Từ tiết trả bài nâng cao chất lượng viết văn cho học sinh

26 1,523 7
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 20:40

Từ tiết trả bài nâng cao chất lượng viết văn cho học sinh MỤC LỤC Trang A. Phần nội dung 1. Lí do chọn đề tài 2 2. Mục đích nghiên cứu 4 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 4 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 4 5. Phương pháp nghiên cứu 4 6. Giới hạn đề tài 5 B. Nội dung và những giải pháp 5 Chương I: Cơ sở lí luận liên quan đến đề tài nghiên cứu 5 I. Cơ sở pháp lí 5 II. Cơ sở lí luận 5 III. Cơ sở thực tiễn 6 Chương II: Thực trạng của đề tài 7 1. Những thuận lợi và khó khăn 7 1.1. Thuận lợi 7 1.2. Khó khăn 7 Chương III: Nội dung và biện pháp thực hiện 8 1- Chấm bài - trả bài là một khâu quan trọng trong q trình dạy học bộ mơn. 8 2- Những lỗi cơ bản học sinh thường mắc phải qua các bài kiểm tra 11 2.1- Lỗi dùng từ sai 12 2.2- Lỗi viết câu khơng đúng ngữ pháp 14 2.3- Lỗi diễn đạt thiếu chặt chẽ 15 2.4- Các lỗi khác trong diễn đạt và hành văn 16 3- Những u cầu về diễn đạt và một số cách diễn đạt hay trong văn nghị luận 16 3.1- Cách dùng từ chính xác độc đáo 17 3.2- Viết câu linh hoạt và viết văn có hình ảnh 18 3.3- u cầu về giọng văn và sự thay đổi giọng văn trong bài viết 19 3.4- Các u cầu khác 20 4. Kết quả thực hiện 20 C. Kết luận 22 1-Kết luận 22 2-Một số kiến nghị 23 Phần đánh giá của hội đồng khoa học các cấp 24 Bảng kết quả xếp loại 25 Danh mục tài liệu tham khảo 26 Người thực hiện: Đỗ Thơng 1 Từ tiết trả bài nâng cao chất lượng viết văn cho học sinh A. PHẦN MỞ ĐẦU 1-Lí do chọn đề tài: Trong hệ thống chương trình giáo dục, mơn Ngữ văn có một vị trí, đặt thù riêng vơ cùng quan trọng. Văn học là nhân học, học văn học văn góp phần bồi đắp phẩm chất, tư tưởng tình cảm cao đẹp của con người, hướng con người đến cái chân, thiện, mĩ. Là một mơn học thuộc nhóm khoa học xã hội, mơn Văn có tầm quan trọng trong việc giáo dục quan điểm, tư tưởng, tình cảm cho người học. Đồng thời cũng là mơn học thuộc nhóm cơng cụ, thể hiện rõ ở vị trí, đặc trưng riêng của bộ mơn trong mối quan hệ với các mơn học khác. Học tốt mơn văn sẽ tác động tích cực tới các bộ mơn khoa học khác và ngược lại. Trong nhà trường, văn học còn là mơn học cơng cụ góp phần hình thành, nâng cao kĩ năng đọc-viết-cảm thụ một văn bản. Thơng qua mơn học sẽ hình thành năng lực thực hành và sử dụng Tiếng Việt như một cơng cụ để tư duy giao tiếp. Hằng năm, kết quả chất lượng học tập bộ mơn đạt trên 70%, tỉ lệ tốt nghiệp bộ mơn văn khối 12 ngày càng được nâng cao, tổ văn chúng tơi gặt hái được những thành cơng đáng kể trong dạy và học. Song đáng tiếc là số học sinh đạt điểm dưới 5 vẫn còn chiếm một tỉ lệ khơng nhỏ. Điều này có nhiều ngun nhân, trong đó có một ngun nhân chủ yếu: giáo viên chưa quan tâm đổi mới cách chấm bài, cách cho điểm và chưa chú trọng đầu tư vào tiết trả bài, chưa thấy tầm quan trọng của tiết trả bài. Muốn học sinh tiến bộ, một trong những việc hết sức cần thiết là giáo viên phải chấm bài kĩ lưỡng, khơng chỉ đánh giá nội dung kiến thức mà phải đánh giá đúng mức kĩ năng làm bài của học sinh: từ việc nhỏ nhất như chữ viết, viết đúng chính tả, đến cách dùng từ, viết câu, dựng đoạn, viết bài hồn chỉnh Trong q trình dạy học, kiểm tra đánh giá là một khâu rất quan trọng. Kiểm tra, đánh giá nhằm thu được, đánh giá đúng thơng tin về trình độ khả năng học tập của học sinh. Mục đích chính là hướng tới điều chỉnh hoạt động dạy và học bộ mơn. Cho nên kiểm Người thực hiện: Đỗ Thơng 2 Từ tiết trả bài nâng cao chất lượng viết văn cho học sinh tra, đánh giá có quan hệ gắn bó hữu cơ, mật thiết với phương pháp dạy học, thúc đẩy tích cực trong việc nâng cao chất lượng học tập, góp phần đánh giá đúng chất lượng đào tạo. Kiểm tra đánh giá chính xác sẽ thúc đẩy sự phát triển q trình đổi mới dạy học. Qua đánh giá, kiểm tra, trả bài giáo viên hướng dẫn học sinh rút ra được nhiều kinh nghiệm cách viết văn, hạn chế những khuyết điểm vi phạm, từ đó phát huy được năng lực tư duy, sáng tạo của học sinh góp phần nâng cao chất lượng viết văn. Thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH10, ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội khóa X; Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về đổi mới chương trình Giáo dục phổ thơng; Chỉ thị số 30/1998/CT-TTg về điều chỉnh chủ trương phân ban ở phổ thơng trung học; Chỉ thị số 40-CTTW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục, từ năm học 2006-2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thực hiện chương và sách giáo khoa mới bậc Trung học phổ thơng trên tồn quốc. Các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của nhà nước, của ngành đã khẳng định mục tiêu cơng cuộc đổi mới giáo dục nhằm: “nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện thế hệ trẻ, đáp ứng u cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…tiếp cận trình độ giáo dục phổ thơng ở các nước phát triển trong khu vực và thế giới”; “khắc phục những hạn chế của chương trình, sách giáo khoa, tăng cường tính thực tiễn, kĩ năng thực hành, năng lực tự học; coi trọng kiến thức khoa học xã hội và nhân văn”. Đồng thời chỉ thị số 3399/CT-BGDĐT ngày 6/8/2010 của Bộ giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010-2011 với chủ đề “Năm học tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục”. Việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thơng đòi hỏi phải đổi mới đồng bộ từ mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học đến cách thức đánh giá kết quả dạy học, trong đó đổi mới phương pháp là khâu quan trọng. Trong phương pháp tổ chức, người học-đối tượng của họat động “dạy”, trở thành trung tâm, là chủ thể của hoạt động “học”, giáo viên là người tổ chức, chỉ đạo. Phương pháp đổi mới dạy học nhằm tăng cường, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, khả năng tự học trong hoạt động học tập của học sinh. ; Với ý nghĩa ấy, việc nâng cao chất Người thực hiện: Đỗ Thơng 3 Từ tiết trả bài nâng cao chất lượng viết văn cho học sinh lượng bộ mơn qua việc đọc cảm thụ, hình thành lối viết văn trở thành nhu cầu cần thiết khơng thể thiếu trong q trình dạy học. Từ những vấn đề trên, trong phạm vi giới hạn bài viết mang tính chất “trao đổi kinh nghiệm cá nhân”, tơi chỉ đề cập đến vấn đề: “Từ tiết trả bài, nâng cao chất lượng viết văn cho học sinh” . Đó là lí do vì sao tơi chọn đề tài này. 2- Mục đích nghiên cứu - Nhằm chất lượng học tập bộ mơn, hình thành cách viết một bài văn nghị luận trong nhà trường phổ thơng, tạo điều kiện để học sinh phát huy năng khiếu cảm thụ và tạo lập tốt một văn bản văn học và xã hội. - Góp phần đẩy mạnh phong trào học tập tốt bộ mơn trong nhà trường. Phát triển năng lực trí tuệ, giáo dục tư tưởng tình cảm thẫm mĩ cho học sinh - Định hướng cho việc chọn ngành, chọn nghề, tạo điều kiện tốt để học sinh tiếp tục học chun sâu ở ngành học, bậc học cao hơn. 3- Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: chúng tơi khảo sát đối tượng là những học sinh ở các lớp đã dạy trong những năm học qua (chủ yếu từ năm học 2008-2009 đến năm học 2009- 2010 ). Các văn bản, các vấn đề văn học thuộc chương trình lớp10,11,12 sách giáo khoa mới. Phạm vi nghiên cứu: đề tài tập trung làm rõ vấn đề thơng qua tiết trả bài viết, hình thành cách diễn đạt, viết đúng cách một bài văn cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng bộ mơn 4- Nhiệm vụ nghiên cứu Đề tài tập trung đi sâu làm rõ vấn đề: chấm bài và trả bài, những lỗi học sinh thường mắc phải, cách sữa bài, kinh nghiệm viết tốt một bài văn Qua việc nghiên cứu góp phần nâng cao hiệu quả việc dạy và học văn theo phương pháp đổi mới. 5- Phương pháp nghiên cứu Người thực hiện: Đỗ Thơng 4 Từ tiết trả bài nâng cao chất lượng viết văn cho học sinh Trên cơ sở thực tế cơng việc giảng dạy, và qua các kỳ thi thường niên, cũng như kết quả thi tốt nghiệp những năm qua, đề tài vận dụng các phương pháp thống kê, phân tích, so sánh trên số liệu đạt được từ thực tế giảng dạy các lớp của bản thân 6- Giới hạn đề tài Phạm vi bài viết kinh nghiệm của một cá nhân, tơi tập trung các vấn đề cần trao đổi: + Chấm bài - trả bài là một khâu quan trọng trong q trình dạy học bộ mơn. + Những lỗi cơ bản học sinh thường gặp qua các bài kiểm tra + Những u cầu về diễn đạt và một số cách diễn đạt hay trong văn nghị luận. + Hiệu quả mang lại từ việc đổi mới cách chấm và trả bài + Một số kiến nghị B-NỘI DUNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP Chương I Cơ sở lí luận liên quan đến đề tài nghiên cứu. I- Cơ sở pháp lí Các văn bản liên quan đến đề tài: - Sách giáo khoa Ngữ văn 10,11,12 chương trình chuẩn - Sách giáo khoa Ngữ văn 10,11,12 chương trình nâng cao - Sách giáo viên Ngữ văn 10,11,12 chương trình chuẩn - Sách giáo viên Ngữ văn 10,11,12 chương trình nâng cao - Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 10, 11,12 trung học phổ thơng, mơn Ngữ văn – Nhà xuất bản giáo dục. II- Cơ sở lí luận. Trong q trình dạy học, kiểm tra đánh giá là một khâu rất quan trọng. Kiểm tra, đánh giá nhằm thu được, đánh giá đúng thơng tin về trình độ khả năng học tập của học Người thực hiện: Đỗ Thơng 5 Từ tiết trả bài nâng cao chất lượng viết văn cho học sinh sinh. Mục đích chính là hướng tới điều chỉnh hoạt động dạy và học bộ mơn. Đánh giá đúng thực trạng, Bộ đã chủ trương: để nâng cao chất lượng học tập, góp phần thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học bộ mơn phải: “ Nâng cao chất lượng thi cử, kiểm tra đánh giá để đảm bảo đây là khâu quan trọng, tác động tích cực, mạnh mẽ trong q trình dạy và học; phải đồng thời vừa đổi mới kiểm tra, đánh giá thường xun, định kì”. Cho nên kiểm tra, đánh giá có quan hệ gắn bó hữu cơ, mật thiết với phương pháp dạy học, thúc đẩy tích cực trong việc nâng cao chất lượng học tập, góp phần đánh giá đúng chất lượng đào tạo. Kiểm tra đánh giá chính xác sẽ thúc đẩy sự phát triển q trình đổi mới dạy học. Đối với bộ mơn Ngữ văn, tập làm văn là một phân mơn có tính thực hành tổng hợp, phát huy tư duy, sáng tạo của học sinh trước một tác phẩm văn học. Bài viết tập làm văn là hình thức kiểm tra phổ biến với mơn Ngữ văn, tập viết làm văn giúp học sinh viết được một văn bản hồn chỉnh theo một u cầu đặt ra. Việc chấm bài-trả bài thực tế lâu nay giáo viên vẫn thường xem nhẹ khâu sửa lỗi, hướng giải quyết trước một luận đề, cách trình bày, phương pháp viết văn mà chỉ chú ý đến việc phát hiẹn và nêu khuyết điểm bài làm của học sinh. Thực chất chấm - trả bài là một quy trình thống nhất với phần tập viết văn, nhìn một cách tồn diện, khâu đánh giá bài viết của học sinh cũng là một bước hồn thiện bài văn của học sinh. Chấm bài - trả bài có hiệu quả sẽ giúp học sinh có kinh nghiệm viết tốt hơn ở những bài sau. Một tiết trả nghiêm túc, kĩ càng, chu đáo, có phương pháp mang tính thiết thực sẽ tạo ra nhiều hứng thú và niềm tự tin cho học sinh trong các bài viết tiếp theo. Từ đó sẽ nâng cao chất lượng viết văn, góp phần mang lại hiệu học tốt bộ mơn. III- Cơ sở thực tiễn Là một giáo viên với 20 năm tuổi nghề - khơng còn gọi là trẻ, chúng tơi thấy rằng việc dạy học bộ mơn Ngữ văn, ngồi việc cung cấp kiến thức cho học sinh, việc ra đề kiểm tra, chấm bài là một khâu rất quan trọng trong q trình dạy học bộ mơn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học Với lòng đam mê, cùng việc tìm tòi học hỏi đúc kết kinh nghiệm, sự đồng thuận của tập thể tổ bộ mơn, trong các năm qua, bản thân cùng tập thể đã mang lại những kết q đáng khích lệ trong dạy và học tập bộ mơn. Tỉ lệ tốt nghiệp bộ Người thực hiện: Đỗ Thơng 6 Từ tiết trả bài nâng cao chất lượng viết văn cho học sinh mơn ngày càng cao, số lượng học sinh giỏi văn ngày càng nhiều, học sinh đỗ vào các trường đại học càng ngày càng tăng. Để được những kết quả ấy, chúng tơi thấy rằng một trong những ngun nhân dẫn đến hiệu quả ấy chính là việc hình thành cho các em một phương pháp học tập, trong đó có phương pháp viết một bài văn. Trên thực tế các em đã rút ra nhiều kinh ngiệm viết văn bổ ích từ các tiết trả bài của giáo viên. Chương II Thực trạng của đề tài nghiên cứu 1.Những thuận lợi và khó khăn. 1.1. Thuận lợi: - Các yếu tố chủ quan có ảnh hưởng tích cực tới đề tài: + Từng là tổ trưởng nhiều năm và giáo viên đứng lớp có nhiều kinh nghiệm, bản thân tham gia chấm thi tốt nghiệp Trung học phổ thơng nhiều khóa, cùng việc nghiên cứu giảng dạy, tơi dành nhiều thời gian và tâm huyết để nghiên cứu suy ngẫm về chun mơn, về tính hiệu quả của giờ lên lớp, đặc biệt là tiết dạy trả bài tập viết làm văn cho học sinh. + Bản thân chịu khó tìm tòi, học hỏi nâng cao trình độ nghiệp vụ chun mơn, đọc tham khảo nhiều tài liệu, các sách nghiên cứu lý luận phê bình văn học, các tài liệu tham khảo về cách viết văn hay…các chun đề bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp… Tiếp cận và tích lũy, sưu tầm nhiều dạng đề thi tốt ngiệp phổ thơng trung học, đề thi học sinh giỏi tỉnh, học sinh giỏi quốc gia, các đề học sinh giỏi ở các tỉnh khác.v.v có ghi chép, tích lũy, cập nhật thường xun. + Bản thân tích cực chịu khó trao đổi với đồng nghiệp trong và ngồi trường để học hỏi và rút ra được những kinh nghiệm chấm bài-sửa bài - trả bài rất cần thiết để áp dụng vào q trình giảng dạy - Yếu tố khách quan ảnh hưởng tích cực đến vấn đề liên quan đến đề tài: + Ban giám hiệu, lãnh đạo nhà trường có sự quan tâm, động viên sâu sắc đúng mức đến việc đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức đúc rút kinh nghiệm qua các năm thi tốt nghiệp, Người thực hiện: Đỗ Thơng 7 Từ tiết trả bài nâng cao chất lượng viết văn cho học sinh + Bộ phận chun mơn nhà trường rất chú trọng vào việc nâng cao chất lượng bộ mơn. Đặc biệt có sự đồng thuận của tập thể tổ bộ là điều kiện tốt đem lại kết quả cao trong cơng giảng dạy bộ mơn. 1.2. Khó khăn: - Trường PT cấp II-III Võ Thị Sáu- một ngơi trường mới thành lập (từ năm 2001), bề dày giảng dạy chưa cao, trường đóng trên địa bàn nơng thơn còn nghèo, thiếu thốn mọi mặt, mơi trường học tập khơng mấy thuận lợi so với các trường khác (sách vở, tư liệu thiếu thốn khơng có đủ tư liệu để học sinh và giáo viên tham khảo, nghiên cứu một cách thoải mái, dễ dàng). . - Tinh thần học tập và sự quan tâm của học sinh về mơn văn chưa cao. Học sinh chưa thấy được tầm quan trọng của một bộ mơn cơng cụ. Nhiều học sinh viết văn yếu, khơng biết cách trình bày một văn bản, diễn đạt lan man, chữ viết xấu, thiếu ngơn từ diễn đạt - Xu hướng chọn nghề thi vào trường chun nghiệp ngành xã hội-nhân văn ngày càng hẹp, nên học sinh u thích bộ mơn ngày càng ít. Việc đầu tư vào bộ mơn Ngữ văn của học sinh còn thiếu. Trên thực tế những năm qua, khi áp dụng những kinh nghiệm từ tiết trả bài có hiệu quả của bản thân vào q trình giảng dạy, số lượng học sinh giỏi văn các cấp của nhà trường ngày càng tăng, tỉ lệ học sinh đậu tốt nghiệp ngày càng cao, có em được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi thi cấp quốc gia, số lượng học sinh đỗ vào đại học ngày càng nhiều Chương III Nội dung và biện pháp thực hiện 1- Chấm bài - trả bài là một khâu quan trọng trong q trình dạy học bộ mơn. Người thực hiện: Đỗ Thơng 8 Từ tiết trả bài nâng cao chất lượng viết văn cho học sinh Trong q trình dạy học, quy trình chấm và trả bài tập làm văn là một quy trình đầy cơng phu tỉ mỉ, gắn liền với tinh thần trách nhiệm và lương tâm nghè nghiệp, tinh u thương q trọng đối với học sinh. Thực trạng phổ biến trong thời gian qua, và hiện nay ở một số nơi, số ít giáo viên chưa chú trọng khâu kiểm tra đánh giá bài làm của học sinh. Hoặc kiểm tra, đánh giá chưa tồn diện còn phiến diện cục bộ, đề cao phương diện này, hạ thấp mặt khác: Chẳng hạn đánh giá kiểm tra việc tiếp nhận một tác phẩm văn chương có giáo viên chỉ chú ý mặt nội dung tư tưởng, mà khơng chú ý đến khâu diễn đạt của học sinh. Hay ngược lại, chỉ coi trọng kĩ năng diễn đạt sao cho trau chuốt bỏng bẩy, khơng chú ý đến tri thức lí luận…Hoặc vẫn còn biểu hiện chạy theo thành tích kiểm tra, đánh giá cho điểm một cách chủ quan dễ dãi theo “tỉ lệ khốn” do cá nhân, tổ, nhà trường đề ra. Hoặc kiểm tra, đánh giá theo kiểu bài chất lượng đầu năm: chấm thật khắc khe, cho nhiều điểm yếu kém với quan điểm để học sinh chịu học, cuối kì hay cuối năm nâng điểm để hồn thành chỉ tiêu đạt kết quả “dạy học có tiến bộ”. Hoặc kiểm tra, đánh giá cho điểm theo kiểu bình qn “cào bằng”, đánh giá cho điểm chung chung, hiếm thấy điểm 9-10, thường phổ biến là điểm 5-6-7, vì thế khơng có sự phân hố. Cũng có khơng ít trường hợp giáo viên chưa chú trọng vào khâu chấm - trả bài, chưa thấy được tầm quan trọng của việc chấm - trả bài, chấm qua loa, hoặc để dồn gần tới tiết trả bài chấm vội vàng, thiếu cẩn thận nên khơng thấy được những bài viết sáng tạo, hoặc khơng phát hiện và tổng hợp được những thiếu sót trong bài viết, bỏ qua nhiều lỗi mắc phải của từng học sinh Đánh giá đúng thực chất bài làm của học sinh, chỉ ra những ưu khuyết điểm của từng bài sẽ tạo niềm tin cho học sinh có hứng thú trong học tập, từ đó nâng cao chất lượng viết văn nói riêng, mang lại hiệu quả cao trong dạy và học bộ mơn. Do vậy cần có một quy trình chấm - trả bài đúng đắn, khoa học khơng chỉ thể hiện trình độ năng lực, tinh thần trách nhiệm của giáo viên, còn giúp học sinh nắm chắc phương pháp làm bài. Trong qua trình chấm bài, cách đánh giá qua lời phê rất quan trọng, có những lời phê sẽ khuyến khích tinh thần, tạo sự hưng phấn u thích học tập của các em, những lời phê chỉ trích, phê “khơng khéo”, thiếu cẩn trọng sẽ làm học sinh mặc cảm thậm chí xa Người thực hiện: Đỗ Thơng 9 Từ tiết trả bài nâng cao chất lượng viết văn cho học sinh lánh“ hoảng sợ” bộ mơn. Đối với trường hợp những học sinh học yếu bộ mơn, khi chấm bài giáo viên cố gắng phát hiện những điểm tiến bộ qua từng bài viết, khuyến khích động viên các em bằng những lời phê và bằng điểm “thưởng” phù hợp. Lời nhận xét của giáo viên về bài viết sẽ tác động đến tinh thần, ý thức học tập của học sinh. Chấm bài nhất thiết phải có nhận xét, tránh lời nhận xét chung chung chỉ bằng một vài từ ngữ: “được”, “chưa được”, “bài yếu”, “bài viết sơ sài”, “khơng hiểu đề”, “xa đề”, “lạc đề”…Lời nhận xét của giáo viên thể hiên qua hai phương diện: đạt u cầu và chưa đạt về nội dung lẫn hình thức. Lời nhận xét phải nêu được mặt đạt được của bài viết, vừa chỉ ra thiếu sót cơ bản của từng bài. Có như vậy mới mang lại hiệu quả tác động lớn đối với học sinh. Qua lời phê học sinh sẽ nhận thấy khiếm khuyết của bản thân để khắc phục, phát huy những mặt đạt được. Muốn có lời nhận xét đúng đắn với từng bài viết, đòi hỏi giáo viên phải thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm cao trong việc chấm bài. Bởi chấm bài là một khâu rất quan trọng trong chu trình chấm -trả bài tác động mạnh mẽ, tích cực đến q trình dạy và học bộ mơn. Do tầm quan trọng và đặc thù bộ mơn, trong phân phối chương trình day học Ngữ văn có dành riêng tiết trả bài sau từng bài viết. Vì vậy giáo viên khơng nên xem nhẹ tiết trả bài, tránh nhận xét chung chung về điểm số, nội dung, hình thức rồi phát bài ghi kết quả. Qua thực tiễn dạy học, chúng tơi thấy rằng: tiết trả bài cực kì quan trọng và rất bổ ít đối với học sinh. Để dạy một tiết trả bài đúng nghĩa khơng đơn giản, mà đòi hỏi sự khổ luyện, tâm huyết, trách nhiệm của người dạy. Bài viết làm văn là kết quả của q trình tự học và sáng tạo của học sinh. Qua tiết trả bài học sinh sẽ thu hoạch nhiều điều bổ ích, thiết thực cho những bài viết sau Dựa vào mục đích u cầu, nội dung của đề bài và tình hình làm bài của học sinh xác định u cầu chủ yếu của tiết trả bài: kiến thức, kĩ năng, phương pháp…Giờ trả bài được tiến hành như sau: Giáo viên u cầu học sinh nhắc lại đề bài dựa theo trí nhớ. Cho học sinh xác định lại u cầu về nội dung, thể loại, phạm vi tư liệu. Dựa vào kết quả bài làm, giáo viên tổng kết tình hình làm bài của học sinh trên mọi mặt: ưu -khuyết điểm Người thực hiện: Đỗ Thơng 10 [...]... núi… (Bài làm của học sinh -Bài viết số 3) b, Lỗi viết thiếu thành phần chủngữ: 14 Người thực hiện: Đỗ Thơng Từ tiết trả bài nâng cao chất lượng viết văn cho học sinh - Là nguồn cảm hứng sáng tác của các nhà văn nhà thơ Đất nước vẫn là đề tài qn xuyến của văn học Việt Nam……( Bài làm của học sinh -Bài viết số 3) Cách sữa là thêm vào đối tượng, chủ thể làm chủ ngữ - Qua bài thơ Đất nước cho ta thấy cho thấy... chúng tơi đã rút ra trong nhiều kinh nghiệm trong việc dạy và học sinh bộ mơn nâng cao chất lượng, hiệu quả viết văn từ tiết trả bài Thực tiễn qua các năm qua, số lượng học sinh giỏi bộ mơn văn đạt kết quả trong các kì thi cấp huyện, cấp tỉnh (HS Khối 9 - Năm 20 Người thực hiện: Đỗ Thơng Từ tiết trả bài nâng cao chất lượng viết văn cho học sinh 2008-2009 thi cấp huyện đạt 4/5, có 2HS tham gia thi cấp... đại” (Bài viết của học sinhBài viết số 5) Hoặc “ Nói đến miền đất Nam bộ, khơng thể khơng nhắc đến Nguyễn Thi, nhà văn của người nơng dân Nam bộ thời chống Mỹ ” (Bài viết của học sinh) 18 Người thực hiện: Đỗ Thơng Từ tiết trả bài nâng cao chất lượng viết văn cho học sinh Tuy nhiên, trong bài văn nhiều lúc cần tránh sự khẳng định tuyệt đối, tức phải uyển chuyển và có mức độ trong việc đánh giá Có học sinh. . .Từ tiết trả bài nâng cao chất lượng viết văn cho học sinh chính, về nội dung kiến thức, hình thức bài làm, kết quả đạt được, tinh thần thái độ làm bài của học sinh những bài viết sáng tạo của cá nhân được tun dương, những hiện tượng đáng chú ý Dựa trên u cầu của đề, giáo viên hướng dẫn học sinh xây dựng dàn bài hồn chỉnh Học sinh sẽ đối chiếu với dàn bài để tự nhận xét về những thiếu sót trong bài. .. trong văn nghị luận Văn nghị luận là loại văn của tư duy lơ gíc, mang tính thuyết phục cao Để diễn đạt tốt, đạt u cầu một bài văn hay, thuyết phục người đọc, ngồi u cầu xác định và sắp xếp các ý, diễn đạt ý thành lời bằng những từ ngữ, câu văn đoạn văn chính xác sinh động, 16 Người thực hiện: Đỗ Thơng Từ tiết trả bài nâng cao chất lượng viết văn cho học sinh truyền cảm, giáo viên cần cung cấp cho học sinh. .. lặp từ, thừa từ: lặp từ nhà thơ (2) từ u mến (7); ở (9) ngồi việc diễn đạt lan man, dài dòng, học sinh mắc phải lỗi lặp từ khá nhiều Chỉ có ba câu văn, học sinh lặp lại từ nhà thơ (2lần), từ Nguyễn Khoa Điềm (3lần), từ bài thơ (4lần) Trường hợp (10), học sinh viết thừa nhiều phụ từ: thì, đã…đây cũng là hiện tượng phổ biến ở bài viết của học sinh d, sử dụng từ khơng đúng nghĩa, sai chuẩn mực: học sinh. .. rất hạn chế Tổng hợp thống kê qua các bài làm của học sinh ( với 276 bài làm từ bài viết số 2 số 3, số 4 của các lớp 12A, 12B năm học 2010-2011 ), chúng tơi phân loại, thống kê những lỗi cơ bản học sinh thường mắc phải như sau: Dùng từ khơng chính xác, thiếu 11 Người thực hiện: Đỗ Thơng Từ tiết trả bài nâng cao chất lượng viết văn cho học sinh chuẩn mực, viết câu thiếu thành phần sai quy tắc ngữ pháp,... chữ nghĩa Trong bài văn, sử dụng từ 17 Người thực hiện: Đỗ Thơng Từ tiết trả bài nâng cao chất lượng viết văn cho học sinh ngữ chính xác, bài viết sẽ khái qt được vấn đề nghị luận mà luận đề nêu ra Cần lưu ý là khi khơng nắm chắc nghĩa của từ, tốt nhất khơng nên dùng Chẳng hạn đoạn văn sau, người viết đã sử dụng hàng loạt hệ thống từ ngữ rất độc đáo: “ Anh ( Nam Cao) quăng lên, đánh bài ngửa cái thằng... khơng hợp phong cách, hiện tượng lặp từ, thừa từ, sử dụng từ mang màu sắc địa phương nhiều Chẳng hạn, dẫn chứng một số câu văn tiêu biểu sau: - Nhà thơ Tố Hữu đã làm nên bài thơ chữ tình Việt Bắc sau khi cuộc kháng chiến Điện Biên Phủ thắng lợi…( Bài làm của học sinh -Bài viết số 4) (1) 12 Người thực hiện: Đỗ Thơng Từ tiết trả bài nâng cao chất lượng viết văn cho học sinh - Sau khi rời chiến trường Hà... người.…( Bài làm của học sinh -Bài viết số 3) (10) Từ các câu văn trên có thể quy về những lỗi sai sau: a, Viết sai chính tả: viết tắc trong bài văn: ~ (những), 0 (khơng) do tính chất cẩu thả; lỗi chính tả như viết trữ tình học sinh viết thành chữ tình, góc nhìn thành gốc nhìn, chiều sâu thành chiều sau, tập qn thành tập qng, nỗi vất vả viết thành nổi vấc 13 Người thực hiện: Đỗ Thơng Từ tiết trả bài nâng cao . hiện: Đỗ Thơng 6 Từ tiết trả bài nâng cao chất lượng viết văn cho học sinh mơn ngày càng cao, số lượng học sinh giỏi văn ngày càng nhiều, học sinh đỗ vào các trường đại học càng ngày càng. những từ ngữ, câu văn đoạn văn chính xác sinh động, Người thực hiện: Đỗ Thơng 16 Từ tiết trả bài nâng cao chất lượng viết văn cho học sinh truyền cảm, giáo viên cần cung cấp cho học sinh những. kiến miền núi… (Bài làm của học sinh -Bài viết số 3). b, Lỗi viết thiếu thành phần chủngữ: Người thực hiện: Đỗ Thơng 14 Từ tiết trả bài nâng cao chất lượng viết văn cho học sinh - Là nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ tiết trả bài nâng cao chất lượng viết văn cho học sinh, Từ tiết trả bài nâng cao chất lượng viết văn cho học sinh, Từ tiết trả bài nâng cao chất lượng viết văn cho học sinh

Từ khóa liên quan