0

Chuyên đề Dạy học Luyện từ và câu ở tiểu học (DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC)

203 2,615 7
  • Chuyên đề Dạy học Luyện từ và câu ở tiểu học (DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TS.Chu Thị Thuỷ An (Chủ biên) TS. Chu Thị Hà Thanh CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ở TIỂU HỌC (BẢN THẢO V) VINH, 2007 MỤC LỤC Tran g LỜI NÓI ĐẦU 5 1 PHÂN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHUYÊN ĐỀ 7 PHẦN II: NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ 10 Chủ đề 1: Vị trí, nhiệm vụ của phân môn Luyện từ và câu (TS.Chu Thị Thuỷ An) Hoạt động 1: Tìm hiểu vị trí, ý nghĩa của phân môn Luyện từ và câu Hoạt động 2: Xác định mục tiêu, nhiệm vụ của phân môn Luyện từ và câu 10 10 11 Chủ đề 2: Chương trình, SGK phân môn Luyện từ và câu (TS.Chu Thị Thuỷ An) Hoạt động 1: Hệ thống hoá các nội dung Luyện từ Hoạt động 2: Hệ thống hoá các nội dung Luyện câu Hoạt động 3: Tìm hiểu về các kiểu bài Luyện từ và câu 13 14 16 18 Chủ đề 3: Các nguyên tắc dạy học Luyện từ và câu ở tiểu học (TS.Chu Thị Thuỷ An) Hoạt động 1: Phân tích nguyên tắc giao tiếp Hoạt động 2: Phân tích nguyên tắc trực quan Hoạt động 3: Phân tích nguyên tắc đồng bộ, tích hợp Hoạt động 4: Phân tích nguyên tắc chú ý đến các đặc điểm của từ trong hệ thống ngôn ngữ Hoạt động 5: Phân tích nguyên tắc đảm bảo tính thống nhất giữa ý nghĩa và hình thức ngữ pháp 27 27 30 32 35 37 Chủ đề 4: Tổ chức dạy học các kiểu bài Luyện từ và câu (TS.Chu Thị Thuỷ An) Hoạt động 1: Thiết kế qui trình lên lớp các kiểu bài Thực hành Hoạt động 2: Thiết kế qui trình lên lớp kiểu bài Hình thành kiến thức mới 40 41 47 Chủ đề 5: Tổ chức dạy học các nội dung Luyện từ (TS. Chu Thị Hà Thanh & TS.Chu Thị 52 2 Thuỷ An) Hoạt động 1: Xây dựng phương pháp dạy học bài tập Mở rộng vốn từ Hoạt động 2: Xây dựng phương pháp dạy học bài tập Dạy nghĩa từ Hoạt động 3: Xây dựng phương pháp dạy học bài tập Sử dụng từ Hoạt động 4: Xây dựng phương pháp dạy học về biện pháp tu từ so sánh, nhân hoá Hoạt động 5: Xây dựng phương pháp dạy học về cấu tạo từ Hoạt động 6: Xây dựng phương pháp dạy học về các lớp từ có quan hệ về nghĩa Hoạt động 7: Xây dựng phương pháp dạy học về từ loại 52 58 63 66 71 75 79 Chủ đề 6: Tổ chức dạy học các nội dung Luyện câu (TS.Chu Thị Thuỷ An) Hoạt động 1: Xây dựng phương pháp dạy học bài tập Đặt câu theo mẫu Hoạt động 2: Xây dựng phương pháp dạy học bài tập Đặt và trả lời câu hỏi Hoạt động 3: Xây dựng phương pháp dạy học về các kiểu câu Ai là gì?, Ai làm gì?, Ai thế nào? Hoạt động 4: Xây dựng phương pháp dạy học về thành phần trạng ngữ Hoạt động 5: Xây dựng phương pháp dạy học về câu ghép và cách nối các vế câu ghép Hoạt động 6: Xây dựng phương pháp dạy học về câu phân loại theo mục đích nói Hoạt động 7: Xây dựng phương pháp dạy học về dấu câu Hoạt động 8: Xây dựng phương pháp dạy học về liên kết câu 84 84 88 91 96 102 110 119 129 Chủ đề 7: Một số biện pháp bồi dưỡng hứng thú và năng khiếu học tập Luỵên từ và câu (TS.Chu Thị Thuỷ An) Hoạt động 1: Phân tích biện pháp bồi dưỡng hứng thú học tập Luyện từ và câu cho học sinh 134 135 137 145 3 Hoạt động 2: Xây dựng nội dung và biện pháp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng sử dụng từ và câu cho học sinh khá giỏi Hoạt động 3: Tìm hiểu các hình thức hoạt động ngoại khoá Luyện từ và câu Đánh giá toàn chuyên đề (TS.Chu Thị Thuỷ An) 150 Thông tin phản hồi cho hoạt động đánh giá (TS.Chu Thị Thuỷ An & TS.Chu Thị Hà Thanh) Thông tin phản hồi cho hoạt động đánh giá của các chủ đề Thông tin phản hồi cho hoạt động đánh giá toàn chuyên đề 151 151 165 B¶ng kÝ hiÖu viÕt t¾t GV: giáo viên HS: học sinh SGK: sách giáo khoa CCGD: cải cách giáo dục MRVT: mở rộng vốn từ SV: sự vật 4 5 LỜI NÓI ĐẦU Để góp phần đổi mới công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tiểu học, Dự án phát triển giáo viên tiểu học đã tổ chức biên soạn 40 tiểu môđun và chuyên đề thuộc 4 môđun đào tạo giáo viên tiểu học trình độ đại học, bao gồm: 1. Toán và phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 2. Văn học, Tiếng Việt và Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 3. Tự nhiên - Xã hội và phương pháp dạy học Tự nhiên và xã hội ở tiểu học 4. Những kiến thức cơ sở của Giáo dục Tiểu học Các môđun đào tạo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những đổi mới về nội dung, phương pháp và đánh giá kết quả giáo dục Tiểu học theo chương trình, SGK tiểu học mới. Điểm mới của các tài liệu viết theo môđun là thiết kế các hoạt động, nhằm tích cực hoá hoạt động học tập của người học, kích thích óc sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề, tự giám sát và đánh giá kết quả học tập của người học ở trình độ đại học; chú trọng sử dụng tích hợp nhiều phương tiện truyền đạt khác nhau (tài liệu in, băng hình) giúp cho người học dễ học, dễ hiểu và gây được hứng thú học tập. Chuyên đề Dạy học Luyện từ và câu ở tiểu học nằm trong hệ thống chuyên đề thuộc nhóm Văn học, Tiếng Việt và phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học. Chuyên đề do nhóm tác giả Trường Đại học Vinh, gồm TS Chu Thị Thuỷ An (chủ biên) và TS Chu Thị Hà Thanh, biên soạn theo chương trình Đào tạo giáo viên tiểu học trình độ đại học. Mục đích của chuyên đề là giúp người học nâng cao những kiến thức và kỹ năng về dạy học Luyện từ và câu đã được học, bồi dưỡng các kiến thức và rèn luyện các kỹ năng chuyên sâu về dạy học Luyện từ và câu theo chương trình, SGK Tiếng Việt tiểu học mới. Bên cạnh đó, giúp người học đổi mới phương pháp học, nâng cao tính tích cực chủ động trong học tập và ứng dụng các vấn đề đã học vào dạy học Luyện từ và câu ở tiểu học một cách hiệu quả. 6 Chuyền đề được cấu trúc thành 7 chủ đề, gồm: Chủ đề 1: Vị trí, nhiệm vụ của phân môn Luyện từ và câu Chủ đề 2: Chương trình, SGK phân môn Luyện từ và câu Chủ đề 3: Các nguyên tắc dạy học Luyện từ và câu Chủ đề 5: Tổ chức dạy học các nội dung Luyện từ Chủ đề 4: Tổ chức dạy học các kiểu bài Luyện từ và câu Chủ đề 6: Tổ chức dạy học các nội dung Luyện câu Chủ đề 7: Một số biện pháp bồi dưỡng hứng thú và năng khiếu học tập Luyện từ và câu Đi kèm với tài liệu in, chuyên đề có các tài liệu nghe nhìn gồm băng hình và các tài liệu hướng dẫn học theo băng hình. Những trích đoạn băng hình này là các bài học về Luyện từ và câu do GV các trường tiểu học thành phố Vinh thực hiện. Lần đầu tiên, tài liệu được biên soạn theo chương trình và phương pháp dạy học mới, chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Ban điều phối Dự án rất mong nhận được những ý kiến đóng góp chân thành của bạn đọc, đặc biệt là đội ngũ giảng viên, sinh viên các trường Sư phạm trong cả nước. Trân trọng cảm ơn. Dự án phát triển GVTH PHẦN I 7 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHUYÊN ĐỀ I. MỤC TIÊU CHUNG CỦA CHUYÊN ĐỀ 1. Kiến thức: + Giải thích được vị trí, nhiệm vụ của việc dạy học Luyện từ và câu ở tiểu học + Phân tích được cấu trúc nội dung của chương trình phân môn Luyện từ và câu ở tiểu học và đặc điểm các kiểu bài Luyện từ và câu trong SGK Tiếng Việt + Giải thích được các nguyên tắc dạy học Luyện từ và câu ở tiểu học + Xác định được phương pháp lên lớp các kiểu bài và các nội dung luyện từ, luyện câu ở tiểu học + Xác định được phương pháp bồi dưỡng hứng thú và năng khiếu học tập Luyện từ và câu ở tiểu học 2. Kỹ năng: + Sử dụng chương trình, SGK vào dạy Luyện từ và câu cho HS tiểu học + Vận dụng được các nguyên tắc, phương pháp dạy học Luyện từ và câu vào quá trình dạy học + Tổ chức được quá trình dạy học các kiểu bài, các nội dung về Luyện từ và câu ở tiểu học + Vận dụng được các biện pháp bồi dưỡng hứng thú và năng khiếu về Luyện từ và câu 3. Thái độ: + Thấy được tầm quan trọng của phân môn Luyện từ và câu ở tiểu học + Góp phần giảng dạy tốt và bồi dưỡng được các thế hệ HS năng khiếu về phân môn Luyện từ và câu nói riêng và môn Tiếng Việt nói chung. II. GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ 1. Đối tượng sử dụng: Đối tượng học chuyên đề này là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, các trường Đại học sư phạm. 8 2. Thời gian học: Chuyên đề tương ứng với hai đơn vị học trình (30 tiết), trong đó: 20 tiết lý thuyết, 10 tiết thực hành. Khi học lý thuyết và thực hành phối hợp xen kẽ với nhau, không tách riêng. 3. Nội dung chính và phân bố thời gian STT Tên chủ đề Số tiết 1 Vị trí, nhiệm vụ của phân môn Luyện từ và câu 2 2 Chương trình, SGK phân môn Luyện từ và câu 3 3 Các nguyên tắc dạy học Luyện từ và câu 5 4 Tổ chức dạy học các kiểu bài Luyện từ và câu 4 5 Tổ chức dạy học các nội dung Luyện từ 6 6 Tổ chức dạy học các nội dung Luyện câu 7 7 Một số biện pháp bồi dưỡng hứng thú và năng khiếu học tập Luyện từ và câu 3 4. Những điểm cần lưu ý khi học chuyên đề - Điều kiện tiên quyết của chuyên đề là người học đã học xong các học phần Tiếng Việt 2, Tiếng Việt 3; Phương pháp dạy học Tiếng Việt 1, Phương pháp dạy học Tiếng Việt 2 (theo chương trình khung Giáo dục đại học ngành Giáo dục tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Đặc biệt, để đi vào xây dựng phương pháp dạy học các vấn đề cụ thể về từ và câu, người học phải nắm vững cơ sở từ vựng học và ngữ pháp học của mỗi vấn đề. - Chuyên đề yêu cầu người học kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành: các kiến thức lý thuyết người học phải tự rút ra được sau khi thực hành hoặc sau khi tiếp nhận lý thuyết người học phải thể hiện ngay vào việc thực hành "dạy học luyện từ và câu ở tiểu học". Vì vậy, ở mọi hoạt động, người học phải nắm vững, bám sát chương trình, SGK phân môn Luyện từ và câu ở tiểu học. - Các hoạt động chủ yếu của người học trong chuyên đề này là xây dựng phương pháp dạy học các kiểu bài, các nội dung Luyện từ và câu, vì thế, người học phải tăng cường khâu tự học ở nhà. Nếu không thực hiện các nhiệm vụ "ở nhà" một cách nghiêm 9 túc, người học sẽ không đủ thời gian và dữ kiện để tham gia thực hiện các nhiệm vụ "ở lớp". - Chuyên đề coi trong vai trò của hoạt động nhóm tại lớp, người học phải biết phải biết phát huy vai trò hợp tác, cùng giải quyết các vấn đề về nội dung và phương pháp dạy học Luyện từ và câu tại lớp. Đây cũng là điều kiện để người học tiết kiệm thời gian, phát huy tính sáng tạo trong học tập. III. TÀI LIỆU VÀ THIẾT BỊ ĐỂ THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ 1.Tài liệu tham khảo chính 1. Lê Phương Nga, Dạy học ngữ pháp ở tiểu học, NXB Giáo dục, 1998 2. Lê Phương Nga, Nguyễn Trí, Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 2, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1998. 3. Phan Thiều, Lê Hữu Tỉnh, Dạy học từ ngữ ở tiểu học, NXB Giáo dục, 1999. 4. Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên), Hỏi đáp về dạy học Tiếng Việt 2, NXB Giáo dục, 2003. 5. Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên), Hỏi đáp về dạy học Tiếng Việt 3, NXB Giáo dục, 2004 6. Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên), Hỏi đáp về dạy học Tiếng Việt 4, NXB Giáo dục, 2005. 7. Nguyễn Minh Thuyết(Chủ biên), Hỏi đáp về dạy học Tiếng Việt 5, NXB Giáo dục, 2006. 8. Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên), SGK Tiếng Việt lớp 2 - lớp 5, NXB Giáo dục, 2006. 9. Nguyễn Trí, Lê A, Lê Phương Nga, Phương pháp dạy học tiếng Việt, tập 2, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2002. 2. Thiết bị và đồ dùng dạy học - Phòng học đủ tiêu chuẩn - Máy chiếu hắt, máy chiếu qua đầu 10 [...]... ớch, ý ngha c im cu to 2 Ch ra im ging nhau v khỏc nhau v vic phõn chia kiu bi, mc ớch ý ngha v cu to cỏc kiu bi ca chng trỡnh Ting Vit hin hnh v chng trỡnh Ting Vit CCGD Chủ đề 3 Các nguyên tắc dạy học Luyện từ và câu ở tiểu học (5 tit) MC TIấU Kin thc: Lý gii c cỏc nguyờn tc cn tuõn th trong dy hc Luyn t v cõu tiu hc v minh ha c bng cỏc vớ d thc tin K nng: Vn dng c cỏc nguyờn tc vo thc t dy hc Luyn . Luyện từ và câu 3 3 Các nguyên tắc dạy học Luyện từ và câu 5 4 Tổ chức dạy học các kiểu bài Luyện từ và câu 4 5 Tổ chức dạy học các nội dung Luyện từ 6 6 Tổ chức dạy học các nội dung Luyện câu. được hứng thú học tập. Chuyên đề Dạy học Luyện từ và câu ở tiểu học nằm trong hệ thống chuyên đề thuộc nhóm Văn học, Tiếng Việt và phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học. Chuyên đề do nhóm. gồm: 1. Toán và phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 2. Văn học, Tiếng Việt và Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 3. Tự nhiên - Xã hội và phương pháp dạy học Tự nhiên và xã hội ở tiểu học 4.
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề Dạy học Luyện từ và câu ở tiểu học (DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC), Chuyên đề Dạy học Luyện từ và câu ở tiểu học (DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC), Chuyên đề Dạy học Luyện từ và câu ở tiểu học (DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC), Phương pháp dạy biện pháp tu từ so sánh

Từ khóa liên quan