0

Chuyên đề Dạy học Luyện từ và câu ở tiểu học (DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC)

203 2,809 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:27

. Luyện từ và câu 3 3 Các nguyên tắc dạy học Luyện từ và câu 5 4 Tổ chức dạy học các kiểu bài Luyện từ và câu 4 5 Tổ chức dạy học các nội dung Luyện từ 6 6 Tổ chức dạy học các nội dung Luyện câu. được hứng thú học tập. Chuyên đề Dạy học Luyện từ và câu ở tiểu học nằm trong hệ thống chuyên đề thuộc nhóm Văn học, Tiếng Việt và phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học. Chuyên đề do nhóm. gồm: 1. Toán và phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 2. Văn học, Tiếng Việt và Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 3. Tự nhiên - Xã hội và phương pháp dạy học Tự nhiên và xã hội ở tiểu học 4.
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề Dạy học Luyện từ và câu ở tiểu học (DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC), Chuyên đề Dạy học Luyện từ và câu ở tiểu học (DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC), , Phương pháp dạy biện pháp tu từ so sánh

Từ khóa liên quan