Rèn luyện Kỹ Năng Sống cho học sinh qua bộ môn GDCD Lớp 9

7 4.4K 89
Rèn luyện Kỹ Năng Sống cho học sinh qua bộ môn GDCD Lớp 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

. kinh nghiệm Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh qua phơng pháp giảng dạy và qua giờ học bộ môn. II. Nội dung. 1. Thực trạng tình hình nghiên cứu 1.1 Thực trạng chung Cụm từ kỹ năng sống (KNS). góp phần vào việc rèn luyện kĩ năng sống cho HS. 4. Kết quả Qua đổi mới phơng pháp giảng dạy và qua từng giờ học bộ môn chúng tôI đã bớc đầu giúp đỡ học sinh rèn luyện các kỹ năng sang cơ bản. +. dung bài học. - Môn sinhhọc là môn khoa học thực nghiệm các kiến thức sinh học đợc hình thành chủ yếu bằng phơng pháp quan sát thí nghiệm nên các kĩ năng học tập của bộ môn, kiên sthức bộ môn sẽ

Ngày đăng: 23/03/2015, 20:54

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan