0

Tác động của du lịch đối với đời sống một số dân tộc ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

154 6,565 21
  • Tác động của du lịch đối với đời sống một số dân tộc ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 16:35

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOAHỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRẦN THỊ HUỆ TÁC ĐỘNG CỦA DU LỊCH ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG MỘT SỐ DÂN TỘC Ở HUYỆN SA PA, TỈNH LÀO CAI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC LỊCH SỬ CHUYÊN NGÀNH DÂN TỘC HỌC Mã số: 50310 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS. TS HOÀNG LƢƠNG HÀ NỘI, 2004 4 NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN B/Q : bình quân GS.TS : Giáo sƣ tiến sĩ IUCN: Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới (International Union for Coservation of Nature) KHXH & NV : Khoa học xã hội và nhân văn PTTH & THCS : Phổ thông trung học và trung học cơ sở Sở KHCN & MT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trƣờng. TS : Tiến sĩ TW : Trung ƣơng TDTT: Thể dục thể thao UBND : Uỷ ban nhân dân 5 MỤC LỤC TRANG DẪN LUẬN 8 1. Lí do chọn đề tài. 8 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề. 10 3. Mục đích nghiên cứu. 13 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu. 14 5. Nguồn tài liệu và phƣơng pháp nghiên cứu. 15 6. Đóng góp của luận văn. 17 7. Kết cấu luận văn. 17 CHƢƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ TỰ NHIÊN VÀ CON NGƢỜI Ở HUYỆN SA PA TỈNH LÀO CAI 19 1.1-Điều kiện tự nhiên của huyện Sa Pa. 19 1.1.1- Vị trí địa lý. 19 1.1.2- Đặc điểm tự nhiên. 19 1.2- Các dân tộc ở huyện Sa Pa. 21 1.2.1- Sự phân bố các dân tộc. 21 1.2.2- Đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội. 22 CHƢƠNG 2: TIỀM NĂNG VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở HUYỆN SA PA. 31 2.1-Vị trí điểm du lịch Sa Pa trong tổ chức lãnh thổ du lịch Việt Nam. 31 2.2- Sa Pa trong cơ cấu du lịch của tỉnh Lào Cai. 32 2.3- Tiềm năng phát triển du lịch ở Sa Pa. 36 6 2.3.1- Tiềm năng du lịch tự nhiên. 37 2.3.2- Tiềm năng du lịch nhân văn. 42 2.3.3- Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch. 48 2.3.4- Quá trìnhphát triển du lịch và phạm vi ảnh hưởng của du lịch ở Sa Pa. 58 2.4- Vấn đề tổ chức quản lý các hoạt động du lịch trên địa bàn huyện Sa Pa. 67 CHƢƠNG 3: TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG KINH TẾ, VĂN HOÁ, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƢỜNG SINH THÁI CÁC DÂN TỘC Ở SA PA. 3.1- Những tác động tích cực và lợi ích của du lịch. 72 3.1.1- Tạo cơ hội việc làm và các hoạt động tăng thu nhập nâng cao mức sống cho các dân tộc. 72 3.1.2- Khôi phục và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống. 86 3.1.3- Những thay đổi trong đời sống của các dân tộc ở Sa Pa dưới tác động của du lịch. 90 3.1.4- Hoạt động du lịch góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái. 99 3.2- Những tác động tiêu cực của du lịch. 105 3.2.1- Nảy sinh những người bán rong, trẻ em lang thang. 105 3.2.2- Nguy cơ “thương mại hoá” nhiều mặt của đời sống. 111 3.2.3- Một số tiêu cực khác. 113 3.3- Một số kiến nghị cho việc phát triển du lịch bền vững ở Sa Pa. 118 3.3.1- Quy hoạch phát triển và quản lý du lịch. 118 3.3.2- Tổ chức, xây dựng thêm các loại hình và dịch vụ du lịch 120 7 3.3.3- Khôi phục và phát triển văn hoá truyền thống. 121 3.3.4- Đào tạo và sử dụng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch người dân tộc ít người. 124 3.3.5- Khắc phục những tiêu cực. 125 KẾT LUẬN 129 THƢ MỤC 132 DANH SÁCH NHỮNG NGƢỜI CUNG CẤP TƢ LIỆU 137 PHỤ LỤC 139 1. Bản đồ, biểu đồ và sơ đồ: 1.1- Bản đồ hành chính huyện Sa Pa. 140 1.2- Biểu đồ dân số và mật độ dân số huyện Sa Pa. 141 1.3- Sơ đồ phạm vi ảnh hưởng của du lịch Sa Pa. 142 1.4- Sơ đồ dự kiến các tuyến và phạm vi khai thác du lịc khu vực Sa Pa. 143 2. Một số hình ảnh liên quan đến đời sống của người H’mông và người Dao đỏ. 144 3. Các kiểu chạm khắc hình người ở khu đá cổ Tả Van. 162 4. Một số khái niệm về du lịch. 163 5. Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hành động du lịch Lào Cai giai đoạn 2001-2005. 167 6. Đề án phát triển kinh tế du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2001-2005-2010 và định hướng đến năm 2020. 178 7. Bảng số liệu về số lượng khách du lịch đến huyện Sa Pa-Lào Cai (1994-1998). 205 8. Bảng số liệu về công xuất sử dụng phòng khách sạn trên địa bàn huyện Sa Pa-Lào Cai (1994-1998). 206 9. Bảng số liệu về doanh thu từ hoạt động du lịch trên địa bàn 8 huyện Sa Pa-Lào Cai (1994-1998). 207 10. Bảng số liệu về lao động trong ngành du lịch trên địa bàn huyện Sa Pa-Lào Cai (1994-1998). 208 9 DẪN LUẬN 1. Lí do chọn đề tài: Trong vài thập kỷ qua, nhân loại đã đƣợc chứng kiến nhiều sự biến đổi lớn lao của các nền văn hoá. Cùng với xu thế toàn cầu hoá hiện nay trên mọi lĩnh vực, sự giao lƣu ảnh hƣởng giữa các nền văn hoá cũng phát triển mạnh mẽ. Trong đó, các hoạt động du lịch của con ngƣời đóng vai trò quan trọng, là cầu nối cho sự giao lƣu, tiếp biến và ảnh hƣởng văn hoá, kinh tế, xã hội của các nền văn minh trên thế giới, của các quốc gia, dân tộc, đƣa đến sự biến đổi trong đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của nhân loại. Hàng trăm triệu ngƣời tham gia vào các luồng du lịch làm cho các nền văn hoá ở khắp mọi nơi trên trái đất có cơ hội để gặp gỡ, giao lƣu với nhau. Có thể nói, trên phạm vi toàn thế giới, du lịch đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu được trong đời sống xã hội và phát triển với tốc độ ngày càng nhanh. Trong vòng 30 năm (từ 1960 đến 1991), số khách du lịch trên thế giới tăng khoảng 64 lần, thu nhập quốc dân từ du lịch tăng khoảng 38 lần. Sự phát triển có tốc độ chóng mặt của du lịch với một lợi nhuận lớn thu đƣợc đã khiến nhiều nƣớc nhƣ Singapore, Thái Lan, Malaysia coi du lịch nhƣ một ngành kinh tế mũi nhọn trong chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia mình. Từ đó cũng mở ra cho họ nhiều khả năng tạo việc làm cho phần đông số dân thất nghiệp đồng thời mở rộng giao lƣu văn hoá hội nhập với thế giới. [47- 579] Nằm ở vị trí cửa ngõ giao lƣu quốc tế, Việt Nam có điều kiện để phát triển giao thông cả về đƣờng bộ, đƣờng sắt, đƣờng biển, đƣờng hàng không với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Hơn nữa, Việt Nam có nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng, giàu bản sắc cả về thiên nhiên 10 lẫn nhân văn, tạo điều kiện cho chúng ta phát triển nhiều loại hình du lịch phong phú, hấp dẫn nhƣ nghỉ dƣỡng, thể thao, nghiên cứu khoa học, hội chợ, hội nghị, festival dài ngày và ngắn ngày. Vì vậy, trong chính sách phát triển của mình, Việt Nam cũng đã xác định du lịch là "ngành kinh tế quan trọng trong chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội của đất nƣớc"[23]. Và du lịch "là một hƣớng chiến lƣợc quan trọng trong đƣờng lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nƣớc"[4]. Đất nƣớc Việt Nam có 3/4 lãnh thổ lục địa là khu vực miền núi, là địa bàn cƣ trú chủ yếu của hầu hết các nhóm dân tộc thiểu số. Khu vực này cũng đồng nghĩa với khái niệm vùng sâu, vùng xa, với nhiều khó khăn về đời sống kinh tế - xã hội, điều kiện cơ sở hạ tầng và vật chất kỹ thuật yếu kém. Nhiều nơi hiện nay dân cƣ vẫn sống dƣới mức nghèo khổ. Trƣớc tình hình đó, Đảng và Nhà nƣớc đã và đang triển khai thực hiện một số chƣơng trình quốc gia về xoá đói giảm nghèo, cải thiện mức sống cho nhân dân, phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, trong đó có chủ trƣơng phát triển kinh tế du lịch. Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII đã nêu rõ: lấy phát triển du lịch văn hoá sinh thái làm định hƣớng chính, ngành du lịch Việt Nam đã chú trọng đầu tƣ nhiều hơn vào khu vực miền núi nhằm khai thác các nguồn tài nguyên tự nhiên và nền văn hoá của các cộng đồng dân tộc thiểu số. Qua đó thấy rằng phát triển du lịch miền núi đƣợc xác định là giải pháp quan trọng trực tiếp góp phần vào sự nghiệp cao cả trên của Đảng và Nhà nƣớc. Nhận thức rõ về tầm quan trọng của du lịch và việc phát triển kinh tế du lịch nhằm nâng cao đời sống các dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi, tôi đã chọn vấn đề nghiên cứu du lịch miền núi làm luận văn cao học của mình. 11 Một lý do không kém phần quan trọng nữa là trong 2 năm 1997 - 1998, tôi may mắn đƣợc các thày giáo trong bộ môn Dân tộc học cho phép tham gia vào Dự án "Các dân tộc thiểu số trong môi trƣờng biến đổi" với tƣ cách là học viên cao học của bộ môn. Dự án đƣợc thực hiện bởi sự phối hợp giữa Viện Dân tộc học (Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia), Bộ môn Dân tộc học Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia và Trƣờng Đại học Xã hội Chiềng Mai, Thái Lan. Một trong những mục tiêu của dự án là nghiên cứu tình hình kinh tế - xã hội - văn hoá, trong đó có vấn đề du lịch miền núi trong tình hình đổi mới hiện nay. Đối tƣợng nghiên cứu của dự án giới hạn ở ba dân tộc H'mông, Dao và Thái - là những dân tộc đều có mặt, sinh sống ở Thái Lan và Việt Nam, rất thuận tiện cho những nghiên cứu so sánh. Có thể nói, đƣợc tham gia vào dự án tạo ra điều kiện tốt giúp tôi thực hiện luận văn này. Vì vậy, tôi đã chọn nghiên cứu vấn đề du lịch và những tác động của du lịch đối với đời sống một số dân tộc ở Sa Pa (Lào Cai), trong đó chủ yếu đi sâu nghiên cứu về ngƣời H'mông và ngƣời Dao đỏ ở đây. Tóm lại, việc nghiên cứu để thấy đƣợc những tác động ảnh hƣởng của du lịch đối với đời sống của các dân tộc ở Sa Pa không chỉ có ý nghĩa trong việc góp phần hạn chế những tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của đồng bào các dân tộc nơi đây mà còn định hƣớng phát triển cho các hoạt động du lịch ở Sa Pa, nhằm phát huy bản sắc văn hoá tộc ngƣời, đồng thời góp phần giúp đồng bào các dân tộc xoá đói, giảm nghèo, nâng cao trình độ dân trí, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc và góp phần bảo vệ môi trƣờng sinh thái. Từ đó, đề tài nghiên cứu cũng mong có những đóng góp nhỏ bé vào việc nghiên cứu giải quyết vấn đề về chính sách dân tộc và miền núi của Đảng và Nhà nƣớc. 12 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề: Nhƣ chúng ta đều biết, Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xã hội. Ngành du lịch Việt Nam là một ngành công nghiệp non trẻ. Vì thế mà từ trƣớc đến nay có rất ít những nghiên cứu chuyên sâu về những tác động của du lịch đối với đời sống các dân tộc thiểu số ở Việt Nam của các học giả cả trong và ngoài nƣớc. Các tài liệu nói về Du lịch của các nhà nghiên cứu trong nƣớc chủ yếu mới chỉ là những nghiên cứu mang tính lý thuyết [18; 1; 48; 49; 5; 2; 6; 41; 22; 8]. Riêng những nghiên cứu về du lịch ở huyện Sa Pa, trong vài năm trở lại đây, có một số công trình nghiên cứu và một số các bài nghiên cứu nhỏ đề cập đến vấn đề nghiên cứu này nhƣ: Các nghiên cứu của các nhóm sinh viên Khoa Du lịch, Trƣờng ĐHKHXH&NV về "Du lịch Sa Pa - Hiện trạng và thách thức", năm 1998; "Bàn về vấn đề môi trƣờng và phát triển bền vững tại điểm du lịch Sa Pa", năm 1998. Đồng thời, cũng trong năm 1998, Viện Nghiên cứu và phát triển du lịch đã tổ chức Hội thảo về Du lịch sinh thái và phát triển bền vững ở Việt Nam. Tiếp đến, năm 1999, có bài nghiên cứu của TS Nguyễn Văn Bình, TS Phạm Trung Lƣơng (Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch) về "Vị trí của du lịch miền núi nói chung và Sa Pa nói riêng trong ngành du lịch Việt Nam". Công trình nghiên cứu của TS Phạm Thị Mộng Hoa và TS Lâm Thị Mai Lan, Trung tâm nghiên cứu địa lý nhân văn thuộc Trung tâm KHXH & NV Quốc gia về đề tài: "Du lịch với dân tộc thiểu số ở Sa Pa". Nghiên cứu này nằm trong Dự án du lịch bền vững của Hiệp hội Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế tại Việt Nam, với mục tiêu tiến hành nghiên cứu sâu tại Sa Pa, Lào Cai về mức độ tham gia, ảnh hƣởng và thái độ đối với du lịch của các cộng đồng dân tộc thiểu số và những ngƣời kinh doanh du lịch ở thị trấn cũng nhƣ thái độ của khách du lịch đối với dân tộc thiểu số và nhận thức của họ về tác động của du lịch trên địa bàn này. [...]... triển và những tác động, ảnh hƣởng của nó đến đời sống ngƣời dân Vì vậy, mục đích của tác giả khi nghiên cứu đề tài: Tác động của du lịch đối với đời sống của một số dân tộc ở Sa Pa, Lào Cai là muốn có đƣợc một cái nhìn tổng thể, xác thực và sâu sắc hơn về những tác động và ảnh hƣởng của quá trình phát triển du lịch đối với các cƣ dân dân tộc thiểu số sinh sống tại Sa Pa Qua đó, đƣa ra một số giải pháp... trƣờng sinh thái của một số dân tộc thiểu số ở Sa Pa, Lào Cai; 15 Trên cơ sở đó tìm ra những giải pháp cho việc phát triển du lịch sinh thái, giữ gìn bản sắc văn hoá tộc ngƣời và bảo vệ môi trƣờng sinh thái ở Sa Pa, Lào Cai 4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu: - Đối tƣợng nghiên cứu của bản luận văn này là những tác động của du lịch đối với đời sống một số dân tộc ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, trong đó nghiên... Các tuyến du lịch của Lào Cai đƣợc chia thành tuyến du lịch nội tỉnh và tuyến du lịch liên tỉnh Có 5 tuyến du lịch nội tỉnh trong đó Sa Pa là điểm chính, nằm ở 3 trong 5 tuyến trên là: * Tuyến 1: Lào Cai - Sa Pa, gồm các hoạt động nhƣ du lịch tham quan, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dƣỡng, du lịch văn hoá và du lịch mạo hiểm Đây là tuyến du lịch trọng diểm có sức thu hút khách cao nhất của tỉnh - Phụ... Uyên - Sa Pa Mƣờng Hum - Mƣờng Vi - Lào Cai Đối với tuyến du lịch liên tỉnh Sa Pa nằm trong 2 trên 4 tuyến du lịch liên tỉnh của Lào Cai đó là: + Lào Cai - Sa Pa - Hà Khẩu + Lào Cai - Sa Pa - Điện Biên - Sơn La - Hoà Bình - Hà Nội Chiếm một nửa trong các điểm có sức hấp dẫn của tỉnh Lào cai là các địa danh của Sa Pa nhƣ: 1 Đỉnh Phan xi păng 2 Núi Hàm Rồng (Sa Pa) 3 Bãi đá cổ (Sa Pa) 4 Thác Bạc (Sa Pa)... đề những tác động của du lịch đối với các dân tộc thiểu số ở Sa Pa nhƣng đã không thống nhất đƣợc với nhau về quan điểm khi đánh giá một vấn đề Riêng về nghiên cứu của TS Lâm Thị Mai Lan và TS Phạm Thị Mộng Hoa, tuy có làm sáng tỏ hơn mức độ của các tác động, kể cả tích cực và tiêu cực của du lịch đối với các dân tộc thiểu số ở Sa Pa, đặc biệt đã tìm hiểu thêm đƣợc về sự đánh giá và nhìn nhận của đồng... + Nội dung : 118 trang + Phụ lục : 69 trang + Tài liệu tham khảo : 05 trang Trong đó, phần nội dung gồm có ba chƣơng chính và kết luận: Chương 1: Khái quát về tự nhiên và con ngƣời ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai Chương 2: Tiềm năng và quá trình phát triển du lịch ở huyện Sa Pa Chương 3 : Tác động của hoạt động du lịch đối với đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội và môi trƣờng sinh thái các dân tộc ở Sa Pa... triển du lịch, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và gìn giữ, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc trên địa bàn huyện Sa Pa Trƣớc hết, đề tài nhằm tìm hiểu về tiềm năng du lịch của Sa Pa, quá trình phát triển, nói cách khác là lịch sử phát triển của du lịch ở Sa Pa; Tiếp đến, nêu lên thực trạng phát triển du lịch và những tác động của nó đến đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội và môi trƣờng sinh thái của. .. bản nhất để từ đó có đƣợc những đánh giá chân thực về những tác động của du lịch đối với đời sống các dân tộc ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 14 3 Mục đích nghiên cứu: Du lịch tuy là một ngành kinh tế mới mẻ ở Việt Nam nói chung, ở Sa Pa (Lào Cai) nói riêng nhƣng trong những năm gần đây đã phát triển với tốc độ khá nhanh và mạnh Tuy nhiên, trái với tốc độ phát triển nhiều khi không kiểm soát đƣợc đó, chúng... 2,95% So với toàn tỉnh Lào Cai, tỉ lệ này vẫn còn ở mức cao, nhƣng so với năm 1995 đã có chiều hƣớng giảm (tỷ lệ tăng dân số huyện Sa Pa năm 1995 trên 3%) Với số dân và số diện tích tự nhiên toàn huyện, mật độ dân số trong toàn huyện là 54,9 ngƣời/km2 Dân cƣ phân bố không đều, phần lớn tập trung ở vùng thấp ven đƣờng giao thông Về thành phần dân tộc: Huyện Sa Pa có 6 dân tộc, gồm các dân tộc: H'mông,... Tày, trong đó dân tộc H'mông chiếm 54,9% dân số toàn huyện, dân tộc Dao 25,6%, dân tộc Kinh 13,6%, dân tộc Tày 3%, dân tộc Giáy 1,6%, dân tộc Phù Lá (Xá Phó) 1,2%, ngoài ra còn một số dân tộc khác chiếm 0,1% 25 Về địa bàn cƣ trú: Ngƣời Kinh cƣ trú tập trung tại thị trấn, sống bằng nghề nông nghiệp, dịch vụ thƣơng mại và du lịch Các dân tộc khác cƣ trú chủ yếu ở 17 xã vùng nông thôn2, sống bằng nghề . và những tác động, ảnh hƣởng của nó đến đời sống ngƣời dân. Vì vậy, mục đích của tác giả khi nghiên cứu đề tài: Tác động của du lịch đối với đời sống của một số dân tộc ở Sa Pa, Lào Cai là. tác động của du lịch đối với đời sống các dân tộc ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. 15 3. Mục đích nghiên cứu: Du lịch tuy là một ngành kinh tế mới mẻ ở Việt Nam nói chung, ở Sa Pa (Lào Cai) . THỊ HUỆ TÁC ĐỘNG CỦA DU LỊCH ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG MỘT SỐ DÂN TỘC Ở HUYỆN SA PA, TỈNH LÀO CAI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC LỊCH SỬ CHUYÊN NGÀNH DÂN TỘC HỌC Mã số: 50310
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của du lịch đối với đời sống một số dân tộc ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Tác động của du lịch đối với đời sống một số dân tộc ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, , CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT VỀ TỰ NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở HUYỆN SA PA, TỈNH LÀO CAI., 1- Điều kiện tự nhiên của huyện Sa Pa:, 2- Các dân tộc ở huyện Sa Pa., CHƯƠNG 2 TIỀM NĂNG VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở HUYỆN SA PA., 2- Sa Pa trong cơ cấu du lịch của tỉnh Lào Cai., 3- Tiềm năng phát triển du lịch ở Sa Pa., 4 Vấn đề tổ chức quản lý các hoạt động du lịch trên địa bàn huyện Sa Pa., CHƯƠNG 3 TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG KINH TẾ, VĂN HOÁ, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI CÁC DÂN TỘC Ở SA PA., 1- Những tác động tích cực và lợi ích của du lịch., 2- Những tác động tiêu cực của du lịch., 3- Một số kiến nghị cho việc phát triển du lịch bền vững ở Sa Pa., TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm