0

skkn một số giải pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh năng khiếu trong trường thpt chuyên lào cai

12 1,001 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 14:49

TRNG THPT CHUYÊN TNH LÀO CAI SÁNG KIN KINH NGHIM MT S GII PHÁP QUN LÝ HOT NG BI DNG HC SINH NNG KHIU TRONG TRNG THPT CHUYÊN LÀO CAI H tên : Nguyn Trng Giang LÀO CAI 2011 MT S GII PHÁP QUN LÝ HOT NG BI DNG HC SINH NNG KHIU TRONG TRNG THPT CHUYÊN LÀO CAI Ngi vit : Nguyn Trng Giang n v : Trng THPT chuyên tnh Lào Cai I. C s thc hin đ tài : 1. C s lý lun : + Phân hoá trong dy hc là mt trong nhng nguyên tc giáo dc quan trng mà hin nay tt c các nc trên th gii đu áp dng đ nhm thc hin mc tiêu “ mi cá nhân đu đc tip nhn giáo dc mt cách phù hp đ phát trin”. + Trong bi cnh hin nay, đt nc đang thiu ht ngun nhân lc đã đc đào to, đc bit là nhân lc cht lng cao đ đáp ng yêu cu ca rt nhiu lnh vc kinh t, chính tr, khoa hc + Do điu kin kinh t tài chính ca đt nc còn khó khn, vic la chn đu t trng đim, tránh dàn tri trong giáo dc là gii pháp bt buc nhm “đi tt, đón đu” đ đy nhanh cht lng giáo dc mi nhn, sm cung cp cho xã hi nhng cá nhân xut sc, có nng lc, xoá b dn tình trng lc hu, thua kém ca chúng ta so vi các nc khác trong khu vc và th gii. + Các kinh nghim đu t xây dng, giáo dc hc sinh nng khiu trong trng chuyên s dn đc trin khai áp dng trong các trng ph thông khác. Giáo dc trong trng chuyên chính là hình mu đ phát trin giáo dc trong tng lai. Vì vy, cht lng giáo dc hc sinh ca mt trng chuyên là ht sc quan trng đi vi s phát trin giáo dc ca riêng mt đa phng cng nh ca đt nc. +  thc hin tt nhim v, Quy ch trng THPT chuyên quy đnh nhà trng phi có mt đi ng cán b giáo viên gii v kin thc chuyên môn cng nh nng lc, nghip v s phm, có trình đ ngoi ng, tin hc tt đ nghiên cu, giao lu, hp tác vi các trng trong nc và nc ngoài. Nhà trng cng đòi hi hc sinh đc tuyn chn k c v ý thc k lut, đo đc cng nh kh nng hc tp. 2. C s thc tin : a. Thun li : + Trong nhng nm gn đây,các điu kin v kinh t, chính tr, xã hi và vn hoá giáo dc ca tnh Lào Cai phát trin mnh, to điu kin ht sc thun li cho s ra đi và phát trin ca trng chuyên. + i ng cán b giáo viên ca trng hin nay đa s còn tr, còn kh nng tip thu, lnh hi cái mi, có ý thc và quyt tâm hc hi, phn đu vn lên đ khng đnh mình. + Hc sinh nhà trng thông minh, có hng thú hc tp. Nhiu em có kh nng t hc, t nghiên cu tt. + S phát trin ca khoa hc công ngh, đc bit là công ngh thông tin đã to điu kin thun li cho thy và trò tip cn thông tin mi và cng là nhân t to đng lc cho vic thay đi cách thc dy và hc. b. Khó khn : + Cht lng đi ng giáo viên ca trng tuy đã đc đu t, chn lc nhng đn nay vn t ra bt cp trc yêu cu ca công vic. Nhiu thy cô giáo thiu ht c kin thc chuyên môn, nghip v s phm và kin thc vn hoá, xã hi nên không th hng dn hc sinh khai thác tìm hiu kin thc, k nng giao tip vi hc sinh cha tt nên uy tín vi hc sinh hn ch. Mt s thy cô giáo không có kh nng đng