0

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC_SKKN QLGDTH

34 3,185 22
  • GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHỈ  ĐẠO ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC_SKKN QLGDTH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 16:56

Đề tài: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẦN I: MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Đất nước ta đang từng bước tiến lên công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Sự nghiệp to lớn đó đòi hỏi giáo dục phải đào tạo nên những con người tự không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện" (Nghị quyết TW 2 khóa VIII), vì phải "tiếp tục chấn chỉnh nề nếp xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đảm bảo chất lượng và hiệu quả đào tạo, thực hiện đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương pháp giáo dục ở từng khối lớp" (Nghị quyết TW 9- Ban chấp hành TW Đảng khóa IX). Như vậy phương pháp dạy học là một trong những lĩnh vực trọng tâm nhất của hoạt động quản lý giáo dục. Nó vừa là đối tượng quản lý ở cấp vĩ mô; trường học, lớp học, bộ môn, từng cá nhân giáo viên và cả học sinh. Phương pháp dạy học (PPDH) giáo dục có một vai trò hết sức quan trọng, quyết định chất lượng đào tạo - phương pháp dạy học là sự vận động của nội dung chương trình dạy học. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, đất nước đòi hỏi người giáo viên phải biết dạy học sinh cách học - đổi mới phương pháp dạy học - để phát huy được tính chủ động sáng tạo của học sinh trong quá trình học tập. Thực tế hiện nay trong nhà trường Tiểu học, cơ sở vật chất phương tiện dạy học, đội ngũ thầy dạy có nhiều tiến bộ nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ dạy học ngày nay. Mặt khác cán bộ chỉ đạo phần nhiều ảnh hưởng theo lối cũ, chưa có sự chuyển biến một cách sâu sắc và kịp thời, một phần do nhận thức và trình độ đào tạo. Với nhận thức muốn đổi mới phương pháp dạy học trong nhà trường, tôi đã dành thời gian nghiên cứu và tích lũy được kinh nghiệm “Giải pháp quản lý, chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học ở Trường Tiểu học ” 2- MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Phát hiện và khẳng định một số biện pháp quản lý chỉ đạo việc đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên trường Tiểu học Liên Nghĩa. 3- KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: * Khách thể nghiên cứu: Nguyễn Thị Thanh Mai Sáng kiến kinh nghiệm 1 Đề tài: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC Hoạt động đổi mới phương pháp dạy học trường Tiểu học Liên Nghĩa * Đối tượng nghiên cứu: Những biện pháp tổ chức thực hiện đổi mới phương pháp dạy học trong trường Tiểu học Liên Nghĩa 4- GIẢ THUYẾT KHOA HỌC: Đổi mới phương pháp dạy học phổ thông nói chung, trường Tiểu học nói riêng, nếu tạo ra được sự chuyển biến trong nhận thức của Đại bộ phận giáo viên, bồi dưỡng cho họ kiến thức về phương pháp và kỹ năng sư phạm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất để trả lại đúng bản chất của quá trình giáo dục. 5- NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU: 5.1. Tìm hiểu nội dung một số vấn đề lý luận cơ bản của phương pháp dạy và đổi mới phương pháp dạy học. 5.2. Tìm hiểu thực trạng và tìm nguyên nhân của việc đổi mới phương pháp dạy học. 5.3. Đề xuất một số biện pháp chỉ đạo quản lý đổi mới dạy học của giáo viên. 6- GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU Chỉ đề cập đến những biện pháp tổ chức thực hiện đổi mới phương pháp dạy học tại trường Tiểu học Liên Nghĩa. 7- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Đọc tài liệu, sách báo có liên quan đến vấn đề phương pháp dạy học và hoạt động đổi mới phương pháp dạy học trong nhà trường phổ thông nhằm khai thác những vấn đề cơ bản về lý luận phụ vụ cho nhiệm vụ và mục đích đề tài. - Phương pháp quan sát trò chuyện: Tuy đây không phải là phương pháp chủ yếu, song nó giữ vai trò quan trọng trong quá trình nghiên cứu. Để phục vụ cho nhiệm vụ nghiên cứu và mục đích nghiên cứu của đề tài, tôi tiến hành quan sát hoạt động dạy và học của thầy và trò để thu thập những tài liệu bổ Nguyễn Thị Thanh Mai Sáng kiến kinh nghiệm 2 Đề tài: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC ích nhằm kiểm tra, bổ sung cho những kết quả thu được từ các phương pháp khác nhau. - Phương pháp điều tra: Sử dụng phiếu điều tra gồm: + Những câu hỏi cho giáo viên + Những câu hỏi cho học sinh Để tìm hiểu thực trạng dạy và học của giáo viên và học sinh trong nhà trường. Hệ thống những câu hỏi gồm có: - Câu hỏi mở - Câu hỏi đóng. Cụ thể có câu hỏi chỉ là đồng ý hay không đồng ý, có câu hỏi lại để người thực nghiệm trả lời một cách tự do (xem phần phụ lục). - Phương háp thực nghiệm đối chứng: Tôi tiến hành dạy học ở hai lớp khác nhau, một lớp theo phương pháp truyền thống và một lớp theo phương pháp đổi mới. Nhằm đối chứng kết quả của hai phương pháp dạy học khác nhau xem phương pháp nào có hiệu quả cao hơn. - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Để xử lý số liệu tìm ra mối quan hệ giữa các vấn đề nghiên cứu của đề tài. 8- KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU: - Thời gian : trong năm học 2011-2012. Nguyễn Thị Thanh Mai Sáng kiến kinh nghiệm 3 Đề tài: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 1- Lịch sử nghiên cứu vấn đề Ở nước ta, đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực học tập được xem như một nguyên tắc dạy học đảm bảo chất lượng và hiệu quả đã được nói đến từ lâu. Những năm gần đây trong thập kỷ cuối cùng của thế kỷ XX các tài liệu giáo dục và dạy học, kể cả một số văn bản của Bộ GD-ĐT thường nói tới việc cần thiết phải đổi mới phương pháp dạy học: "Dạy học lấy học sinh làm trung tâm". Đó là một quan điểm, một tư tưởng, một cách tiếp cận mới về hoạt động dạy học. Người ta tập trung vào người học "dạy học căn cứ vào người học", "dạy học hướng vào người học". Các thuật ngữ này có chung một nội dung hàm ý là nhấn mạnh hoạt động dạy học và vai trò của nghiên cứu dạy học. Đổi mới phương pháp dạy học - "dạy học lấy học sinh làm trung tâm là mộ xu hướng tất yếu" trong lịch sử giáo dục, ở thời kỳ chưa hình thành tổ chức trường lớp, việc dạy học thường được tổ chức theo phương thức một thầy - một trò, hoặc thầy dạy cho một nhóm nhỏ học trò. Học trò trong một nhóm có thể chênh lệch nhau khá nhêìu về độ tuổi và trình độ. Chẳng hạn thầy đồ nho ở nước ta dưới thời phong kiến dạy trong cùng một lớp từ đứa trẻ bắt đầu đi học "tam tự kinh" đến môn sinh chuẩn bị thi tú tài, cử nhân. Trong tổ chức dạy học như vậy ông thầy bắt buộc phải coi trọng nhu cầu, trình độ năng lực, tính cách của mỗi học trò, và cũng có điều kiện để thực hiện cách dạy thích hợp với mỗi học trò, phát huy vai trò chủ đạo sáng tạo của người học. Kiểu học một thầy hoặc một thầy - một nhóm nhỏ học vẫn tồn tại cho đến nay, trong một số loại hình đào tạo, đặc biệt như âm nhạc, hội họa. Tuy nhiên như vậy thì năng xuất dạy học quá thấp. Nguyễn Thị Thanh Mai Sáng kiến kinh nghiệm 4 Đề tài: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC Từ khi xuất hiện tổ chức trường với những lớp học có nhiều học sinh cùng lứa tuổi và trình độ tương đối đồng đều thì giáo viên khó có điều kiện chăm lo từng học sinh, giảng dạy sát với đặc điểm của từng em. Từ tình hình đó hình thành kiểu dạy "Thông báo - đồng loạt". Giáo viên quan tâm trước hết đến việc hoàn thiện trách nhiệm của mình là truyền đạt cho hết nội dung quy định trong chương trình và sách giáo khoa, cố gắng làm cho mọi học sinh hiểu và nhớ những điều thầy giảng. Từ kiểu dạy thông báo - đồng loạt đã dần dần hình thành kiểu học thuộc lòng - thụ động, thiên về ghi nhớ, ít chịu suy nghĩ. Tình trạng này ngày càng phổ biến, đã hạn chế chất lượng, hiệu quả dạy học, không đáp ứng yêu cầu của xã hội đối với sản phẩm của giáo dục nhà trường. Để khắc phục tình trạng này, các nhà sư phạm kêu gọi phát huy tính tích cực chủ động học tập của học sinh, thực hiện "dạy học phân hóa" quan tâm đến nhu cầu khả năng của mỗi cá nhân học sinh trong tập thể lớp. Như vậy đòi hỏi có phải sự đổi mới phương pháp dạy học. Để trả lại vị trí vốn có từ thuở ban đầu cho người học phải đặt lại cho đúng vị trí của người học cho đúng với bản chất lao động học tập, phù hợp với quy luật khách quan của quá trình dạy học. 2- Người quản lý trong nhà trường với việc đổi mới phương pháp dạy học: - Muốn hoạt động của nhà trường đi đúng mục tiêu giáo dục, với chất lượng cao, người quản lý phải nắm vững tất cả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của ngành, của Bộ GD-ĐT, từ đó tham mưu với Hiệu trưởng tổ chức cán bộ giáo viên trong nhà trường thực hiện tốt các nội dung quy định của cấp trên trong điều kiện cụ thể ở nhà trường. - Trong chuyên môn: Họ là người nắm vững nội dung chương trình, phương pháp giáo dục ở từng khối lớp. Đặc biệt khối nội dung điều chỉnh dạy học cho học sinh tiểu học . Xác định được những biện pháp trọng yếu mang tính chất đổi mới phương pháp dạy học. Có như vậy mới giúp được giáo viên trong trường cải tiến phương pháp dạy học để chuyển tải kiến thức đến học sinh một cách nhẹ nhàng, linh hoạt, hiệu quả. Nguyễn Thị Thanh Mai Sáng kiến kinh nghiệm 5 Đề tài: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC - Đối với chất lượng giáo dục toàn diện: Người quản lý phải biết xác định đúng vai trò của các đoàn thể trong nhà trường và kết hợp chặt chẽ, khăng khít với các đoàn thể đó. Để đảm bảo tốt chất lượng giáo dục toàn diện. - Với công tác xã hội hóa giáo dục: Người quản lý không chỉ biết phát huy vai trò của giáo viên, của các đoàn thể trong nhà trường mà còn phải biết tranh thủ vận động các lực lượng cho phong trào giáo dục của nhà trường. - Người quản lý phải biết tham mưu, quản lý cơ sở vật chất để định hướng, đầu tư cho phát triển giáo dục. Như vậy muốn duy trì sự tồn tại và thúc đẩy sự phát triển công cuộc đổi mới phương pháp dạy học trong nhà trường người quản lý phải thực sự quan tâm đến mọi vấn đề có liên quan đến chất lượng giáo dục: Quản lý chuyên môn, công tác xã hội hóa giáo dục và không thể thiếu được việc quản lý đổi mới phương pháp dạy học trong nhà trường để không ngừng nâng cao chất lượng dạy học trong đơn vị mình phụ trách. 