0

SKKN Hình thành kĩ năng sử dụng dấu câu cho học sinh lớp 3

36 4,828 32

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:26

. động tốt khi học phân môn Tập đọc (Có kĩ năng sử dụng dấu câu sẽ biết cách ngắt, nghỉ câu 2 Sáng kiến kinh nghiệm: Hình thành kĩ năng sử dụng dấu câu cho học sinh lớp 3 văn, câu thơ đúng. việc Hình thành kĩ năng sử dụng dấu câu cho học sinh lớp 3 . II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1. Đối tượng. Học sinh khối 3 2. Phạm vi nghiên cứu. Hình thành kỹ năng sử dụng dấu câu. Để tiến. dạy học các bài tập sử dụng dấu câu, giáo viên cần lưu ý học sinh các điểm sau: 6 Sáng kiến kinh nghiệm: Hình thành kĩ năng sử dụng dấu câu cho học sinh lớp 3 * Dấu phẩy dùng để đánh dấu
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Hình thành kĩ năng sử dụng dấu câu cho học sinh lớp 3, SKKN Hình thành kĩ năng sử dụng dấu câu cho học sinh lớp 3, , I. Cơ sở lý luận, II. CÁC BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT.

Từ khóa liên quan