0

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIỜ HỌC CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4

20 2,201 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:48

. Bài học kinh nghiệm Qua việc dạy chính tả và “ Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giờ học chính tả lớp 4 tôi rút ra một số kinh nghiệm là: 1. Dạy học (nhất là dạy học sinh tiểu học) . MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIỜ HỌC CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4 PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lời mở đầu Thực hiện mục tiêu giáo dục và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục,. giải pháp trước mắt, xây dựng các biện pháp cụ thể để nhằm giúp học sinh lớp tôi nâng cao chất lượng chữ viết, cũng chính là “ Nâng cao chất lượng giờ học chính tả . II. Thực trạng dạy học phân
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIỜ HỌC CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4, SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIỜ HỌC CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4,

Từ khóa liên quan