0

Đặc điểm thơ lục bát Nguyễn Bính

102 1,445 3
  • Đặc điểm thơ lục bát Nguyễn Bính

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 09:33

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRẦN VĂN TRỌNG ĐẶC ĐIỂM THƠ LỤC BÁT NGUYỄN BÍNH LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH VĂN HỌC HÀ NỘI - 2013 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRẦN VĂN TRỌNG ĐẶC ĐIỂM THƠ LỤC BÁT NGUYỄN BÍNH Chuyên ngành: Lý luận văn học Mã số: 60 22 01 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH VĂN HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS. TS. ĐOÀN ĐỨC PHƢƠNG HÀ NỘI – 2013 3 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn: “Đặc điểm thơ lục bát Nguyễn Bính” là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi. Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 2013 Tác giả luận văn Trần Văn Trọng 4 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn thạc sĩ này, trƣớc tiên tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS. TS. Đoàn Đức Phương - ngƣời đã tận tình hƣớng dẫn tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn này. Tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy giáo, cô giáo trong Khoa Văn học, Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội những ngƣời đã tận tình giảng dạy, hƣớng dẫn và giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu tại trƣờng. Tôi xin chân thành cảm ơn Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, cơ quan đã cử tôi đi học và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tôi hoàn thành luận văn này. Đồng thời tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới thầy nghiệp sƣ, gia đình, bạn bè đồng môn, phật hữu, những ngƣời đã ủng hộ, động viên, giúp đỡ tôi trong thời gian học tập và hoàn thành luận văn Thạc sĩ. Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 2013 Tác giả luận văn Trần Văn Trọng 5 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Lịch sử vấn đề 3 3. Đối tượng, phạm vi, mục đích nghiên cứu 5 4. Phương pháp nghiên cứu 5 5. Cấu trúc luận văn 5 CHƢƠNG 1: THỂ THƠ LỤC BÁT VÀ SÁNG TÁC THƠ CỦA NGUYỄN BÍNH 6 1.1. Thể thơ lục bát 6 1.1.1. Lịch sử thể loại 6 1.1.2. Đặc điểm thể loại 7 1.2. Sáng tác thơ của Nguyễn Bính 15 1.2.1. Hành trình sáng tác 15 1.2.2. Quan niệm sáng tác 17 CHƢƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM NỘI DUNG THƠ LỤC BÁT NGUYỄN BÍNH 24 2.1. Cái tôi trữ tình đa cảm 24 2.1.1. Giới thuyết về cái tôi trữ tình 24 2.1.2. Cái tôi thôn dân 25 2.1.3. Cái tôi “sầu đô thị” 28 2.1.4. Cái tôi công dân 30 2.2. Tình yêu chân phác, đậm chất thế sự 33 6 2.2.1. Tình yêu chân phác, dân dã 33 2.2.2. Chất thế sự trong thơ tình 37 2.3. Cảm hứng quê hương, đất nước 43 2.3.1. Cảm hứng quê hƣơng 43 2.3.2. Cảm hứng đất nƣớc 51 CHƢƠNG 3: ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT THƠ LỤC BÁT NGUYỄN BÍNH 60 3.1. Thể thơ - truyền thống và cách tân 60 3.1.1. Tiếp nối truyền thống 60 3.1.2. Sáng tạo, cách tân 66 3.2. Ngôn ngữ thơ 72 3.2.1. Sắc thái dân gian, dân tộc 72 3.2.2. Sắc thái hiện đại 76 3.3. Thời gian và không gian nghệ thuật 81 3.3.1. Thời gian nghệ thuật 81 3.3.2. Không gian nghệ thuật 86 KẾT LUẬN 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 7 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Đất nước Việt Nam đã sinh ra nhiều nhà thơ tài năng mà tên tuổi của họ sẽ mãi mãi chói sáng trong “viện bảo tàng” lớn nhất của văn chương dân tộc - đó là tâm hồn nhân dân, tâm hồn con người Việt Nam. Trong số những nhà thơ tài năng ấy có Nguyễn Bính, một tên tuổi được nhớ tới với những “định danh” đã trở nên quen thuộc: nhà thơ chân quê, thi sĩ của đồng quê, thi sĩ của thƣơng yêu… Trước Cách mạng, ngược lại với nhiều nhà thơ mới chịu ảnh hưởng của văn học phương Tây, Nguyễn Bính cùng với Anh Thơ, Bàng Bá Lân, Đoàn Văn Cừ, Vũ Đình Liên… quay lại với truyền thống dân tộc trong cả nội dung sáng tác và phương thức biểu hiện. Thơ Nguyễn Bính đã thể hiện thật đậm đặc, tập trung cái hồn quê Việt Nam, cái hồn quê ấy có ở mỗi người Việt Nam qua mọi thời đại. Đọc thơ Nguyễn Bính là lạc vào thế giới của ca dao với vườn trầu, hàng cau, bến đò, giàn đỗ ván, ao rau cần, với những học trò trường huyện, trai gái làng, cô lái đò, cô hàng xóm, mẹ già, em dại rất điển hình của nông thôn Việt Nam xưa, tất cả mang vẻ đẹp chân thực đến cổ điển. Trên cái nền khung cảnh làng quê thơ mộng ấy, Nguyễn Bính đã làm say đắm tâm hồn con người bởi những tình quê chất phác dung dị xúc động đến lạ lùng: tình cảm gia đình, chòm xóm, bạn bè, tình cảm của những con người tha hương nếm trải mọi ấm lạnh của tình đời lại hướng về quê cũ với tận cùng của lòng xót xa thương nhớ. Thơ Nguyễn Bính mang nét buồn chung của thời đại, nhưng chính cái kiểu “nhà quê” gần gũi văn hóa dân gian đã giữ lại sự trong sáng, giản dị mà không quá lãng mạn, ủy mị, bi thương như nhiều tác phẩm thi ca đương thời. Cũng bởi vì văn hóa dân gian là “nơi lui về đồn trú của những đặc trƣng dân tộc về mặt văn hóa luôn luôn bị giai cấp thống trị ngoại bang tìm diệt”[22;179], cho nên nói tính chất dân gian cũng là để nói tính dân tộc đậm đà trong thơ Nguyễn Bính. 8 Từ trước đến nay, giới nghiên cứu và phê bình văn học luôn đánh giá Nguyễn Bính là một trong những nhà thơ tiêu biểu của dòng thơ đồng quê trong phong trào Thơ mới. Họ cũng luôn khẳng định những sáng tác có giá trị nhất của Nguyễn Bính là ở giai đoạn đầu - thời kỳ trước Cách mạng. Tô Hoài, một người bạn thân của Nguyễn Bính, cũng từng viết: “Nguyễn Bính chỉ thật riêng một góc trời ở những bài thơ đầu với một mảng thơ đất quê”[16;22]. Dù sao, một điều hiển nhiên ai cũng thấy rõ: tuy là một nhà thơ tiêu biểu của phong trào thơ lãng mạn nhưng vốn là người đậm đà hồn quê, mang cốt cách giống nòi, thiết tha yêu nước, nên Nguyễn Bính đã bắt kịp nhịp đi hào hùng của dân tộc, khi mọi người theo tiếng gọi của non sông đứng lên chống thực dân, đế quốc và tay sai, tất cả vì một nước Việt Nam mới, độc lập, tự do, hạnh phúc. Thơ Nguyễn Bính cũng đã có những chuyển biến lớn lao theo dòng chảy vĩ đại của thời đại mới. Nguyễn Bính tham gia Cách mạng tháng Tám, rồi tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ, ông liên tục cho ra đời nhiều tập thơ yêu nước. Năm 1954, Nguyễn Bính tập kết ra Bắc, ông làm thơ ca ngợi công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và hướng về sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước. Có thể nói bút lực của Nguyễn Bính sau Cách mạng không hề giảm sút, trái lại vẫn dồi dào mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết, chứa chan bao ân tình với cuộc sống và con người. Hơn nữa, cái hồn dân tộc từ ngàn đời, cơ hồ đã gắn bó với tâm hồn mỗi chúng ta, được tiếp tục chung đúc một cách đằm thắm và hết sức tinh tế trong thơ Nguyễn Bính. Trong cả hai thời kỳ trước và sau Cách mạng tháng Tám, tiếng nói thi ca của Nguyễn Bính luôn đậm đà hồn quê, hồn dân tộc, hồn đất nước. Nguyễn Bính cũng viết nhiều thể thơ, trong đó thể lục bát là thể thơ được ông viết nhiều nhất và thành công hơn cả. Nguyễn Bính đã phổ hồn dân tộc vào một thể thơ đặc biệt truyền thống của dân tộc cho nên thơ Nguyễn Bính có sức lay động mạnh mẽ với mọi tâm hồn Việt Nam. Vì những lý do trên, người viết chọn đề tài luận văn là: Đặc điểm thơ lục bát Nguyễn Bính. 9 2. Lịch sử vấn đề Nhà nghiên cứu văn học Vương Trí Nhàn đã viết: “Chỉ trong phạm vi thế kỷ này, giữa không biết bao nhiêu thi sĩ mà nông thôn nƣớc ta đã cung cấp cho văn học, trƣớc sau, Nguyễn Bính vẫn là một tài năng bậc nhất, hơn nữa, một tài năng tự nhiên, nghĩa là vừa dồi dào vừa độc đáo”[63;206]. Quả vậy, ngay từ độ trình làng bằng bài Mưa xuân (1936) trên tờ Ngày nay và bài Cô hái mơ (1937), đặc biệt là sau Lỡ bước sang ngang, thơ Nguyễn Bính đã chiếm được lòng yêu mến của đông đảo bạn đọc và sự chú ý của các nhà nghiên cứu. Trước hết là Hoài Thanh với bài giới thiệu Nguyễn Bính trong Thi nhân Việt Nam: “Cái đẹp của vần thơ Nguyễn Bính, tuy cảm đƣợc một số đông công chúng mộc mạc, khó lọt vào con mắt của các nhà thông thái thời nay. Tình cờ có đọc thơ Nguyễn Bính, họ sẽ bảo „Thơ nhƣ thế này thì có gì?‟. Họ có ngờ đâu, đã bỏ rơi một điều mà ngƣời ta không thể hiểu bằng lý trí, một điều quý giá vô ngần: hồn xƣa của đất nƣớc…”[80;348]. Trong kháng chiến chống Pháp, người ta vẫn trân trọng những “vần thơ xưa” của ông. Hòa bình lập lại, ở miền Bắc, cùng chịu chung số phận với các nhà thơ mới, việc giới thiệu và nghiên cứu thơ Nguyễn Bính ít được chú trọng. Ở miền Nam, thơ Nguyễn Bính được giới thiệu trong giáo trình Thế hệ 1932 của Đại học Văn khoa Sài Gòn, được nhận xét, thẩm định trong một số chuyên luận về thơ tiền chiến (Việt Nam thi nhân tiền chiến của Nguyễn Tấn Long và Nguyễn Hữu Trọng, Việt Nam văn học sử giản ƣớc tân biên của Phạm Thế Ngũ…). Sau năm 1975, việc nghiên cứu thơ Nguyễn Bính có bước tiến mạnh mẽ. Thơ Nguyễn Bính được nghiên cứu sâu trong nhiều công trình: Phong trào Thơ mới (Phan Cự Đệ), Thơ mới những bƣớc thăng trầm (Lê Đình Kỵ), Giáo trình văn học Việt Nam 1930 - 1945 (Phan Cự Đệ, Hà Văn Đức, Nguyễn Hoành Khung), Nguyễn Bính, Thâm Tâm, Vũ Đình Liên (Lê Bảo), Nguyễn Bính thi sĩ của đồng quê (Hà Minh Đức), Nguyễn Bính hành trình sáng tạo thi 10 ca (Đoàn Đức Phương), Ba đỉnh cao thơ mới: Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Hàn Mặc Tử (Chu Văn Sơn)… Bên cạnh đó, phải kể đến hàng loạt bài viết của nhiều nhà nghiên cứu, phê bình, nhà văn, nhà thơ đã viết về Nguyễn Bính và thơ Nguyễn Bính với tình cảm yêu mến và trân trọng, như: Tô Hoài, Vũ Quần Phương, Lê Đình Kỵ, Mã Giang Lân, Đỗ Lai Thúy, Hoài Việt, Bùi Hạnh Cẩn, Lại Nguyên Ân… Nữ sĩ Mộng Tuyết viết: “Bính viết lục bát nhanh nhƣ văn xuôi”. Đoàn Thị Đặng Hương khẳng định: “Nguyễn Bính là một trong những nhà thơ bậc nhất của thế kỷ này về thơ lục bát”. Ngoài ra, còn nhiều bài viết, khóa luận, luận văn, luận án khác lấy Nguyễn Bính và thơ Nguyễn Bính làm đề tài nghiên cứu. Đặc biệt, nhà thơ Nga Ilia Phônhiacôp đã giới thiệu văn học Việt Nam và thơ Nguyễn Bính với độc giả Xô Viết: “Đã xuất hiện nhiều tuyển tập của nhà văn nổi tiếng Vũ Trọng Phụng…, lại vang lên những câu thơ bộc bạch tâm tƣ mạnh mẽ, lạnh lùng của thi sĩ Hàn Mặc Tử… Nhƣng có lẽ hiện tƣợng nổi bật nhất là sự trở về của Nguyễn Bính”[63;292]. Các công trình nghiên cứu trên đã đề cập đến mọi phương diện nội dung và nghệ thuật thơ Nguyễn Bính. Tuy nhiên, chưa có công trình, bài viết nào tập trung nghiên cứu đặc điểm thơ lục bát Nguyễn Bính. Đó là điều kiện để chúng tôi, trên tinh thần kế thừa và phát triển, với tinh thần cầu thị, có thể đi sâu vào tìm hiểu và đạt được mục đích nghiên cứu. 3. Đối tƣợng, phạm vi, mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận văn là đặc điểm thơ lục bát của Nguyễn Bính. Phạm vi nghiên cứu của luận văn là thơ lục bát của Nguyễn Bính ở cả hai thời kỳ trước và sau Cách mạng tháng Tám 1945. Luận văn hướng tới mục đích là phát hiện và khẳng định giá trị nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật biểu hiện của thơ lục bát Nguyễn Bính nói riêng, thơ Nguyễn Bính nói chung. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu [...]... 1: Thể thơ lục bát và sáng tác của Nguyễn Bính - Chương 2: Đặc điểm nội dung thơ lục bát Nguyễn Bính - Chương 3: Đặc điểm nghệ thuật thơ lục bát Nguyễn Bính 11 Chƣơng 1 THỂ THƠ LỤC BÁT VÀ SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN BÍNH 1.1 Thể thơ lục bát 1.1.1 Lịch sử thể loại Thơ lục bát đã có truyền thống lâu đời Theo ý kiến chung của nhiều nhà nghiên cứu chuyên sâu về văn hóa dân gian (Nguyễn Văn Hoàn - Thể lục bát từ... Truyện Kiều; Nguyễn Xuân Kính - Thi pháp ca dao…), thể lục bát, sớm nhất, cũng chỉ xuất hiện vào cuối thế kỷ XV Từ đó đến nay, thể thơ này đã phát triển qua các giai đoạn: lục bát từ cuối thế kỷ XV đến trước Truyện Kiều; lục bát trong Truyện Kiều; lục bát trong Phong trào Thơ mới; lục bát đương đại Lục bát là thể thơ cách luật đặc sắc của dân tộc, gần gũi với đời sống như hơi thở con người Lục bát là đứa... Đồng thời, trên nền tảng, hồn cốt của lục bát ca dao, Nguyễn Bính đã biểu hiện tâm sự trữ tình, những cảm xúc, suy tư của con người cá nhân thời hiện đại Trong quan niệm sáng tác của Nguyễn Bính, thể thơ đắc dụng và linh hoạt nhất, phù hợp nhất với một nhà thơ chân quê, một thi sĩ lãng mạn như ông, đó là thể thơ lục bát 28 Chƣơng 2 ĐẶC ĐIỂM NỘI DUNG THƠ LỤC BÁT NGUYỄN BÍNH 2.1 Cái tôi trữ tình đa cảm 2.1.1... lớn lục bát, đồng thời chính lục bát góp phần làm cho tiếng Việt hay hơn, đẹp hơn Từ lục bát của ca dao, đến Truyện Kiều rồi thơ hiện đại, thể thơ dân tộc này đã hiện hình một cách tài hoa, đã xác định cho mình một cấu trúc hoàn chỉnh, chuẩn mực Trong các thể thơ bền vững, lục bát có sức sống kỳ diệu, liên tục được bạn đọc yêu thích Bảng thống kê tỉ lệ thơ lục bát trong số 1144 bài thơ ở Tuyển tập thơ. .. thời Từ xa xưa, thể lục bát và đặc trưng của thể thơ thuần Việt này đã cho phép tác giả dân gian diễn tả một cách hồn nhiên, tự nhiên tâm tình vốn mộc mạc mà thi vị, trữ tình của họ trong cuộc sống Để chuyển tải những tình ý của mình, Nguyễn Bính tập trung sử dụng thể lục bát (trong cuốn Nguyễn Bính thơ và đời, Hoàng Xuân thống kê trong số 77 bài thơ trước Cách mạng của Nguyễn Bính được tuyển chọn,... 1960), Nguyễn Bính trở về miền Bắc và sống những năm tháng êm đềm nơi quê hương nghĩa nặng tình sâu Ngày 30 Tết năm Ất Tỵ (20/1/1966), ông mất đột ngột tại nhà một người bạn yêu thơ ở xã Hòa Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Trong hơn 30 năm sáng tác, Nguyễn Bính để lại 19 tập thơ, 5 truyện thơ, 2 kịch thơ, 4 tập truyện, 2 kịch bản chèo và 1 tập lý luận sáng tác (Cách làm thơ lục bát) Tập thơ đầu tiên của Nguyễn. .. của thơ ca, thơ Nguyễn Bính lại mang được sự kết hợp hài hòa giữa tính truyền thống và những cách tân mới mẻ để trở thành nét đặc trưng của một hiện tượng thơ đã là minh chứng cho quy luật phát triển của Thơ mới lãng mạn trong thời kỳ thăng hoa, phồn thịnh Nguyễn Bính là người nhạy cảm với cái mới, nhưng cuộc cách tân của Thơ mới được Nguyễn Bính thâu nhận một cách chừng mực Biểu hiện cách tân trong thơ. .. hóa cao của thơ ca hiện đại, vẫn là cái sắc thái nuột nà, nhuần nhụy, cái hồn hậu, thi vị của ca dao xưa được coi như âm điệu chính, chi phối và làm nên sự độc đáo của hồn thơ Nguyễn Bính Điều đáng chú ý là Nguyễn Bính không làm thơ lục bát theo kiểu ca dao Lê Đình Kỵ viết: “Nói hƣơng vị quê hƣơng đất nƣớc thì không đâu bằng ca dao Nhƣng nếu thơ Nguyễn Bính không khác gì ca dao xƣa thì Thơ mới sẽ nghèo... khác gì ca dao xƣa thì Thơ mới sẽ nghèo đi mất một Nguyễn Bính Thơ Nguyễn Bính có đóng góp vào thơ ca 27 Việt Nam, không tan biến vào cái biển ca dao mênh mông kia chính là vì Nguyễn Bính là ngƣời của Thơ mới đƣơng thời, trong thơ anh vừa có cái không khí, cái linh hồn của ca dao xƣa vừa phảng phất một cái gì đó của Thơ mới”[45;106] Dù sao Nguyễn Bính cũng là con người của thời đại ông và đường về... 1975-2000 sẽ cho ta thấy rõ điều này: Thể thơ (chữ) Số bài Tỉ lệ(%) Lục Tự do và Thơ văn bát hợp thể xuôi 645 6 56 0.5 4 5 6 7 8 7 118 34 95 18 221 0.6 10.0 3.0 8.3 1.5 19 Với tỉ lệ 19% đứng thứ hai sau thơ tự do và hợp thể, thơ lục bát vẫn chứng tỏ được khả năng và sức sống lâu bền của mình Lý giải điều này, Nguyễn Phan Cảnh cho rằng thơ lục bát mang trong mình “những đặc 12 trƣng dân tộc về mặt văn hóa . Thể thơ lục bát và sáng tác của Nguyễn Bính. - Chương 2: Đặc điểm nội dung thơ lục bát Nguyễn Bính. - Chương 3: Đặc điểm nghệ thuật thơ lục bát Nguyễn Bính. 12 Chƣơng 1 THỂ THƠ LỤC BÁT. các giai đoạn: lục bát từ cuối thế kỷ XV đến trước Truyện Kiều; lục bát trong Truyện Kiều; lục bát trong Phong trào Thơ mới; lục bát đương đại. Lục bát là thể thơ cách luật đặc sắc của dân. nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận văn là đặc điểm thơ lục bát của Nguyễn Bính. Phạm vi nghiên cứu của luận văn là thơ lục bát của Nguyễn Bính ở cả hai thời kỳ trước và sau Cách mạng tháng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm thơ lục bát Nguyễn Bính, Đặc điểm thơ lục bát Nguyễn Bính, Đặc điểm thơ lục bát Nguyễn Bính

Từ khóa liên quan