Một số phương pháp giảng dạy môn thể thao tự chon cho học sinh lớp 6

20 4.2K 13

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:24

. dạy học thể thao tự chọn trong trường Trung học cơ sở ’’. 6/ Đề xuất biện pháp ‘ phương pháp dạy học thể thao tự chọn trong trường Trung học cơ sở’’. Năm học 2011- 2012 12 Áp dụng SKKN môn Thể. trạng. Nhìn chung việc sử dụng phương pháp dạy học cho học sinh đã và đang rất được chú trọng. Đa số giáo viên đã dùng phương pháp dạy học thể thao tự chọn môn trong trường trung học cơ sở, đặc biệt là. NGHỊ Là giáo viên dạy Thể dục, tôi luôn mong muốn học sinh của mình nói riêng và tất cả các em học sinh nói chung sẽ học tốt mọi môn học. Việc đưa phương pháp dạy học thể thao tự chọn môn bóng chuyeàn

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Nh¶y d©y - ch¹y bÒn

    • a. PhÇn më ®Çu:

Tài liệu liên quan