0

SKKN Một số biện pháp thu hút học sinh đến với thư viện trường tiểu học

22 1,302 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:23

. lượng công tác phục vụ bạn đọc ở thư viện trường Tiểu học Phương Trung I. 3. Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp thu hút học sinh đến với thư viện trường tiểu học 4. Đối tượng khảo sát thực. 2015 bạn đọc ở trường , do đó tôi đã mạnh dạn chọn đề tài : Một số biện pháp thu hút học sinh đến với thư viện trường tiểu học ” 2. Mục đích nghiên cứu: - Nghiên cứu để tìm ra biện pháp nhằm. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH OAI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG TRUNG I ====***==== SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP THU HUT HỌC SINH ĐẾN VỚI THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG TRUNG I I . SƠ YẾU
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp thu hút học sinh đến với thư viện trường tiểu học, SKKN Một số biện pháp thu hút học sinh đến với thư viện trường tiểu học,

Từ khóa liên quan