3- Về phương pháp dạy học: 3.1. Phương pháp là gì? Phương pháp là cách thức, là con đường, biện pháp mà con người dùng để tiến hành đạt được một mục đích nào đó. 3.2. Phương pháp dạy học: Là một hệ thống các tác động liên tục của giáo viên nhằm tổ chức các hoạt động nhận thức và thực hành trong quá trình học tập của học sinh để học sinh lĩnh hội vững chắc các nội dung dạy học nhằm đạt được mục tiêu của quá trình dạy học. 3.3. Đặc trưng của đổi mới phương pháp dạy học: - Người dạy hướng vào người học: Học sinh là mục tiêu của hoạt động giảng dạy của thầy giáo, của nhà trường. Giảng dạy phải nhằm vào phát triển trí tuệ và nhân cách người học sinh. Do đó phương pháp giảng dạy mới phải dựa trên cơ sở năng lực, hứng thú nhu cầu của học sinh và phải phát huy tối đa khả năng kiến thức và kinh nghiệm sẵn có của họ để giúp họ phát triển nhanh chóng nhất. Nguyễn Thị Thanh Mai Sáng kiến kinh nghiệm 6 Đề tài: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC - Hoạt động hóa người học: Đổi mới phương pháp dạy học phải làm sao thu hút học sinh vào các hoạt động tích cực nhất trong các giờ học để nhận thức và rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức. Đổi mới phương pháp dạy học phải kích thích tối đa nhu cầu nhận thức của học sinh. Người học phải tham gia tối đa vào quá trình giảng dạy cùng với thầy giáo và học tập cùng bạn bè. - Hợp tác giữa các thành viên: Quá trình học luôn diễn ra trong môi trường tập thể, vì vậy quá trình dạy học phải là quá trình trong đó các thành viên hợp tác với nhau, chặt chẽ nhất. Giờ học là lúc học sinh cùng với nhau tìm tòi phát hiện tri thức. Bằng trí tuệ, kiến thức, kinh nghiệm của tập thể, bằng những động tác, kích thích lẫn nhau mà học sinh nắm vững. Với những đặc tính trên thì tư tưởng chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học là tích cực hóa các hoạt động của học sinh. Học sinh là chủ thể của hoạt động học tập, họ chỉ có thể tiến lên được khi họ hoạt động một cách tích cực và sáng tạo. 4- Phân loại phương pháp dạy học: 4.1. Phương pháp dạy học lấy hoạt động của giáo viên làm trung tâm: Đó là phương pháp dạy học mà cốt lõi của nó là thầy giảng, trò ghi nhớ: Phương pháp này chỉ chú trọng tới việc giáo viên thuyết giảng làm sao cho thật tốt để học sinh dễ hiểu, dễ nhớ và khi cần thiết thì tái hiện được nhanh chúng. Cách dạy đó làm học sinh trở thành thụ động, bởi vì kiến thức đã có giáo viên chỉ bảo, phương pháp học tập bị động, lệ thuộc vào thầy cô. Do vậy người học sinh không thể hình thành được tính sáng tạo và năng. Điều mà xã hội hiện đại không thể chấp nhận được. Ngày nay trong sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ và sự biến đổi nhanh chóng về mọi mặt của xã hội hiện đại, người lao động khiểu mới phải là người lao động có kiến thức, tự chủ động, sáng tạo, thích ứng nhanh chóng với môi trường biến động và phải có năng lực giải quyết các tình huống phức tạp của cuộc sống. Do vậy nhà trường phải có phương pháp dạy học mới, đổi mới phương pháp dạy học - lấy hoạt động của người học làm trung tâm. 4.2. Phương pháp lấy hoạt động của người học làm trung tâm: Nguyễn Thị Thanh Mai Sáng kiến kinh nghiệm 7 Đề tài: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC Đây là quan điểm hoàn toàn đúng đắn. Về vấn đề dạy và học thế nào, thầy phải thực sự quan tâm đối với từng học trò, để mỗi học sinh có được cách thức, con đường chiếm lĩnh kiến bằng mọi giá. Người dạy phải hướng vào người học. Học sinh là mục tiêu của hoạt động giảng dạy của thầy giáo, của nhà trường. Giảng dạy phải nhằm vào việc phát triển trí tuệ và nhân cách người học sinh, phát huy vai trò tích cực chủ động, sáng tạo của người học. Nhưng vai trò người dạy không hề bị hạ thấp mà trái lại có yêu cầu cao hơn nhiều, giáo viên phải có trình độ sư phạm lành nghề, có đầu óc sáng tạo và nhạy cảm mới có thể đóng vai trò là người gợi mở, xúc tác trợ giúp, hướng dẫn động viên cố vấn, trọng tài trong các hoạt động học tập của học sinh, đánh giá tiềm năng của mỗi em, chuẩn bị tốt cho các em tham gia phát triển cộng đồng. 5- Đổi mới phương pháp dạy học và điều kiện đổi mới phương pháp dạy học: 5.1. Đổi mới phương pháp dạy học: Rất tiếc lâu nay vẫn có một số người quan niệm rằng: Đổi mới phương pháp dạy học chỉ đơn thuần là thay thế phương pháp dạy học cũ (cổ truyền) bằng phương pháp hoạt động khác mới hơn, hiện đại hơn. Một quan niệm hoàn toàn không đúng. Nếu xóa bỏ phương pháp hoạt động truyền thống nghĩa là chỉ quan tâm đến mặt hình thức bên ngoài của phương pháp mà không quan tâm đến bản chất bên trong của phương pháp. Đó chính là: Cách tổ chức các hoạt động nhận thức cho người học như thế nào để mang lại hiệu quả dạy cao nhất. Vậy đổi mới phương pháp dạy học là bằng mọi hình thức, mọi con đường nâng cao hiệu quả giờ học Người thầy phải huy động đông đảo (nếu không muốn nói là tất cả) các em tham gia hoạt động. Phải tổ chức cho học sinh họat động tìm tòi giống như hoạt động nghiên cứu của các nhà khoa học trước đây tìm ra khái niệm mới (coi như các em tự tìm ra khái niệm mới đó dưới sự dẫn dắt của các thầy, mặc dù khái niệm đó đã được các nhà khoa học tìm ra trước đó). 5.2. Điều kiện đổi mới phương pháp dạy học: * Đối với người học: Nguyễn Thị Thanh Mai Sáng kiến kinh nghiệm 8 Đề tài: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC - Là học sinh tiểu học, các em còn nhỏ tuổi, tâm lý các em dễ bị thu hút bởi những điều lạ, thích cái gì thì thích ngay, nhưng cũng chóng chán (thích cái đẹp và hay bắt chước cái đẹp). Bởi vậy khi tổ chức dạy học, người giáo viên phải biết tạo đà, khơi dậy ở các em một sự hứng thú, một tâm trạng thoải mái tự tin nơi các em. - Nội dung kiến thức phải phù hợp với độ tuổi các em. - Hình thức tổ chức dạy học phải đảm bảo các điều kiện hoạt động cho các em. * Đối với người dạy: Phải nhận thức đúng về đổi mới phương pháp hoạt động là phải: Hình thành cho người học những cơ sở của nhân cách con người mới, xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Có được những phẩm chất và năng lực cần thiết để bước vào cuộc sống, lao động học tập, giúp cho người học có được phương pháp tự học, tự rèn, tự nghiên cứu theo su hướng học suốt đời phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. - Người dạy - Họ phải có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. Được đào tạo từ trình độ chuẩn trở lên. Ngoài việc học kiến thức, họ còn phải được bồi dưỡng kỹ năng vận dụng các phương pháp dạy học hiện đại, và bản thân họ phải luôn có sự cầu thị đối với việc dạy học theo phương pháp đổi mới. - Người dạy phải được tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, trường lớp đầy đủ, có chỗ dạy của thầy, chỗ học của trò tươm tất. Có đủ sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo, đồ dùng, trực quan phương thức đánh giá học sinh. Các văn bản, chỉ thị, thông tư của Bộ, ngành, Phòng GD về hướng dẫn, kiểm tra đánh giá học sinh. - Người dạy: Họ phải được hưởng một chế độ chính sách đãi ngộ hợp lý, tạo điều kiện về đời sống vật chất và tinh thần một cách xứng đáng, để họ thực hiện tốt công việc nhiệm vụ giảng dạy ở nhà trường. * Đối với người quản lý giáo dục: - Xác định mục đích, kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học phải rõ ràng. - Cung cấp những thông tin cần thiết về đổi mới phương pháp một cách cụ thể. - Chuẩn bị các kế hoạch hoạt động phù hợp với giáo viên ở từng khối, lớp. Nguyễn Thị Thanh Mai Sáng kiến kinh nghiệm 9 Đề tài: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC - Tạo bầu không khí tích cực, an toàn, thoải mái và đối xử bình đẳng với mọi giáo viên của đơn vị trường. - Duy trì nhịp độ sôi nổi, kích thích hứng thú và khả năng sáng tạo của giáo viên trong nhà trường. - Tin tưởng vào khả năng của giáo viên. - Theo dõi định hướng hỗ trợ kịp thời quá trình hoạt động của các nhóm giáo viên (tránh can thiệp). - Có sự động viên khích lệ kịp thời đối với những giáo viên thực sự tích cực. 6- Đổi mới phương pháp dạy học ở trường Tiểu học Liên Nghĩa. Trường tiểu học có vị trí, chức năng nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp "trồng người". Trường tiểu học lần đầu tiên tổ chức một cách tự giác hoạt động học với tư cách là hoạt động chủ đạo cho trẻ em, đồng thời trường tiểu học còn tổ chức một cách tự giác các hoạt động khác cho học sinh. Nói cách khác, trường tiểu học là đơn vị cơ sở, là công trình văn hóa giáo dục bền vững hấp dẫn các lớp trẻ em, là nơi diễn ra cuộc sống thực của trẻ em, là nơi tạo cho trẻ em có hạnh phúc đi học. Dạy học ở Tiểu học là một nghề. Nghề dạy học ở bậc Tiểu học có những điểm giống nghề dạy học ở các bậc khác, nhưng có đặc thù riêng về mặt sư phạm mà nghề dạy học ở bậc khác không cần hoặc không có được. Mục tiêu phát triển giáo dục bậc Tiểu học giai đoạn 1996-2020. Nghị quyết TW 2 chỉ rõ: "Nâng cao chất lượng toàn diện bậc tiểu học". Để đạt được mục tiêu giáo dục Tiểu mọc mà Đảng đề ra có rất nhiều việc phải làm và phải làm có bài bản. Trong đó đổi mới phương pháp dạy học đã được Bộ GD- ĐT và Sở GD-ĐT phát động thành một phong trào rộng khắp ở tất cả các trường học và đào tạo. Bởi vậy Trường Tiểu học Liên Nghĩa coi "đổi mới phương pháp dạy học" là một nhiệm vụ quan trọng của nhà trường trong mục tiêu "không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học". Nguyễn Thị Thanh Mai Sáng kiến kinh nghiệm 10 [...]... môn đó Thời gian dạy môn Toán, Tiếng Việt bị kéo dài, thời gian dạy một tiết các môn khác đợc co lại, bởi thế việc chuẩn bị cho các môn học đó ít đợc coi trọng dẫn đến phơng pháp dạy học bị coi nhẹ và giáo viên dùng phơng pháp truyền thống là nhanh gọn hợp lý cho tiết dạy Cũng chính vì thế mà các ph ơng pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh trong giờ học cha đáp ứng... phơng pháp đổi mới trong dạy, một phần do giáo viên ít đầu t cho nghiên cứu nội dung sách, đọc tài liệu tham khảo Nhng cũng một phần do cấu trúc nội dung sách giáo khoa các lớp cha thể hiện đợc nội dung đổi mới 17 Nguyn Th Thanh Mai Sỏng kin kinh nghim ti: GII PHP QUN Lí CH O I MI PHNG PHP DY HC TRNG TIU HC - Chất lợng của dạy các môn học, giáo viên (thậm chí cả bên lãnh đạo nhà trờng) cũng chỉ coi... Lch s 5 Tp lm vn 2/2 6 3/3 1/3 2/2 a lý 3/5 5 tit 4/4 4 tit 3/3 3/3 2/2 1/1 Lm theo 3 tit 3/3 3 tit 2/2 1/1 1/1 2/2 2 tit 1tit Nhìn vào bảng trên thấy các phơng pháp dạy học truyền thống vẫn đợc giáo viên dùng nhiều trong dạy, hầu nh giáo viên nào cũng học nh vậy, hạn chế rất nhiều đến tính tích cực chủ động của học sinh Các phơng pháp quan sát, nêu vấn đề, phơng pháp trò chơi, chiếm số lợng ít quá... nhiu nguyờn nhõn ch quan, khỏch quan Song nguyờn nhõn quan trng nht l: cụng tỏc qun lý, t cp qun lý h thng ti qun lý cỏc c s trng hc cũn nhiu bt cp Phn ụng cỏc ch th qun lý cha thc s vo cuc, thm chớ cha c quan tõm trong cụng tỏc ch o, qun lý Bi vy, mun quỏ trỡnh i mi PPDH nh trng Tiu hc cú hiu qu, cn i mi cụng tỏc qun lý, ch o nhm gii quyt nhng bt cp, nhng tr ngi cho quỏ trỡnh ny I CC GII PHP QUN Lí,... cp trang thit b cho cỏc phũng hc b mụn + Xõy dng cỏc quy nh mang tớnh ch ti v phõn cp qun lý cho T nhúm chuyờn mụn qun lý cú hiu qu nn np v cht lng cỏc hot ng i mi PPDH trong nh trng; 4.5 Nõng cao vai trũ gng mu v nng lc ch o chuyờn mụn ca i ng cỏn b qun lý trong nh trng Cỏn b no phong tro y, khi i ng cỏn b qun lý nh trng cựng thng nht trong nhn thc v ý ngha v s cn thit ca quỏ trỡnh MPPDH trong vic... thống là nhanh gọn hợp lý cho tiết dạy Cũng chính vì thế mà các ph ơng pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh trong giờ học cha đáp ứng đợc giáo viên chau chuốt chỉnh chu để trở thành kỹ năng của bản thân giáo viên, nên nhận thức về chủ trơng chính sách thì thấu suốt, nhng làm thì giáo viên cha làm tốt CHNG III CC GII PHP QUN Lí, CH O I MI PHNG PHP DY HC TRNG TIU HC... ng c th nhm thc hin thng li ngh quyt i hi ln th IX ca ng L mt ngi qun lý nh trng khi hiu rừ nhn thc ca giỏo viờn trong trng v i mi phng phỏp dy hc l hon ton ỳng n, nhng qua quan sỏt hot ng ca giỏo viờn trong gi lờn lp tụi thy rng h cng cú nhiu mong mun i mi phng phỏp dy hc nhng khú khn khi thc hin Sau khi xut mt s bin phỏp qun lý, ch o i mi phng phỏp dy hc thỡ gi dy ca giỏo viờn, kt qu hc tp ca hc... kt qa cht lng hc tp ca hc sinh, kp thi khuyn khớch hc sinh ỳng lỳc, ỳng ch to c hi cho cỏc em t ỏnh giỏ mỡnh, ỏnh giỏ bn, em li nim tin cho cỏc em trong hc tp 8/ Ngi qun lý phi dnh thi gian thớch hp hc tp nõng cao trỡnh , nng lc qun lý, chuyờn mụn nghip v kh nng gii quyt tt cỏc cụng vic c giao 27 Nguyn Th Thanh Mai Sỏng kin kinh nghim ti: GII PHP QUN Lí CH O I MI PHNG PHP DY HC TRNG TIU HC II NHNG... nghim, tụi ó trỡnh by cỏc gii phỏp qun lý, ch o i mi phng phỏp dy trng Tiu hc Trong thi gian ti tụi s tip tc nghiờn cu v ỏp dng cỏc bin phỏp sau: 1 Ch o tng cng ng dng cụng ngh thụng tin vo ging dy v hc tp 2 Ch o qun lớ, s dng c s vt cht v trang thit b phc v hot ng dy hc 3.Ch o nõng cao hiu qu cụng tỏc thi ua ca t 2- Mt s xut kin ngh: 2.1 trng: a) i vi ngi qun lý trng Tiu hc: Phi cú quan im ỳng n... PHN I: M U 1 Lý do chn ti 2 Mc ớch nghiờn cu 3 i tng khỏch th nghiờn cu 4 Gi thuyt khoa hc 5 Nhim v nghiờn cu 1 1 1 2 2 30 Nguyn Th Thanh Mai Sỏng kin kinh nghim ti: GII PHP QUN Lí CH O I MI PHNG PHP DY HC TRNG TIU HC 6 Gii hn ti 7 Phng phỏp nghiờn cu 8 K hoch nghiờn cu 2 2 3 PHN II: NI DUNG NGHIấN CU Chng I: Phng phỏp dy hc v i mi phng phỏp dy hc 4 1 Lch s nghiờn cu vn 4 2 Ngi qun lý trong nh . nghiệm 1 Đề tài: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC Hoạt động đổi mới phương pháp dạy học trường Tiểu học Liên Nghĩa * Đối tượng nghiên cứu: Những biện pháp tổ chức. đồng. 5- Đổi mới phương pháp dạy học và điều kiện đổi mới phương pháp dạy học: 5.1. Đổi mới phương pháp dạy học: Rất tiếc lâu nay vẫn có một số người quan niệm rằng: Đổi mới phương pháp dạy học chỉ. GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC CHƯƠNG II THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN NGHĨA I/ ĐẶC ĐIỂM THUẬN LỢI CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC_SKKN QLGDTH, GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC_SKKN QLGDTH, GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC_SKKN QLGDTH

Từ khóa liên quan