ở một phía của phân tử tại một đầu có mang bộ ba đối mã. Một trong hai đầu mút của phân tử t.ARN tận cùng là bộ ba AXX sẽ gắn với axit amin, còn đầu mút tự do kia tận cùng bởi bộ ba GGG. - Có nhiện vụ vận chuyển các axit amin đến ribôxôm, khớp bộ ba mã đối của mình với bộ ba mã sao trên m.ARN để xác định vị trí của axit amin trong chuỗi polypeptit được tổng hợp. Mỗi t.ARN chỉ vận chuyển một loại axit amin. Mội axit amin có thể tương ứng với 2 - 3 loại t.ARN - Trong tế bào có nhiều loại t.ARN khác nhau và tồn vài thế hệ trong tế bào. * ARN ribôxôm (r.ARN) - Chiếm từ 70 -80% - Được tạo nên trong tiểu hạch của nhân và là thành phần chủ yếu của ribôxôm. - Có dạng mạch đơn hay quấn lại tương tự t.ARN trong đó có đến 70% số ribonuclêotit có liên kết theo nguyên tắc bổ sung. Trong tế bào nhân thực có 4 loại r.ARN và chứa khoảng 160 – 13.000 ribônuclêôtit. - r.ARN kết hợp với protein tạo nên ribôxôm. Ribôxôm gồm hai tiểu đơn vị tồn tại riêng rẽ trong tế bào. Khi tổng hợp protein chúng mới liên kết lại với nhau tạo thanh ribôxôm để thực hiện chức năng. 3. Diễn biến quá trình sao mã (phiên mã hay quá trình tổng hợp ARN) Trang 7 Lý thuyt Sinh hc 12 Trng THPT An Lc Thụn Giỏo viờn: Nguyeón Ngoùc Haỷi Phiờn mó to ra cỏc loi ARN: m.ARN, t.ARN, r.ARN Mi quỏ trỡnh phiờn mó to ra m ARN, tARN, rARN u cú ARN polymeraza riờng xỳc tỏc. S tng hp mARN din ra khi t bo cn tng hp prụtờin v xy ra trong nhõn t bo, ti cỏc on NST vo k trung gian, lỳc NST ang dng thỏo xon cc i. Quỏ trỡnh phiờn mó gm 3 giai on: - M u: Enzim ARN polymeraza n tip xỳc vo vựng iu hũa lm gen thỏo xon l mch khuụn chiu 3 5 v bt u tng hp mARN ti v trớ c hiu. -Kốo di: ARN polymeraza trt dc theo mch khuụn ca gen chiu 3 5 tng hp nờn m.ARN cú ngha giỳp cỏc ribonuclờụtit t do trong mụi trng ni bo liờn kt vi cỏc nuclờụtit trong mch khuụn theo nguyờn tc b sung.( A - U, G -X) to nờn phõn t mARN theo chiu 5 3. - Kt thỳc: Quỏ trỡnh phiờn mó c tin hnh n im kt thỳc ca gen trờn ADN gp tớn hiu kt thỳc phiờn mó kt thỳc thỡ phõn t mARN c gii phúng v ADN úng xon tr li. * Quỏ trỡnh tng hp ra tARN, rARN cng tng t. Tuy nhiờn, sau khi chui polynuclờụtit c tng hp xong chỳng s bin i cu hỡnh c trng cho tng cu trỳc ca chỳng. * Lu ý: - t bo nhõn s, sau khi tng hp mARN c s dng trc tip dựng lm khuụn tng hp protein. - t bo nhõn thc, sau khi tng hp mARN s khai gm cỏc exon v intron. Cỏc intron c mt loi enzim c hiu ct b cỏc on intron to nờn mARN trng thnh ch cha ton exon tham gia quỏ trỡnh dch mó. |Bờn cnh t bo nhõn thc cú nhiu loi ARN polymeraza tham gia quỏ trỡnh phiờn mó. 4. í ngha tng hp ARN Trang 8 Lý thuyt Sinh hc 12 Trng THPT An Lc Thụn Giỏo viờn: Nguyeón Ngoùc Haỷi S tng hp ARN m bo cho gen cu trỳc thc hin chớnh xỏc quỏ trỡnh dch mó t bo cht. Cung cp cỏc prụitờin cn thit cho t bo. II. C ch dch mó (tng hp protein) 1. Khỏi nim L quỏ trỡnh chuyn mó di truyn cha trong mARN thnh trỡnh t cỏc axit amin trong chui polipeptit ca prụtờin 2. Dim bin ca c ch dch mó a. Hot húa axit amin: Trong t bo cht nh cỏc enzim c hiu v nng lng ATP, cỏc axit amin c hot hoỏ v gn vi tARN tng ng to nờn phc hp aa- tARN. b. Dch mó v hỡnh thnh chui polypeptit: * sinh vt nhõn s - Giai on khi u: Tiu n v bộ ca ribụxụm n tip xỳc vi mARN v trớ nhn bit c hiu: mó m u (coon m u) l AUG. Phc hp fMet-tARN tin vo v trớ coon m u. Tiu n v ln ca ribụxụm tin n kt hp vo to thnh ribụxụm hon chnh. Nu anticoon (b ba i mó) trờn tARN khp vi coon m u trờn mARN theo nguyờn tc b sung, thỡ coon m u c dch mó bng axit amin fMet (foocmin - mờtiụnin) - Giai on kộo di: Ribụxụm dch chuyn sang coon th nht k tip coon m u, tip theo aa 1 -tARN tin vo ribụxụm, nu anticoon ca nú khp v coon th nht trờn mARN thỡ coon th nht c dch mó bng aa 1 . Enzim xỳc tỏc xut hin to thnh liờn kt peptit gia aa m u vi aa 1 (fMet-aa 1 ). Ribụxụm dch chuyn sang coon th hai tip theo, tARN mang axit amin m u (ó mt axit amin m u) ri khi ribụxụm, aa 2 -tARN i vo ribụxụm, nu anticoon ca nú khp vi coon trờn mARN theo nguyờn tc b sung thỡ coon th hai c dch mó, liờn kt peptit gia aa 1 -aa 2 c hỡnh thnh,. - Giai on kt thỳc: Trang 9 Lý thuyt Sinh hc 12 Trng THPT An Lc Thụn Giỏo viờn: Nguyeón Ngoùc Haỷi + Ribụxụm dch chuyn tng b ba trờn mARN tip theo cho n khi gp coon kt thỳc ( UAG, UGA, UAA ) thỡ quỏ trỡnh dch mó c dng li. + Ribụxụm tỏch khi mARN v chui polypeptit cu trỳc bc mt c gii phúng, ng thi axit amin m u (fMet) tỏch khi chui polypeptit. Chui polypeptit hỡnh thnh nờn phõn t prụtờin hon chnh. * sinh vt nhõn thc: axit amin m u l mờtiụnin (Met) * Sau khi dch mó xong mARN t hy gii phúng cỏc Ribụnuclờụtit t do. Cỏc ribụxụm c s dng vi th h ca t bo v tham gia tng hp bt c loi prụtờin no. 3. Pụlyribụxụm: Trờn mi phõn t mARN thng cú mt s ribụxụm cựng hot ng c gi l polyribụxụm (hay polyxụm) giỳp tng hiu sut tng hp protein. Cỏc ribụxụm cỏc nhau khong 50 100 Angstrong. Cỏc ribụxụm cựng trt qua trờn mARN s to nờn nhiu chui polypeptit ging nhau. Cỏc ribụxụm c s dng qua vi th h ca t bo v cú th tham gia vo tng hp bt c loi protein no. 4. Mi liờn h ADN-mARN-prụtờin-tớnh trng: - ADN cha thụng tin di truyn, truyn t cho t bo con thụng qua c ch nhõn ụi. - Thụng tin di truyn cũn biu hin thnh tớnh trng ca c th thụng qua quỏ trỡnh phiờn mó t ADN sang mARN ri dch mó t mARN sang protein v t protein biu bin thnh tớnh trng. ADN mARN prụtờin tớnh trng. CC CU HI T LUN C BN 1. Trỡnh by din bin v kt qu ca quỏ trỡnh dch mó v phiờn mó. Trang 10 [...]... thuyết Sinh học 12 Trường THPT An Lạc Thơn Giáo viên: Nguyễn Ngọc Hải 2 Polyribơxơm là gì? Có vai trò gì trong q trình dịch mã? 3 So sánh q trình tổng hợp ADN và tổng hợp protein Mối quan hệ giữa hai q trình này ĐIỀU HỊA HOẠT ĐỘNG CỦA GEN I Khái niệm điều hòa hoạt động của gen Là điều hòa lượng sản phẩm của gen được tạo ra trong tế bào, giúp tế bào điều chỉnh sự tổng hợp protein cần thi t vào lúc cần thi t,... Nguyễn Ngọc Hải - Tùy theo nhu cầu của tế bào, tùy từng mơ, từng giai đoạn sinh trưởng, phát Lý thuyết Sinh học 12 Trường THPT An Lạc Thơn Giáo viên: triển,…mà mỗi tế bào có nhu cầu tổng hợp các loại prơtêin khơng giống nhau, tránh tổng hợp lãng phí - Các prơtêin được tổng hợp vẫn thường xun chịu cơ chế kiểm sốt để lúc khơng cần thi t, các prơtêin đó lập tức bị enzim phân giải CÁC CÂU HỎI TỰ LUẬN CƠ BẢN... kiểu hình Lý thuyết Sinh học 12 Trường THPT An Lạc Thơn Giáo viên: - Trong tự nhiên, các gen đều có thể bị đột biến nhưng tần số rất thấp ( 10 -6 – 10-4 ) Tần số này có thể thay đổi tùy thuộc vào các tác nhân gây đột biến (tác nhân vật lý, hóa họcvà sinh học) - Đột biến gen có thể xảy ra ở tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục - Hiện tượng đột biến gen đều có thể xảy ra ở tất cả các lồi sinh vật 2 Các dạng... tia phóng xạ, sốc nhiệt ii.Các tác nhân hóa học: 5-BU, NMU, cơnsixin,… Trang 15 Nguyễn Ngọc Hải iii Tác nhân sinh học: Dưới tác động của một số virut cũng gây Lý thuyết Sinh học 12 Trường THPT An Lạc Thơn Giáo viên: nên đột biến gen, ví dụ: virut viêm gan B, virut hecpet,… + Do do rối loạn q trình sinh lý, sinh hóa, trao đổi chất bên trong tế bào 2 Cơ chế phát sinh đột biến gen - Do sự kết cặp khơng đúng... năm, vì ở giai đoạn này NST dãn xoắn, tạo nên dạng NST đặc biệt được gọi là NST chổi bóng đèn có vai trò tổng hợp ARN và từ đó tổng hợp các chất dinh dưỡng cần thi t để tạo nỗn hồng cho trứng trong giai đoạn sinh trưởng - Giai đoạn sợi xoắn (Diakinesis): Đặc trưng của giai đoạn này là NST ngừng tổng hợp ARN, xoắn lại và cơ đặc, dày lên Trong mỗi nhóm tứ tử, ta thấy rõ 4 nhiễm sắc tử: trong đó 2 nhiễm... Sự tiếp hợp và sự trao đổi chéo xảy ra là nhờ sự tạo thành phức hệ tiếp hợp ngay từ giai đoạn Zygonema Phức hệ tiếp hợp bao gồm một trục prơtêin ở trung tâm và 2 giải prơtêin ở hai bên dính kết với nhiẽm sắc tử Sự trao đổi chéo xảy ra được gọi là nhờ hoạt động của nút tái hợp có cấu trúc hình cầu hoặc elip, có đường kính khoảng 90 mm chứa một tập hợp prơtêin Ở vùng trao đổi chéo xảy ra sự tổng hợp bổ... trạng thái dị hợp mà tồn tại trong quần thể, qua q trình giao phối sẽ đi vào các tổ hợp gen khác nhau Nếu ở trạng thái đồng hợp lặn sẽ biểu hiện thành kiểu hình, như đột biến bạch tạng ở người - Đột biến giao tử di truyền cho thế hệ sau qua sinh sản hữu tính 2 Đột biến xơma (đột biến tế bào sinh dưỡng) - Đột biến xảy ra ở tế bào sinh dưỡng (tế bào xơma) trong phân bào ngun phân của mơ sinh dưỡng + Nếu... nhân đơi, phân ly, tổ hợp ổn định qua các thế hệ NST có thể bị đột biến làm thay đổi số lượng, cấu trúc tạo ra những đặc trưng di truyền mới I Đại cương về nhiễm sắc thể - Ở một số loại virut: vật chất di truyền là ADN kép hoặc đơn hay ARN Trang 21 Lý thuyết Sinh học 12 Trường THPT An Lạc Thơn Giáo viên: Nguyễn Ngọc Hải - Ở sinh vật nhân sơ: vật chất di truyền là ADN dạng vòng - Ở sinh vật nhân thực:... Ngọc Hải - Giai đoạn tiếp hợp (Zygonema): Sự sắp xếp có định hướng của các sợi Lý thuyết Sinh học 12 Trường THPT An Lạc Thơn Giáo viên: nhiễm sắc tạo điều kiện cho sự tiếp hợp cặp đơi của cặp NST kép tương đồng Cặp NST tương đồng là cặp NST gồm 1 NST có ngn gốc từ bố và 1 NSt có nguồn gốc từ mẹ Sự tiếp hợp của các cặp NST kép tươn đồng xảy ra rất chính xác: mỗi trung tiết tiếp hợp tương ứng với nhau Sự... gen: Đột biến gen khi đã phát sinh sẽ được nhân lên (tái bản) qua cơ chế tự nhân đơi của ADN Đột biến trong cấu trúc gen cần có điều kiện thì đột biến mới biểu hiện 1 Đột biến giao tử - Xảy ra ở tế bào sinh dục trong phân bào giảm phân, qua thụ tinh đi vào hợp tử ở trạng thái di hợp: + Nếu đột biến trội (bệnh lùn bẩm sinh ở người) sẽ biểu hiện thành kiểu hình ở trạng thái dị hợp + Nếu đột biến lặn sẽ khơng . Lý thuyết Sinh học 12 Trường THPT An Lạc Thôn Giáo viên: Nguyeãn Ngoïc Haûi 2. Polyribôxôm là gì? Có vai trò gì trong quá trình dịch mã? 3. So sánh quá trình tổng hợp ADN và tổng hợp protein được tổng hợp liên tục, mạch còn lại tổng hợp gián đoạn? 5. Hãy nêu tên các enzim và chức năng của chúng trong quá trình nhân đôi ADN. 6. Nêu những điểm giống và khác nhau giữa nhân đôi ADN ở sinh. ở sinh vật nhân sơ Ở sinh vật nhân sơ, sự điều hòa chủ yếu diển ra ở giai đoạn phiên mã trong các ôpêron, dựa vào một prôtêin nhận biết một trình tự ADN ngắn. Trang 11 Lý thuyết Sinh học 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp kiến thức sinh học 12_Luyện thi đại học, Tổng hợp kiến thức sinh học 12_Luyện thi đại học, Tổng hợp kiến thức sinh học 12_Luyện thi đại học