0

Vận dụng quy trình biên soạn đề kiểm tra vào một tiết kiểm tra của học sinh lớp 12 chuyên Sử

13 1,266 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 22:01

. chuyên Sử, để kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh hoạt động dạy học, tôi xin được trình bày một kinh nghiệm của bản thân với đề tài: Vận dụng qui trình biên soạn đề kiểm tra vào một tiết kiểm tra của. HOÁ TRƯỜNG PTTH CHUYÊN LAM SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VẬN DỤNG QUY TRÌNH BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA VÀO 1 TIẾT KIỂM TRA CỦA HỌC SINH LỚP 12 SỬ Người thực hiện: Tống Lê Mỹ Linh Chức vụ: Tổ trưởng chuyên. học trong một năm học như hiện nay, lớp chuyên sử có 3 tiết/ tuần, một năm có 111 tiết dành cho môn sử. Tổng số tiết của học sinh chuyên sử nói chung, lớp 11 sử nói riêng có 150% số tiết của
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng quy trình biên soạn đề kiểm tra vào một tiết kiểm tra của học sinh lớp 12 chuyên Sử, Vận dụng quy trình biên soạn đề kiểm tra vào một tiết kiểm tra của học sinh lớp 12 chuyên Sử,

Từ khóa liên quan