Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Vật lý lớp 9

20 1.8K 2
Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Vật lý lớp 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. phương pháp giảng dạy theo hướng đổi mới. Với những lý do trên nên tôi chọn chuyên đề: " Đổi mới phương pháp dạy học môn vật lý& quot; B. Nội dung và phương pháp thực hiện chuyên đề 1. Cơ sở lý. giả thuyết, phương pháp thực nghiệm, phương pháp toán học, phương pháp tương tự và mô hình hoá, phương pháp quy nạp, suy diễn.  Chuyên đề: Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Vật lý 12 Như. nay thì việc đổi mới phương pháp dạy học nói chung và môn vật lý nói riêng là không thể thiếu được. Trên đây là những giải pháp của tôi trong đổi mới phương pháp dạy học môn Vật lý. Tôi đã mạnh

Ngày đăng: 21/03/2015, 13:01

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan