NCKHSPUD Phương pháp giúp học sinh bước đầu hình thành kỹ năng thực hành thí nghiệm trong hoá học 8

30 2.1K 11
NCKHSPUD Phương pháp giúp học sinh bước đầu hình thành kỹ năng thực hành thí nghiệm trong hoá học 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. Trọng Trang 8 Đề tài : Phương pháp giúp học sinh bước đầu hình thành kỹ năng thực hành thí nghiệm trong hoá học 8 . sinh. Trước khi tiến hành thí nghiệm, giáo viên cần phải giải thích mục đích,. pháp giúp học sinh bước đầu hình thành kỹ năng thực hành thí nghiệm trong hoá học 8 . - Đây là loại thí nghiệm do giáo viên làm vì vậy các thao tác rất mẫu mực nên có tác dụng hình thành kỹ năng. “PHƯƠNG PHÁP GIÚP HỌC SINH BƯỚC ĐẦU HÌNH THÀNH KỸ NĂNG THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM TRONG HOÁ HỌC 8 nhằm đưa ra phương pháp kích thích sự say mê hứng thú của học sinh đối với bộ môn hoá học, từ đó

Ngày đăng: 23/03/2015, 19:20

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan