PHƯƠNG PHÁP CHỌN VÀ HUẤN LUYỆN VẬN ĐỘNG VIÊN CHẠY BỀN_SKKN the duc THCS

11 2.5K 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 19:39

. tài: PHƯƠNG PHÁP CHỌN VÀ HUẤN LUYỆN VẬN ĐỘNG VIÊN CHẠY BỀN * Lý do chọn đề tài: Trong việc giáo dục toàn diện thể dục là nền móng cho việc thực hiện đức dục, trí dục, mỹ dục và giáo dục lao động. chế nhiều ở sức bền, kỹ thuật và chiến thuật khi chạy bền. Để giải quyết những vấn đề trên tôi đã nghiên cứu phương pháp chọn và huấn luyện vận động viên chạy bền. + Nhằm giúp các en nhận thức. trong môi trường. - Để chọn và huấn luyện đội tuyển (Vận động viên) của trường về môn chạy bền đạt thành tích cao nhất tôi đã làm như sau: A- Chọn vận động viên: Mục đích chọn những em có thành

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan