SKKN Một số biện pháp thu hút học sinh đến với thư viện trường tiểu học

22 1.3K 2
SKKN Một số biện pháp thu hút học sinh đến với  thư viện trường tiểu học

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. lượng công tác phục vụ bạn đọc ở thư viện trường Tiểu học Phương Trung I. 3. Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp thu hút học sinh đến với thư viện trường tiểu học 4. Đối tượng khảo sát thực. 2015 bạn đọc ở trường , do đó tôi đã mạnh dạn chọn đề tài : Một số biện pháp thu hút học sinh đến với thư viện trường tiểu học ” 2. Mục đích nghiên cứu: - Nghiên cứu để tìm ra biện pháp nhằm. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH OAI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG TRUNG I ====***==== SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP THU HUT HỌC SINH ĐẾN VỚI THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG TRUNG I I . SƠ YẾU

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:23

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • I . SƠ YẾU LÍ LỊCH

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan