0

SKKN Đổi mới - Nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn “Luyện từ và câu” ở lớp 4

23 1,701 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 14:02

. trọng của phân môn Luyện từ và câu lớp 4, tôi mạnh dạn nghiên cứu chuyên đề '&apos ;Nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn Luyện từ và câu ở lớp 4& apos;' ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- CHUYÊN. thì môn Luyện từ câu mở rộng và hệ thống hoá 10 chủ điểm đó. 2. 2- Trang bị các kiến thức giảng dạy về từ và câu * T - Cấu tạo tiếng: - Cấu tạo từ: + Từ đơn và từ phức. + Từ ghép và từ láy _________*&*___________ ®Ò tµi nghiªn cøu nghiÖp vô s ph¹m '' Đổi mới - Nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn: “Luyện từ và câu” ở lớp Bốn'' Người thực hiện: Nguyễn Văn Bường Giáo viên:
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Đổi mới - Nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn “Luyện từ và câu” ở lớp 4, SKKN Đổi mới - Nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn “Luyện từ và câu” ở lớp 4,

Từ khóa liên quan