Vận dụng quy trình biên soạn đề kiểm tra vào một tiết kiểm tra của học sinh lớp 12 chuyên Sử

13 1.3K 0
Vận dụng quy trình biên soạn đề kiểm tra vào một tiết kiểm tra của học sinh lớp 12 chuyên Sử

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. chuyên Sử, để kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh hoạt động dạy học, tôi xin được trình bày một kinh nghiệm của bản thân với đề tài: Vận dụng qui trình biên soạn đề kiểm tra vào một tiết kiểm tra của. HOÁ TRƯỜNG PTTH CHUYÊN LAM SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VẬN DỤNG QUY TRÌNH BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA VÀO 1 TIẾT KIỂM TRA CỦA HỌC SINH LỚP 12 SỬ Người thực hiện: Tống Lê Mỹ Linh Chức vụ: Tổ trưởng chuyên. học trong một năm học như hiện nay, lớp chuyên sử có 3 tiết/ tuần, một năm có 111 tiết dành cho môn sử. Tổng số tiết của học sinh chuyên sử nói chung, lớp 11 sử nói riêng có 150% số tiết của

Ngày đăng: 20/03/2015, 22:01

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan