Phương pháp giúp học sinh lớp 11 hiểu, phân biệt được lặp với số lần biết trước và chưa biết trước với câu lệnh FOR – DO VÀ WHILE – DO

12 2,711 20
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 10:02

A .PHẦN MỞ ĐẦU I. L DO CHN Đ TI.   !"#$%&$"$'$%&$"$() $%&$"$*+,-)$%&$"$. /""0!01(2 *"$ $%&$"$ **314%5678-)%" )677(90:*#);$"3677 ")<)=>"%7?.@4A*3 <B7$"3%?CD>B0$ B"0CD>)0BEF*)" !GB)H?"7*I'J%BK 107LL%B(90M:*#(9" L$)10"*>$)$3EN"%A *O%B)%A8:P$7*"")Q%P$ **P*%AL3)=>!0<.RE S:$"T7U(%AV@W&X:2) *3*9(Y$)0"0!01( $Z[$B>!0<\$%&$"$)$%&$( $Z[$BT*8%[E@39Y$)0) PB!0<B)9*3*%[!0<*DB$)*4 A:*%[9?:*#< ?!0 <%B0*3*"$<M?)*<  ?"7U*A8CD>]0^E A*1ZI)$*%["%&L7 *>")" 0E_*3*%[* >9"L<)$#M$L,)9* $L3>M$L[$E< ` *#*3!a*?)BV!a* 0$M$L1)9*P$"bL*%[ 7*A):)*>Q%[?"%&L*> ")""7*>.c"*P$"b>*O %B)>#*#)##$"bE @4AV>M:P3d08'/:P #+M):P#+):P#+%&LE  _LP$(%0*3!!0PB$``L" b3e3*%[%0M$L) 3 M$LV*DaE %&L``M:*#M1*D %A!101e*3*%[L *%[1E S:$"T&a)*D*#JVfghNViVNjkVl/ WjhmnV``jop)VqhFjr@fs/mtV_njWumvhFjwxfn/ _y/fzFjwxfn/_nj/qpmrhJ{|x}~|_y•jm€} ~|RE II. MC ĐCH CA SNG KIN KINH NGHIM. W  "  3*33%0•+$‚ %0•+$B810%B+$B8%10%B‚) 0$b*e*%[P$"$)ƒ=?:P+$E_ 9" *%B„3*I9M: P+$*3$,1)eM#:P+$E III. NHIM V CA SNG KIN KINH NGHIM @%:*# d)1`…)``)*3(9*e M,+$B810%B%10%BE_La !=6$,)Cƒ":*#9*0H+$9" L$L"%&L*&(E IV. PHƯƠNG PHP NGHIÊN C"U. X †0[$7U" a%AV@‡hNWghXE /!("#M$LV#" !0!E B. N$I DUNG I.CƠ SỞ L LU%N. †1F`…EJ/ˆpxk/mtVRE*D: #!!6)KC"*OH+$C"*O*#! T?H+$E II. N$I DUNG V PHƯƠNG PHP NGHIÊN C"U. `Eh>E 0*DL0"bCb> % '   N"‰*+,-%' d FL<8*Š… ` L` / /"b9"L`10$(*I1L1L‰*%[*I *%BL*%[*#E ‹‰(A*%[87Š… *%[**I%B1LE 0$b"bCbL<X%' N"*+,-%' ‹/"b10*%[87*I%B!Œ ‹@I!LT*I%BŒ T,-L"b‰(A*%['%10*%[8*I 7*I%B*0!1L*LT*I%BE •ŽTL(aP3P$"b310*%[ %0+$$,10*%[+$B810%B+$B8 %10%BE • FL<8*Š… Œ LX / W!"b*D10*%[%0+$$,1*%[ +$E 0$b**%X1"""! %' _B8*%[$T1$ŽX)C•"1"*,' Bài 1E*%!09(LI  ` ` ` ` EEE ` X `…… S a a a a = + + + + + + + Bài 2E*%!09(LI  ` ` ` ` EEE EEE ` X S a a a a N = + + + + + + + + /*0! ` …)………` a N < + E N"*%",-' Câu 1EF`*DC"*O*%[+$%Œ (A'*DC"*O*%[+$) 3>4*0‹`……E Câu 2E€D0,+$*3IWa1`Œ 0' W'•`‘\ ’'•``…… W'•W‹`‘]‹^\ Câu 3EFX*DC"*O*%[+$%Œ (A'%C"*O*%[+$)LB*%[$T1 $L'`‘]‹h^“…E………`!C"*O*%[ 3h121E Câu 4E€D0,+$*3IWa1XŒ 0' W'•`‘\ h'•`\ •b`‘]‹h^“…E………` Fb Š W'•W‹`‘]‹h^\ h'•h‹`\ €\ N"”%&L7H+$*Da *3(X1"E]*N"*!3^ Câu 5E€D107%&*4?1"' (A' S:$")W*%[""O'`‘\ 0$b)>4W>"O'`‘]‹h^)Bh6T`)X)d. Câu 6E1"!"a*3Œ (A' F"`*D108+$ 3)1"X%C"*O*%[ +$ 3E Câu 7E/3Z,while…do*30H+$IWa1` *%[!Œ _3Z,for…do*30H+$IWa1X*%[ !Œ (&' _Z,+$while…do*37H+$, for…do3*%[)%Z,for…do*37 H+$,while…do!*%[L' ‹/,for…do!7,doL10*07 *>6`),while…do376 10•*0`12"7,"10•*0'•10•*0‹`E ‹/,for…do!0P!10•*0ŽN"•O•8), while…do3*%*#!10•*0ŽN"•O•8 *#!!3H+$while…do) 31`37% ' – W'•`‘\ h'•`\ •bh“•`…… Fb W'•W‹`‘]‹h^\ h'•h‹`\ €\ ‹/,while…do7,!điều_kiệnH*P) !C"*O*%[*0H+$<1*3điều_kiênL0 !3ZH+$for…do*37IW1XE —˜™Wu_š~›/|l/Wjhz˜†œ|•˜E _š~›`' V\ pb\ _)11b\ Fb /\  '•`\  1•ž\  '•…\ Ÿb“1 1b '•‹\ '•‹`\ b\ •b]••‚)'–^\ xb €\ ž EDY?%&LŒ 1E†09(?%&L1Œ W!(ALCb!09(*3"$, E ^W' V\ pb\ _)1'1b\ Fb /\  '•`\  1'•ž\  '•…\  Ÿb“1  1b   '•‹\   '•‹`\  b\ •b]••‚)'–^\ xb\ €E 1^N"%&LCb!09((T, E _š~›X' D0*%&L12" ,+${Œ W'•…\'•`\  •b“•X… Fb W'•W‹`\ '•‹`\ €\ Ÿb]•W•‚)W' ^\ 1(**80!09(E W'•…\ {'•`X… W'•W‹\ Ÿb]•W•‚)W' ^\ _š~›d' D0*%&L12" ,+$•bŒ W'•…\ {'•`Š… W'•W‹\ •b]•W•‚)W' ^\ 1(**80!09(E W'•…\'•`\ •b“Š… Fb W'•W‹`\ '•‹`\ €\ Ÿb]•W•‚)W' ^\ 2. Giải quyết vấn đềE 9"L(*3()<:*#J!(63 *I9M,+$R1e1>$(eMP$"$) ¡ Q%ƒ=?,E~K*0"b:*%[7 8!"?,>"¢&E 3. Kết quả thu được. 9"L*I)()L1*%[3!(6  )310?L"b-6"&$" 13E@4A0a*>&"! *H%AC,7ƒ%A?*>*3( 90":*#E C. KT LU%N hM$L*H:9C,7 "%&L< *3$  >8EhA7$"3? *"$L$*H!- 0"=7CD>*D< *%[*3 (90)9(C"&E )M$LV*DaM$L$I10 :0B =7(E9"L( "3*%":*#%$L"b *3"b 3<-*%[!(6?L) -"E @#7U: 3'0"b *D?*>*3LH!0<*D9*(90*%[:*# "*+E9"L(90:*#)"”M "be$(3!-:*#P$" b3¢&#,E †09(:#b*DU *%[,+$*3(" :1"+$"*+E ~Eyjmjrpz˜†œ| `EW""!`` 4W=@?1 `… [...]... học 11 Hồ Sĩ Đàm chủ biên 3 Lý thuyết và Bài tập lập trình Pascal 5.5-6.0 Nguyễn Thị Kiều Duyên 4 Lý thuyết và Bài tập lập trình Pascal – Quách Tuấn Ngọc 5 Một số sáng kiến kinh nghiệm và ý kiến của đồng nghiệp MỤC LỤC Phần A: MỞ ĐẦU Trang 1 I Lý do chọn đề tài Trang 1 II MỤC ĐÍCH CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Trang 2 III NHIỆM VỤ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Trang 2 IV PHƯƠNG PHÁP... CỨU Trang 2 Phần B: NỘI DUNG Trang 2 I.CƠ SỞ LÍ LUẬN………………………………………… Trang 2 II NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…… Trang 2 1 Nội dung……………………………………………… …Trang 2 2 Giải quyết vấn đề…………………………………… … Trang 7 3 Kết quả thu được ………………………………… … Trang 7 Phần C : KẾT LUẬN Trang 7 11 12 . 7E/3Z, while do *30H+$IWa1` *%[!Œ _3Z, for do *30H+$IWa1X*%[ !Œ (&' _Z,+$ while do *37H+$, for do 3*%[)%Z, for do *37 H+$, while do !*%[L' ‹/, for do !7, do L10*07 *>6`), while do 376 10•*0`12"7,"10•*0'•10•*0‹`E ‹/, for do !0P!10•*0ŽN"•O•8),  while do 3*%*#!10•*0ŽN"•O•8 *#!!3H+$ while do) . 7E/3Z, while do *30H+$IWa1` *%[!Œ _3Z, for do *30H+$IWa1X*%[ !Œ (&' _Z,+$ while do *37H+$, for do 3*%[)%Z, for do *37 H+$, while do !*%[L' ‹/, for do !7, do L10*07 *>6`), while do 376 10•*0`12"7,"10•*0'•10•*0‹`E ‹/, for do !0P!10•*0ŽN"•O•8),  while do 3*%*#!10•*0ŽN"•O•8 *#!!3H+$ while do)  31`37% ' – W'•`‘ h'•` •bh“•`…… Fb W'•W‹`‘]‹h^ h'•h‹` € ‹/, while do 7,!điều_kiệnH*P) !C"*O*%[*0H+$<1*3điều_kiênL0 !3ZH+$ for do *37IW1XE —˜™Wu_š~›/|l/Wjhz˜†œ|•˜E _š~›`' V pb _)11b Fb / . 3)1"X%C"*O*%[ +$ 3E Câu 7E/3Z, while do *30H+$IWa1` *%[!Œ _3Z, for do *30H+$IWa1X*%[ !Œ (&' _Z,+$ while do *37H+$, for do 3*%[)%Z, for do *37 H+$, while do !*%[L' ‹/, for do !7, do L10*07 *>6`), while do 376 10•*0`12"7,"10•*0'•10•*0‹`E ‹/, for do !0P!10•*0ŽN"•O•8),  while do 3*%*#!10•*0ŽN"•O•8 *#!!3H+$ while do) 
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp giúp học sinh lớp 11 hiểu, phân biệt được lặp với số lần biết trước và chưa biết trước với câu lệnh FOR – DO VÀ WHILE – DO, Phương pháp giúp học sinh lớp 11 hiểu, phân biệt được lặp với số lần biết trước và chưa biết trước với câu lệnh FOR – DO VÀ WHILE – DO, Phương pháp giúp học sinh lớp 11 hiểu, phân biệt được lặp với số lần biết trước và chưa biết trước với câu lệnh FOR – DO VÀ WHILE – DO

Từ khóa liên quan