SKKN Một số biện pháp thu hút học sinh đến với thư viện trường tiểu học

22 1,226 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:23

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH OAI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG TRUNG I ====***==== SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP THU HUT HỌC SINH ĐẾN VỚI THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG TRUNG I I . SƠ YẾU LÍ LỊCH - Họ và tên : - Ngày tháng năm sinh : - Năm vào ngành : 2009 - Chức vụ và đơn vị công tác: Nhân viên trường Tiểu học Phương Trung I Thanh Oai – Hà Nội - Trình độ chuyên môn : Trung cấp - Trình độ chính trị : Sơ cấp - Khen thưởng : Lao động tiên tiến *********************************** 1 Th¸ng 3 N¨m 2015 PHN I. Đặt vấn đề 1- Lớ do chọn đề tài: 1.1 - Cơ sở lí luận: Th vin trng hc l mt b phn c s vt cht trng yu, l trung tõm sinh hat vn húa v khoa hc ca nh trng. Th vin gúp phn nõng cao cht lng ging dy ca giỏo viờn, bi dng kin thc c bn v khoa hc v xõy dng thúi quen t hc cho hc sinh. Vi nh trng sỏch, bỏo li cú ý ngha quan trng vỡ nú l ngời bn gn gi nht, l hc liu cn thit nht ca thy v trũ. Hc sinh cn cú sỏch giỏo khoa, sỏch bi tp, sỏch tham kho hc tp v luyn tp. Giỏo viờn cn cú sỏch giỏo khoa, sỏch nghip v, sỏch tham kho ging dy v bi dng chuyờn mụn, khụng ngng nõng cao kin thc. Ngoi ra cỏc loi bỏo, tp chớ , Th vin cng l ngun ti liu tham kho ht sc quan trng i vi giỏo viờn v hc sinh trong nh trng. Th vin gúp phn nõng cao cht lng ging dy ca giỏo viờn, bi dng kin thc c bn v khoa hc th vin v xõy dng thúi quen t hc, t nghiờn cu cho hc sinh, to c s tng bc thay i phng phỏp dy v hc. ng thời, th vin tham gia tớch cc vo vic bi dng t tng chớnh tr v xõy dng np sng vn húa mi cho cỏc thnh viờn nh trng Nhim v ca th vin trng hc l phc v cho vic ging dy v hc tp gúp phn tớch cc vo vic nõng cao cht lng giỏo dc. vic ging dy v hc tp c tt cụng tỏc phc v bn c trong th vin trng hc phi c thờng xyờn, liờn tc, phi luụn luụn thay i cỏch phc v thu hỳt bn n vi th vin ngy cng nhiu. 1.2- Cơ sở thực tiễn Vi s nghip ci cỏch, i mi giỏo dc nõng cao cht lng dy v hc, m rng kin thc thụng qua vic c sỏch, bỏo cú mt ý ngha ht sc quan trng, thc tin nhng nm thỏng qua ó cho chỳng ta thy rt rừ iu ú. Song thc trng hc sinh n th vin c sỏch bỏo vi nim am mờ tỡm tũi hc hỏi cũn hn ch, ch yu ch mi thu hỳt s ớt hc sinh giỏi cú lũng ham mờ c sỏch bỏo v mt s ớt thớch c cỏc loi truyn mang tớnh gii trớ, hay hc sinh ch n th vin sau nhng bui gii thiu sỏch mi. Hc sinh cha cú phng phỏp c sỏch, cha thy ht giỏ tr, tm quan trng ca tng cun sỏch v nh hng ca vic c sỏch bỏo i vi vic hc tp ca mỡnh. Xut phỏt t nhn thc trờn, cng nh tỡm hiu thc tin thc trng cụng tỏc phc v 2 Tháng 3 Năm 2015 bạn đọc ở trường , do đó tôi đã mạnh dạn chọn đề tài : “Một số biện pháp thu hút học sinh đến với thư viện trường tiểu học ” 2. Mục đích nghiên cứu: - Nghiên cứu để tìm ra biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc ở thư viện trường Tiểu học Phương Trung I. 3. Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp thu hút học sinh đến với thư viện trường tiểu học 4. Đối tượng khảo sát thực nghiệm: 6 vấn đề nghiên cứu - Nghiên cứu nhu cầu hứng thú đọc cho học sinh - Xây dựng kế hoạch đọc sách cho học sinh - Về cơ sở vật chất: - Về vốn tài liệu: - Sắp xếp trang trí trong thư viện - Tuyên truyền giới thiệu sách: 5. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp điều tra quan sát + Tìm hiểu, pháng vấn giáo viên , học sinh . + Điều tra học sinh, các loại sách, báo,vở bài tập + Tuyền truyền miệng + Tuyền truyền trực quan Phương pháp kiểm tra, thống kê kết quả + Kiểm tra chất lượng qua mỗi giai đoạn. + Thống kê kết quả ở từng giai đoạn. - . Phương pháp tổng kết kinh nghiệm + Giáo viên rút kinh nghiệm cho mình, tổng kết thành các bài học cơ bản. - . Phương pháp thiết kế tiết học đọc sách 6 .Phạm vi nghiên cứu : - Lĩnh vực nghiên cứu: Phương pháp thu hút bạn đọc đến với thư viện ở trường Tiểu học Phương Trung I. - Đối tượng thực nghiệm: Giáo viên – và học sinh - Từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 5 năm 2015. - Địa điểm: Trường Tiểu Phương Trung I - Thanh Oai . 3 Th¸ng 3 N¨m 2015 PHẦN II. NỘI DUNG I - CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI MỘT SỐ BIỆN PHÁP THU HUT HỌC SINH ĐẾN VỚI THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG TRUNG I 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN: Căn cứ theo Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 của phòng GD & ĐT Thanh Oai về công tác thư viện trường Tiểu học , hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 củatrường TH Phương Trung I , Căn cứ Quyết định số 01/2003/ QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003của Bộ trưởng Bộ GD& ĐT Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông, Bạn đọc là một bộ phận không thể thiếu trong các yếu tố tạo thành thư viện. Vốn tài liệu chỉ thực sự phát huy được giá trị khi nó được bạn đọc sử dụng. Phục vụ bạn đọc là mục tiêu cuối cùng của bất bật kỳ một thư viện nào. Hoạt động của thư viện nhằm thu hút, tuyên truyền giới thiệu và đưa ra phục vụ các dạng tài liệu, giúp đỡ ngưêi tới thư viện trong việc lựa chọn và sử dụng tài liệu một cách thích hợp. Công tác này được tiến hành bởi sự kết hợp các quá trình liên quan chặt chẽ với nhau của việc phục vụ đọc, mượn tài liệu, phục vụ thông tin tra cứu. 2. CƠ SỞ THỰC TIỄN : + Vị trí: * Thư viện là chiếc cầu nối. * Thư viện là nơi tập trung đầy đủ sách, có khả năng và phương tiện để phục vụ tốt nhất, tiết kiệm nhất những yêu cầu, những thắc mắc của giáo viên, học sinh trong việc dạy và học. Để nâng cao chất lượng giảng dạy thầy phải học, đọc. Để nâng cao chất lượng học và bổ sung kiến thức trò phải đọc. * Vì vậy công tác tuyên truyền thu hút bạn đọc phải gắn liền với việc dạy và học. Phải lấy mục tiêu đào tạo và nhiệm vụ năm học của nhà trường làm mục tiêu và nhiệm vụ của thư viện nhà trường. + Tầm quan trọng: * Là công tác trung tâm của mỗi thư viện nhằm dùng mọi hình thức, nhanh chóng luân chuyển để tháa mãn nhu cầu đọc của giáo viên và học sinh. * Là công tác khác trong thư viện như: bổ sung, đăng ký, phân loại… đều có mục đích cuối cùng là phục vụ bạn đọc. 4 Th¸ng 3 N¨m 2015 * Là công tác để đánh giá hoạt động của thư viện. Để đánh giá đúng phải xem xét bạn đọc được phục vụ như thế nào, sách báo để mượn đọc có dễ dàng và đúng yêu cầu hay không. Đặc biệt là xem thư viện đã có tác dụng như thế nào đến việc nâng cao chất lượng dạy học, đã góp phần vào việc giáo dục và gây thói quen đọc sách ra sao. Để thu hút bạn đọc đến với thư viện ngày càng đông cần đảm bảo các nội dung công tác phục vụ bạn đọc: - Nghiên cứu nhu cầu, hứng thú đọc. - Hướng dẫn bạn đọc sử dụng thư viện - Tổ chức phục vụ bạn đọc trong và ngoài thư viện - Tuyên truyền giới thiệu các loại hình tài liệu - Hướng dẫn cách tra cứu tài liệu - Hướng dẫn phương pháp đọc sách - Phục vụ thông tin theo yêu cầu bạn đọc Khi được nhà trường phân công phụ trách thư viện tôi đã hiểu rằng nhiệm vụ của thư viện không chỉ cung ứng cho giáo viên và học sinh đầy đủ các loại sách giáo khoa, sách tham khảo, sách báo cần thiết có tác dụng nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập; sưu tầm và giới thiệu rộng rãi trong cán bộ giáo viên và học sinh những tài liệu cần thiết về thế giới khoa học, vể Đảng, pháp luật nhà nước mà cần phải tổ chức thu hút giáo viên và học sinh tích cực tham gia sinh hoạt thư viện, huy động các nguồn kinh phí ngoài ngân sách để làm phong phú nội dung kho sách, dưới sự chỉ đạo của ban giám hiệu và phối kết hợp với tổ cộng tác viên thư viện tăng cưêng cơ sở vật chất, trang thiết bị, vốn tài liệu để xây dựng thư viện nhà trường. 3- KHẢO SÁT THỰC TẾ : Thực trạng của giáo viên và học sinh đến với thư viện trường Tiểu học phương trung I 3.1- Đặc điểm chung của nhà trường : Những nét khái quát về trường TH Phương Trung I. - Trường được thành lập từ năm 1920, hiện ở sân trường vẫn còn hai tấm bia đá ghi công cuộc xây dựng trường và lưu danh những cá nhân hảo tâm đóng góp xây dựng thời kì đó. Lúc thành lập, trường có tên là : Tiểu học Pháp Việt, Là một trong số ít trường được xây dựng thời Pháp tại tỉnh Hà Đông. Ngày nay khi sát nhập vào Hà Nội, đây cũng là một trong những ngôi trường có lịch sử lâu năn nhất. Sau nhiều lần đổi tên, nay trường có tên là trường tiểu học Phương Trung I ( hay còn gọi là trương A ). Trường đã được công nhận trường chuẩn Quốc gia từ năm 2000 – Là một trong những ngôi trường đầu tiên của huyện Thanh Oai và tỉnh Hà Tây khi đó. Tháng 6 – 2014, nhà trường nhận quyết định coonh nhận 5 Th¸ng 3 N¨m 2015 lại trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia của UBND thành phố Hà Nội .Tự hào về ngôi trường hơn 90 năm tuổi, các thế hệ thầy và trò nhà trường luôn nỗ lực phấn đấu thi đua : « Thầy dạy tốt – trò học tốt » để giữ vững truyền thống nhà trường - Thư viện có phòng đọc cho giáo viên, phòng đọc học sinh, phòng kho - Thư viện trường đạt chuẩn 3.2- Thực trạng: Thực trạng công tác bạn đọc ở trường TH Phương Trung I. Thuận lợi: - Phụ trách thư viện nhiệt tình, năng nổ, hòa nhã, vui vẽ, thưêng xuyên quan tâm đến công tác bạn đọc. Luôn đổi mới hình thức phục vụ vì vậy bạn đọc rất ham muốn đến thư viện. - Ban giám hiệu luôn chú trọng đầu tư vào việc xây dựng cơ sở vật chất. Tích cực tham mưu các nhà hảo tâm hỗ trợ sách cho thư viện, vận động học sinh góp sách , truyện vào thư viện . Luôn quan tâm đến công tác tổ chức tuyên truyền giới thiệu sách, báo, công tác phục vụ bạn đọc. Hạn chế : - Do điều kiện kinh phí còn hạn chế nên việc bổ sung vốn tài liệu hằng năm ít, vì vậy ảnh hưởng không nhá đến việc bạn đọc tới thư viện. - Cơ sở vật chất: Đảm bảo diện tích đối với thư viện chuẩn nhưng phòng đọc và chỗ ngồi của giáo viên và học sinh còn hạn chế nên nhiều lúc chưa đáp ứng đủ chỗ ngồi cho bạn đọc tại thư viện. - Vốn tài liệu: Tuy đủ về số lượng nhưng nội dung kho sách chưa được phong phú đặc biệt là sách tham khảo, truyện thiếu nhi. - Sắp xếp trang trí trong thư viện: Sắp xếp chưa khoa học hợp lý, chưa thân thiện, chưa tạo cảm giác thoải mái cho cho bạn đọc đến thư viện. - Tuyên truyền giới thiệu sách: Chưa hấp dẫn thu hút bạn đọc đến thư viện. II. NHỮNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN : Từ thực trạng trên, để đạt hiệu quả tốt hơn trong việc thu hút bạn đọc đến thư viện , giúp giáo viên , nhân viên các em học sinh nhà trường có hứng thú trong công tác và trong học tập, nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường, tôi đã mạnh dạn đưa ra các biện pháp trong công tác thư viện như sau: BIỆN PHÁP 1 : Nghiên cứu nhu cầu hứng thú đọc cho học sinh để xây dựng vốn tài liệu và tổ chức phục vụ học sinh trong nhà trường. 6 Th¸ng 3 N¨m 2015 Ngay từ đầu năm học, thư viện trường TH Phương Trung I đã phát phiếu nhu cầu đọc cho học sinh nắm bắt được nhu cầu đọc của học sinh, từ đó cán bộ thư viện đã phân loại hiệu quả và đáp ứng được kịp thời nhu cầu đọc cho học sinh. Không chỉ có vậy cán bộ thư viện còn luôn theo dõi sát sao các hoạt động của Đội cũng như căn cứ vào đặc điểm tâm sinh lý của các em học sinh. Kết quả : Tổng số HS Toàn trường Thể loại truyện Số lượng Tỷ lệ Cổ tích 295 59% 725 Truyện Đôremon, Conan 420 84% Truyện Bác Hồ 292 58% Báo Hoa học trò, báo thiếu nhi 320 64% BIỆN PHÁP 2. Xây dựng kế hoạch đọc sách cho học sinh - Kế hoạch đọc sách phải nằm trong kế hoạch của nhà trường. Kế hoạch phải nêu lên được từng chủ điểm đọc, các sách tương ứng với chủ điểm, thời gian đọc. - Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch đọc sách trên cơ sở nghiên cứu chương trình học của từng lớp và nhu cầu đọc của học sinh. - Đến trước thi học kỳ chừng một tháng tôi tiến hành giới thiệu cho các em mượn các loại sách như: Giải bài tập, câu hỏi ôn tập, một số đề kiểm tra Vì vậy việc đọc sách theo kế hoạch đã giúp học sinh mở rộng vốn kiến thức từ đó các em biết vận dụng vào việc học tập của mình và đạt kết quả cao trong các kỳ thi. Tóm lại: Xây dựng kế hoạch đọc sách là một biện pháp rất tốt để học sinh mở rộng kiến thức đạt hiệu quả cao. Kế hoạch này phải được triển khai từ trước năm học. BIỆN PHÁP 3 : Về cơ sở vật chất: các trang thiết bị trong thư viện phải phù hợp với lứa tuổi, chiều cao của bạn đọc. Đối với lứa tuổi tiểu học - các em còn nhá, chiều cao còn hạn chế nên các trang thiết bị trong thư viện phải phù hợp với các em: vừa tầm, dễ tìm, dễ lấy (sau khi khảo sát các trang thiết bị có trong thư viện) tôi đã đề xuất với ban giám hiệu nhà trường cho mua sắm, tu bổ cải tạo các trang thiết bị phù hợp với lứa tuổi các em học sinh tiểu học: Cụ thể . Các giá sách - Giá sách ở trong kho sách là các giá bằng sắt (có kích thước, chiều cao, chiều rộng) theo đúng tiêu chuẩn kích thước quy định. 7 Th¸ng 3 N¨m 2015 - Giá sách ngoài phòng đọc của học sinh được làm bằng gỗ có chiều cao vừa phải 1m đến 1,2m. Được chia ra các ngăn nhá để các loại sách. Có tủ kính treo tường và giá gỗ quay để giới thiệu sách mới và giới thiệu sách theo chủ đề. Bàn ghế của học sinh: Được thiết kế bằng gỗ hình tròn và hình vuông (tất cả giá sách bàn ghế của học sinh được sơn phối màu - các màu sơn khác nhau) Từ thực trạng trên, để đạt hiệu quả tốt hơn trong việc giải bài toán dạng toán rút về đơn vị , giúp các em học sinh có hứng thú trong học tập, nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường, tôi đã mạnh dạn cải tiến nội dung, biện pháp trong giảng dạy như sau: BIỆN PHÁP 4 : Về vốn tài liệu: Để nắm bắt được trong kho sách của mình có số lượng mỗi loại là bao nhiêu và mỗi loại có bao nhiêu đầu sách, bao nhiêu thể loại: tôi đã tiến hành kiểm kê toàn bộ kho sách - sau khi kiểm kê tôi thấy số lượng cụ thể như sau : - Sách giáo khoa: số lượng 673 - Sách nghiệp vụ: số lượng 571 - Sách tham khảo: số lượng 2863 - Truyện thiếu nhi: số lượng 1000 - Tạp chí : Số lượng 470 Tổng cộng : 5577 Rà soát theo các tiêu chuẩn quy định, tôi thấy số lượng sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo, truyện thiếu nhi, báo tạp chí đã đủ so với yêu cầu về số lượng: nhưng để thư viện hoạt động được tốt và thu hút bạn đọc đến với thư viện. Cụ thể là các loại sách phải được bổ sung mới thưêng xuyên, thì kho sách mới đảm bảo chất lượng và cập nhật những thông tin mới - tôi tham mưu và đề xuất với ban giám hiệu, phối kết hợp với các đoàn thể trong nhà trường để tăng vốn sách như sau: - Phát động phong trào "Gúp một cuốn sách nhỏ để được đọc nhiều cuốn sách hay" phong trào phát động trong toàn trường giáo viên và học sinh cựng tham gia. Để phong trào được tập trung và chất lượng sách quyên gúp đảm bảo chất lượng, số lượng: Tôi kết hợp với hai đồng chớ tổng phụ trách, phú tổng phụ trách soạn thảo bảng thụng báo và có quy định cụ thể. Để động viên phong trào và khen thưởng những lớp, cá nhân làm tốt chúng tôi đề nghị với ban giám hiệu có khen thưởng kịp thêi và phần thưởng cụ thể. 8 Th¸ng 3 N¨m 2015 - Tham mưu với ban giám hiệu xã hội hóa công tác thư viện với hội phụ huynh toàn trường và các doanh nghiệp cơ quan đúng trên địa bàn của xã , nhằm thu hút thêm nguồn vốn (tiền và sách) để tăng vốn sách tài liệu cho thư viện - Thực hiện chi tiêu kinh phí bổ sung sách vào thư viện theo quy định. Khi bổ sung sách tôi lựa chọn các danh mục sách được phộp đưa vào thư viện và những sách phát hành mới nhất phự hợp với cấp học, môn học phù hợp với chương trình cải cách mới, phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe của học sinh. Từ thực trạng trên, để đạt hiệu quả tốt hơn trong việc thu hút bạn đọc đến với thư viện, giúp các em học sinh có hứng thú trong học tập, nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường, tôi đó mạnh dạn cải tiến nội dung, biện pháp trong công tác như sau: BIỆN PHÁP 5 : Sắp xếp trang trí trong thư viện * Để tổ chức sắp xếp kho sách phự hợp với thư viện trường tiểu học và phự hợp với lứa tuổi học sinh tôi đó tiến hành một số biện pháp nghiệp vụ mới được tập huấn. - Đối với các sách tham khảo, sách nghiệp vụ sách giáo khoa tôi tiến hành xử lý nghiệp vụ theo quy định của cụng tác nghiệp vụ thư viện, đăng ký, phõn loại vào sổ cá biệt từng loại sách, mụ tả ấn phẩm, tổ chức sắp xếp sách trong kho theo từng kho sách, tổ chức sắp xếp phích phân loại theo từng mục loại ở tủ mục lục để giáo viên và các em học sinh dễ tra cứu, chọn sách theo yêu cầu, nhu cầu. MỘT SỐ HÌNH ẢNH SẮP XẾP TRANG TRÍ TRONG THƯ VIỆN NHÀ TRƯỜNG 9 Th¸ng 3 N¨m 2015 Tổ chức sắp xếp kho sách và phòng đọc của th viện 10 Tháng 3 Năm 2015 [...]... vấn với ban giám hiệu cho trang trí các giàn hoa ở ngoài hành lang để tạo cảm giác thoải mái "gần gũi thiên nhiên" trong thư viện bố trí một góc trải thảm để các em có thể ngồi đọc sách hay chơi trò chơi Học sinh say mê đọc sách 13 Th¸ng 3 N¨m 2015 BIỆN PHÁP 6 Tuyên truyền giới thiệu sách: Đối với công tác thư viện nhà trường nếu thư viện chỉ có giá sách, bàn ghế thư viện, sách báo tài liệu thì thư viện. .. quả tốt nhất là trung tâm "Văn hóa khoa học của nhà trường" muốn thư viện phát huy hiệu quả tốt nhất là trung tâm sinh hoạt văn hóa của nhà trường và muốn bạn đọc đến với thư viện đông thì : Tuyên truyền, giới thiệu sách là hoạt động nghiệp vụ quan trọng trong các thư viện, đặc biệt là thư viện trường học Đây là yếu tố cơ bản đánh giá hiệu quả của hoạt động thư viện phổ thông Hoạt động này nhằm mục tiêu... chớ : 570 Tổng cộng : 6348 * Sắp xếp trang trí phòng thư viện : Khoa học hợp lý tạo cảm giác thoải mái cho bạn đọc đến thư viện * Hấp dẫn thu hút bạn đọc đến thư viện - Năm học 2014- 2015 tính đến tháng 2 năm 201 5Số lượt bạn đọc đến 80 lượt/ ngày Số sách 95 lượt /ngày Số vòng quay của Sách 13200 lượt/ 2992 STK 2.Kết luận Đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập trong giai đoạn đổi mới hiện nay, áp dụng các... bạn đọc đến thư viện một cách hữu hiệu nhất Đây cũng là nghiệp vụ đặc thù của các thư viện trường học Tuyên truyền, giới thiệu sách đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa nghiệp vụ thư viện, kĩ năng sư phạm, khả năng viết, khả năng tổ chức, trình bày của cán bộ thư viện về sách Mục đích tuyên truyền, giới thiệu sách báo trong thư viện nhà trường nhằm khai thác hiệu quả vốn tài liệu thư viện phục...11 Th¸ng 3 N¨m 2015 - Đối với các sách truyện thiếu nhi tôi áp dụng phân loại theo mã màu (vì đối tượng học sinh tiểu học nhất là các em học sinh lớp một, lớp hai các em còn nhỏ mới tiếp xúc với con chữ, con số, nhiều hình thức nghiệp vụ thư viện còn rất mới mẻ với các em) vì vậy phân loại truyện theo mã màu sẽ rất thu n tiện cho các em khi đến thư viện và lựa chọn sách Tôi tiến hành phân... động thư viện - Tăng nguồn kinh phí mua sách tham khảo nhất là các tài liệu theo chương trình đổi mới Nhà trường và phòng giáo dục trang bị thêm cho phòng đọc một số trang thiết bị để thư viện có phương tiện hoạt động tốt hơn.- Cho cán bộ thư viện trường học được hưởng chế độ độc hại - Đối với Phòng GD & ĐT và các cấp : Thư ng xuyên mở lớp tập huấn về nghiệp vụ thư viện cho cán bộ phụ trách thư viện. .. chỗ, học sinh 20 chỗ *Vốn tài liệu : Số lượng sách còn hạn chế chưa phong phú : - Sách giáo khoa : 673 - Sách nghiệp vụ : 571 - Sách tham khảo : 2863 - Truyện thiếu nhi : 1000 - Tạp chớ : 470 Tổng cộng : 5577 * Sắp xếp trang trí phòng thư viện : Chưa khoa học hợp lý, chưa thân thiện chưa tạo cảm giác thoải mái cho bạn đọc đến thư viện * Chưa hấp dẫn thu hút bạn đọc đến thư viện - Năm học 2103-2014 : Số. .. trong hoạt động sử dụng thư viện Việc tuyên truyền và cung cấp các tài liệu tham khảo thư ng xuyên, kịp thời đảm bảo cho giáo viên và học sinh mượn sử dụng sách báo là một điều cấp thiết 17 Th¸ng 3 N¨m 2015 Qua nghiên cứu lý luận và thực hiện công tác bạn đọc ở trường TH Phương Trung I cho thấy: Công tác thu hút bạn đọc đến thư viện là một công tác quan trọng trong hoạt động của thư viện, nhằm phục vụ yêu... viện để các cán bộ thư viện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm Trên đây là một vài kinh nghiệm để thu hút bạn đọc đến với thư viện trường tiểu học Rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp bổ sung của các đồng chí đồng nghiệp Xin chân thành cảm ơn ! Thanh Oai, ngày 27 tháng 03 năm 2015 Người viết Phạm Thị ThanhThủy 18 Th¸ng 3 N¨m 2015 PHẦN PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU HỨNG THÚ ĐỌC CỦA HỌC SINH Em hãy đánh... dẫn sử dụng mã màu treo bên ngoài phòng đọc học sinh để các em nhận biết được các màu quy định từng loại truyện Từ đó các em chọn sách theo đúng yêu cầu mà mình thích, nhanh chóng thu n tiện (cũng như khi đọc xong các em lại cất sách vào đúng nơi quy định) * Trang trí trong thư viện: đối với học sinh tiểu học ở lứa tuổi này với các em "học mà chơi, chơi mà học" vì vậy tổ chức sắp xếp sách trên giá, . lượng công tác phục vụ bạn đọc ở thư viện trường Tiểu học Phương Trung I. 3. Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp thu hút học sinh đến với thư viện trường tiểu học 4. Đối tượng khảo sát thực. 2015 bạn đọc ở trường , do đó tôi đã mạnh dạn chọn đề tài : Một số biện pháp thu hút học sinh đến với thư viện trường tiểu học ” 2. Mục đích nghiên cứu: - Nghiên cứu để tìm ra biện pháp nhằm. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH OAI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG TRUNG I ====***==== SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP THU HUT HỌC SINH ĐẾN VỚI THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG TRUNG I I . SƠ YẾU
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp thu hút học sinh đến với thư viện trường tiểu học, SKKN Một số biện pháp thu hút học sinh đến với thư viện trường tiểu học, SKKN Một số biện pháp thu hút học sinh đến với thư viện trường tiểu học

Từ khóa liên quan