0

skkn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử

23 1,981 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 14:39

SKKN nm hc 2010 - 2011 GV: Hà Trng Thái - giáo viên THPT Chuyên tnh Lào Cai 1 PHN M U 1. Tính cp thit ca đ tài 1.1. Ni dung các khóa trình Lch s  trng Trung hc ph thông là cung cp cho hc sinh nhng vn hiu bit ph thông, c bn vng chc v s phát trin ca xã hi loài ngi và dân tc, làm c s đ rút ra nhng kt lun khoa hc v các quy lut vn đng, phát trin ca xã hi; rút ra nhng bài hc kinh nghim lch s b ích. Giúp cho hc sinh nhn thc đúng con đng loài ngi đã, đang và s tip tc tri qua. Trên c s đó giúp hc sinh dn hình thành th gii quan khoa hc, góp phn tích cc vào vic giáo dc đo đc, nim tin, truyn thng ca dân tc. 1.2.  dy và hc tt môn Lch s  h trung hc ph thông, giúp hc sinh yêu thích môn hc tht s là công vic rt khó khn. Trong khi sách giáo khoa Lch s còn nhiu ch bt cp, kin thc sai, din đt dài dòng, nhiu s s kin trong mt tit hc. Hc sinh ngày càng không quan tâm đn môn hc 1.3. Theo quy đnh ca B giáo dc và đào to v vic dy hc khi THPT là tích cc phát huy tính t giác, kh nng sáng to ca hc sinh trong quá trình tip cn kin thc di s hng dn ca giáo viên. ng thi đi vi trng chuyên phi nâng cao cht lng bi dng hc sinh gii. Hng dn hc sinh t nghiên cu khoa hc, ng dng các thành tu khoa hc công ngh phù hp vi điu kin ca trng và tâm sinh lý hc sinh. ây là mt quá trình có th nói là s tng tác mang tính tích cc gia thy và trò trong quá trình dy và hc. 1.4. Cho đn nay, trên khp c nc, vic dy hc  trng THPT chuyên vn mang nng yu t truyn thng trong nn giáo dc Vit Nam. Hc sinh vn b đng trong quá trình tip cn kin thc. Dy hc nhm phát huy tính ch đng, tích cc ly “hc sinh làm trung tâm” vn cha đc đy mnh, hiu qu thc hin còn thp. Dn đn trình đ ca giáo viên, cht lng hc sinh không đc nâng cao. SKKN nm hc 2010 - 2011 GV: Hà Trng Thái - giáo viên THPT Chuyên tnh Lào Cai 2 Kt qu k thi tt nghip môn Lch s, k thi tuyn sinh đi hc, các k thi hc sinh gii cp tnh, cp Quc gia nhiu nm cho thy cht lng môn Lch s có nhiu biu hin gim sút. Hc sinh cha nhn thc đúng đn v môn hc. Hu ht hc sinh đu quan nim hc lch s ch cn hc thuc lòng; chun b cho k thi ch là nhi nhét kin thc, hc t, hc vt 1.5. T nm hc 1996-1997, B Giáo dc và ào to quyt đnh hàng nm đu t chc cho hc sinh THPT thi hc sinh gii môn lch s. Nó th hin s quan tâm ca Nhà nc- B Giáo dc v tác dng ca môn lch s trong vic bi dng, giáo dc th h tr. Vy, bng cách nào đ hc gii và tr thành hc sinh gii môn lch s. Bin pháp, phng pháp nào giúp các em đt đc điu mong c đó? 1.6. T nhng cn c trên, thì vic dy hc- đào to, bi dng hc sinh gii, tài nng môn Lch s đóng mt vai trò ht sc quan trng. Do đó vic tip tc tìm ra nhng gii pháp nhm nâng cao hn na công tác dy hc đc thù này là ht sc cn thit. Xut phát t nhng lý do trên, chúng tôi quyt đnh chn đ tài: “Mt s bin pháp nhm nâng cao cht lng bi dng hc sinh gii môn Lch s khi trung hc ph thông chuyên” làm sáng kin kinh nghim nm 2011. 2. Lch s vn đ Trong nhng nm gn đây, vic nghiên cu phng pháp dy hc Lch s đc chú trng quan tâm. Ti i hi ca các nhà s hc trên th gii do y ban Quc t khoa hc Lch s t chc đã thu hút s tham gia ca nhiu hc gi, chuyên gia nghiên cu, ging dy có uy tín trên nhiu nc. Ti i hi ln th XV nm 1980, tiu ban Giáo dc lch s đã tho lun sôi ni vn đ: “Ý ngha ca vic dy hc lch s đi vi vic hình thành con ngi th k XX”. Hu ht h đu cho rng, trong thi đi cách mng khoa hc- k thut, b môn lch s  trng ph thông không nhng vn gi nguyên, mà còn cn phi tng thêm v trí cho nó. Trên quan đim đó, nhà s hc Xô vit Pausutô khng đnh: “Mun đào to con ngi phù hp vi thi đi chúng ta, cn phi không SKKN nm hc 2010 - 2011 GV: Hà Trng Thái - giáo viên THPT Chuyên tnh Lào Cai 3 ngng ci tin và nâng cao cht lng dy hc lch s. Cuc cách mng khoa hc- k thut, s hng thú, hp dn ngày càng tng đi vi hin ti không h làm gim bt s chú ý ca chúng ta đi vi vic dy hc lch s. Chính lch s là bng chng hin nhiên v s toàn thng ca công cuc xây dng, sáng to đi vi s tàn phá, chin thng ca hòa bình đi vi chin tranh, s gn gi, hiu bit ca các dân tc v vn hc và các mt khác, khc phc tình trng bit lp”. {7; 18} ng thi, UNESCO cng công b nhiu tài liu v Phng pháp dy hc lch s nh: S dng bo tàng trong dy hc lch s, s dng các phng tin k thut hin đi, đc bit là phng tin nghe nhìn đây là c hi đ nhà nghiên cu, nhà giáo dc lch s có điu kin hc tp, trao đi ln nhau.  Vit Nam, phi t sau nm 1975 thì vic nghiên cu các phng pháp, bin pháp dy hc lch s mi phát trin khá mnh m. Trên các tp chí ca ngành giáo dc: Tp chí nghiên cu giáo dc, Tp san ph thông cp II, cp III, Thông báo khoa hc ca các trng i hc S phm đã công b nhiu lun vn, bài vit có giá tr c v lý lun ln thc tin. Nhà Xut bn Giáo dc, các trng đi hc s phm cng phát hành nhiu tài liu đ cp mt cách có h thng các vn đ v bin pháp, phng pháp dy hc, nâng cao cht lng môn lch s: V trí ca dy hc lch s  trng ph thông, Gây hng thú hc tp lch s, Phng pháp hc tp lch s, S dng tài liu ca Ch tch H Chí Minh trong dy hc lch s, Công tác ngoi khóa, thc hành môn lch s  trng ph thông, Phát trin t duy hc sinh trong dy hc lch s Gn đây, tháng 2 nm 1997 V Trung hc ph thông ban hành tài liu Tp hun ging dy môn lch s dành cho cán b ch đo và giáo viên chun b cho hc sinh tham gia k thi quc gia. Giáo s Phan Ngc Liên đã có bài vit dài ti 23 trang: “Mt s vn đ phng pháp bi dng hc sinh hc gii môn lch s  trng THPT” đy b ích. Trong bài vit này, Giáo s đã đ cp đn hai đim: Cn nhn thc đúng v hc tp lch s; xác đnh phng pháp hc tp gii môn lch s, vi các bin pháp, con đng, phng tin có hiu qu cao. SKKN nm hc 2010 - 2011 GV: Hà Trng Thái - giáo viên THPT Chuyên tnh Lào Cai 4 Nm 1999, Hi giáo dc lch s (thuc Hi khoa hc lch s Vit Nam)- Khoa Lch s trng i