Một số phương pháp rèn luyện khả năng thực hành vật lý cho học sinh lớp 8

11 3K 12
Một số phương pháp rèn luyện khả năng thực hành vật lý cho học sinh lớp 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. huấn luyện cho những học sinh chọn ra cần thực hiện ngay từ đầu năm học để học sinh tiếp cận nhanh và thực hiện được nhiều bài. Qua thực tế cho thấy việc nghiên cứu áp dụng đề tài này đã giúp học. đời sống và sản xuất sau này. Đặc biệt, việc thực hiện các thí nghiệm Vật lí là rất phù hợp với đặc điểm tâm – sinh lí và khả năng nhận thức của học sinh, đồng thời tạo điều kiện rèn luyện cho học sinh. tốt với nhau về mặt phương pháp nhất là trong các môn học có thực hành thí nghiệm . - Khi thực hiện đề tài này thì giáo viên phải tốn thời gian phụ đạo, huấn luyện cho nhóm học sinh được chọn.

Ngày đăng: 21/03/2015, 13:02

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan