Một số nguyên tác và giải pháp quản lý cơ sở vật chất và thiết bị đồ dạy học tại trường THPT Buôn Ma Thuột

45 2.1K 9
Một số nguyên tác và giải pháp quản lý cơ sở vật chất và thiết bị đồ dạy học tại trường THPT Buôn Ma Thuột

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. +./0121// !"#$"% &'()*+,-./0 Tác giả: Phan Thượng Tòng, Phó hiệu trưởng trường THPT Buôn Ma Thuột trang 1 Một số nguyên tắc và giải pháp quản lý CSVC và TBDH tại trường THPT Buôn Ma Thuột 3  45126789#. 1='B Dc!./ Tác giả: Phan Thượng Tòng, Phó hiệu trưởng trường THPT Buôn Ma Thuột trang 2 Một số nguyên tắc và giải pháp quản lý CSVC và TBDH tại trường THPT Buôn Ma Thuột 0='4. 1(.(DcP4#"C!B(.( [ !4/ Tác giả: Phan Thượng Tòng, Phó hiệu trưởng trường THPT Buôn Ma Thuột trang 3 Một số nguyên tắc và giải pháp quản lý CSVC và TBDH tại trường THPT Buôn Ma Thuột 3'='B='B

Ngày đăng: 20/03/2015, 05:06

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan