0

Phương pháp giúp học sinh lớp 11 hiểu, phân biệt được lặp với số lần biết trước và chưa biết trước với câu lệnh FOR – DO VÀ WHILE – DO

12 2,777 18

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 10:02

. 7E/3Z, while do *30H+$IWa1` *%[!Œ _3Z, for do *30H+$IWa1X*%[ !Œ (&' _Z,+$ while do *37H+$, for do 3*%[)%Z, for do *37 H+$, while do !*%[L' ‹/, for do !7, do L10*07 *>6`), while do 376 10•*0`12"7,"10•*0'•10•*0‹`E ‹/, for do !0P!10•*0ŽN"•O•8),  while do 3*%*#!10•*0ŽN"•O•8 *#!!3H+$ while do) . 7E/3Z, while do *30H+$IWa1` *%[!Œ _3Z, for do *30H+$IWa1X*%[ !Œ (&' _Z,+$ while do *37H+$, for do 3*%[)%Z, for do *37 H+$, while do !*%[L' ‹/, for do !7, do L10*07 *>6`), while do 376 10•*0`12"7,"10•*0'•10•*0‹`E ‹/, for do !0P!10•*0ŽN"•O•8),  while do 3*%*#!10•*0ŽN"•O•8 *#!!3H+$ while do)  31`37% ' – W'•`‘ h'•` •bh“•`…… Fb W'•W‹`‘]‹h^ h'•h‹` € ‹/, while do 7,!điều_kiệnH*P) !C"*O*%[*0H+$<1*3điều_kiênL0 !3ZH+$ for do *37IW1XE —˜™Wu_š~›/|l/Wjhz˜†œ|•˜E _š~›`' V pb _)11b Fb / . 3)1"X%C"*O*%[ +$ 3E Câu 7E/3Z, while do *30H+$IWa1` *%[!Œ _3Z, for do *30H+$IWa1X*%[ !Œ (&' _Z,+$ while do *37H+$, for do 3*%[)%Z, for do *37 H+$, while do !*%[L' ‹/, for do !7, do L10*07 *>6`), while do 376 10•*0`12"7,"10•*0'•10•*0‹`E ‹/, for do !0P!10•*0ŽN"•O•8),  while do 3*%*#!10•*0ŽN"•O•8 *#!!3H+$ while do) 
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp giúp học sinh lớp 11 hiểu, phân biệt được lặp với số lần biết trước và chưa biết trước với câu lệnh FOR – DO VÀ WHILE – DO, Phương pháp giúp học sinh lớp 11 hiểu, phân biệt được lặp với số lần biết trước và chưa biết trước với câu lệnh FOR – DO VÀ WHILE – DO,

Từ khóa liên quan