viên, thuyt phc hc sinh tích cc hc tp cng nh rèn luyn tu dng đo đc nên hiu qu công vic thp, không đáp ng đc các yêu cu đ ra. + Nhiu hc sinh quen vi cách hc th đng, ngi suy ngh, không dám và không bit đt câu hi vi thy cô giáo. a s hc sinh cha đc hng dn t hc nên còn hc đi phó, ít t đc và nghiên cu thêm tài liu nên kin thc và kh nng t duy đu hn ch. + Nhà trng lúc đu cng còn ít kinh nghim trong vic trin khai các gii pháp qun lý nên hiu qu công vic có lúc cha đc nh mong mun, mt nhiu thi gian, công sc đ điu chnh. Vic ch đo t chc dy môn chuyên ca trng còn thiu cht ch, cha đng b gia dy chính khóa, dy ph đo và dy bi dng đi tuyn hc sinh gii dn đn hiu qu không đc nh yêu cu, không phân loi đc chính xác đi ng. + Ngun tuyn sinh ca trng k t khi thành lp đn nay ít đc ci thin k c v s lng cng nh cht lng. Hàng nm có t 240 đn 270 HS đc tuyn trên tng s 385-421 HS d thi tuyn. S HS d thi nh trên là rt thp so vi các đa phng khác ngay trong khu vc min núi, trung du phía Bc II. Mc đích ca đ tài – Thi gian thc hin A. Mc đích ca đ tài : Tng kt các kinh nghim, bài hc rút ra đc t quá trình trin khai hot đng bi dng hc sinh nng khiu trong trng THPT chuyên Lào Cai t khi bt đu hot đng tháng 8- 2003 đn nay. B. Thi gian thc hin : 1. Thi gian trin khai : T nm hc 2003-2004 đn nay ( 7 nm 6 tháng). 2. Thi gian tng kt, vit sáng kin kinh nghim : T tháng 9 nm 2010 đn tháng 4-2011. III. Kt qu kho sát thc t và xây dng k hoch thc hin 1. Thc tin hot đng dy HS nng khiu trng THPT chuyên Lào Cai 1.1. Thc trng v đi ng : + S giáo viên có nng lc tt tng chm v s lng. Kin thc chuyên môn và vn sng thc tin ca nhiu giáo viên hn ch . Còn nhiu giáo viên li đc sách, nghiên cu tài liu nên nng lc ngày càng yu. + Mt s giáo viên quen vi các phng pháp dy hc th đng và ý thc đi mi cha cao + K nng giao tip, kin thc và nng lc ca nhiu giáo viên v phng pháp dy hc hn ch . Ý thc trách nhim ca mt s giáo viên trong qun lý, giáo dc hc sinh thp, nht là trong kim tra, thi c và giáo dc hc sinh vi phm dn đn nn np  mt s lp b buông lng, s hc sinh vi phm quy ch kim tra, thi c có chiu hng gia tng. + Mt s giáo viên rt ít khi hng dn cho hc sinh phng pháp hc tp phù hp vi đc trng ca môn hc hay ch ra các k nng hc tp cn đc rèn luyn cho hc sinh đ nâng cao hiu qu ca vic hc bài trên lp cng nh  nhà. Vic truyn th kin thc cng ch là nói li sách giáo khoa, không ch cho hc sinh thy đc v trí ca bài hc trong h thng kin thc cng nh ý ngha ca vic hc bài đó th nào. vic này làm cho hc sinh không thy hng thú khi hc.Vic liên h thc t, m rng, khai thác sâu kin thc ca nhng giáo viên này rt yu nên không th giúp hc sinh phát trin t duy cng nh m rng hiu bit, tng cng kin thc cho các em + Tn ti tip theo và cng rt ph bin là nhiu thy cô trong gi hc ch quan tâm đn truyn th kin thc mà không quan tâm đn trò chuyn, trao đi vi hc sinh đ tìm hiu, giáo dc hc sinh, khi dy trong các em s tò mò khám phá t nhiên, xã hi, tình yêu đi vi môn hc … + Vic s dng công ngh thông tin nh phng tin dy hc mi, dy hc thí nghim, thc hành và liên h ni dung kin thc vi thc tin đã bt đu đc s dng (  trng chuyên, đây là yêu cu bt buc thc hin, có kim tra đánh giá), nhng hiu qu cng cha đc nh mong mun, nhiu khi mi ch dng li  mc đ hình thc, cha thc s đi vào bn cht nh là mt công c h tr hiu qu cho bài hc. + Nhiu giáo viên lên lp dy môn chuyên cng không khác gì khi dy  các lp không chuyên dù mt tit dy chuyên đc tính h s 3. Kh nng hng dn, đng viên hc sinh bit cách t hc và hng thú ch đng t lc hc tp ca mt s giáo viên còn rt yu. + Vic đánh giá, xp loi giáo viên có lúc còn d dãi, có du hiu đng viên quá mc, b qua các tiêu chí quan trng dn đn cào bng, gây ra hin tng thiu tích cc, mt đng c làm vic  c giáo viên có nng lc và các giáo viên nng lc hn ch. THNG KÊ KT QU PHÂN XP LOI I NG Nm hc S lng S GV gii K. qu xp loi chuyên môn giáo viên Trng Tnh Gii Khá TB Yu 0 XL 2004-2005 33 15 12 17 11 5 0 0 2007-2008 50 21 14 14 18 12 4 3 2008-2009 54 25 14 17 26 5 1 5 2009-2010 57 25 - 17 14 21 0 5 2010-2011 65 - 1.2 Thc trng qun lý hot đng bi dng hc sinh nng khiu 1.2.1 Ch đo thc hin chng trình a) Chng trình chính khoá môn chuyên : Theo hng dn ca B Giáo dc và đào to. Chng trình này đc đánh giá là cha sát vi thc t dy hc và thi c, mang nng tình hình thc. b) Chng trình dy nng khiu : Chng trình: Thc hin theo các chuyên đ nhm chun b cho k thi HSG quc gia, đc bit là các hc sinh lp 11 cng cn đc chun b đ có th tham gia thi HSG lp 12. Do hc sinh THCS ca Lào Cai cha đc chun b cho hc chng trình nâng cao  bc THPT nên vic ging dy  đây đòi hi nng lc s phm và kinh nghim phong phú trong khi nhiu thy cô giáo trng chuyên không đáp ng đc yêu cu này. c) Phân công nhim v ging dy chính khoá : Ch yu da vào đnh mc lao đng. Do còn nhiu giáo viên trình đ hn ch nên hin đang xy ra tình trng giáo viên có nng lc li dy ít tit, ít hc sinh, trong khi đó nhng giáo viên nng lc hn ch li phi dy nhiu tit, nhiu lp(do các tit dy lp không chuyên không đc tính h s). 1.2.2 T chc bi dng a) Thi lng- Hình thc bi dng :Thi gian qua s bui dy n đnh 1 bui/tun, mi bui 4 tit. Hình thc ch yu là giáo viên dy trên lp, vic hng dn và kim tra hot đng t hc ca hc sinh hiu qu thp dù đã đc nhc nh, đôn đc nhiu. b) i tng : Mi đi tuyn gm 12-15 hc sinh đc tuyn chn qua kho sát t lp 10 c) Phân công dy đi tuyn: Ch yu là các giáo viên có kinh nghim đm nhim, chú trng phân công mt s giáo viên khác tham gia nhng hiu qu thp do trình đ kin thc, nng lc s phm nên làm nh hng không nhng đn nng lc hc tp mà c hng thú, nhit tình hc nng khiu ca hc sinh. 1.2.3 Kim tra đánh giá a) Tuyn chn đi tuyn : Nhng nm gn đây tin hành kho sát chn đi tuyn sau hc k I và đc đánh giá là quá mun, nh hng nhiu đn vic la chn hc sinh tham gia đi tuyn hc sinh gii ca nhng môn không có lp chuyên nh a lý, Lch s, Tin hc b) Thi hc sinh gii : Hc sinh khi 11, 12 tham gia thi HSG  c ba cp : Cp trng, cp tnh và cp quc gia. Hc sinh khi 10 tham gia thi kho sát trình đ vào cui nm hc. c) Kim tra, thi c: Hin nay, do áp lc v tiêu chun hc sinh đc hc  trng chuyên ca B giáo dc đào to khá cao so vi trình đ thc t ca Lào Cai ( Hc lc và hnh kim đ t khá tr lên) nên vic kim tra đánh giá buc phi h thp yêu cu. Thc t có nhiu giáo viên thiu trách nhim nên buông lng hot đng này dn đn s suy gim v nn np, ý thc hc tp ca hc sinh. 1.2.4 Giao lu hc tp kinh nghim a) Nhng hot đng giao lu đã đc thc hin: Hàng nm, nhà trng t chc cho cán b giáo viên tham gia các hot đng giao lu hc hi kinh nghim: + Hc sinh khi 10 tham gia thi Ôlympic 6 môn Vn, Toán, Vt lý, Hoá hc, Sinh vt và Ting Anh, giáo viên và hc sinh đc hc các chuyên đ dy HSG ti Tri hè Hùng Vng . + Hc sinh khi 10,11 tham gia Hi thi chn HSG các trng chuyên khu vc Duyên hi và đng bng Bc b, ni tp trung hu ht các trng chuyên cht lng hàng đu ca Vit Nam.Cán b giáo viên đc tham gia trao đi các chuyên đ bi dng HSG do các trng chuyên khu vc này t chc. + Hc sinh khi 10 chuyên Toán tham gia thi Ôlympic Toán Hà Ni m rng, tham gia tuyn chn hc sinh thi Ôlympic Toán Singapore m rng. b) u đim : Giáo viên, hc sinh nhà trng đc giao lu, hc hi nâng cao trình đ, to tâm lý t tin hn khi tham gia các k thi chn HSG quc gia và khu vc c) Tn ti: Cht lng đi ng còn nhiu hn ch, bt cp nên hiu qu hc hi, giao lu hn ch, nht là trình đ Ting Anh ca hu ht cán b, giáo viên rt kém, không th nghiên cu tài liu cng nh trao đi kinh nghim hay lên lp cho hc sinh, nht là khi hun luyn cho hc sinh tham gia thi bng ting Anh. * ánh giá chung: Trong nhng nm hc va qua, nhà trng đang gp nhng khó khn ln v cht lng hc sinh đu vào, cht lng giáo viên tuyn mi cng nh nhng thay đi v đánh giá phân xp loi hc sinh. S lng hc sinh, s môn chuyên và s lng giáo viên tng, t l giáo viên có nng lc tt li gim sút dn đn cht lng giáo dc ca nhà trng chm đc ci thin, th hin qua đim thi tt nghip bình quân đim thi đi hc bình quân và kt qu thi HSG quc gia hàng nm( th hin trong bng thng kê di đây). KT QU HC TP CA HC SINH Nm hc BQ TN BQ i hc Thi HSG Quc gia S HS BQ BQ Xp hng Gii nhì Gii ba Gii KK Ts gii 2005-2006 185 7,69 17,67 45 2 13 16 31 2006-2007 248 7,64 17,28 48 0 2 13 15 2007-2008 238 7,5 17,54 50 1 4 10 15 2008-2009 241 7,52 17,28 48 1 7 9 17 2009-2010 232 7,4 16,53 53 0 6 10 16 2010-2011 - - - - 2 5 14 21 2. Xây dng k hoch thc hin nhim v : Nhà trng đã chú trng đu t cho các loi k hoch thc hin nhim v sau : 2.1 K hoch nâng cao nng lc cho đi ng : a. Nng lc chuyên môn : Kh nng t duy lôgic, phân tích, tru tng hoá, kh nng nhn bit các mi quan h h thng, có đc h thng kin thc chuyên môn c bn, có kh nng vn dng thun thc vn kin thc. b. Nng lc phng pháp : Kh nng tip nhn, x lý, đánh giá, truyn th và trình bày tri thc. c. Nng lc xã hi : có hiu bit v các quan h xã hi, có kh nng đt đc mc đích trong nhng tình hung xã hi, bit thc hin nhim v xã hi bng s phi hp vi các thành viên khác. d. Nng lc cá nhân : Kh nng xác đnh, đánh giá đc nhng th mnh, hn ch và c hi phát trin ca bn thân, bit xây dng và thc hin k hoch phát trên cá nhân. 2.2 K hoch c th ca hot đng bi dng đi ng. ây là hot đng có tính quyt đnh thành bi đi vi vic đi mi phng pháp dy hc cng nh đi mi vic t chc các hot đng giáo dc trong trng.Hàng nm, nhà trng đã có k hoch trin khai c th các hot đng bi dng đi ng sau 2.2.1. Bi dng v kin thc chuyên môn . Mi nm hai ln nhà trng kim tra cht lng hot đng này bng hai bài kim tra kin thc vi yêu cu  mc đ thi đi hc và thi hc sinh gii cp tnh. 2.2.2. Bi dng v phng pháp dy hc . Thông qua hot đng thm lp d gi và hi ging kt hp đng thi vi trao đi tho lun đánh giá, rút kinh nghim. 2.2.3. Bi dng v kin thc xã hi và tin hc, ngoi ng. Hàng nm cán b giáo viên đu đc làm bài thi kim tra trình đ hiu bit v lch s, đa lý và vn hoá xã hi cng nh tin hc, ngoi ng. 2.2.4. Bi dng v th cht, hot đng xã hi thông qua các hot đng th thao, xã hi, làm t thin, giúp đ các trng hc khác. IV. Các vn đ gp phi khi trin khai thc hin nhim v - Mt s bài hc kinh nghim v qun lý hot đng bi dng nng khiu cho hc sinh. 1 .Bi dng đi ng và phân công thc hin nhim v : 1.1 Bi dng đi ng : a) Nhng điu đã làm đc: + Luôn chú trng thc hin thng xuyên hot đng bi dng đi ng v kin thc, nghip v, nhn thc xã hi cng nh tin hc, ngoi ng. + Nhà trng chun b tng đi đy đ các điu kin đ thc hin tt hot đng bi dng giáo viên nh : t liu tham kho, h thng máy tính ni mng, m rng quan h vi các trng chuyên khác… b) Các bt cp, tn ti + Các bin pháp kim tra đánh giá, đôn đc có lúc còn buông lng, cha kp thi nên còn tình trng giáo viên li đc, không nghiên cu, trình đ tin hc, ngoi ng, chuyên môn đu hn ch và chm tin b. + Vic đánh giá, xp loi giáo viên thi gian gn đây có du hiu d dãi, cào bng nên không đng viên đc các giáo viên có nng lc tích cc làm vic c) Gii pháp khc phc : + Tng cng kim tra hiu qu hot đng bi dng chuyên môn nghip v và thc hin nhim v ging dy, giáo dc hc sinh. + a ra các tiêu chí lng hoá vic đánh giá, phân loi đi ng. Ngoài đánh giá xp loi theo hng dn ca B Giáo dc đào to và S Giáo dc đào to, nhà trng còn khôi phc li yêu cu công khai tho lun, bình chn đ xp th t các giáo viên trong t b môn theo nng lc chuyên môn. Dây là c s đ phân công nhim v và theo dõi kh nng đáp ng yêu cu ca các giáo viên. 1.2 Phân công nhim v 1.2.1 Thc trng a) Nhng điu đã làm đc: + Nghiên cu k ch đ chính sách đ phân công nhim v đúng nng lc, đm bo công bng v ch đ làm vic. + C gng thc hin đ biên ch đc giao, không đ giáo viên làm vic vi cng đ quá cao, nh hng đn sc kho và hiu qu công vic. b) Các bt cp, tn ti + Do s giáo viên nng lc hn ch còn nhiu nên vic phân công gp khó khn, hc sinh và cha m hc sinh còn cha yên tâm vi mt s giáo viên. + Các giáo viên có nng lc thng đc phân công dy môn chuyên có h s cao nên dy ít tit, ít hc sinh đc hc trong khi đó các giáo viên yu li dy nhiu tit, nhiu hc sinh. + Vic dy đi tuyn HSG ch yu phân công các giáo viên có nng lc, các giáo viên yu hn ít tham gia do hiu qu dy thp. Nhng giáo viên này cng ít chu khó hc hi, ít d gi dy HSG, hiu qu nghiên cu tài liu cng nh t hc không cao. Mc thanh toán dy đi tuyn theo mc quy đnh hin nay quá thp nên không đng viên đc các giáo viên gii nhit tình ging dy. c) Gii pháp khc phc : + Thi gian ti, nhà trng huy đng thêm s giáo viên tham gia dy chuyên nhng đc kim tra k lng vic chun b và ý thc t hc, t bi dng. Trên c s đó tng cng đc vic tham gia dy các môn không chuyên ca các giáo viên có nng lc. + Tng cng vic giao giáo viên son chuyên đ cho hc sinh t đc đ nâng cao cht lng t hc , t nghiên cu ca hc sinh . 2. Tuyn chn và bi dng đi tuyn hc sinh gii: 2.1. Nhng điu đã làm đc: + Có ý thc quan tâm chn la đc nhng hc sinh gii nht tham gia đi tuyn. + C gng thc hin chn đi tuyn chính xác, công bng + Bi dng hc sinh gii đã có k hoch chi tit t đu các nm hc và đc thc hin tng đi đy đ 2.2 Các bt cp, tn ti + Vic bi dng đi tuyn ch yu thc hin trong các bui lên lp( 1 bui/tun) sau đó giáo viên giao bài tp v nhà nên vic hc bi dng ca hc sinh còn mang tính th đng, nhiu hc sinh cha thc s say mê hc tp, vic t nghiên cu còn ít, hiu qu cha cao. + Vic tuyên truyn, giáo dc đ hc sinh hiu và nhit tình tham gia các đi tuyn hc sinh gii có lúc làm cha tt nên cha huy đng đc ht nhng hc sinh thc s có nng lc tham gia vào hot đng này. + Ni dung hc nng khiu thi gian qua nng v lý thuyt, phn thc hành hu nh b b ng. Vic s dng thit b thí nghim thc hành còn ít và  mc đ rt đn gin. 2.3 Gii pháp khc phc : + T chc dy bi dng ngay t tun đu nm hc lp 10, có tiêu chí đúng đ la chn nhng hc sinh xut sc tham gia đi tuyn sm( cui tháng 9 nm hc lp 10). + Qun lý cht ch vic kho sát chn HS tham gia đi tuyn, nhà trng đa ra đc quy trình tuyn chn nghiêm túc, hp lý, đm bo không chn nhm hay b sót hc sinh gii. + Tng cng hiu qu t hc ca hc sinh thông qua s giúp đ sát sao hn ca các thy cô giáo: Nhà trng s chú trng hn đn vic giám sát, đánh giá vic giáo viên son chuyên đ giao hc sinh nghiên cu, giao hc sinh vit chuyên đ, tng cng liên h thng xuyên gia giáo viên và hc sinh thông qua hp th và các hot đng khác. + Kim tra cht ch vic s dng thit b thí nghim và các đ dùng hc tp, máy tính, máy chiu trong quá trình ging dy ca các giáo viên. 3. Xây dng và thc hin chng trình hc tp : 3.1 Nhng điu đã làm đc: + Huy đng tt c đi ng nghiên cu chng trình, chú trng xây dng chng trình môn chuyên theo hng hoàn thin dn, phù hp vi thc t ca đi ng cng nh ca hc sinh trng chuyên Lào Cai. + Thc hin đúng chng trình, đm bo hc sinh có đ kin thc đ tham gia có hiu qu các k thi + Nhiu môn hc đã nghiên cu tài liu tham kho, chn lc b sung và chng trình ging dy cho hc sinh, giúp các em liên tc đc cp nht vi các kin thc mi. 3.2 Các bt cp, tn ti : + Cha có gii pháp xây dng chng trình đm bo tt nht cho dy hc phân hoá, phù hp vi các đi tng hc sinh ca nhà trng. + Hiu bit v chng trình hc ca mt s giáo viên còn hn ch, vic thc hin chng trình hc  mt s lp chuyên còn buông lng theo hng d dãi, đn gin hoá làm suy yu vn kin thc, kh nng hc tp cng nh ý thc hc ca hc sinh. Nhng vi phm này có lúc còn chm đc phát hin đ điu chnh. + Mt s giáo viên ý thc trách nhim không cao, d dãi trong kim tra, đánh giá hc sinh dn đn nn np hc tp, tu dng ca hc sinh sa sút, s hc sinh vi phm quy ch kim tra, thi c và vi phm ni quy trong nm hc gn đây tng. 3.3 Gii pháp khc phc : + Xây dng chng trình : - m bo thc hin đúng thi lng hc chính khoá môn chuyên theo hng dn ca B Giáo dc đào to( 150% s tit ca chng trình nâng cao) - B trí s chuyên đ bi dng HSG phù hp c v thi lng( không quá 2 bui/tun) và yêu cu kin thc(đm bo đn tháng 10 ca nm hc lp 11 HS có th tham gia thi HSG lp 12). - Xây dng chng trình bi dng HSG đn tng chuyên đ, tng bui hc bi dng cho sut quá trình hc ca hc sinh ti nhà trng. + Thc hin chng trình : - Nhà trng d kin tng cng kim soát thi gian t hc ca hc sinh bng cách t chc hc 2 bui/ngày, s dng ti đa công sut ca phòng đc th vin, phòng máy tính phc v hc sinh t hc. - Yêu cu và giám sát nghiêm vic chuyn ni dung bài hc cho hc sinh nghiên cu trc khi d bi dng, kiên quyt chm dt tình trng hc sinh không bit gì v ni dung kin thc s hc trc khi lên lp. + Thc hin nghiêm quy ch kim tra, thi c: - Công khai lch kim tra( báo cáo trc mt tun vi b phn giáo v và lãnh đo ph trách chuyên môn),phân công lc lng giám sát cht ch hot đng coi kim tra ca các giáo viên - X lý nghiêm các trng hp hc sinh c tình vi phm theo đúng quy ch, không d dãi, nng nh làm hng nn np ca nhà trng. 4. T chc các hot đng ngoài gi hc chính khoá : 4.1 Nhng điu đã làm đc: + Nhà trng đã đc xây dng h thng sân chi, bãi tp, nhà đa nng phc v nhu cu tp luyn, th giãn ca giáo viên và hc sinh. + Hc sinh có nhiu hot đng vn ngh, th thao, câu lc b vn hoá do giáo viên hng dn hoc các em t lc tp luyn. Các câu lc b b môn do các lp chuyên đm nhim đã bc đu đi vào hot đng nhng tính hp dn, thit thc còn cn phn đu nhiu trong tng lai. 4.2 Các bt cp, tn ti: + Các hot đng ngoi khoá ngoài gi còn cha thoát khi tính phong trào, hình thc, cha tr thành các hot đng t giác, thng xuyên. + Mt s cán b giáo viên nhn thc cha đy đ v trách nhim ca mình trong vic t chc các hot đng này, cho là mình ch có nhim v lên lp ging dy là đ nên các hot đng đc t chc cha phi là hot đng đc đông đo giáo viên, hc sinh tham gia. + Vic qun lý, giáo dc hc sinh v đo đc, ý thc t chc k lut tuy đã đc quan tâm nhng vài nm tr li đây, do nh hng t môi trng cng vi s buông lng, th  ca mt b phn giáo viên trong trng nên s hc sinh vi phm có du hiu tng. KT QU XP LOI HNH KIM HC SINH Hnh kim 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Tt 435 520 598 Khá 263 178 104 T. bình 26 12 3 Yu 3 4 3 Tng s 727 714 708 [...]... pháp tuyên truy n giáo d c và qu n lý h c sinh c trong th i gian tr ng c ng nh khi các em sinh ho t gia ình và bên ngoài, ph i h p ch t ch gi a nhà tr ng v i cha m h c sinh có thông tin chính xác y và k p th i v s tu d ng c a h c sinh V ánh giá chung v l nh v c c nghiên c u Sau m t th i gian th c hi n nhi m v b i d ng h c sinh n ng khi u t i tr ng THPT chuyên Lào Cai, chúng tôi th y càng ngày các yêu... ng khi u cho h c sinh các l p chuyên t i THPT chuyên Lào Cai Vi c th c hi n ch c ch n không tránh kh i các sai sót R t mong nh n c s góp ý, i u ch nh Chúng tôi xin ti p thu và s a ch a hi u qu c a ho t ng này ngày m t t t h n Lào Cai ngày 05 tháng 5 n m 2011 Ng i vi t NGUY N TR NG GIANG Tài li u tham kh o 1 Lu t Giáo d c 2005 2 i m i ph 3.M t s v n ph thông) Nguy n V n C 4 i u l tr ng pháp d y h c, ch... d y h c, ch v i m i ph ng trình và sách giáo khoa Tr n Bá Hoành- NXB HSP Hà N i 2006 ng pháp d y h c ( D án phát tri n giáo d c ng – Bernd Meier ng THPT do B Giáo d c và ào t o ban hành ngày 2-4-2007 5 Quy ch tr ng THPT chuyên do B Giáo d c và ào t o ban hành ngày 3112-2008 6 H s l u tr tr ng THPT chuyên t nh Lào Cai ... cán b qu n lý, giáo viên nhà tr ng ph i có ý th c không ng ng h c t p, b i d ng nâng cao trình chuyên môn, nh n th c chính tr và n ng l c nghi p v , i m i l l i làm vi c ng th i, nhà tr ng c ng r t c n s i m i v c ch qu n lý t ch c, tài chính, chuyên môn có th liên t c phát hi n, tuy n ch n c các giáo viên có n ng l c v công tác t i tr ng Trên ây là nh ng kinh nghi m chúng tôi rút ra c trong quá trình... Gi i pháp kh c ph c : + Ch ng bàn b c, th o lu n xây d ng k ho ch t ch c các ho t ng ngo i khoá ngoài gi ngay t u n m h c + Tuyên truy n, giáo d c nh n th c úng n cho cán b giáo viên, phân công nhi m v c th , công b ng m i ng i ch ng, tích c c th c hi n + Ch ng công khai thông tin t i h c sinh các em ch n l a, óng góp ý ki n cho nhà tr ng và tích c c h n trong vi c tham gia + T ng c ng các bi n pháp. .. nâng lên Trong khi ó tình hình th c hi n nhi m v c a i ng th i gian qua còn nhi u t n t i, là tr ng i l n nh t trên con ng phát tri n c a nhà tr ng Phong cách, tác phong làm vi c c a nhi u giáo viên ch a có khác bi t v i các tr ng THPT khác nên hi u qu công vi c th p, nh h ng t i uy tín cá nhân giáo viên và uy tín t p th cán b , giáo viên nhà tr ng i u này càng làm n i b t v n c p thi t là trong th . TRNG THPT CHUYÊN TNH LÀO CAI SÁNG KIN KINH NGHIM MT S GII PHÁP QUN LÝ HOT NG BI DNG HC SINH NNG KHIU TRONG TRNG THPT CHUYÊN LÀO CAI . LÀO CAI 2011 MT S GII PHÁP QUN LÝ HOT NG BI DNG HC SINH NNG KHIU TRONG TRNG THPT CHUYÊN LÀO CAI Ngi vit : Nguyn Trng Giang n v : Trng THPT chuyên. khác trong khu vc và th gii. + Các kinh nghim đu t xây dng, giáo dc hc sinh nng khiu trong trng chuyên s dn đc trin khai áp dng trong các trng ph thông khác. Giáo dc trong
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số giải pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh năng khiếu trong trường thpt chuyên lào cai, skkn một số giải pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh năng khiếu trong trường thpt chuyên lào cai,

Từ khóa liên quan