hc s phm hà Ni) đã cho ra mt bn đc tác phm ca tp th tác gi: Nguyn Th Côi, Trn Bá , Nguyn Tin H, ng Thanh Toán, Trnh Tùng: “Hng dn ôn tp và làm bài thi môn lch s” dày 428 trang. Cun sách giúp hc sinh hc tp, ôn thi môn lch s đt kt qu tt nht nh tính ch đng, sáng to và nhng phng pháp hc tp thích hp. n nm 2003, Hi giáo dc Lch s, Khoa Lch s trng i hc s phm Hà Ni tip tc cho tái bn ln th 3 quyn sách: “Hng dn thi đi hc- cao đng môn lch s” dày 474 trang ca tp th tác gi do PGS. TS Trn Bá  (ch biên). Trong li nói đu, các tác gi đã khng đnh: “xut phát t nhn thc đúng v b môn, t yêu cu xác đnh nhng kin thc c bn ca các kháo trình lch s Vit Nam và Lch s th gii, la chn phng pháp hc tp, ôn và làm bài có hiu qu, phù hp vi yêu cu hc tp và ôn thi (tt nghip, thi hc sinh gii quc gia, tuyn sinh các trng i hc Cao đng. Chúng tôi không đt cho mình nhim v hng dn hc sinh nm chc các đ thi c th, mà trang b cho các em nhng kin thc và phng pháp c bn có th ng phó vi mi “tình hng có vn đ” trong các k thi”. {9 ; tr3}. 3. Nhim v, mc tiêu nghiên cu 3.1. Nhim v Trình bày mt s bin pháp nhm nâng cao cht lng dy hc môn Lch s. Nêu, phân tích kh nng ng dng ca tng bin pháp cho tng kiu bài, đ tài lên lp, cng nh mt s bin pháp nhm nâng cht lng giáo viên trc tip ging dy. 3.2. Mc tiêu Góp phn nâng cao cht lng bi dng hc sinh gii môn Lch s khi THPT chuyên. SKKN nm hc 2010 - 2011 GV: Hà Trng Thái - giáo viên THPT Chuyên tnh Lào Cai 5 Giúp cp qun lý giáo dc, giáo viên, hc sinh nhn thc đúng đn vai trò ca môn Lch s trong h thng giáo dc Vit Nam. Trên c s đó có cách thc qun lý, dy - hc sao cho hiu qu nht. 4. i tng, phm vi nghiên cu 4.1. i tng nghiên cu i tng nghiên cu ca Sáng kin kinh nghim là vic tìm ra, vn dng mt s bin pháp nâng cao cht lng dy hc lch s trong khi THPT chuyên. Nhng bin pháp này s đc ng dng cho tng bài hc, kiu bài lên lp và bi dng hc sinh gii cp tnh, cp Quc gia. 4.2. Phm vi nghiên cu Sáng kin kinh nghim nghiên cu, đa ra mt s bin pháp nhm nâng cao cht lng bi dng hc sinh gii môn Lch s cho khi THPT chuyên trên đt nc Vit Nam h ba nm. C s đ đa ra gii pháp là thc trng dy - hc, thi c môn lch s hin nay, chng trình sách giáo khoa lch s c bn, sách giáo viên khi 10, 11, 12 và mt s tài liu tham kho khác. 5. óng góp ca sáng kin kinh nghim - Sáng kin kinh nghim ln đu tiên đa ra mt s bin pháp nhm nâng cao cht lng bi dng hc sinh gii, tài nng. - ây là mt trong nhng sáng kin đu tiên trong vic đa ra các bin pháp giúp các trng Trung hc ph thông chuyên trên khp c nc có k hoch xây dng chng trình bi dng, dy hc sinh gii sao cho có hiu qu nht. - Sáng kin kinh nghim nêu lên quan đim cn mnh dn cho phép hc sinh đc tham gia nghiên cu các công trình khoa hc vi thy cô giáo; cn dy hc sinh phng pháp hc tp tích cc trc khi cung cp kin thc, giáo viên cn đa ra nhng quan đim mi, ni dung khó mà t trc ti nay gii s hc trong và ngoài nc còn đang tranh lun đ các em nhn đnh, đánh giá; quá trình dy hc chính SKKN nm hc 2010 - 2011 GV: H Trng Thỏi - giỏo viờn THPT Chuyờn tnh Lo Cai 6 l quỏ trỡnh rốn luyn v nng lc t duy, phm cht o c, chớnh tr cho hc sinh. Trỏnh nhng quan im ca mt s trng Trung hc ph thụng chuyờn bi dng hc sinh gii ct ch i thi ginh gii cao. - Ngoi ra, õy cũn cú th l ti liu cho cỏc trng THPT chuyờn v giỏo viờn mi ra trng ớt cú kinh nghim ging dy, nht l khi li c giao m nhim vic bi dngc hc sinh gii, ti nng. PHN NI DUNG CHNG 1 THC TRNG DY V HC MễN LCH S 1.1. Chng trỡnh sỏch giỏo khoa, sỏch giỏo viờn khi 10, 11, 12 1.1.1 Chng trỡnh sỏch giỏo khoa lp 10 * Về hệ thống kiến thức khi 10 Trong phần giới thiệu "mục tiêu chơng trình giảng dạy lịch sử lớp 10" các tác giả viết: Lịch sử thế giới đợc đa vào giảng dạy ở lớp 10 với yêu cầu chung là cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản và tơng đối hệ thống là ba thời kỳ lịch sử thế giới: Thời kỳ xã hội nguyên thuỷ, thời kỳ cổ đại, thời kỳ trung đại và để thuận tiện cho việc xắp xếp chơng trình lịch sử toàn cấp, lịch sử lớp 10 còn có thêm" giai đoạn đầu của thời Cận đại" ( điều này không khớp với nội dung chơng trình SGK lịch sử lớp 10). ở đây các tác giả không chỉ trình bày "Thời kỳ cách mạng t sản và bớc phát triển của chủ nghĩa t bản" mà còn giới thiệu quá trình SKKN nm hc 2010 - 2011 GV: H Trng Thỏi - giỏo viờn THPT Chuyờn tnh Lo Cai 7 các nớc t bản chủ nghĩa chuyển sang giai đoạn đế quốc, cũng nh "Phong trào công nhân thế giới cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XIX". Nh vậy, các tác giả đã trình bày gần nh hầu hết phần lịch sử thế giới Cận đại. Thế mà ở mục "về kiến thức" tiếp đó lại viết: "Giúp cho học sinh có hiểu biết về 3/4 thời kỳ lịch sử căn bản của loài ngời ! Nếu tách xã hội nguyên thuỷ thành một thời kỳ lịch sử, thì loài ngời tri qua 5 thời kỳ lịch sử căn bản: Thời kỳ nguyên thuỷ, thời kỳ cổ đại, thời kỳ trung đại, thời kỳ cận đại và thời kỳ hiện đại. Trong thực tế SGK đã giới thiệu bao gồm 4/5 thời kỳ lịch sử, vì vậy yêu cầu về mặt s phạm đã bị phá vỡ trong việc phân bổ chơng trình. Chính vì sai lầm đó, nên dù cố gắng biên son lại, SGK Lịch sử lớp 10 vẫn không tránh khỏi sự ôm đồm không cần thiết. Thậm chí còn gây mâu thuẫn trong việc dạy và học của giáo viên và học sinh: Học sinh chỉ đợc học 1 tiết/ tuần (học kỳ I) và 2 tiết/ tuần (học kỳ II) nhng phải gánh một khối lợng kiến thức lớn. * Về nội dung kiến thức 1.1 Mặc dù đã cố gắng sửa chữa, nhng nội dung kiến thức SGK vẫn còn thiên về kể lể các sự kiện, thậm chí quá rờm rà, hành văn không hấp dẫn. Một bài học sinh phải nhớ đến 10 hoặc có bài phải nhớ tới 20 sự kiện không cần thiết. Gây tâm lý nhàm chán, cho học sinh ( ví dụ Bài 19 tr. 96 SGK c bn lp 10). 1.2 Một số bài về kiến thức còn sai lầm nghiêm trọng: Thể hiện ở các bài 29 SGV đáng lẽ phải viết " sự phát triển của ngành dệt len " thì lại viết là " sự phát triển ào ạt của ngành dệt lụa sinh ra nhu cầu lớn của thị trờng đối với lông cừu "( tr149) dệt lụa chắc chắn không dùng lông cừu! 1.3 Bài 30 về "Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ" trong sách giáo khoa lịch sử lớp 10 các tác giả viết: " Tuyên ngôn độc lập l một văn kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại Nhng Tuyên ngôn không xoá bỏ chế độ nô lệ cùng việc bóc lột giai cấp công nhân v nhân dân lao động " (tr.149). ở đây các tác giả đã nhầm lẫn giữa bản chất của cuộc cách mạng T sản với bản chất của cuộc cách mạng Vô sản. C. Mác từng nói "Bản chất của cuộc cách mạng t sản l SKKN nm hc 2010 - 2011 GV: H Trng Thỏi - giỏo viờn THPT Chuyờn tnh Lo Cai 8 chỉ thay một hình thức bóc lột ny bằng một hình thức bóc lột khác m thôi!". Do đó làm gì có chuyện giai cấp t sản ở 13 bang thuộc địa Bắc Mĩ tuyên bố xoá bỏ việc bóc lột giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Mặt khác bóc lột lao động của các nô lệ ở các bang thuộc địa miền Nam lúc bấy giờ là một trong những "đặc điểm của quá trình tích luỹ nguyên thuỷ TBCN". Quá trình khách quan này dĩ nhiên là tàn bạo, nhng là tiền đề không thể thiếu đối với sự ra đời của chủ nghĩa t bản. Tuyên ngôn độc lập của 13 bang thuộc địa Bắc Mĩ không thể có chuyện hạn chế đợc! Lu ý, đây là tuyên ngôn của cuộc cách mạng T sản chứ không phải là tuyên ngôn của cuộc cách mạng vô sản. Do ú khi dy hc n phn ny giỏo viờn khụng nờn buc hc sinh phi ch ra nhng im hn ch ca Tuyờn ngụn. 1.4 Về "Cách mạng t sản Pháp": Về mốc kết thúc, vẫn có hai quan điểm, thể hiện trong giáo trình đại học và cao đẳng. Quan điểm thứ nhất, lấy cuộc đảo chính tháng Nóng (27/7/1794) làm mốc cuối và quan điểm thứ hai lấy cuộc chính biến ngày 18 tháng Sơng mù (9/11/1799) làm mốc kết thúc. Sự tồn tại của hai quan điểm này ở bậc đại học và cao đẳng còn có thể chấp nhận đợc, nhng ở bậc phổ thông thì thật là khó hiểu. Vậy mà SGK lịch sử lớp 8 các tác gải lấy mốc 27/7/1974 (tr.17) và trong SGK lớp 10 lại lấy 9/11/ 1799 làm mốc kết thúc cuộc cách mạng t sản Pháp (mặc dù cùng một chủ biên). Chính vì vậy đã gây sự hồ nghi cho HS, cũng nh nguyên tắc "Theo chơng trình đổi mới, bộ môn lịch sử ở THPT nhằm giúp HS cũng cố v nâng cao kiến thức cơ bản nhất đã học ở bậc THCS" đã bị phá vỡ (SGV lịch sử lớp 10 tr.3). SGV lịch sử lớp 10 viết " Cách mạng Pháp thực sự chấm dứt khi chế độ Đốc Chính kết thúc vai trò (1799) " trong khi SGK trình bày làm cho ngời ta tởng là cách mạng mãi đến khi " chế độ quân chủ phục hồi" mới kết thúc (tr .158). SGV Lịch sử lớp 10 " Cách mạng Pháp thực sự chấm dứt khi chế độ Đốc chính kết thúc vai trò (1799), mọi thnh quả cách mạng bị bãi bỏ thế lực phản động trở lại cầm quyền ở Pháp " (tr.161). Nếu thực sự là nh vậy thì làm sao có SKKN nm hc 2010 - 2011 GV: H Trng Thỏi - giỏo viờn THPT Chuyờn tnh Lo Cai - Lch s Vit Nam t 1858- 1918: 11 tit; 9 thể gọi Cách mạng t sản Pháp là cuộc cách mạng tơng đối triệt để là Đại cách mạng đợc. Bằng chứng, khi theo lỡi gơm của quân Liên minh trở về cầm quyền ở Pháp, Lui XVIII buộc phải công bố một bản Hiến chơng lập hiến (một bản hiến Pháp do nhà vua ban) thừa nhận những thành quả cơ bản của cách mạng nh: Xoá bỏ chế độ đẳng cấp, công nhận quyền sở hữu ruộng đất đã đợc xác lập trong quá trình cách mạng. Đây là một sai lầm đáng tiếc, mà nếu giáo viên không nắm chắc kiến thức thì dễ thể nhầm lẫn. 1.1.2. Chng trỡnh lch s lp 11 chng trỡnh Lch s khi 11ban c bn: 1 tit x 35 tun = 35 tit. Trong ú: - Lch s th gii cn i (phn tip theo chng trỡnh lch s lp 10): 8 tit; - Lch s th gii hin i (phn 1917- 1945): 11 tit; - Lch s a phng: 1 tit; - Cng c kim tra 4 tit. Qua vic xõy dng chng trỡnh lp 11 c bn, chỳng ta nhn thy nhng u im nh: v cu to v phõn k lch s u m bo nguyờn tc phõn k theo hc thuyt hỡnh thỏi kinh t xó hi ca ch ngha Mỏc- Lờnin; m bo tớnh ton din ca vic hc tp lch s. Chng trỡnh cp n nhng vn v i sng xó hi, vn húa, khoa hc v c xem xột nh mt s kin lch s ch khụng phi ni dung ca khoa hc chuyờn ngnh. Chng trỡnh mc dự gm hai khúa trỡnh: lch s th gii v lch s dõn tc, song vn m bo tớnh h thng, mi quan h lụ gớc gia lch s Vit Nam vi lch s th gii Chng trỡnh c bit chỳ trng n vic giỏo dc t tng chớnh tr, o c, li sng cho hc sinh, phự hp vi quan im, mc tiờu giỏo dc. Tuy nhiờn lch s 11 cũn nhiu hn ch, vớ d: Bi 18 ễn tp lch s th gii hin i (phn t nm 1917-1945). Phn I. Nhng kin thc c bn v th gii hin i (1917-1945). Sau li dn ca tp th tỏc gi SGK: Trong gn 30 nm (1917-1945), nhiu s kin lch s ó din ra trờn ton th SKKN nm hc 2010 - 2011 GV: H Trng Thỏi - giỏo viờn THPT Chuyờn tnh Lo Cai 10 gii Chỳng ta cựng nhau ụn tp cỏc s kin lch s c bn theo h thng kin thc di õy: Thi gian, s kin, din bin chớnh, kt qu, ý ngha. iu ỏng ngc nhiờn l Giỏo s Phan Ngc Liờn (Tng Ch biờn kiờm Ch biờn) ó a s kin cỏch mng Dõn ch t sn thỏng 2 -1917 (din bin chớnh): Tng bói cụng chớnh tr Pờ- t- rụ- grỏt, Khi ngha v trang, Nga Hong b lt vo phn Lch s th gii hin i. Khụng hiu tỏc gi ly cn c no? Nu theo cỏch thc phõn k Lch s th gii hin i c ụng o gii s hc trong v ngoi nc chp nhn nht thỡ mc khi u cho Lch s th gii hin i bt u khi Cỏch mng thỏng Mi Nga thnh cụng, nh nc Xụ vit u tiờn trờn th gii xut hin. hoc ớt ra l i chin th gii th nht (1914-1918) kt thỳc. ú l ch k n s nhm ln c v ni dung ln phng phỏp. Vớ d: Khi ngha v trang, õy l hỡnh thc, khụng phi l din bin; Nga Hong b lt l kt qu ca cỏch mng ch khụng phi l din bin 1.1.2. Chng trỡnh lch s khi 12 Chng trỡnh Lch s c bn lp 12, mc dự c ỏnh giỏ cao trong khi thay sỏch. Song, sỏch cha mt khi lng kin thc quỏ ti i vi hc sinh, nu dy theo phõn phi chng trỡnh ca B Giỏo dc & o to. Theo ú Chơng trình nội dung Lịch sử 12 nghiờn cu khong thời gian ngắn nhất nhng s tit dy nhiu nhất. Lịch sử 10 nghiên cứu hàng triệu năm với 1,5 tiết/1 tuần, Lịch sử 11 - 455 năm với 1 tiết/1 tuần, Lịch sử 12 chỉ nghiên cứu 55 năm nhng lại học tới 2 tiết/1 tuần (từ 1945 đến 2000) (Hc k I). Chơng trình nội dung Lịch sử 12 có sự gắn kết chặt chẽ giữa Lịch sử Thế giới và Lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới có tác động đến lịch sử dân tộc, nên các sự kiện của lịch sử dân tộc không chỉ có ý nghĩa trong nớc mà còn có ý nghĩa Quốc tế. Bờn cnh ú Chơng trình gn lin với chính trị, nhiu s kin chu ảnh h- ởng chi phối nhiều yếu tố chính trị. Điều đó tác động đến bài giảng, thi cử. Vì [...]... học sinh đã học giai đoạn này ở lớp 9, đến lớp 12 học sinh tiếp tục đ ợc bổ sung một số kiến thức cần thiết và nâng cao hơn sự nhận thức về sự kiện, nhân vật lịch sử So với ch ơng trình và SGK Lịch sử lớp 12 cũ (sách viết cách đây 16 năm do GS Đinh Xuân Lâm chủ biên), phần Lịch sử Việt Nam có nội dung kéo dài thêm 10 năm (SGK cũ chỉ viết đến năm 1991, SGK mới viết đến năm 2000), nh ng với số tiết học. . .SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: H Tr ng Thỏi - giỏo viờn THPT Chuyờn t nh Lo Cai vậy, dạy lịch sử 12 giáo viên phải chịu áp lực lớn hơn so với dạy sử khối 10 và 11, nh ng yêu cầu về nhận thức đòi hỏi cao hơn khối 10, khối 11 Theo Ti n s H Th Minh Thu tr ng i h c s ph m Thỏi Nguyờn thỡ: Phần Lịch sử Việt Nam trong SGK Lịch sử 12 (mới) là phần Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến nay Đây là giai đoạn lịch sử. .. cho học sinh xem tr ớc ở nhà, tiếp thu kiến thức một cách chủ động, sáng tạo Chúng ta nên biết rằng, việc dạy và học lịch sử dù có nhiều mục đích, song quan trọng nhất là giúp các em nhận thức đ ợc những b ớc đi của lịch sử loài 13 SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: H Tr ng Thỏi - giỏo viờn THPT Chuyờn t nh Lo Cai ng ời Giúp các em nhận thức đ ợc những bài học lịch sử, từ đó có thể ứng dụng vào cuộc sống... vo th c ti n, tỏc ng phỏp giỏo ng, sỏng t o c a h c sinh; ng ph ng ng phỏp t h c, n tỡnh c m, em l i ni m vui, h ng thỳ h c t p cho h c sinh [12; tr 22] ng th i ph i nõng cao ch t l ng d n h c sinh t nghiờn ng b i d ng h c sinh gi i H i tr ng chuyờn c u khoa h c, ng d ng cỏc thnh t u khoa h c cụng ngh phự h p v i i u ki n c a tr ng v tõm sinh lý h c sinh õy l m t quỏ trỡnh cú th núi l s t ng tỏc mang... đối với ch ơng trình nâng cao (39/40 tiết), giảm 8 tiết đối với ch ơng trình chuẩn (32/40 tiết) Sách giáo khoa mới viết cô đọng hơn SGK cũ (trớc đây 1 tiết dạy đ ợc viết từ 5-8 trang, nay khoảng 3-5 trang) nh ng vẫn bảo đảm tính hệ thống, toàn diện, hiện đại, cập nhật và đổi mới Một số sự kiện, niên đại, nhận định đánh giá có sự điều chỉnh bổ sung bảo đảm tính khách quan lịch sử M t i u d nh n th y... ng 12 ng h c sinh gi i, SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: H Tr ng Thỏi - giỏo viờn THPT Chuyờn t nh Lo Cai CH M TS BI N PHP NH M NNG CAO CH T L 2.1 Xõy d ng v th ng nh t ch 2.1.1 NG 2 ng trỡnh b i d NG D Y H C ng i v i Ban biờn so n sỏch giỏo khoa Về hệ thống kiến thức trong Ch ng trỡnh sỏch giỏo khoa l ch s l p 10, 11, 12 h c b n nên xắp xếp lại để tiện cho việc giảng dạy và học tập của học sinh, tránh... ng h c sinh cú n ng khi u v ho ch o t o, b i d ng riờng Th c t , khỏ, gi i nh ng trong s ny c n ph i i v i tr t tr i cú k ng chuyờn h c sinh ch y u l ú s cú nh ng h c sinh c c k su t s c Nh ng h c sinh c t o i u ki n t t nh t cỏc em phỏt huy h t n ng l c h c t p c a mỡnh Th n m, t t c h c sinh gi i u ph i h p ( m b o tớnh v a s c, thi t th c) c giao nghiờn c u v vi t chuyờn ti nghiờn c u, h c sinh c... n ang di n ra hng ngy h i loi ng ng th c ti n c a h c sinh, khụng ch giỳp h c sinh c th húa cỏc s ki n l ch s , lm v s giỳp h c sinh liờn h , so sỏnh, s T ng lai tn ng tr c c em s lm gỡ? C th h n cú th h i c n n úi n m 1945 em s lm gỡ ?, ho c khi d y h c sinh tỡm hi u Chi n d ch Vi t B c Thu- ụng n m 1947, giỏo viờn cung c p cho h c sinh õm 20 SKKN n m h c 2010 - 2011 m u, th o n, hnh h i Em s lm gỡ... việc dạy về thời kỳ lịch sử Trung đại, nhất là về các triều đại nên cho các em thấy những u điểm và hạn chế của triều đại đó Tức cho các em thấy đ ợc những chính sách đúng đắn,và sai lầm của triều đại dẫn đến sự h ng khởi, diệt vong Đồng thời cần phải chỉ ra lực l ợng nào trong xã hội làm nên lịch sử Tốt nhất để hệ thống lại kiến thức SGK không chỉ có nhiệm vụ tóm tắt lại những gì đã học (Theo kiểu ôn... c sinh, lm sao cỏc em cú m t b sỏch tham kh o hon ch nh Quan tr ng nh t l cỏc ti li u cú liờn quan n K thi h c sinh gi i Qu c gia, nh ng cụng trỡnh v a c cụng b cú nh ng quan i m m i ti n b Th ba, th ng xuyờn ki m, tra ỏnh giỏ ý th c, k t qu h c h c t p c a cỏc em B sung vo i tuy n nh ng sinh th c s cú n ng l c, trỡnh nh ng h c sinh khụng n ng l c Giỏo viờn c n ph i n m b t i m y u c a t ng h c sinh, . Chơng trình nội dung Lịch sử 12 có sự gắn kết chặt chẽ giữa Lịch sử Thế giới và Lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới có tác động đến lịch sử dân tộc, nên các sự kiện của lịch sử dân tộc không chỉ. đoạn lịch sử rất gần với chúng ta, có nhiều sự kiện đang tiếp diễn. Thực tế học sinh đã học giai đoạn này ở lớp 9, đến lớp 12 học sinh tiếp tục đợc bổ sung một số kiến thức cần thiết và nâng cao. còn gây mâu thuẫn trong việc dạy và học của giáo viên và học sinh: Học sinh chỉ đợc học 1 tiết/ tuần (học kỳ I) và 2 tiết/ tuần (học kỳ II) nhng phải gánh một khối lợng kiến thức lớn. * Về nội
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử, skkn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử,

Từ khóa liên quan