0

Một vài kinh nghiệm bồi dưỡng vốn dân ca cho học sinh Tiểu học

17 3,776 25

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 18:12

. Giải pháp bồi dưỡng dân ca cho học sinh tiểu học Người thực hiện: Trần Thị Bằng 16 SKKN - Một vài kinh nghiệm bồi dưỡng vốn dân ca cho học sinh Tiểu học 4. KẾT QUẢ 5. BÀI HỌC KINH NGHIỆM PHẦN. pháp bồi dưỡng dân ca cho học sinh tiểu học Qua quá trình khảo sát vốn dân ca của học sinh tiểu học tôi mạnh dạn đưa ra một số biện pháp sau: 2.1 Tập trung bồi dưỡng vốn dân ca cho học sinh. Bằng 9 SKKN - Một vài kinh nghiệm bồi dưỡng vốn dân ca cho học sinh Tiểu học cơ hội thưởng thức các làn điệu dân ca. Một buổi học sinh nghe 3 làn điệu dân ca, từ đó các bài dân ca thấm dần trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Một vài kinh nghiệm bồi dưỡng vốn dân ca cho học sinh Tiểu học, Một vài kinh nghiệm bồi dưỡng vốn dân ca cho học sinh Tiểu học,

Từ khóa liên quan