skkn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử

23 2K 3
skkn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: Hà Tr ng Thái - giáo viên THPT Chuyên t nh Lào Cai PH N M Tính c p thi t c a U tài 1.1 N i dung khóa trình L ch s tr ng Trung h c ph thông cung c p cho h c sinh nh ng v n hi u bi t ph thông, c b n v ng ch c v s phát tri n c a xã h i loài ng quy lu t v n i dân t c, làm c s rút nh ng k t lu n khoa h c v ng, phát tri n c a xã h i; rút nh ng h c kinh nghi m l ch s b ích Giúp cho h c sinh nh n th c úng ti p t c tr i qua Trên c s ng lồi ng i ã, ang s ó giúp h c sinh d n hình thành th gi i quan khoa h c, góp ph n tích c c vào vi c giáo d c o c, ni m tin, truy n th ng c a dân t c 1.2 d y h c t t môn L ch s h trung h c ph thông, giúp h c sinh u thích mơn h c th t s cơng vi c r t khó kh n Trong sách giáo khoa L ch s nhi u ch b t c p, ki n th c sai, di n t dài dòng, nhi u s s ki n m t ti t h c H c sinh ngày không quan tâm 1.3 Theo quy n môn h c nh c a B giáo d c t o v vi c d y h c kh i THPT tích c c phát huy tính t giác, kh n ng sáng t o c a h c sinh trình ti p c n ki n th c d i s h chuyên ph i nâng cao ch t l ng d n c a giáo viên ng b i d ng th i ng h c sinh gi i H i v i tr ng ng d n h c sinh t nghiên c u khoa h c, ng d ng thành t u khoa h c công ngh phù h p v i i u ki n c a tr t ng tâm sinh lý h c sinh ây m t q trình có th nói s ng tác mang tính tích c c gi a th y trị q trình d y h c 1.4 Cho n nay, kh p c n c, vi c d y h c tr ng THPT chuyên v n mang n ng y u t truy n th ng n n giáo d c Vi t Nam H c sinh v n b ng trình ti p c n ki n th c D y h c nh m phát huy tính ch c c l y “h c sinh làm trung tâm” v n ch a c th p D n ng h c sinh khơng n trình c a giáo viên, ch t l ng, tích y m nh, hi u qu th c hi n c nâng cao SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: Hà Tr ng Thái - giáo viên THPT Chuyên t nh Lào Cai K t qu k thi t t nghi p môn L ch s , k thi n sinh i h c, k thi h c sinh gi i c p t nh, c p Qu c gia nhi u n m cho th y ch t l nhi u bi u hi n gi m sút H c sinh ch a nh n th c úng h c sinh ng mơn L ch s có n v môn h c H u h t u quan ni m h c l ch s ch c n h c thu c lòng; chu n b cho k thi ch nh i nhét ki n th c, h c t , h c v t 1.5 T n m h c 1996-1997, B Giáo d c t o quy t nh hàng n m u t ch c cho h c sinh THPT thi h c sinh gi i môn l ch s Nó th hi n s quan tâm c a Nhà n c- B Giáo d c v tác d ng c a môn l ch s vi c b i d giáo d c th h tr V y, b ng cách l ch s Bi n pháp, ph h c gi i tr thành h c sinh gi i môn ng pháp giúp em t c i u mong 1.6 T nh ng c n c trên, vi c d y h c- t o, b i d gi i, tài n ng môn L ch s ng, c ó? ng h c sinh óng m t vai trò h t s c quan tr ng Do ó vi c ti p t c tìm nh ng gi i pháp nh m nâng cao h n n a công tác d y h c c thù h t s c c n thi t Xu t phát t nh ng lý trên, quy t nh ch n “M t s bi n pháp nh m nâng cao ch t l ng b i d tài: ng h c sinh gi i môn L ch s kh i trung h c ph thông chuyên” làm sáng ki n kinh nghi m n m 2011 L ch s v n Trong nh ng n m g n ây, vi c nghiên c u ph c tr ng quan tâm T i ng pháp d y h c L ch s i h i c a nhà s h c th gi i y ban Qu c t khoa h c L ch s t ch c ã thu hút s tham gia c a nhi u h c gi , chuyên gia nghiên c u, gi ng d y có uy tín nhi u n T i n iv n c i h i l n th XV n m 1980, ti u ban Giáo d c l ch s : “Ý ngh a c a vi c d y h c l ch s th k XX” H u h t h b môn l ch s tr u cho r ng, th i ã th o lu n sơi i v i vi c hình thành ng i i cách m ng khoa h c- k thu t, ng ph thông không nh ng v n gi nguyên, mà c n ph i t ng thêm v trí cho Trên quan i m ó, nhà s h c Xô vi t Pausutô kh ng nh: “Mu n t o ng i phù h p v i th i i chúng ta, c n ph i không SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: Hà Tr ng Thái - giáo viên THPT Chuyên t nh Lào Cai ng ng c i ti n nâng cao ch t l ng d y h c l ch s Cu c cách m ng khoa h c- k thu t, s h ng thú, h p d n ngày t ng b t s ý c a i v i hi n t i không h làm gi m i v i vi c d y h c l ch s Chính l ch s b ng ch ng hi n nhiên v s tồn th ng c a cơng cu c xây d ng, sáng t o chi n th ng c a hịa bình i v i s tàn phá, i v i chi n tranh, s g n g i, hi u bi t c a dân t c v v n h c m t khác, kh c ph c tình tr ng bi t l p” {7; 18} ng th i, UNESCO c ng công b nhi u tài li u v Ph ng pháp d y h c l ch s nh : S d ng b o tàng d y h c l ch s , s d ng ph thu t hi n i, c bi t ph ng ti n nghe nhìn ây c h i nhà giáo d c l ch s có i u ki n h c t p, trao ng ti n k nhà nghiên c u, i l n Vi t Nam, ph i t sau n m 1975 vi c nghiên c u ph ng pháp, bi n pháp d y h c l ch s m i phát tri n m nh m Trên t p chí c a ngành giáo d c: T p chí nghiên c u giáo d c, T p san ph thông c p II, c p III, Thông báo khoa h c c a tr ng i h c S ph m ã công b nhi u lu n v n, vi t có giá tr c v lý lu n l n th c ti n Nhà Xu t b n Giáo d c, tr ph m c ng phát hành nhi u tài li u pháp, ph l ch s c p m t cách có h th ng v n ng pháp d y h c, nâng cao ch t l tr ng ih cs v bi n ng môn l ch s : V trí c a d y h c ng ph thông, Gây h ng thú h c t p l ch s , Ph ng pháp h c t p l ch s , S d ng tài li u c a Ch t ch H Chí Minh d y h c l ch s , Cơng tác ngo i khóa, th c hành mơn l ch s tr ng ph thông, Phát tri n t h c sinh d y h c l ch s G n ây, tháng n m 1997 V Trung h c ph thông ban hành tài li u T p hu n gi ng d y môn l ch s dành cho cán b ch o giáo viên chu n b cho h c sinh tham gia k thi qu c gia Giáo s Phan Ng c Liên ã có vi t dài t i 23 trang: “M t s v n tr ng THPT” ph ng pháp b i d ng h c sinh h c gi i môn l ch s y b ích Trong vi t này, Giáo s C n nh n th c úng v h c t p l ch s ; xác l ch s , v i bi n pháp, ng, ph nh ph ã c p n hai i m: ng pháp h c t p gi i môn ng ti n có hi u qu cao SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: Hà Tr ng Thái - giáo viên THPT Chuyên t nh Lào Cai N m 1999, H i giáo d c l ch s (thu c H i khoa h c l ch s Vi t Nam)Khoa L ch s tr ng i h c s ph m hà N i) ã cho m t b n t p th tác gi : Nguy n Th Côi, Tr n Bá Tr nh Tùng: “H , Nguy n Ti n H , c tác ph m c a ng Thanh Tốn, ng d n ơn t p làm thi môn l ch s ” dày 428 trang Cu n sách giúp h c sinh h c t p, ôn thi môn l ch s ng, sáng t o nh ng ph t k t qu t t nh t nh tính ch ng pháp h c t p thích h p n n m 2003, H i giáo d c L ch s , Khoa L ch s tr Hà N i ti p t c cho tái b n l n th quy n sách: “H ng i h c s ph m ng d n thi i h c- cao ng môn l ch s ” dày 474 trang c a t p th tác gi PGS TS Tr n Bá biên) Trong l i nói u, tác gi v b môn, t yêu c u xác ã kh ng (ch nh: “xu t phát t nh n th c úng nh nh ng ki n th c c b n c a kháo trình l ch s Vi t Nam L ch s th gi i, l a ch n ph ng pháp h c t p, ơn làm có hi u qu , phù h p v i yêu c u h c t p ôn thi (t t nghi p, thi h c sinh gi i qu c gia, n sinh tr h ng i h c Cao ng d n h c sinh n m ch c th c ph ng pháp c b n có th ng Chúng tơi khơng t cho nhi m v thi c th , mà trang b cho em nh ng ki n ng phó v i m i “tình h ng có v n ” k thi” {9 ; tr3} Nhi m v , m c tiêu nghiên c u 3.1 Nhi m v Trình bày m t s bi n pháp nh m nâng cao ch t l ng d y h c mơn L ch s Nêu, phân tích kh n ng ng d ng c a t ng bi n pháp cho t ng ki u bài, tài lên l p, c ng nh m t s bi n pháp nh m nâng ch t l ng giáo viên tr c ti p gi ng d y 3.2 M c tiêu Góp ph n nâng cao ch t l ng b i d THPT chuyên ng h c sinh gi i môn L ch s kh i SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: Hà Tr ng Thái - giáo viên THPT Chuyên t nh Lào Cai Giúp c p qu n lý giáo d c, giáo viên, h c sinh nh n th c úng c a môn L ch s h th ng giáo d c Vi t Nam Trên c s n vai trị ó có cách th c qu n lý, d y - h c cho hi u qu nh t it 4.1 ng, ph m vi nghiên c u it ng nghiên c u it ng nghiên c u c a Sáng ki n kinh nghi m vi c tìm ra, v n d ng m t s bi n pháp nâng cao ch t l Nh ng bi n pháp s b i d ng d y h c l ch s kh i THPT chuyên c ng d ng cho t ng h c, ki u lên l p ng h c sinh gi i c p t nh, c p Qu c gia 4.2 Ph m vi nghiên c u Sáng ki n kinh nghi m nghiên c u, ch t l n ng b i d a m t s bi n pháp nh m nâng cao ng h c sinh gi i môn L ch s cho kh i THPT chuyên c Vi t Nam h ba n m C s môn l ch s hi n nay, ch t a gi i pháp th c tr ng d y - h c, thi c ng trình sách giáo khoa l ch s c b n, sách giáo viên kh i 10, 11, 12 m t s tài li u tham kh o khác óng góp c a sáng ki n kinh nghi m - Sáng ki n kinh nghi m l n u tiên l ng b i d - ây m t nh ng sáng ki n tr ch a m t s bi n pháp nh m nâng cao ch t ng h c sinh gi i, tài n ng u tiên vi c a bi n pháp giúp ng Trung h c ph thông chuyên kh p c n c có k ho ch xây d ng ng trình b i d ng, d y h c sinh gi i cho có hi u qu nh t - Sáng ki n kinh nghi m nêu lên quan i m c n m nh d n cho phép h c sinh c tham gia nghiên c u cơng trình khoa h c v i th y cô giáo; c n d y h c sinh ph ng pháp h c t p tích c c tr c cung c p ki n th c, giáo viên c n nh ng quan i m m i, n i dung khó mà t tr n c cịn ang tranh lu n em nh n a c t i gi i s h c ngồi nh, ánh giá; q trình d y h c SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: Hà Tr ng Thái - giáo viên THPT Chuyên t nh Lào Cai trình rèn luy n v n ng l c t duy, ph m ch t sinh Tránh nh ng quan i m c a m t s tr d ng h c sinh gi i c t ch i thi giành gi i cao ng THPT chuyên giáo viên m i ng có kinh nghi m gi ng d y, nh t l i b id c, tr cho h c ng Trung h c ph thông chuyên b i - Ngồi ra, ây cịn có th tài li u cho tr tr o c giao m nhi m vi c ngc h c sinh gi i, tài n ng PH N N I DUNG CH NG TH C TR NG D Y VÀ H C MƠN L CH S 1.1 Ch ng trình sách giáo khoa, sách giáo viên kh i 10, 11, 12 1.1.1 Ch ng trình sách giáo khoa l p 10 * VỊ hƯ thèng kiÕn thøc kh i 10 Trong phần giới thiệu "mục tiêu ch ơng trình giảng dạy lịch sử lớp 10" tác giả viết: Lịch sử giới đ ợc đ a vào giảng dạy lớp 10 với yêu cầu chung cung cấp cho học sinh kiến thức t ơng đối hệ thống ba thời kỳ lịch sử thÕ giíi: Thêi kú x· héi nguyªn thủ, thêi kú cổ đại, thời kỳ trung đại để thuận tiện cho việc xắp xếp ch ơng trình lịch sử toàn cấp, lịch sử lớp 10 có thêm" giai đoạn đầu thời Cận đại" ( điều không khớp với nội dung ch ơng trình SGK lịch sử lớp 10) tác giả không trình bày "Thời kỳ cách mạng t sản b ớc phát triển chủ nghĩa t bản" mà giới thiệu trình SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: Hà Tr ng Thái - giáo viên THPT Chuyờn t nh Lo Cai n ớc t chủ nghĩa chuyển sang giai đoạn đế quốc, nh "Phong trào công nhân giới cuối kỷ XIX đầu kỷ XIX" Nh vậy, tác giả đà trình bày gần nh hầu hết phần lịch sử giới Cận đại Thế mà mục "về kiến thức" tiếp lại viết: "Giúp cho học sinh có hiểu biết 3/4 thời kỳ lịch sử loài ng ời ! Nếu tách xà hội nguyên thuỷ thành thời kỳ lịch sử, loài ng ời tr i qua thời kỳ lịch sử bản: Thời kỳ nguyên thuỷ, thời kỳ cổ đại, thời kỳ trung đại, thời kỳ cận đại thời kỳ đại Trong thực tế SGK đà giới thiệu bao gồm 4/5 thời kỳ lịch sử, yêu cầu mặt s phạm đà bị phá vỡ việc phân bổ ch ơng trình Chính sai lầm đó, nên dù cố gắng biên so n lại, SGK Lịch sử lớp 10 không tránh khỏi ôm đồm không cần thiết Thậm chí gây mâu thuẫn việc dạy học giáo viên học sinh: Học sinh đ ợc học tiết/ tuần (học kỳ I) tiết/ tuần (học kỳ II) nh ng phải gánh khối l ợng kiến thức lớn * Về nội dung kiến thức 1.1 Mặc dù đà cố gắng sửa chữa, nh ng nội dung kiến thức SGK thiên kể lể kiện, chí r ờm rà, hành văn không hấp dẫn Một học sinh phải nhớ đến 10 có phải nhớ tới 20 kiện không cần thiết Gây tâm lý nhàm chán, cho học sinh ( vÝ dơ Bµi 19 tr 96 SGK c b n l p 10) 1.2 Mét sè bµi vỊ kiÕn thøc sai lầm nghiêm trọng: Thể 29 SGV phải viết " phát triển ngành dệt len " lại viết " phát triển ạt ngành dệt lụa sinh nhu cầu lớn thị tr ờng lông cừu "( tr149) dệt lụa chắn không dùng lông cừu! 1.3 Bài 30 "Chiến tranh giành độc lập thuộc địa Anh Bắc Mĩ" sách giáo khoa lịch sử lớp 10 tác giả viết: " Tuyên ngôn độc lập l văn kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại Nh ng Tuyên ngôn không xoá bỏ chế độ nô lệ việc bóc lột giai cấp công nhân v nhân dân lao động " (tr.149) tác giả đà nhầm lẫn chất cách mạng T sản với chất cách mạng Vô sản C Mác nói "Bản chất cách mạng t sản l SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: Hà Tr ng Thái - giáo viên THPT Chuyên t nh Lào Cai chØ thay mét h×nh thøc bãc lét n y b»ng mét h×nh thức bóc lột khác m thôi!" Do làm cã chun giai cÊp t s¶n ë 13 bang thc địa Bắc Mĩ tuyên bố xoá bỏ việc bóc lột giai cấp công nhân nhân dân lao động Mặt khác bóc lột lao động nô lệ bang thuộc địa miền Nam lúc "đặc điểm trình tích luỹ nguyên thuỷ TBCN" Quá trình khách quan dĩ nhiên tàn bạo, nh ng tiền đề thiÕu ®èi víi sù ®êi cđa chđ nghÜa t Tuyên ngôn độc lập 13 bang thuộc địa Bắc Mĩ có chuyện hạn chế đ ợc! L u ý, tuyên ngôn cách mạng T sản tuyên ngôn cách mạng vô sản Do ú d y h c n ph n giáo viên không nên bu c h c sinh ph i ch nh ng i m h n ch c a Tuyên ngôn 1.4 Về "Cách mạng t sản Pháp": Về mốc kết thúc, có hai quan điểm, thể giáo trình đại học cao đẳng Quan điểm thứ nhất, lấy đảo tháng Nóng (27/7/1794) làm mốc cuối quan điểm thứ hai lấy biến ngày 18 tháng S ơng mù (9/11/1799) làm mốc kết thúc Sự tồn hai quan điểm bậc đại học cao đẳng chấp nhận đ ợc, nh ng bậc phổ thông thật khó hiểu Vậy mà SGK lịch sử lớp tác gải lấy mốc 27/7/1974 (tr.17) SGK lớp 10 lại lấy 9/11/ 1799 làm mốc kết thúc cách mạng t sản Pháp (mặc dù chủ biên) Chính đà gây hồ nghi cho HS, nh nguyên tắc "Theo ch ơng trình đổi mới, môn lịch sử THPT nhằm giúp HS cố v nâng cao kiến thức đà học bậc THCS" đà bị phá vỡ (SGV lÞch sư líp 10 tr.3) SGV lÞch sư líp 10 viết " Cách mạng Pháp thực chấm dứt chế độ Đốc Chính kết thúc vai trò (1799) " SGK trình bày làm cho ng ời ta t ởng cách mạng mÃi đến " chế độ quân chủ phục hồi" kết thúc (tr 158) SGV Lịch sử lớp 10 " Cách mạng Pháp thực chấm dứt chế độ Đốc kết thúc vai trò (1799), th nh cách mạng bị bÃi bỏ lực phản động trở lại cầm quyền Pháp " (tr.161) Nếu thực nh có SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: Hà Tr ng Thái - giáo viên THPT Chuyên t nh Lào Cai thÓ gọi Cách mạng t sản Pháp cách mạng t ơng đối triệt để Đại cách mạng đ ỵc B»ng chøng, theo l ìi g ¬m cđa quân Liên minh trở cầm quyền Pháp, Lui XVIII buộc phải công bố Hiến ch ơng lập hiến (một hiến Pháp nhà vua ban) thừa nhận thành cách mạng nh : Xoá bỏ chế độ đẳng cấp, công nhận quyền sở hữu ruộng đất đà đ ợc xác lập trình cách mạng Đây sai lầm đáng tiếc, mà giáo viên không nắm kiến thức dễ thể nhầm lẫn 1.1.2 Ch ch ng trình l ch s l p 11 ng trình L ch s kh i 11ban c b n: ti t x 35 tu n = 35 ti t Trong ó: - L ch s th gi i c n i (ph n ti p theo ch - L ch s th gi i hi n ng trình l ch s l p 10): ti t; i (ph n 1917- 1945): 11 ti t; - L ch s Vi t Nam t 1858- 1918: 11 ti t; - L ch s a ph ng: ti t; - C ng c ki m tra ti t Qua vi c xây d ng ch ng trình l p 11 c b n, nh n th y nh ng u i m nh : v c u t o phân k l ch s u m b o nguyên t c phân k theo h c thuy t hình thái kinh t xã h i c a ch ngh a Mác- Lênin; di n c a vi c h c t p l ch s Ch xã h i, v n hóa, khoa h c ng trình c p m b o tính tồn n nh ng v n v i s ng c xem xét nh m t s ki n l ch s ch không ph i n i dung c a khoa h c chuyên ngành Ch ng trình m c dù g m hai khóa trình: l ch s th gi i l ch s dân t c, song v n m b o tính h th ng, m i quan h lơ gíc gi a l ch s Vi t Nam v i l ch s th gi i… Ch n vi c giáo d c t t ng tr , o ng trình c bi t tr ng c, l i s ng cho h c sinh, phù h p v i quan i m, m c tiêu giáo d c Tuy nhiên l ch s 11 cịn nhi u h n ch , ví d : Bài 18 Ôn t p l ch s th gi i hi n th c c b n v th gi i hi n i (ph n t n m 1917-1945) Ph n I Nh ng ki n i (1917-1945) Sau l i d n c a t p th tác gi SGK: “Trong g n 30 n m (1917-1945), nhi u s ki n l ch s ã di n toàn th SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: Hà Tr ng Thái - giáo viên THPT Chuyên t nh Lào Cai gi i Chúng ta ôn t p s ki n l ch s c b n theo h th ng ki n th c d i ây”: Th i gian, s ki n, di n bi n chính, k t qu , ý ngh a i u ng c nhiên Giáo s Phan Ng c Liên (T ng Ch biên kiêm Ch biên) ã as ki n cách m ng Dân ch t s n tháng -1917 (di n bi n chính): T ng bãi cơng tr Pê- t - rơ- grát, Kh i ngh a v trang, Nga Hoàng b l t L ch s th gi i hi n i Không hi u tác gi l y c n c nào? N u theo cách th c phân k L ch s th gi i hi n i ch p nh n nh t m c kh i u cho L ch s th gi i hi n m ng tháng M c ông i Nga thành công, nhà n hi n ho c vào ph n o gi i s h c n c Xô vi t ib t u Cách u tiên th gi i xu t i chi n th gi i th nh t (1914-1918) k t thúc n s nh m l n c v n i dung l n ph c ó ch k ng pháp Ví d : Kh i ngh a v trang, ây hình th c, khơng ph i di n bi n; Nga Hoàng b l t k t qu c a cách m ng ch không ph i di n bi n 1.1.2 Ch Ch ng trình l ch s kh i 12 ng trình L ch s c b n l p 12, m c dù thay sách Song, sách ch a m t kh i l d y theo phân ph i ch c ánh giá cao ng ki n th c t i i v i h c sinh, n u ng trình c a B Giáo d c & o t o Theo ú Ch ơng trình nội dung LÞch sư 12 nghiên c u kho ng thêi gian ng¾n nhÊt nh ng s ti t d y nhi u Lịch sử 10 nghiên cứu hàng triệu năm với 1,5 tiết/1 tuần, Lịch sử 11 - 455 năm với tiết/1 tuần, Lịch sử 12 nghiên cứu 55 năm nh ng lại học tới tiết/1 tuần (từ 1945 đến 2000) (H c k I) Ch ơng trình nội dung Lịch sử 12 có gắn kết chặt chẽ Lịch sử Thế giới Lịch sử Việt Nam, lịch sử giới có tác động đến lịch sử dân tộc, nên kiện lịch sử dân tộc ý nghĩa n ớc mà có ý nghĩa Quốc tế Bờn c nh ú Ch ơng trình g n li n víi chÝnh trÞ, nhi u s ki n ch u ảnh hởng chi phối nhiều yếu tố trị Điều tác động đến giảng, thi cử Vì 10 SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: Hà Tr ng Thái - giáo viên THPT Chuyên t nh Lo Cai vậy, dạy lịch sử 12 giáo viên phải chịu áp lực lớn so với dạy sử khối 10 11, nh ng yêu cầu nhận thức đòi hỏi cao khối 10, khối 11 Theo Ti n s Hà Th Minh Thu tr ng i h c s ph m Thỏi Nguyờn thỡ: Phần Lịch sử Việt Nam SGK Lịch sử 12 (mới) phần Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến Đây giai đoạn lịch sử gần với chúng ta, có nhiỊu sù kiƯn ®ang tiÕp diƠn Thùc tÕ häc sinh đà học giai đoạn lớp 9, đến lớp 12 học sinh tiếp tục đ ợc bổ sung số kiến thức cần thiết nâng cao nhận thức kiện, nhân vật lịch sử So với ch ơng trình SGK Lịch sử lớp 12 cũ (sách viết cách 16 năm GS Đinh Xuân Lâm chủ biên), phần Lịch sử Việt Nam có nội dung kéo dài thêm 10 năm (SGK cũ viết đến năm 1991, SGK viết đến năm 2000), nh ng với số tiết học giảm tiết ch ơng trình nâng cao (39/40 tiết), giảm tiết ch ơng trình chuẩn (32/40 tiết) Sách giáo khoa viết cô đọng SGK cũ (trớc tiết dạy đ ợc viết từ 5-8 trang, khoảng 3-5 trang) nh ng bảo đảm tính hệ thống, toàn diện, đại, cập nhật đổi Một số kiện, niên đại, nhận định đánh giá có điều chỉnh bổ sung bảo đảm tính khách quan lịch sử M t i u d nh n th y ch ng trình sách giáo khoa l ch s 10, 11, 12 khơng có ti t t p, th c hành (SGK) u rèn luy n k n ng th c hành cho h c sinh (ch có m t vài ti t t p) Nh t ti t ơn t p ó l i nh m mô t l i m t tr n ánh, m t chi n d ch s tr c nhà ó ch a k -l c n ch t l mà giáo viên h ng d n em chu n b ng in th p, màu s c nh h u h t màu en tr ng, ó khơng th di n t n i u, tranh c giá tr n i dung, ngh thu t, nh ng thành t u v kinh t , tr , v n hố: ( Bài 5, Bài 6, Bài 7, Bài Bài 9, SGK l p 10 c b n, hình 2, Bài Nh t B n, hình 24, Bài 9, trang 49, hình 54, Bài 20 , hình 73, Bài 23 SGK L ch s 11 ban c b n …) Nh v y, ta th y rõ ràng sách giáo khoa, sách giáo viên không th làm ch d a cho h c sinh h c t t môn L ch s , không th giúp giáo viên nâng cao trình ph ng pháp d y h c 11 SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: Hà Tr ng Thái - giáo viên THPT Chuyên t nh Lào Cai 1.2 Th c tr ng d y h c hi n Theo GS h c góp ph n inh Xuân Lâm ng dantri.com.vn: “L ch s môn khoa o t o nhân cách ng c n l ch s có n t i i v i h c sinh nh ti p ng sâu s c Cùng v i tu i l n lên c a em ki n th c ó ngày sâu r ng nên cho r ng h c l ch s r t quan tr ng… Nh ng hi n nay, v n h c l ch s Nguyên nhân d n tr ng ph thơng ch a n tình tr ng trên, m t ph n c p qu n lý, giáo viên, ph huynh h c sinh ch a nh n th c Ch c coi tr ng” c vai trị, v trí c a mơn h c ng trình giáo d c ph thơng Hay nói cách khác xu h ng hi n ang thiên v h c môn thu c l nh v c khoa h c t nhiên, nh m tìm ki m nh ng c h i cao h n, t t h n, d h n sau t t nghi p THPT, vào thi ch c a sách giáo khoa, nh ng y u v trình giáo viên c ng m t nh ng tác nhân d n tr , ph i h c Nh ng h n ng pháp gi ng d y c a n s sa sút này… th m chí nhi u ng THPT thi u ho c khơng có giáo viên d y s c p qu n lý ã i u giáo viên ch a bao gi Th c t , S s l c t o L ch s vào tr ng c m nhi m ng THPT, th m chí tr ng chuyên có l p chuyên ng h c sinh thi vào chuyên s c ng r t ít, m c dù ây c ng m t nh ng môn c B Giáo d c & t o a vào k thi ch n h c sinh gi i l p 12 Theo k t qu k thi i h c n m 2006-2007, t l thí sinh có i m thi d trung bình chi m h n 80 %, ó, h n 60 % có i m thi d i (1/10) Qua ó cho th y, th c tr ng d y h c môn L ch s b c trung h c ph thông báo Trên c s cao ch t l ó, chúng tơi ã i ng a m t s bi n pháp, gi i pháp nh m nâng ng d y h c môn l ch s , nh t công tác b i d tài n ng 12 ng h c sinh gi i, SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: Hà Tr ng Thái - giáo viên THPT Chuyên t nh Lào Cai CH M TS BI N PHÁP NH M NÂNG CAO CH T L 2.1 Xây d ng th ng nh t ch 2.1.1 NG ng trình b i d NG D Y H C ng i v i Ban biên so n sách giáo khoa VỊ hƯ thèng kiÕn thøc Ch ng trình sách giáo khoa l ch s l p 10, 11, 12 h c b n nên xắp xếp lại để tiện cho việc giảng dạy học tập học sinh, tránh ôm đồm không cần thiết Về nội dung viết cần nên l ợc bớt phần diễn biến Tốt nên tập trung vào vấn đề mấu chốt, làm rõ trọng tâm Đối với việc dạy thời kỳ lịch sử Trung đại, triều đại nên cho em thấy u điểm hạn chế triều đại Tức cho em thấy đ ợc sách đắn,và sai lầm triều đại dẫn đến h ng khởi, diệt vong Đồng thời cần phải lực l ợng xà hội làm nên lịch sử Tốt để hệ thống lại kiến thức SGK nhiệm vụ tóm tắt lại đà học (Theo kiểu ôn tập ch ơng) mà cần đ a so sánh, nhận xét lịch sử khu vực, n ớc với nhau, đặc biệt ph ơng Đông với ph ơng Tây Từ giúp HS hiểu đ ợc ph ơng Đông đời sớm, nh ng phát triển mạnh nh ph ơng Tây Nhất giai đoạn cuối thời kỳ Trung đại Về công tác in ấn bổ trợ kiến thức: Nên in tập đồ, biểu đồ theo ( giống átlát môn địa lý) với hình thức đẹp ( in mầu), nội dung trùng khớp với đồ, biểu đồ lớn mà giáo viên treo bảng, tạo điều kiện cho học sinh xem tr ớc nhà, tiếp thu kiến thức cách chủ động, sáng tạo Chúng ta nên biết rằng, việc dạy học lịch sử dù có nhiều mục đích, song quan trọng giúp em nhận thức đ ợc b ớc lịch sử loài 13 SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: Hà Tr ng Thái - giáo viên THPT Chuyên t nh Lo Cai ng ời Giúp em nhận thức đ ợc học lịch sử, từ ứng dụng vào sống tại, nhận biết, đoán định tiến triển giới loài ng êi t ¬ng lai 2.1.2 Xây d ng, th ng nh t ch ng trình b i d ng Chúng cho r ng vi c d y h c sinh gi i ph i th c hi n giáo d c ó m c tiêu v ki n th c, v k n ng, v t t trình b i d ng tình c m Trong ng h c sinh gi i ang tr ng vào vi c nâng cao ki n th c, k n ng cho h c sinh th c hi n c m c tiêu giáo d c, g p ph i m t khó kh n r t l n, ó vi c B Giáo d c ch c m c tiêu ng trình giáo d c o t o ch a th xây d ng m t c bi t dành cho h c sinh gi i, tài n ng t t c mơn h c, ó có mơn L ch s V Trung h c ph thông ch d ng l i vi c ban hành Tài li u H i ngh t p hu n gi ng d y môn L ch s dành cho cán b ch giáo viên chu n b cho h c sinh tham gia k thi Qu c gia Thành th , b id h c sinh gi i, h c sinh tài n ng, tr ng THPT nói chung, tr riêng ph i xây d ng ch ng riêng, nên khó cho cơng tác b i d ng trình b i d ti n hành ki m tra ánh giá o ng ng chuyên nói ng ch n h c sinh gi i s khó có m t tiêu chí chung, th ng nh t V y, B Giáo d c o t o c n ti n hành xây d ng ch c bi t dành cho h c sinh gi i, tài n ng Ch theo quan i m phát tri n, c n v n ng trình c phép khó, quan i m m i mà t tr h p v i trình ng trình ph i c xây d ng c b sung, i u ch nh theo s phát tri n c a khoa h c phù h p v i nhu c u phát tri n c a Ch ng trình giáo d c tn c a vào nh ng v n c l ch s ang tranh lu n, n cho r ng khơng phù nh n th c c a h c sinh ph thông T t nhiên nh ng quan i m m i ó khơng th trái v i quan i m c a mà dân t c Vi t Nam ã l a ch n 14 ng, Nhà n c s nghi p cách m ng SKKN n m h c 2010 - 2011 Xây d ng Ch GV: Hà Tr ng Thái - giáo viên THPT Chuyên t nh Lào Cai ng trình ph i có s tham gia c a chuyên gia nh ng giáo viên ã ang t o h c sinh gi i c p qu c gia, qu c t kh p c n 2 T ng c u ngành tr ng THPT c ng nghiên c u khoa h c M t th c t d nh n th y h th ng tr ng THPT chuyên hi n vi c rèn luy n, nâng cao n ng l c nghiên c u khoa h c c a giáo viên, h c sinh r t th p Nghiên c u khoa h c m t nh ng n ng l c không th thi u c a m t giáo viên B i, d y h c m t khoa h c, nh ng thu t ng th i c ng m t ngh i v i vi c d y h c L ch s , nh t vi c áp ng nhu c u h c t p c a h c sinh gi i, tài n ng, giáo viên h n h t c ng c n ph i có, ph i c trang b n ng l c nghiên c u khoa h c th c s Công vi c nghiên c u ph i hành nghiêm túc, c n th n th c ti n ng xuyên N ng l c nghiên c u c s giúp giúp giáo viên, h c sinh gi i nâng cao c n ng l c nh n th c, n ng l c d y kh n ng t h c m t cách sáng t o, có hi u qu Tránh quan ni m t tr c cho r ng L ch s ch môn h c thu c, ch c n nh hi u s ki n Mu n tr ng c nh v y, tr h c Trên c s ng chuyên ph i ti n hành quan h h p tác v i i h c, vi n nghiên c u n nghi m, tài li u, ch n c.Th ng xuyên trao i kinh ng trình gi ng d y h c sinh gi i t ch c h i th o khoa ó tr ng chuyên s thành l p H i ng khoa h c H i ng c phép ph i h p v i c p quy n t o i u ki n thu n l i v kinh phí, th i gian nh ng ch nghiên c u th ng th i, H i u ãi khác dành cho giáo viên h c sinh tham gia ng khoa h c s ti n hành ki m tra, ánh giá khen ng m t cách nghiêm túc k t qu t c c a t p th , cá nhân ã có thành tích xu t s c nghiên c u khoa h c c ng nh công b k t qu nghiên c u khoa h c t p chí, Trung c san khoa h c c a tr ng khác 15 ng, c a t nh, t p chí SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: Hà Tr ng Thái - giáo viên THPT Chuyên t nh Lào Cai H c sinh gi i c n ph i c giáo viên h n m ch ng trình h c thi h c sinh gi i h cb id ng d n nghiên c u nh ng chuyên ng d n, ng t b i d nl t mình, giáo viên c n ng chuyên môn, n ng l c, ph nghiên c u khoa h c m t cách b n, th c ch t b i chuyên gia c ng pháp u ngành v i nh ng khóa h c ng n ngày ho c dài ngày Ki n th c, k n ng h c sinh k n ng, mà giáo viên nh n th c c trang b i thi, ó không ch ki n th c, c t sách giáo khoa, nh ng cơng trình nghiên c u c a h c gi n c…, r i em d y l i cho h c sinh, mà ó cịn k t qu c a c m t trình nghiên c u khoa h c th c s nghiêm túc c a giáo viên b n thân h c sinh 2.3 Thay i ph ng pháp d y h c 2.3.1 D y h c sinh ph Theo Ch ng pháp h c t p tích c c ng II, M c Lu t Giáo d c n m 2005 thì: “Ph d c ph thơng ph i phát huy tính tích c c, t giác, ch phù h p v i c i m c a t ng l p h c, môn h c; b i d rèn luy n k n ng v n d ng ki n th c vào th c ti n, tác ng pháp giáo ng, sáng t o c a h c sinh; ng ph ng ng pháp t h c, n tình c m, em l i ni m vui, h ng thú h c t p cho h c sinh” [12; tr 22] ng th i ph i nâng cao ch t l ng d n h c sinh t nghiên ng b i d ng h c sinh gi i H i tr ng chuyên c u khoa h c, ng d ng thành t u khoa h c công ngh phù h p v i i u ki n c a tr ng tâm sinh lý h c sinh ây m t trình có th nói s t ng tác mang tính tích c c gi a th y trị trình d y h c Nh th , d y h c hai m t th ng nh t, bi n ch ng c a trình d y h c Trong ó ho t ng d y ch o ho t ng h c nâng ch t l d y h c sinh gi i nói chung, b mơn L ch s nói riêng ịi h i khơng ch có chun mơn gi i, ph h c ph i bi t ph ng c a công vi c ng ng pháp d y h c t t, mà òi h i c ng ng pháp h c Vì th giáo viên c n ph i d y ph cho h c sinh Khi ã có ph i giáo viên i ng pháp h c ng pháp h c h c sinh m i bi t v n d ng vào 16 SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: Hà Tr ng Thái - giáo viên THPT Chuyên t nh Lào Cai trình h c nghiên c u theo trình t t lơgíc có khoa h c Giáo viên không ch truy n th nh ng tri th c có s n, mà ph i bi t h c sinh t khám phá ki n th c, bi t s d ng ph nh h ng, t ch c, h ng pháp ng d n tìm ra, khám phá ki n th c ó Khi ã hình thành ch c n ng c b n c a trình d y h c d y cho h c sinh cách th c h c t p, d y ph d y h c, ch không n gi n ch ph cao hi u qu , ch t l ng pháp h c t p s tr thành m c tiêu ng ti n, bi n pháp, th thu t nh m nâng ng d y h c Th c t cho th y ti n hành b i d tr ng h c sinh gi i môn L ch s ng THPT chuyên, giáo viên v n g p r t nhi u khó kh n vi c d y h c sinh ph m t s tr ng chuyên có l p chuyên s , h c sinh nhìn chung yêu thích, có kh n ng t h c, tài li u tham kh o có thái ng pháp h c t p tích c c M c dù úng n v i môn h c này, nh ng n u giáo viên không d y em ph pháp h c t p tích c c, kh n ng h p tác, t k t qu b i d D y ph d c h c t p ng s khơng cao ng pháp h c t p tích c c ph i em thay viên, nhà tr ng tr , giúp ng ng, i ph ng th i di n su t q trình giáo ng pháp h c, ịi h i s n l c, tâm huy t c a giáo ng th i ph i xây d ng 2.3.2 Phát huy t duy, sáng t o tính ch ng c h c t p úng n cho h c sinh ng c a h c sinh D y h c m t trình sáng t o, d y h c mang tính ch t khám phá V y, b ng cách phát huy t sáng t o ch hồn tồn khơng có m i m ng c a h c sinh? i v i vi c d y L ch s n ây v n c có n n giáo d c phát tri n Song, v i Vi t Nam trình d y h c, nhi u giáo viên, th m chí giáo viên gi i v n ng i “phát thanh” l i nh ng ki n th c, n i dung sách giáo khoa, tài li u khác Cao h n m t chút giáo viên v a cung c p ki n th c, v a ti n hành luy n d ng , gây khơng khó kh n cho h c sinh vi c i u ch nh cách h c, không khuy n khích t duy, s n ng t o, tính ch ng em Cho nên, d y L ch s , b i d 17 ng, sáng ng h c sinh gi i giáo SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: Hà Tr ng Thái - giáo viên THPT Chuyên t nh Lào Cai viên c n ph i coi tr ng vi c h trao ng d n, g i m i nghiên c u Giáo viên ph i n m phát tri n t h c sinh em t tv n suy ngh , c nh ng nguyên t c th c hi n t t v n ng giáo viên c n th c hi n ng b bi n pháp sau ây: Th nh t, thông báo cho h c sinh toàn b k ho ch, n i dung ch h c t p n m h c c khóa h c tâm em dành nhi u th i gian ng trình ánh d u nh ng ph n ki n th c khó, tr ng suy ngh Nh t k ho ch ôn luy n giai o n thi h c sinh gi i c p t nh, khu v c c p qu c gia Th hai, gi i thi u, h ng d n t li u c thêm cho h c sinh, em có m t b sách tham kh o hồn ch nh Quan tr ng nh t tài li u có liên quan n K thi h c sinh gi i Qu c gia, nh ng cơng trình v a c cơng b có nh ng quan i m m i ti n b Th ba, th ng xuyên ki m, tra ánh giá ý th c, k t qu h c h c t p c a em B sung vào i n nh ng sinh th c s có n ng l c, trình nh ng h c sinh không n ng l c Giáo viên c n ph i n m b t i m y u c a t ng h c sinh, c s b id ó a ph th i lo i c th m nh ng pháp d y h c, th i gian ng thích h p Th t , ý phát hi n nh ng h c sinh có n ng u v ho ch t o, b i d ng riêng Th c t , khá, gi i nh ng s c n ph i i v i tr t tr i có k ng chuyên h c sinh ch y u ó s có nh ng h c sinh c c k su t s c Nh ng h c sinh c t o i u ki n t t nh t em phát huy h t n ng l c h c t p c a Th n m, t t c h c sinh gi i u ph i h p ( m b o tính v a s c, thi t th c…) c giao nghiên c u vi t chuyên tài nghiên c u, h c sinh c th làm theo nhóm, cá nhân, m t s h c sinh th t s xu t s c có th tham gia vào cơng trình nghiên c u c a giáo viên th o ng th i t chuyên môn, tr em báo cáo k t qu nghiên c u 18 ng s t ch c h i SKKN n m h c 2010 - 2011 Th sáu, tr nh t tr GV: Hà Tr ng Thái - giáo viên THPT Chuyên t nh Lào Cai c lên l p giáo viên c n g i chuyên s d y cho h c sinh c m t tu n kèm theo tên tài li u tham kh o ph c v c chuyên em có th i gian chu n b tìm hi u tr ch không ph i tên chuyên c L u ý c m t chun ó, hồn ch nh , hay m t s câu h i n m chuyên ó Th b y, trình lên l p giáo viên có th s d ng r t nhi u ph pháp d y h c B i ph V n h ng pháp u có nh ng m t m nh h n ch c a ch bi t khai thác, v n d ng m t cách phù h p, ph i ng t i m c ích thúc y tính tích c c, ch ng, sáng t o c a h c sinh vi c ti p thu, khám phá tri th c M t nh ng ph vi c b i d ng h c sinh gi i Qu c gia ph ng pháp có hi u qu nh t ng pháp d y h c nêu v n Giáo viên ph i d n d t h c sinh vào m t tình hu ng có v n thu n Tình hu ng c n rõ ràng, sau ó t ch c h trình bày cơng lao c a Nguy n Ái Qu c Nam 30 n m ng d n t o i u ki n g i ng cách m ng theo khuynh h tìm nh ng tài li u, s ki n l ch s s n t nh ng n làm sáng t v n , ng ns c dân t c Vi t Nam ã l a ch n ng vô s n Giáo viên ti p “V y, vai trò c a Nguy n Ái Qu c c úng ng vô s n, hay Nguy n c nh ng i u ki n khách quan ch quan tác l a ch n y K t qu em ph i hi u c un : Theo em “Dân t c ng cách m ng theo khuynh h Ái Qu c ã ch n cho?” H c sinh ph i tìm tài li u em ph i th y [10; tr60].Ví d , i v i phong trào cách m ng Vi t u th k XX, giáo viên có th nêu v n Vi t Nam ã ch n , m t tình hu ng mâu m , cung c p m t s s ki n làm n y sinh gi i quy t v n Con ng t tình hu ng có v n ây gì?” H c sinh m t l n n a ph i tr l i: Nguy n Ái Qu c ã tìm n cho cách m ng Vi t Nam N u nh Lênin ã ng a cách m ng vơ c có n n cơng nghi p phát tri n, giai c p công nhân, phong trào công nhân th c s l n m nh vào m t n c Nga “ch m t n c t b n ch ngh a phát tri n trung bình Ch ngh a t b n Nga phát tri n mu n ngày l c h u l thu c vào n c ph ng Tây” [13; tr9] thành cơng, Nguy n Ái Qu c ã phát tri n h c thuy t c a Mác b ng vi c truy n bá m t cách có hi u qu 19 ng SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: Hà Tr ng Thái - giáo viên THPT Chuyên t nh Lào Cai cách m ng vô s n v m t n c thu c yêu n c cách m ng khuynh h a Vi t Nam ng vô s n ã th ng th i u ó ã làm chuy n bi n phong trào n n m 1930 ng yêu n c theo ây m t s sáng t o c a Nguy n Ái Qu c, ã làm cho ch ngh a Mác- cách m ng vơ s n có tính ph qt tồn th gi i 2.3.3 Phát tri n kh n ng th c hành l ch s c a h c sinh T tr c t i nay, nhi u ng hành, h c l ch s i v n quan ni m, h c l ch s khơng có th c tìm hi u ã qua, ã m t, khơng cịn t n t i Ng ih ct p l ch th c a l ch s l i tr thành khách th c a l ch s Có l th mà su t nhi u n m vi c thi ch n h c sinh gi i c p Qu c gia v n mang n ng y u t nh n th c, cao h n m t chút òi h i k n ng làm c a h c sinh Cho nên, thi t ngh h n h t giáo viên ph i phát tri n n ng l c th c hành, ho t ng th c ti n cho h c sinh thơng qua q trình d y h c Sao cho t vi c nh n th c c kh , em s oán nh ct Phát tri n kh n ng th c hành, ho t gi n ch d ng l i d ng lo i dùng tr c quan, kh n ng v b ng bi u, b n nh ó, giúp em th y , mà ph i i chi u, phân tích s ki n l ch s ã qua v i th y c chi u h ,l ng phát tri n c a l ch c nh ng h c l ch s , quy lu t phát tri n c a xã i, giáo viên ph i t h c sinh vào m t tình hu ng l ch s c xem em gi i quy t th Ví d , d y 17 Sách giáo khoa L ch s l p 12, “N c Vi t Nam Dân ch C ng hòa t sau ngày 2-9-1945 ngày 19 -12- 1946”, giáo viên có th tình th “Ngàn cân treo s i tóc” c a ng tr n tr c t h c sinh vào m t tình hu ng nh sau: “N u em m t thành viên Chính ph c a Ch t ch H Chí Minh, “ n c nh ng s ki n ang di n hàng ngày h i loài ng ng th c ti n c a h c sinh, không ch giúp h c sinh c th hóa s ki n l ch s , làm s giúp h c sinh liên h , so sánh, s T ng lai tn ng tr c c em s làm gì? C th h n có th h i c n n ói n m 1945 em s làm ?”, ho c d y h c sinh tìm hi u Chi n d ch Vi t B c Thu- ông n m 1947, giáo viên cung c p cho h c sinh âm 20 SKKN n m h c 2010 - 2011 m u, th o n, hành h i “Em s làm c GV: Hà Tr ng Thái - giáo viên THPT Chuyên t nh Lào Cai ng c a th c dân Pháp ti n hành t n công Vi t B c phá tan cu c hành t n công mùa ông c a gi c Pháp, n u nh ng, Chính ph giao nhi m v T ng ch huy quân úng n u nh ã tìm hi u tr c ch ng m c nh t “ngô nghê”, nh ng làm v y nhi u l n em nh ó Nh th , s tránh l ch s , mà t ng c i ?” Các em tr l i nh câu tr l i có th r t c s ng th i kì l ch s c l i h c nh i nhét, áp ng kh n ng th c hành, ho t t nh ng ã có s n ng th c ti n, tính ch ng sáng t o c a h c sinh K T LU N Nh v y, nâng cao ch t l c n ph i có s quan tâm, ch ng ng d y h c b môn L ch s o c a c p, ngành xã h i i ang tr c ti p gi ng d y ph i khơng ng ng nâng cao trình nghi p v D y h c m t khoa h c, nh ng giáo viên gi ng nh m t ng v t tr ng THPT i v i giáo viên, chun mơn, ng th i ó m t ngh thu t Ng i i ngh s sân kh u, m i d y nh m t nhân c hóa thân 21 SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: Hà Tr ng Thái - giáo viên THPT Chuyên t nh Lào Cai H c sinh yêu thích mơn L ch s , ch a t t mơn L ch s - h c nh t ịi h i th y- trò ph i bi t hi u l ch s D y h c c trang b m t h th ng ph nh Nh ng bi n pháp, ph ng pháp ó ph i cb id ng pháp d y ng th ng xuyên, không ng ng h c t p, rèn luy n Sáng ki n kinh nghi m, tác gi tham v ng ph ng pháp, bi n pháp nh m nâng cao ch t l công tác b i d a c m t h th ng ng d y h c môn L ch s , nh t ng h c sinh gi i, tài n ng, mà ch ch m t vài bi n pháp c th cho d y- h c em l i hi u qu cao nh t Vi c ng d ng bi n pháp, ph ch ng, ph i c n c vào trình ng pháp c n ph i h t s c linh ho t, c a h c sinh, c i m tr cho vi c áp d ng cho hi u qu t t nh t Trên c s ng, vùng, mi n ó, sáng ki n kinh nghi m có th áp d ng r ng rãi cho c p Trung h c c s , Trung h c ph thông, b c Cao ng i h c Mu n h c sinh u thích mơn l ch s , gi i v l ch s , tr c h t giáo viên ph i em tr thành nh ng ng c trang b m t v n ki n th c nh t kh n ng s ph m t t, c n ph i có nhi t huy t v i ngh Giáo viên ph i ng d n d t h c sinh, giúp h c sinh khám phá nh ng ki n th c, ph i c c, ch TÀI LI U THAM KH O B Giáo d c t o (2008), Sách giáo viên L ch s 10, Nxb Giáo d c B Giáo d c t o (2008), L ch s 11, Nxb Giáo d c B Giáo d c t o (2008), Sách giáo viên L ch s 11, Nxb Giáo d c B Giáo d c t o (2008), L ch s 12, NXB Giáo d c B Giáo d c t o (2008), Sách giáo viên L ch s 12, Nxb Giáo d c 22 ng chuyên nh, i h c sinh tích ng trình h c t p b mơn B Giáo d c t o, Quy ch tr i SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: Hà Tr ng Thái - giáo viên THPT Chuyên t nh Lào Cai B Giáo d c t o (2009), H ng d n th c hi n chu n ki n th c k n ng môn L ch s l p 10, 11, 12 Nxb Giáo d c Vi t Nam Nguy n Th Côi- Tr n Bá Tùng (1999), H - Nguy n Ti n H - ng Thanh Toán- Tr nh ng d n ôn t p làm thi môn L ch s Nxb ih c Qu c gia Hà N i Tr n Bá (Ch biên) (2003), H s Nxb ng d n thi i h c Qu c gia Hà N i 10 Phan Ng c Liên- Tr n V n Tr (2003), Ph i h c- Cao ng môn L ch ng pháp d y h c l ch s , Nxb i h c Qu c gia Hà N i, trang 60 11 Phan Ng c Liên (t ng ch biên) (2008), L ch s 10, Nxb Giáo d c 12 Lu t Giáo d c (2005), Nxb CTQG, Hà N i, trang 22 13 Nguy n Anh Thái (ch biên) (2003), L ch s th gi i hi n trang 23 i, Nxb Giáo d c, ... so n lại, SGK Lịch sử lớp 10 không tránh khỏi ôm đồm không cần thiết Thậm chí gây mâu thuẫn việc dạy học giáo viên học sinh: Học sinh đ ợc học tiết/ tuần (học kỳ I) tiết/ tuần (học kỳ II) nh... Nguyờn thỡ: Phần Lịch sử Việt Nam SGK Lịch sử 12 (mới) phần Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến Đây giai đoạn lịch sử gần với chúng ta, có nhiều sù kiƯn ®ang tiÕp diƠn Thùc tÕ häc sinh ®· học giai đoạn... tuần, Lịch sử 11 - 455 năm với tiết/1 tuần, Lịch sử 12 nghiên cứu 55 năm nh ng lại học tới tiết/1 tuần (từ 1945 đến 2000) (H c k I) Ch ơng trình nội dung Lịch sử 12 có gắn kết chặt chẽ Lịch sử Thế

Ngày đăng: 23/12/2014, 14:39

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan