SKKN XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC BẬT CỦA MÔN NHẢY CAO NAM LỚP 9 TRƯỜNG THCS

13 2.4K 13

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 22:19

. riêng. Chính vì thế chúng tôi mạnh dạn chọn đề tài. “XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC BẬT CỦA MÔN NHẢY CAO NAM LỚP 9 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VĨNH AN- VĨNH BẢO - HẢI PHÒNG” CHƯƠNG. Sử Dụng Để Đánh Giá Sức Bật Trong Nội Dung Nhảy Cao Của Nam Học Sinh l p 9 sinh n m 199 3ớ ă 5 3.3 Ứng dụng và đánh giá trong thực tiễn hiệu quả sử dụng các bài tập phát triển sức mạnh bật. của nam học sinh lớp 9 sinh năm 199 3 của trường. 2.2.2. Nhiệm vụ 2: Nghiên cứu xây dựng hệ thống các bài tập nhằm nâng cao thành tích Nhảy cao cho nam học sinh lớp 9 của trường. 2.2.3. Nhiệm

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

 • 1.1 Cơ sở lý luận về sức bật và lựa chọn các bài tập :

 • 1.2 Các nguyên tắc huấn luyện và phương pháp huấn luyện :

 • CHƯƠNG II

 • MỤC ĐÍCH – NHIỆM VỤ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

 • 2.1. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:

 • 2.2. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU:

 • 2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:

 • 2.3.1. Phương pháp tham khảo và tập hợp tài liệu có liên quan:

 • 2.3.2.Phương pháp kiểm tra sư phạm:

 • 2.3.3 Phương pháp thực nghiệm sư phạm :

 • 2.4. ĐỐI TƯỢNG VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU :

 • 2.4.2: Địa điểm nghiên cứu :

 • 2.4.3 : Thời gian thực hiện đề tài :

 • CHƯƠNG III

 • PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

 • 3.2 Thực trạng các chỉ tiêu đã được sử dụng để đánh giá sức bật trong nội dung Nhảy cao của nam học sinh lớp 9

 • 3.3 Ứng dụng và đánh giá trong thực tiễn hiệu quả sử dụng các bài tập phát triển sức mạnh bật nội dung Nhảy cao của nam học sinh lớp 9

 • CHƯƠNG IV

 • KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

 • 1.1 Cơ Sỡ Lý Luận Về Sức Bật Và Lựa Chọn Các Bài Tập : 2

 • 1.2 Các Nguyên Tắc Huấn Luyện Và Phương Pháp Huấn Luyện : 2

 • CHƯƠNG II: 3

 • MỤC ĐÍCH – NHIỆM VỤ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 3

 • 2.1. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: 3

 • CHƯƠNG III: 5

 • PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: 5

 • 3.2 Thực Trạng Các Chỉ Tiêu Đã Được Sử Dụng Để Đánh Giá Sức Bật Trong Nội Dung Nhảy Cao Của Nam Học Sinh lớp 9 sinh năm 1993 5

 • CHƯƠNG IV: 10

 • KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: 10

Tài liệu liên quan