Một số kinh nghiệm dạy học môn hóa bằng thí nghiệm đối chứng

35 2.4K 19
Một số kinh nghiệm dạy học môn hóa bằng thí nghiệm đối chứng

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. nước. II- DÙNG THÍ NGHIỆM CÓ ĐỐI CHỨNG Ở CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9 Trần Thị Oanh - Trường THCS Nghi Mỹ 13 Sử dụng thí nghiệm đối chứng trong giảng dạy môn hóa học 1. Những thí nghiệm có đối chứng ở chương. Mỹ 14 Sử dụng thí nghiệm đối chứng trong giảng dạy môn hóa học Để đạt được mục tiêu đó, GV phải tiến hành thí nghiệm kiểm chứng và thí nghiệm đối chứng sau đây: - Dụng cụ: ống nghiệm, kẹp gỗ,. 39 thí nghiệm phần hữu cơ: thầy làm: 12 thí nghiệm trò làm: 14 thí nghiệm Số thí nghiệm trùng lặp: lớp 8: 7 thí nghiệm lớp 9: 19 thí nghiệm 2. Khó khăn: Học sinh mới bắt đầu làm quen với thí

Ngày đăng: 21/03/2015, 13:15

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan