SKKN_Một số phương pháp tính thể tích khối đa diện nhằm nâng cao chất lượng dạy_học hình học lớp 12

19 2.5K 18
SKKN_Một số phương pháp tính thể tích khối đa diện nhằm nâng cao chất lượng dạy_học hình học lớp 12

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. học sinh có thêm phương pháp trong giải toán, tôi đã quyết định chọn đề tài: Một số phương pháp tính thể tích khối đa diện nhằm nâng cao chất lượng dạy – học hình học lớp 12 ”. Mục tiêu của. toán về tính thể tích khối đa diện có hai phương pháp cơ bản là phương pháp tính trực tiếp và phương pháp tính gián tiếp. Phương pháp tính trực tiếp là dựa vào việc tính chiều cao và diện tích. là nghiên cứu phương pháp tính thể tích khối đa diện một cách hệ thống và sáng tạo để giúp giáo viên trang bị kiến thức cơ bản nhất về phương pháp tích thể tích khối đa diện cho học sinh, từ

Ngày đăng: 20/03/2015, 05:03

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan