0

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử khối trung học phổ thông không chuyên

23 479 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2016, 16:07

SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: H Tr ng Thỏi - giỏo viờn THPT Chuyờn t nh Lo Cai PH N M U Tớnh c p thi t c a ti 1.1 N i dung cỏc khúa trỡnh L ch s tr ng Trung h c ph thụng l cung c p cho h c sinh nh ng v n hi u bi t ph thụng, c b n v ng ch c v s phỏt tri n c a xó h i loi ng i v dõn t c, lm c s rỳt nh ng k t lu n khoa h c v cỏc quy lu t v n ng, phỏt tri n c a xó h i; rỳt nh ng bi h c kinh nghi m l ch s b ớch Giỳp cho h c sinh nh n th c ỳng ng loi ng i ó, ang v s ti p t c tr i qua Trờn c s ú giỳp h c sinh d n hỡnh thnh th gi i quan khoa h c, gúp ph n tớch c c vo vi c giỏo d c o c, ni m tin, truy n th ng c a dõn t c 1.2 d y v h c t t mụn L ch s h trung h c ph thụng, giỳp h c sinh yờu thớch mụn h c th t s l cụng vi c r t khú kh n Trong sỏch giỏo khoa L ch s cũn nhi u ch b t c p, ki n th c sai, di n t di dũng, nhi u s s ki n m t ti t h c H c sinh ngy cng khụng quan tõm n mụn h c 1.3 Theo quy nh c a B giỏo d c v o t o v vi c d y h c kh i THPT l tớch c c phỏt huy tớnh t giỏc, kh n ng sỏng t o c a h c sinh quỏ trỡnh ti p c n ki n th c d i s h chuyờn ph i nõng cao ch t l ng d n c a giỏo viờn ng b i d ng th i i v i tr ng h c sinh gi i H ng ng d n h c sinh t nghiờn c u khoa h c, ng d ng cỏc thnh t u khoa h c cụng ngh phự h p v i i u ki n c a tr t ng v tõm sinh lý h c sinh õy l m t quỏ trỡnh cú th núi l s ng tỏc mang tớnh tớch c c gi a th y v trũ quỏ trỡnh d y v h c 1.4 Cho n nay, trờn kh p c n c, vi c d y h c tr ng THPT chuyờn v n mang n ng y u t truy n th ng n n giỏo d c Vi t Nam H c sinh v n b ng quỏ trỡnh ti p c n ki n th c D y h c nh m phỏt huy tớnh ch ng, tớch c c l y h c sinh lm trung tõm v n ch a c y m nh, hi u qu th c hi n cũn th p D n n trỡnh c a giỏo viờn, ch t l ng h c sinh khụng c nõng cao SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: H Tr ng Thỏi - giỏo viờn THPT Chuyờn t nh Lo Cai K t qu k thi t t nghi p mụn L ch s , k thi n sinh i h c, cỏc k thi h c sinh gi i c p t nh, c p Qu c gia nhi u n m cho th y ch t l ng mụn L ch s cú nhi u bi u hi n gi m sỳt H c sinh ch a nh n th c ỳng n v mụn h c H u h t h c sinh u quan ni m h c l ch s ch c n h c thu c lũng; chu n b cho k thi ch l nh i nhột ki n th c, h c t , h c v t 1.5 T n m h c 1996-1997, B Giỏo d c v o t o quy t nh hng n m u t ch c cho h c sinh THPT thi h c sinh gi i mụn l ch s Nú th hi n s quan tõm c a Nh n c- B Giỏo d c v tỏc d ng c a mụn l ch s vi c b i d ng, giỏo d c th h tr V y, b ng cỏch no h c gi i v tr thnh h c sinh gi i mụn l ch s Bi n phỏp, ph ng phỏp no giỳp cỏc em t c i u mong 1.6 T nh ng c n c trờn, thỡ vi c d y h c- o t o, b i d c ú? ng h c sinh gi i, ti n ng mụn L ch s úng m t vai trũ h t s c quan tr ng Do ú vi c ti p t c tỡm nh ng gi i phỏp nh m nõng cao h n n a cụng tỏc d y h c c thự ny l h t s c c n thi t Xu t phỏt t nh ng lý trờn, chỳng tụi quy t nh ch n ti: M t s bi n phỏp nh m nõng cao ch t l ng b i d ng h c sinh gi i mụn L ch s kh i trung h c ph thụng chuyờn lm sỏng ki n kinh nghi m n m 2011 L ch s v n Trong nh ng n m g n õy, vi c nghiờn c u ph c chỳ tr ng quan tõm T i ng phỏp d y h c L ch s i h i c a cỏc nh s h c trờn th gi i y ban Qu c t khoa h c L ch s t ch c ó thu hỳt s tham gia c a nhi u h c gi , chuyờn gia nghiờn c u, gi ng d y cú uy tớn trờn nhi u n T i c i h i l n th XV n m 1980, ti u ban Giỏo d c l ch s ó th o lu n sụi n i v n : í ngh a c a vi c d y h c l ch s i v i vi c hỡnh thnh ng i th k XX H u h t h u cho r ng, th i i cỏch m ng khoa h c- k thu t, b mụn l ch s tr ng ph thụng khụng nh ng v n gi nguyờn, m cũn c n ph i t ng thờm v trớ cho nú Trờn quan i m ú, nh s h c Xụ vi t Pausutụ kh ng nh: Mu n o t o ng i phự h p v i th i i chỳng ta, c n ph i khụng SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: H Tr ng Thỏi - giỏo viờn THPT Chuyờn t nh Lo Cai ng ng c i ti n v nõng cao ch t l ng d y h c l ch s Cu c cỏch m ng khoa h c- k thu t, s h ng thỳ, h p d n ngy cng t ng i v i hi n t i khụng h lm gi m b t s chỳ ý c a chỳng ta i v i vi c d y h c l ch s Chớnh l ch s l b ng ch ng hi n nhiờn v s ton th ng c a cụng cu c xõy d ng, sỏng t o i v i s tn phỏ, chi n th ng c a hũa bỡnh i v i chi n tranh, s g n g i, hi u bi t c a cỏc dõn t c v v n h c v cỏc m t khỏc, kh c ph c tỡnh tr ng bi t l p {7; 18} ng th i, UNESCO c ng cụng b nhi u ti li u v Ph ng phỏp d y h c l ch s nh : S d ng b o tng d y h c l ch s , s d ng cỏc ph thu t hi n i, c bi t l ph ng ti n k ng ti n nghe nhỡn õy l c h i nh nghiờn c u, nh giỏo d c l ch s cú i u ki n h c t p, trao i l n Vi t Nam, ph i t sau n m 1975 thỡ vi c nghiờn c u cỏc ph ng phỏp, bi n phỏp d y h c l ch s m i phỏt tri n khỏ m nh m Trờn cỏc t p c a ngnh giỏo d c: T p nghiờn c u giỏo d c, T p san ph thụng c p II, c p III, Thụng bỏo khoa h c c a cỏc tr i h c S ph m ó cụng b nhi u lu n v n, bi vi t ng cú giỏ tr c v lý lu n l n th c ti n Nh Xu t b n Giỏo d c, cỏc tr ng i h c s ph m c ng phỏt hnh nhi u ti li u c p m t cỏch cú h th ng cỏc v n v bi n phỏp, ph l ch s ng phỏp d y h c, nõng cao ch t l tr ng mụn l ch s : V trớ c a d y h c ng ph thụng, Gõy h ng thỳ h c t p l ch s , Ph ng phỏp h c t p l ch s , S d ng ti li u c a Ch t ch H Chớ Minh d y h c l ch s , Cụng tỏc ngo i khúa, th c hnh mụn l ch s tr ng ph thụng, Phỏt tri n t h c sinh d y h c l ch s G n õy, thỏng n m 1997 V Trung h c ph thụng ban hnh ti li u T p hu n gi ng d y mụn l ch s dnh cho cỏn b ch o v giỏo viờn chu n b cho h c sinh tham gia k thi qu c gia Giỏo s Phan Ng c Liờn ó cú bi vi t di t i 23 trang: M t s v n ph tr ng phỏp b i d ng h c sinh h c gi i mụn l ch s ng THPT y b ớch Trong bi vi t ny, Giỏo s ó c p n hai i m: C n nh n th c ỳng v h c t p l ch s ; xỏc nh ph l ch s , v i cỏc bi n phỏp, ng, ph ng phỏp h c t p gi i mụn ng ti n cú hi u qu cao SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: H Tr ng Thỏi - giỏo viờn THPT Chuyờn t nh Lo Cai N m 1999, H i giỏo d c l ch s (thu c H i khoa h c l ch s Vi t Nam)Khoa L ch s tr ng i h c s ph m h N i) ó cho m t b n c tỏc ph m c a t p th tỏc gi : Nguy n Th Cụi, Tr n Bỏ Tr nh Tựng: H , Nguy n Ti n H , ng Thanh Toỏn, ng d n ụn t p v lm bi thi mụn l ch s dy 428 trang Cu n sỏch giỳp h c sinh h c t p, ụn thi mụn l ch s t k t qu t t nh t nh tớnh ch ng, sỏng t o v nh ng ph ng phỏp h c t p thớch h p n n m 2003, H i giỏo d c L ch s , Khoa L ch s tr ng i h c s ph m ng d n thi i h c- cao H N i ti p t c cho tỏi b n l n th quy n sỏch: H ng mụn l ch s dy 474 trang c a t p th tỏc gi PGS TS Tr n Bỏ (ch biờn) Trong l i núi u, cỏc tỏc gi ó kh ng nh: xu t phỏt t nh n th c ỳng v b mụn, t yờu c u xỏc nh nh ng ki n th c c b n c a cỏc khỏo trỡnh l ch s Vi t Nam v L ch s th gi i, l a ch n ph ng phỏp h c t p, ụn v lm bi cú hi u qu , phự h p v i yờu c u h c t p v ụn thi (t t nghi p, thi h c sinh gi i qu c gia, n sinh cỏc tr h ng i h c Cao ng Chỳng tụi khụng t cho mỡnh nhi m v ng d n h c sinh n m ch c cỏc thi c th , m trang b cho cỏc em nh ng ki n th c v ph ng phỏp c b n cú th ng phú v i m i tỡnh h ng cú v n cỏc k thi {9 ; tr3} Nhi m v , m c tiờu nghiờn c u 3.1 Nhi m v Trỡnh by m t s bi n phỏp nh m nõng cao ch t l ng d y h c mụn L ch s Nờu, phõn tớch kh n ng ng d ng c a t ng bi n phỏp cho t ng ki u bi, ti lờn l p, c ng nh m t s bi n phỏp nh m nõng ch t l ng giỏo viờn tr c ti p gi ng d y 3.2 M c tiờu Gúp ph n nõng cao ch t l ng b i d THPT chuyờn ng h c sinh gi i mụn L ch s kh i SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: H Tr ng Thỏi - giỏo viờn THPT Chuyờn t nh Lo Cai Giỳp c p qu n lý giỏo d c, giỏo viờn, h c sinh nh n th c ỳng n vai trũ c a mụn L ch s h th ng giỏo d c Vi t Nam Trờn c s ú cú cỏch th c qu n lý, d y - h c cho hi u qu nh t it 4.1 ng, ph m vi nghiờn c u it ng nghiờn c u it ng nghiờn c u c a Sỏng ki n kinh nghi m l vi c tỡm ra, v n d ng m t s bi n phỏp nõng cao ch t l Nh ng bi n phỏp ny s v b i d ng d y h c l ch s kh i THPT chuyờn c ng d ng cho t ng bi h c, ki u bi lờn l p ng h c sinh gi i c p t nh, c p Qu c gia 4.2 Ph m vi nghiờn c u Sỏng ki n kinh nghi m nghiờn c u, a m t s bi n phỏp nh m nõng cao ch t l n ng b i d ng h c sinh gi i mụn L ch s cho kh i THPT chuyờn trờn t c Vi t Nam h ba n m C s a gi i phỏp l th c tr ng d y - h c, thi c mụn l ch s hi n nay, ch ng trỡnh sỏch giỏo khoa l ch s c b n, sỏch giỏo viờn kh i 10, 11, 12 v m t s ti li u tham kh o khỏc úng gúp c a sỏng ki n kinh nghi m - Sỏng ki n kinh nghi m l n u tiờn a m t s bi n phỏp nh m nõng cao ch t l ng b i d - õy l m t nh ng sỏng ki n u tiờn vi c a cỏc bi n phỏp giỳp cỏc tr ch ng h c sinh gi i, ti n ng ng Trung h c ph thụng chuyờn trờn kh p c n ng trỡnh b i d c cú k ho ch xõy d ng ng, d y h c sinh gi i cho cú hi u qu nh t - Sỏng ki n kinh nghi m nờu lờn quan i m c n m nh d n cho phộp h c sinh c tham gia nghiờn c u cỏc cụng trỡnh khoa h c v i th y cụ giỏo; c n d y h c sinh ph ng phỏp h c t p tớch c c tr c cung c p ki n th c, giỏo viờn c n a nh ng quan i m m i, n i dung khú m t tr n c t i gi i s h c v ngoi c cũn ang tranh lu n cỏc em nh n nh, ỏnh giỏ; quỏ trỡnh d y h c chớnh SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: H Tr ng Thỏi - giỏo viờn THPT Chuyờn t nh Lo Cai l quỏ trỡnh rốn luy n v n ng l c t duy, ph m ch t o c, chớnh tr cho h c sinh Trỏnh nh ng quan i m c a m t s tr d ng Trung h c ph thụng chuyờn b i ng h c sinh gi i c t ch i thi ginh gi i cao - Ngoi ra, õy cũn cú th l ti li u cho cỏc tr tr ng THPT chuyờn v giỏo viờn m i ng ớt cú kinh nghi m gi ng d y, nh t l l i b id c giao m nhi m vi c ngc h c sinh gi i, ti n ng PH N N I DUNG CH NG TH C TR NG D Y V H C MễN L CH S 1.1 Ch ng trỡnh sỏch giỏo khoa, sỏch giỏo viờn kh i 10, 11, 12 1.1.1 Ch ng trỡnh sỏch giỏo khoa l p 10 * Về hệ thống kiến thức kh i 10 Trong phần giới thiệu "mục tiêu chơng trình giảng dạy lịch sử lớp 10" tác giả viết: Lịch sử giới đợc đa vào giảng dạy lớp 10 với yêu cầu chung cung cấp cho học sinh kiến thức tơng đối hệ thống ba thời kỳ lịch sử giới: Thời kỳ xã hội nguyên thuỷ, thời kỳ cổ đại, thời kỳ trung đại để thuận tiện cho việc xắp xếp chơng trình lịch sử toàn cấp, lịch sử lớp 10 có thêm" giai đoạn đầu thời Cận đại" ( điều không khớp với nội dung chơng trình SGK lịch sử lớp 10) tác giả không trình bày "Thời kỳ cách mạng t sản bớc phát triển chủ nghĩa t bản" mà giới thiệu trình SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: H Tr ng Thỏi - giỏo viờn THPT Chuyờn t nh Lo Cai nớc t chủ nghĩa chuyển sang giai đoạn đế quốc, nh "Phong trào công nhân giới cuối kỷ XIX đầu kỷ XIX" Nh vậy, tác giả trình bày gần nh hầu hết phần lịch sử giới Cận đại Thế mà mục "về kiến thức" tiếp lại viết: "Giúp cho học sinh có hiểu biết 3/4 thời kỳ lịch sử loài ngời ! Nếu tách xã hội nguyên thuỷ thành thời kỳ lịch sử, loài ngời tr i qua thời kỳ lịch sử bản: Thời kỳ nguyên thuỷ, thời kỳ cổ đại, thời kỳ trung đại, thời kỳ cận đại thời kỳ đại Trong thực tế SGK giới thiệu bao gồm 4/5 thời kỳ lịch sử, yêu cầu mặt s phạm bị phá vỡ việc phân bổ chơng trình Chính sai lầm đó, nên dù cố gắng biên so n lại, SGK Lịch sử lớp 10 không tránh khỏi ôm đồm không cần thiết Thậm chí gây mâu thuẫn việc dạy học giáo viên học sinh: Học sinh đợc học tiết/ tuần (học kỳ I) tiết/ tuần (học kỳ II) nhng phải gánh khối lợng kiến thức lớn * Về nội dung kiến thức 1.1 Mặc dù cố gắng sửa chữa, nhng nội dung kiến thức SGK thiên kể lể kiện, chí rờm rà, hành văn không hấp dẫn Một học sinh phải nhớ đến 10 có phải nhớ tới 20 kiện không cần thiết Gây tâm lý nhàm chán, cho học sinh ( ví dụ Bài 19 tr 96 SGK c b n l p 10) 1.2 Một số kiến thức sai lầm nghiêm trọng: Thể 29 SGV phải viết " phát triển ngành dệt len " lại viết " phát triển ạt ngành dệt lụa sinh nhu cầu lớn thị trờng lông cừu "( tr149) dệt lụa chắn không dùng lông cừu! 1.3 Bài 30 "Chiến tranh giành độc lập thuộc địa Anh Bắc Mĩ" sách giáo khoa lịch sử lớp 10 tác giả viết: " Tuyên ngôn độc lập l văn kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại Nhng Tuyên ngôn không xoá bỏ chế độ nô lệ việc bóc lột giai cấp công nhân v nhân dân lao động " (tr.149) tác giả nhầm lẫn chất cách mạng T sản với chất cách mạng Vô sản C Mác nói "Bản chất cách mạng t sản l SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: H Tr ng Thỏi - giỏo viờn THPT Chuyờn t nh Lo Cai thay hình thức bóc lột ny hình thức bóc lột khác m thôi!" Do làm có chuyện giai cấp t sản 13 bang thuộc địa Bắc Mĩ tuyên bố xoá bỏ việc bóc lột giai cấp công nhân nhân dân lao động Mặt khác bóc lột lao động nô lệ bang thuộc địa miền Nam lúc "đặc điểm trình tích luỹ nguyên thuỷ TBCN" Quá trình khách quan dĩ nhiên tàn bạo, nhng tiền đề thiếu đời chủ nghĩa t Tuyên ngôn độc lập 13 bang thuộc địa Bắc Mĩ có chuyện hạn chế đợc! Lu ý, tuyên ngôn cách mạng T sản tuyên ngôn cách mạng vô sản Do ú d y h c n ph n ny giỏo viờn khụng nờn bu c h c sinh ph i ch nh ng i m h n ch c a Tuyờn ngụn 1.4 Về "Cách mạng t sản Pháp": Về mốc kết thúc, có hai quan điểm, thể giáo trình đại học cao đẳng Quan điểm thứ nhất, lấy đảo tháng Nóng (27/7/1794) làm mốc cuối quan điểm thứ hai lấy biến ngày 18 tháng Sơng mù (9/11/1799) làm mốc kết thúc Sự tồn hai quan điểm bậc đại học cao đẳng chấp nhận đợc, nhng bậc phổ thông thật khó hiểu Vậy mà SGK lịch sử lớp tác gải lấy mốc 27/7/1974 (tr.17) SGK lớp 10 lại lấy 9/11/ 1799 làm mốc kết thúc cách mạng t sản Pháp (mặc dù chủ biên) Chính gây hồ nghi cho HS, nh nguyên tắc "Theo chơng trình đổi mới, môn lịch sử THPT nhằm giúp HS cố v nâng cao kiến thức học bậc THCS" bị phá vỡ (SGV lịch sử lớp 10 tr.3) SGV lịch sử lớp 10 viết " Cách mạng Pháp thực chấm dứt chế độ Đốc Chính kết thúc vai trò (1799) " SGK trình bày làm cho ngời ta tởng cách mạng đến " chế độ quân chủ phục hồi" kết thúc (tr 158) SGV Lịch sử lớp 10 " Cách mạng Pháp thực chấm dứt chế độ Đốc kết thúc vai trò (1799), thnh cách mạng bị bãi bỏ lực phản động trở lại cầm quyền Pháp " (tr.161) Nếu thực nh có SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: H Tr ng Thỏi - giỏo viờn THPT Chuyờn t nh Lo Cai thể gọi Cách mạng t sản Pháp cách mạng tơng đối triệt để Đại cách mạng đợc Bằng chứng, theo lỡi gơm quân Liên minh trở cầm quyền Pháp, Lui XVIII buộc phải công bố Hiến chơng lập hiến (một hiến Pháp nhà vua ban) thừa nhận thành cách mạng nh: Xoá bỏ chế độ đẳng cấp, công nhận quyền sở hữu ruộng đất đợc xác lập trình cách mạng Đây sai lầm đáng tiếc, mà giáo viên không nắm kiến thức dễ thể nhầm lẫn 1.1.2 Ch ch ng trỡnh l ch s l p 11 ng trỡnh L ch s kh i 11ban c b n: ti t x 35 tu n = 35 ti t Trong ú: - L ch s th gi i c n i (ph n ti p theo ch ng trỡnh l ch s l p 10): ti t; - L ch s th gi i hi n i (ph n 1917- 1945): 11 ti t; - L ch s Vi t Nam t 1858- 1918: 11 ti t; - L ch s a ph ng: ti t; - C ng c ki m tra ti t Qua vi c xõy d ng ch ng trỡnh l p 11 c b n, chỳng ta nh n th y nh ng u i m nh : v c u t o v phõn k l ch s u m b o nguyờn t c phõn k theo h c thuy t hỡnh thỏi kinh t xó h i c a ch ngh a Mỏc- Lờnin; m b o tớnh ton di n c a vi c h c t p l ch s Ch xó h i, v n húa, khoa h c v ng trỡnh c p n nh ng v n v i s ng c xem xột nh m t s ki n l ch s ch khụng ph i n i dung c a khoa h c chuyờn ngnh Ch ng trỡnh m c dự g m hai khúa trỡnh: l ch s th gi i v l ch s dõn t c, song v n m b o tớnh h th ng, m i quan h lụ gớc gi a l ch s Vi t Nam v i l ch s th gi i Ch n vi c giỏo d c t t ng trỡnh c bi t chỳ tr ng ng chớnh tr , o c, l i s ng cho h c sinh, phự h p v i quan i m, m c tiờu giỏo d c Tuy nhiờn l ch s 11 cũn nhi u h n ch , vớ d : Bi 18 ễn t p l ch s th gi i hi n i (ph n t n m 1917-1945) Ph n I Nh ng ki n th c c b n v th gi i hi n i (1917-1945) Sau l i d n c a t p th tỏc gi SGK: Trong g n 30 n m (1917-1945), nhi u s ki n l ch s ó di n trờn ton th SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: H Tr ng Thỏi - giỏo viờn THPT Chuyờn t nh Lo Cai gi i Chỳng ta cựng ụn t p cỏc s ki n l ch s c b n theo h th ng ki n th c d i õy: Th i gian, s ki n, di n bi n chớnh, k t qu , ý ngh a i u ỏng ng c nhiờn l Giỏo s Phan Ng c Liờn (T ng Ch biờn kiờm Ch biờn) ó a s ki n cỏch m ng Dõn ch t s n thỏng -1917 (di n bi n chớnh): T ng bói cụng chớnh tr Pờ- t - rụ- grỏt, Kh i ngh a v trang, Nga Hong b l t vo ph n L ch s th gi i hi n i Khụng hi u tỏc gi l y c n c no? N u theo cỏch th c phõn k L ch s th gi i hi n i c ụng o gi i s h c v ngoi n c ch p nh n nh t thỡ m c kh i u cho L ch s th gi i hi n i b t u Cỏch m ng thỏng M i Nga thnh cụng, nh n hi n ho c ớt l c Xụ vi t u tiờn trờn th gi i xu t i chi n th gi i th nh t (1914-1918) k t thỳc n s nh m l n c v n i dung l n ph ú l ch k ng phỏp Vớ d : Kh i ngh a v trang, õy l hỡnh th c, khụng ph i l di n bi n; Nga Hong b l t l k t qu c a cỏch m ng ch khụng ph i l di n bi n 1.1.2 Ch Ch ng trỡnh l ch s kh i 12 ng trỡnh L ch s c b n l p 12, m c dự thay sỏch Song, sỏch ch a m t kh i l d y theo phõn ph i ch c ỏnh giỏ cao ng ki n th c quỏ t i i v i h c sinh, n u ng trỡnh c a B Giỏo d c & o t o Theo ú Chơng trình nội dung Lịch sử 12 nghiờn c u kho ng thời gian ngắn nhng s ti t d y nhi u Lịch sử 10 nghiên cứu hàng triệu năm với 1,5 tiết/1 tuần, Lịch sử 11 - 455 năm với tiết/1 tuần, Lịch sử 12 nghiên cứu 55 năm nhng lại học tới tiết/1 tuần (từ 1945 đến 2000) (H c k I) Chơng trình nội dung Lịch sử 12 có gắn kết chặt chẽ Lịch sử Thế giới Lịch sử Việt Nam, lịch sử giới có tác động đến lịch sử dân tộc, nên kiện lịch sử dân tộc ý nghĩa nớc mà có ý nghĩa Quốc tế Bờn c nh ú Chơng trình g n li n với trị, nhi u s ki n ch u ảnh hởng chi phối nhiều yếu tố trị Điều tác động đến giảng, thi cử Vì 10 SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: H Tr ng Thỏi - giỏo viờn THPT Chuyờn t nh Lo Cai vậy, dạy lịch sử 12 giáo viên phải chịu áp lực lớn so với dạy sử khối 10 11, nhng yêu cầu nhận thức đòi hỏi cao khối 10, khối 11 Theo Ti n s H Th Minh Thu tr ng i h c s ph m Thỏi Nguyờn thỡ: Phần Lịch sử Việt Nam SGK Lịch sử 12 (mới) phần Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến Đây giai đoạn lịch sử gần với chúng ta, có nhiều kiện tiếp diễn Thực tế học sinh học giai đoạn lớp 9, đến lớp 12 học sinh tiếp tục đợc bổ sung số kiến thức cần thiết nâng cao nhận thức kiện, nhân vật lịch sử So với chơng trình SGK Lịch sử lớp 12 cũ (sách viết cách 16 năm GS Đinh Xuân Lâm chủ biên), phần Lịch sử Việt Nam có nội dung kéo dài thêm 10 năm (SGK cũ viết đến năm 1991, SGK viết đến năm 2000), nhng với số tiết học giảm tiết chơng trình nâng cao (39/40 tiết), giảm tiết chơng trình chuẩn (32/40 tiết) Sách giáo khoa viết cô đọng SGK cũ (trớc tiết dạy đợc viết từ 5-8 trang, khoảng 3-5 trang) nhng bảo đảm tính hệ thống, toàn diện, đại, cập nhật đổi Một số kiện, niên đại, nhận định đánh giá có điều chỉnh bổ sung bảo đảm tính khách quan lịch sử M t i u d nh n th y ch ng trỡnh sỏch giỏo khoa l ch s 10, 11, 12 u khụng cú ti t bi t p, th c hnh (SGK) rốn luy n k n ng th c hnh cho h c sinh (ch cú m t vi ti t bi t p) Nh t l ti t ụn t p ú l i nh m mụ t l i m t tr n ỏnh, m t chi n d ch trờn s - l tr c nh c m giỏo viờn h ú l ch a k n ch t l ng d n cỏc em chu n b ng in cũn th p, mu s c n i u, tranh nh h u h t l mu en tr ng, ú khụng th di n t c giỏ tr n i dung, ngh thu t, nh ng thnh t u v kinh t , chớnh tr , v n hoỏ: ( Bi 5, Bi 6, Bi 7, Bi Bi 9, SGK l p 10 c b n, hỡnh 2, Bi Nh t B n, hỡnh 24, Bi 9, trang 49, hỡnh 54, Bi 20 , hỡnh 73, Bi 23 SGK L ch s 11 ban c b n ) Nh v y, ta th y rừ rng sỏch giỏo khoa, sỏch giỏo viờn khụng th lm ch d a cho h c sinh h c t t mụn L ch s , cng khụng th giỳp giỏo viờn nõng cao trỡnh v ph ng phỏp d y h c 11 SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: H Tr ng Thỏi - giỏo viờn THPT Chuyờn t nh Lo Cai 1.2 Th c tr ng d y v h c hi n Theo GS inh Xuõn Lõm ng trờn dantri.com.vn: L ch s l mụn khoa h c gúp ph n o t o nhõn cỏch ng c n l ch s cng cú n t i i v i h c sinh cng nh cng ti p ng sõu s c Cựng v i tu i l n lờn c a cỏc em thỡ ki n th c ú ngy cng sõu r ng nờn tụi cho r ng h c l ch s r t quan tr ng Nh ng hi n nay, v n h c l ch s tr ng ph thụng ch a c coi tr ng Nguyờn nhõn d n n tỡnh tr ng trờn, m t ph n l c p qu n lý, giỏo viờn, ph huynh v h c sinh ch a nh n th c Ch c vai trũ, v trớ c a mụn h c ng trỡnh giỏo d c ph thụng Hay núi cỏch khỏc l xu h ng hi n ang thiờn v h c cỏc mụn thu c l nh v c khoa h c t nhiờn, nh m tỡm ki m nh ng c h i cao h n, t t h n, d h n sau t t nghi p THPT, vo thi i h c Nh ng h n ch c a sỏch giỏo khoa, nh ng y u kộm v trỡnh , ph ng phỏp gi ng d y c a giỏo viờn c ng l m t nh ng tỏc nhõn d n n s sa sỳt ny th m nhi u tr ng THPT vỡ thi u ho c khụng cú giỏo viờn d y s c p qu n lý ó i u ng c giỏo viờn ch a bao gi Th c t , S thỡ s l cỏc tr c o t o L ch s vo m nhi m ng THPT, th m l cỏc tr ng chuyờn cú l p chuyờn ng h c sinh thi vo chuyờn s c ng r t ớt, m c dự õy c ng l m t nh ng mụn c B Giỏo d c & o t o a vo k thi ch n h c sinh gi i l p 12 Theo k t qu k thi i h c n m 2006-2007, t l thớ sinh cú i m thi d trung bỡnh chi m h n 80 %, ú, h n 60 % cú i m thi d i i (1/10) Qua ú cho th y, th c tr ng d y h c mụn L ch s b c trung h c ph thụng ỏng bỏo ng Trờn c s ú, chỳng tụi ó a m t s bi n phỏp, gi i phỏp nh m nõng cao ch t l ng d y h c mụn l ch s , nh t l cụng tỏc b i d ti n ng 12 ng h c sinh gi i, SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: H Tr ng Thỏi - giỏo viờn THPT Chuyờn t nh Lo Cai CH M TS BI N PHP NH M NNG CAO CH T L 2.1 Xõy d ng v th ng nh t ch 2.1.1 NG ng trỡnh b i d NG D Y H C ng i v i Ban biờn so n sỏch giỏo khoa Về hệ thống kiến thức Ch ng trỡnh sỏch giỏo khoa l ch s l p 10, 11, 12 h c b n nên xắp xếp lại để tiện cho việc giảng dạy học tập học sinh, tránh ôm đồm không cần thiết Về nội dung viết cần nên lợc bớt phần diễn biến Tốt nên tập trung vào vấn đề mấu chốt, làm rõ trọng tâm Đối với việc dạy thời kỳ lịch sử Trung đại, triều đại nên cho em thấy u điểm hạn chế triều đại Tức cho em thấy đợc sách đắn,và sai lầm triều đại dẫn đến hng khởi, diệt vong Đồng thời cần phải lực lợng xã hội làm nên lịch sử Tốt để hệ thống lại kiến thức SGK nhiệm vụ tóm tắt lại học (Theo kiểu ôn tập chơng) mà cần đa so sánh, nhận xét lịch sử khu vực, nớc với nhau, đặc biệt phơng Đông với phơng Tây Từ giúp HS hiểu đợc phơng Đông đời sớm, nhng phát triển mạnh nh phơng Tây Nhất giai đoạn cuối thời kỳ Trung đại Về công tác in ấn bổ trợ kiến thức: Nên in tập đồ, biểu đồ theo ( giống átlát môn địa lý) với hình thức đẹp ( in mầu), nội dung trùng khớp với đồ, biểu đồ lớn mà giáo viên treo bảng, tạo điều kiện cho học sinh xem trớc nhà, tiếp thu kiến thức cách chủ động, sáng tạo Chúng ta nên biết rằng, việc dạy học lịch sử dù có nhiều mục đích, song quan trọng giúp em nhận thức đợc bớc lịch sử loài 13 SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: H Tr ng Thỏi - giỏo viờn THPT Chuyờn t nh Lo Cai ngời Giúp em nhận thức đợc học lịch sử, từ ứng dụng vào sống tại, nhận biết, đoán định tiến triển giới loài ngời tơng lai 2.1.2 Xõy d ng, th ng nh t ch ng trỡnh b i d ng Chỳng tụi cho r ng vi c d y h c sinh gi i ph i luụn th c hi n giỏo d c ú l m c tiờu v ki n th c, v k n ng, v t t trỡnh b i d ng tỡnh c m Trong quỏ ng h c sinh gi i chỳng ta ang chỳ tr ng vo vi c nõng cao ki n th c, th c hi n v k n ng cho h c sinh c m c tiờu giỏo d c, chỳng ta g p ph i m t khú kh n r t l n, ú l vi c B Giỏo d c v ch c m c tiờu o t o ch a th xõy d ng m t ng trỡnh giỏo d c c bi t dnh cho h c sinh gi i, ti n ng t t c cỏc mụn h c, ú cú mụn L ch s V Trung h c ph thụng ch d ng l i vi c ban hnh Ti li u H i ngh t p hu n gi ng d y mụn L ch s dnh cho cỏn b ch o v giỏo viờn chu n b cho h c sinh tham gia k thi Qu c gia Thnh th , b i d h c sinh gi i, h c sinh ti n ng, cỏc tr ng THPT núi chung, tr riờng ph i xõy d ng ch ng riờng, nờn khú cho cụng tỏc b i d ng trỡnh b i d ng ng chuyờn núi ng v ti n hnh ki m tra ỏnh giỏ ch n h c sinh gi i s khú cú m t tiờu chung, th ng nh t V y, B Giỏo d c v o t o c n ti n hnh xõy d ng ch c bi t dnh cho h c sinh gi i, ti n ng Ch theo quan i m phỏt tri n, c n ng trỡnh ny ph i ng trỡnh ny c xõy d ng c b sung, i u ch nh theo s phỏt tri n c a khoa h c v phự h p v i nhu c u phỏt tri n c a t n Ch ng trỡnh giỏo d c c c phộp a vo nh ng v n l ch s ang tranh lu n, v n khú, quan i m m i m t tr c n chỳng ta cho r ng nú khụng phự h p v i trỡnh nh n th c c a h c sinh ph thụng T t nhiờn nh ng quan i m m i ú khụng th trỏi v i quan i m c a m dõn t c Vi t Nam ó l a ch n 14 ng, Nh n c v s nghi p cỏch m ng SKKN n m h c 2010 - 2011 Xõy d ng Ch GV: H Tr ng Thỏi - giỏo viờn THPT Chuyờn t nh Lo Cai ng trỡnh ph i cú s tham gia c a cỏc chuyờn gia u ngnh v nh ng giỏo viờn ó v ang o t o h c sinh gi i c p qu c gia, qu c t trờn kh p c n 2 T ng c tr ng THPT c ng nghiờn c u khoa h c M t th c t d nh n th y h th ng cỏc tr ng THPT chuyờn hi n l vi c rốn luy n, nõng cao n ng l c nghiờn c u khoa h c c a giỏo viờn, h c sinh r t th p Nghiờn c u khoa h c l m t nh ng n ng l c khụng th thi u c a m t giỏo viờn B i, d y h c l m t khoa h c, nh ng ng th i c ng l m t ngh thu t i v i vi c d y h c L ch s , nh t l vi c ỏp ng nhu c u h c t p c a h c sinh gi i, ti n ng, thỡ giỏo viờn h n h t c ng c n ph i cú, v ph i c trang b n ng l c nghiờn c u khoa h c th c s Cụng vi c nghiờn c u ny ph i hnh nghiờm tỳc, c n th n v th c ti n ng xuyờn N ng l c nghiờn c u l c s giỳp giỳp giỏo viờn, h c sinh gi i nõng cao c n ng l c nh n th c, n ng l c d y v kh n ng t h c m t cỏch sỏng t o, cú hi u qu Trỏnh quan ni m t tr c n cho r ng L ch s ch l mụn h c thu c, ch c n nh v hi u cỏc s ki n l Mu n tr c nh v y, tr ng chuyờn ph i ti n hnh quan h h p tỏc v i cỏc ng i h c, vi n nghiờn c u v ngoi n c.Th ng xuyờn trao i kinh nghi m, ti li u, ch ng trỡnh gi ng d y h c sinh gi i v t ch c h i th o khoa h c Trờn c s ú tr ng chuyờn s thnh l p H i ng khoa h c H i ng ny c phộp ph i h p v i cỏc c p chớnh quy n t o i u ki n thu n l i v kinh phớ, th i gian v nh ng ch nghiờn c u th u ói khỏc dnh cho giỏo viờn v h c sinh tham gia ng th i, H i ng khoa h c s ti n hnh ki m tra, ỏnh giỏ v khen ng m t cỏch nghiờm tỳc k t qu t c c a cỏc t p th , cỏ nhõn ó cú thnh tớch xu t s c nghiờn c u khoa h c c ng nh cụng b k t qu nghiờn c u khoa h c trờn cỏc t p chớ, c san khoa h c c a tr Trung ng khỏc 15 ng, c a t nh, v cỏc t p SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: H Tr ng Thỏi - giỏo viờn THPT Chuyờn t nh Lo Cai H c sinh gi i c n ph i n m ch h ng d n, c giỏo viờn h ng trỡnh h c v thi h c sinh gi i cb id ng v t b i d ng d n nghiờn c u nh ng chuyờn nl t mỡnh, giỏo viờn c n ng chuyờn mụn, n ng l c, ph c ng phỏp nghiờn c u khoa h c m t cỏch bi b n, th c ch t b i chuyờn gia u ngnh v i nh ng khúa h c ng n ngy ho c di ngy Ki n th c, k n ng h c sinh k n ng, m giỏo viờn nh n th c c trang b i thi, ú khụng ch l ki n th c, c t sỏch giỏo khoa, nh ng cụng trỡnh nghiờn c, r i em d y l i cho h c sinh, m ú c u c a cỏc h c gi v ngoi n cũn l k t qu c a c m t quỏ trỡnh nghiờn c u khoa h c th c s nghiờm tỳc c a giỏo viờn v chớnh b n thõn h c sinh 2.3 Thay i ph ng phỏp d y v h c 2.3.1 D y h c sinh ph Theo Ch ng phỏp h c t p tớch c c ng II, M c Lu t Giỏo d c n m 2005 thỡ: Ph ng phỏp giỏo d c ph thụng ph i phỏt huy tớnh tớch c c, t giỏc, ch ng, sỏng t o c a h c sinh; phự h p v i c i m c a t ng l p h c, mụn h c; b i d ng ph ng phỏp t h c, rốn luy n k n ng v n d ng ki n th c vo th c ti n, tỏc ng n tỡnh c m, em l i ni m vui, h ng thỳ h c t p cho h c sinh [12; tr 22] ng th i i tr ph i nõng cao ch t l ng d n h c sinh t nghiờn ng b i d ng h c sinh gi i H ng chuyờn c u khoa h c, ng d ng cỏc thnh t u khoa h c cụng ngh phự h p v i i u ki n c a tr ng v tõm sinh lý h c sinh õy l m t quỏ trỡnh cú th núi l s t ng tỏc mang tớnh tớch c c gi a th y v trũ quỏ trỡnh d y h c Nh th , d y v h c l hai m t th ng nh t, bi n ch ng c a quỏ trỡnh d y h c Trong ú ho t ng d y ch o ho t ng h c nõng ch t l d y h c sinh gi i núi chung, b mụn L ch s núi riờng ũi h i khụng ch cú chuyờn mụn gi i, ph h c ph i bi t ph ng c a cụng vi c ng ng phỏp d y h c t t, m cũn ũi h i c ng ng phỏp h c Vỡ th giỏo viờn c n ph i d y ph cho h c sinh Khi ó cú ph i giỏo viờn i ng phỏp h c ng phỏp h c thỡ h c sinh m i bi t v n d ng vo quỏ 16 SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: H Tr ng Thỏi - giỏo viờn THPT Chuyờn t nh Lo Cai trỡnh h c v nghiờn c u theo trỡnh t t lụgớc v cú khoa h c Giỏo viờn khụng ch truy n th nh ng tri th c cú s n, m ph i bi t nh h h c sinh t khỏm phỏ ki n th c, bi t s d ng ph ng, t ch c, h ng d n ng phỏp tỡm ra, khỏm phỏ ki n th c ú Khi ó hỡnh thnh ch c n ng c b n c a quỏ trỡnh d y h c l d y cho h c sinh cỏch th c h c t p, thỡ d y ph d y h c, ch khụng n gi n ch l ph cao hi u qu , ch t l ng ti n, bi n phỏp, th thu t nh m nõng ng d y h c Th c t cho th y ti n hnh b i d tr ng phỏp h c t p s tr thnh m c tiờu ng h c sinh gi i mụn L ch s cỏc ng THPT chuyờn, giỏo viờn v n g p r t nhi u khú kh n vi c d y h c sinh ph ng phỏp h c t p tớch c c M c dự m t s tr ng chuyờn cú l p chuyờn s , h c sinh nhỡn chung yờu thớch, cú kh n ng t h c, ti li u tham kh o v cú thỏi ỳng n v i mụn h c ny, nh ng n u giỏo viờn khụng d y cỏc em ph phỏp h c t p tớch c c, kh n ng h p tỏc, t k t qu b i d D y ph d c ng ng tr , giỳp h c t p thỡ ng s khụng cao ng phỏp h c t p tớch c c ph i ng th i di n su t quỏ trỡnh giỏo cỏc em thay i ph viờn, nh tr ng phỏp h c, ũi h i s n l c, tõm huy t c a giỏo ng, ng th i ph i xõy d ng ng c h c t p ỳng n cho h c sinh 2.3.2 Phỏt huy t duy, sỏng t o v tớnh ch ng c a h c sinh D y h c l m t quỏ trỡnh sỏng t o, d y h c mang tớnh ch t khỏm phỏ V y, b ng cỏch no phỏt huy t sỏng t o v ch ng c a h c sinh? hon ton khụng cú gỡ m i m i v i vi c d y L ch s cỏc n õy l v n c cú n n giỏo d c phỏt tri n Song, v i Vi t Nam quỏ trỡnh d y h c, nhi u giỏo viờn, th m l giỏo viờn gi i v n l ng i phỏt l i nh ng ki n th c, n i dung sỏch giỏo khoa, v cỏc ti li u khỏc Cao h n m t chỳt l giỏo viờn v a cung c p ki n th c, v a ti n hnh luy n cỏc d ng , gõy khụng ớt khú kh n cho h c sinh vi c i u ch nh cỏch h c, v khụng khuy n khớch t duy, s n ng ng, sỏng t o, tớnh ch ng cỏc em Cho nờn, d y L ch s , b i d 17 ng h c sinh gi i giỏo SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: H Tr ng Thỏi - giỏo viờn THPT Chuyờn t nh Lo Cai viờn c n ph i coi tr ng vi c h ng d n, g i m cỏc em t t v n suy ngh , trao i v nghiờn c u Giỏo viờn ph i n m c nh ng nguyờn t c v ng th c hi n t t v n ny giỏo viờn c n th c hi n phỏt tri n t h c sinh ng b cỏc bi n phỏp sau õy: Th nh t, thụng bỏo cho h c sinh ton b k ho ch, n i dung ch h c t p n m h c v c khúa h c ng trỡnh ỏnh d u nh ng ph n ki n th c khú, tr ng tõm cỏc em dnh nhi u th i gian suy ngh Nh t l k ho ch ụn luy n giai o n thi h c sinh gi i c p t nh, khu v c v c p qu c gia Th hai, gi i thi u, h ng d n t li u c thờm cho h c sinh, lm cỏc em cú m t b sỏch tham kh o hon ch nh Quan tr ng nh t l cỏc ti li u cú liờn quan n K thi h c sinh gi i Qu c gia, nh ng cụng trỡnh v a c cụng b cú nh ng quan i m m i ti n b Th ba, th ng xuyờn ki m, tra ỏnh giỏ ý th c, k t qu h c h c t p c a cỏc em B sung vo i n nh ng sinh th c s cú n ng l c, trỡnh v th i lo i nh ng h c sinh khụng n ng l c Giỏo viờn c n ph i n m b t i m y u c a t ng h c sinh, trờn c s ú a ph b id c th m nh v ng phỏp d y h c, th i gian ng thớch h p Th t , chỳ ý phỏt hi n nh ng h c sinh cú n ng u v ho ch o t o, b i d ng riờng Th c t , i v i tr t tr i cú k ng chuyờn h c sinh ch y u l khỏ, gi i nh ng s ú s cú nh ng h c sinh c c k su t s c Nh ng h c sinh ny c n ph i c t o i u ki n t t nh t cỏc em phỏt huy h t n ng l c h c t p c a mỡnh Th n m, t t c h c sinh gi i u ph i h p ( m b o tớnh v a s c, thi t th c) c giao nghiờn c u v vi t chuyờn ti nghiờn c u, h c sinh c th lm theo nhúm, cỏ nhõn, m t s h c sinh th t s xu t s c cú th tham gia vo cỏc cụng trỡnh nghiờn c u c a giỏo viờn ng th i t chuyờn mụn, tr th o cỏc em bỏo cỏo k t qu nghiờn c u 18 ng s t ch c h i SKKN n m h c 2010 - 2011 c lờn l p giỏo viờn c n g i chuyờn s d y cho h c sinh ớt Th sỏu, tr nh t tr GV: H Tr ng Thỏi - giỏo viờn THPT Chuyờn t nh Lo Cai c m t tu n kốm theo tờn ti li u tham kh o ph c v c chuyờn ú, cỏc c L u ý l c m t chuyờn hon ch nh em cú th i gian chu n b v tỡm hi u tr ch khụng ph i l tờn chuyờn , hay m t s cõu h i n m chuyờn ú Th b y, quỏ trỡnh lờn l p giỏo viờn cú th s d ng r t nhi u ph phỏp d y h c B i cỏc ph nú V n h ng ng phỏp ny u cú nh ng m t m nh v h n ch c a ch l bi t khai thỏc, v n d ng m t cỏch phự h p, lm nú ph i ng t i m c ớch thỳc y tớnh tớch c c, ch ng, sỏng t o c a h c sinh vi c ti p thu, khỏm phỏ tri th c M t nh ng ph vi c b i d ng h c sinh gi i Qu c gia l ph ng phỏp cú hi u qu nh t ng phỏp d y h c nờu v n Giỏo viờn ph i d n d t h c sinh vo m t tỡnh hu ng cú v n , m t tỡnh hu ng mõu thu n Tỡnh hu ng ny c n rừ rng, sau ú t ch c h ng d n v t o i u ki n g i m , cung c p m t s s ki n lm n y sinh v gi i quy t v n [10; tr60].Vớ d , trỡnh by cụng lao c a Nguy n i Qu c i v i phong tro cỏch m ng Vi t Nam 30 n m u th k XX, giỏo viờn cú th nờu v n : Theo cỏc em Dõn t c Vi t Nam ó ch n ng cỏch m ng theo khuynh h ng vụ s n, hay Nguy n i Qu c ó ch n cho? H c sinh ph i tỡm ti li u lm sỏng t v n , v cỏc em ph i th y c õu l nh ng i u ki n khỏch quan v ch quan tỏc ng n s l a ch n y K t qu cỏc em ph i hi u Con ng cỏch m ng theo khuynh h c chớnh dõn t c Vi t Nam ó l a ch n ng vụ s n Giỏo viờn t tỡnh hu ng cú v n ti p V y, vai trũ c a Nguy n i Qu c õy l gỡ? H c sinh m t l n n a ph i tỡm nh ng ti li u, s ki n l ch s tr l i: Nguy n i Qu c ó tỡm c un ng c ỳng n cho cỏch m ng Vi t Nam N u nh Lờnin ó a cỏch m ng vụ s n t nh ng n c cú n n cụng nghi p phỏt tri n, giai c p cụng nhõn, phong tro cụng nhõn th c s l n m nh vo m t n c Nga ch l m t n c t b n ch ngh a phỏt tri n trung bỡnh Ch ngh a t b n Nga phỏt tri n mu n ngy cng l c h u v l thu c vo cỏc n c ph ng Tõy [13; tr9] thnh cụng, thỡ Nguy n i Qu c ó phỏt tri n h c thuy t c a Mỏc b ng vi c truy n bỏ m t cỏch cú hi u qu 19 ng SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: H Tr ng Thỏi - giỏo viờn THPT Chuyờn t nh Lo Cai c thu c a cỏch m ng vụ s n v m t n yờu n c v cỏch m ng n n m 1930 Vi t Nam ng vụ s n ó th ng th khuynh h i u ú ó lm chuy n bi n phong tro ng yờu n c theo õy l m t s sỏng t o c a Nguy n i Qu c, ó lm cho ch ngh a Mỏc- cỏch m ng vụ s n cú tớnh ph quỏt ton th gi i 2.3.3 Phỏt tri n kh n ng th c hnh l ch s c a h c sinh T tr c t i nay, nhi u ng i v n quan ni m, h c l ch s khụng cú th c hnh, vỡ h c tỡm hi u cỏi ó qua, ó m t, cỏi khụng cũn t n t i Ng ih ct p l ch s ỏng l l ch th c a l ch s thỡ l i tr thnh khỏch th c a l ch s Cú l vỡ th m su t nhi u n m vi c thi ch n h c sinh gi i c p Qu c gia v n mang n ng y u t nh n th c, cao h n m t chỳt l ũi h i k n ng lm bi c a h c sinh Cho nờn, thi t ngh h n h t giỏo viờn ph i phỏt tri n n ng l c th c hnh, ho t ng th c ti n cho h c sinh thụng qua quỏ trỡnh d y h c Sao cho t vi c nh n th c c quỏ kh , cỏc em s oỏn nh ct ng lai Phỏt tri n kh n ng th c hnh, ho t ng th c ti n c a h c sinh, khụng n gi n ch d ng l i ch giỳp h c sinh c th húa cỏc s ki n l ch s , lm v s d ng cỏc lo i dựng tr c quan, kh n ng v b ng bi u, b n , l c , m ph i giỳp h c sinh liờn h , so sỏnh, i chi u, phõn tớch cỏc s ki n l ch s ó qua v i nh ng s ki n ang di n hng ngy th y s T ú, giỳp cỏc em th y h i loi ng c chi u h ng phỏt tri n c a l ch c nh ng bi h c l ch s , quy lu t phỏt tri n c a xó i, giỏo viờn ph i t h c sinh vo m t tỡnh hu ng l ch s c nh xem cỏc em gi i quy t th no Vớ d , d y bi 17 Sỏch giỏo khoa L ch s l p 12, N c Vi t Nam Dõn ch C ng hũa t sau ngy 2-9-1945 n tr c ngy 19 -12- 1946, giỏo viờn cú th t h c sinh vo m t tỡnh hu ng nh sau: N u em l m t thnh viờn Chớnh ph c a Ch t ch H Chớ Minh, ng tr tỡnh th Ngn cõn treo s i túc c a t n ng tr c c em s lm gỡ? C th h n cú th h i c n n n m 1945 em s lm gỡ ?, ho c d y h c sinh tỡm hi u Chi n d ch Vi t B c Thu- ụng n m 1947, giỏo viờn cung c p cho h c sinh õm 20 SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: H Tr ng Thỏi - giỏo viờn THPT Chuyờn t nh Lo Cai m u, th o n, hnh ng c a th c dõn Phỏp ti n hnh t n cụng Vi t B c v h i Em s lm gỡ phỏ tan cu c hnh t n cụng ụng c a gi c Phỏp, n u nh c ng, Chớnh ph giao nhi m v T ng ch huy quõn i ? Cỏc em tr l i ỳng n u nh ó tỡm hi u tr c v ch ng m c nh t nh cõu tr l i cú th r t ngụ nghờ, nh ng lm v y nhi u l n cỏc em nh ú Nh th , chỳng ta s trỏnh l ch s , m t ng c c s ng th i kỡ l ch s c l i h c nh i nhột, ỏp t nh ng cỏi ó cú s n ng kh n ng th c hnh, ho t ng th c ti n, tớnh ch ng sỏng t o c a h c sinh K T LU N Nh v y, nõng cao ch t l ng d y h c b mụn L ch s c n ph i cú s quan tõm, ch o c a cỏc c p, ngnh v xó h i ng tr ng THPT i v i giỏo viờn, i ang tr c ti p gi ng d y ph i khụng ng ng nõng cao trỡnh chuyờn mụn, nghi p v D y h c l m t khoa h c, nh ng ng th i ú l m t ngh thu t Ng giỏo viờn gi ng nh m t ng v t i i ngh s trờn sõn kh u, m i bi d y nh m t nhõn c húa thõn 21 SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: H Tr ng Thỏi - giỏo viờn THPT Chuyờn t nh Lo Cai H c sinh yờu thớch mụn L ch s , ch a bi t v hi u l ch s D y h c t t mụn L ch s ũi h i th y- trũ ph i c trang b m t h th ng ph - h c nh t nh Nh ng bi n phỏp, ph ng phỏp ú ph i cb id ng phỏp d y ng th ng xuyờn, khụng ng ng h c t p, rốn luy n Sỏng ki n kinh nghi m, tỏc gi khụng cú tham v ng a c m t h th ng ph ng phỏp, bi n phỏp nh m nõng cao ch t l cụng tỏc b i d ng d y h c mụn L ch s , nh t l ng h c sinh gi i, ti n ng, m ch ch m t vi bi n phỏp c th cho d y- h c em l i hi u qu cao nh t Vi c ng d ng cỏc bi n phỏp, ph ng phỏp ny c n ph i h t s c linh ho t, ch ng, ph i c n c vo trỡnh c a h c sinh, c i m tr ng, vựng, mi n cho vi c ỏp d ng cho hi u qu t t nh t Trờn c s ú, sỏng ki n kinh nghi m cú th ỏp d ng r ng rói cho cỏc c p Trung h c c s , Trung h c ph thụng, b c Cao ng v i h c Mu n h c sinh yờu thớch mụn l ch s , v cỏc em tr thnh nh ng ng gi i v l ch s , tr c h t giỏo viờn ph i i c trang b m t v n ki n th c nh t nh, kh n ng s ph m t t, v c n ph i cú nhi t huy t v i ngh Giỏo viờn ph i l ng i d n d t h c sinh, giỳp h c sinh khỏm phỏ nh ng ki n th c, ph i h c sinh tớch c c, ch ng quỏ trỡnh h c t p b mụn TI LI U THAM KH O B Giỏo d c v o t o (2008), Sỏch giỏo viờn L ch s 10, Nxb Giỏo d c B Giỏo d c v o t o (2008), L ch s 11, Nxb Giỏo d c B Giỏo d c v o t o (2008), Sỏch giỏo viờn L ch s 11, Nxb Giỏo d c B Giỏo d c v o t o (2008), L ch s 12, NXB Giỏo d c B Giỏo d c v o t o (2008), Sỏch giỏo viờn L ch s 12, Nxb Giỏo d c B Giỏo d c v o t o, Quy ch tr 22 ng chuyờn SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: H Tr ng Thỏi - giỏo viờn THPT Chuyờn t nh Lo Cai B Giỏo d c v o t o (2009), H ng d n th c hi n chu n ki n th c k n ng mụn L ch s l p 10, 11, 12 Nxb Giỏo d c Vi t Nam Nguy n Th Cụi- Tr n Bỏ Tựng (1999), H - Nguy n Ti n H - ng Thanh Toỏn- Tr nh ng d n ụn t p v lm bi thi mụn L ch s Nxb ih c Qu c gia H N i Tr n Bỏ (Ch biờn) (2003), H s Nxb i h c Qu c gia H N i ng d n thi 10 Phan Ng c Liờn- Tr n V n Tr (2003), Ph i h c- Cao ng mụn L ch ng phỏp d y h c l ch s , Nxb i h c Qu c gia H N i, trang 60 11 Phan Ng c Liờn (t ng ch biờn) (2008), L ch s 10, Nxb Giỏo d c 12 Lu t Giỏo d c (2005), Nxb CTQG, H N i, trang 22 13 Nguy n Anh Thỏi (ch biờn) (2003), L ch s th gi i hi n i, Nxb Giỏo d c, trang 23 [...]... vậy, dạy lịch sử 12 giáo viên phải chịu áp lực lớn hơn so với dạy sử khối 10 và 11, nhng yêu cầu về nhận thức đòi hỏi cao hơn khối 10, khối 11 Theo Ti n s H Th Minh Thu tr ng i h c s ph m Thỏi Nguyờn thỡ: Phần Lịch sử Việt Nam trong SGK Lịch sử 12 (mới) là phần Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến nay Đây là giai đoạn lịch sử rất gần với chúng ta, có nhiều sự kiện đang tiếp diễn Thực tế học sinh đã học giai... lớp 12 học sinh tiếp tục đợc bổ sung một số kiến thức cần thiết và nâng cao hơn sự nhận thức về sự kiện, nhân vật lịch sử So với chơng trình và SGK Lịch sử lớp 12 cũ (sách viết cách đây 16 năm do GS Đinh Xuân Lâm chủ biên), phần Lịch sử Việt Nam có nội dung kéo dài thêm 10 năm (SGK cũ chỉ viết đến năm 1991, SGK mới viết đến năm 2000), nhng với số tiết học giảm 1 tiết đối với chơng trình nâng cao (39/40... Trung đại Về công tác in ấn và bổ trợ kiến thức: Nên in một tập bản đồ, biểu đồ theo từng bài ( giống quyển átlát của môn địa lý) với hình thức đẹp ( in mầu), nội dung trùng khớp với các bản đồ, biểu đồ lớn mà giáo viên treo trên bảng, tạo điều kiện cho học sinh xem trớc ở nhà, tiếp thu kiến thức một cách chủ động, sáng tạo Chúng ta nên biết rằng, việc dạy và học lịch sử dù có nhiều mục đích, song quan... làm nên lịch sử Tốt nhất để hệ thống lại kiến thức SGK không chỉ có nhiệm vụ tóm tắt lại những gì đã học (Theo kiểu ôn tập chơng) mà cần đa ra những so sánh, nhận xét lịch sử giữa các khu vực, các nớc với nhau, đặc biệt giữa phơng Đông với phơng Tây Từ đó giúp HS hiểu đợc tại sao phơng Đông mặc dù ra đời sớm, nhng không thể phát triển mạnh nh phơng Tây Nhất là trong giai đoạn cuối thời kỳ Trung đại... sỏch giỏo khoa l ch s l p 10, 11, 12 h c b n nên xắp xếp lại để tiện cho việc giảng dạy và học tập của học sinh, tránh sự ôm đồm không cần thiết Về nội dung các bài viết cần nên lợc bớt phần diễn biến Tốt nhất các bài nên tập trung vào những vấn đề mấu chốt, làm rõ trọng tâm Đối với việc dạy về thời kỳ lịch sử Trung đại, nhất là về các triều đại nên cho các em thấy những u điểm và hạn chế của triều... thức đợc những bớc đi của lịch sử loài 13 SKKN n m h c 2010 - 2011 GV: H Tr ng Thỏi - giỏo viờn THPT Chuyờn t nh Lo Cai ngời Giúp các em nhận thức đợc những bài học lịch sử, từ đó có thể ứng dụng vào cuộc sống hiện tại, và nhận biết, đoán định sự tiến triển của thế giới loài ngời trong tơng lai 2.1.2 Xõy d ng, th ng nh t ch ng trỡnh b i d ng Chỳng tụi cho r ng vi c d y h c sinh gi i ph i luụn th c hi... l ng h c sinh gi i, ti n ng, m ch ch ra m t vi bi n phỏp c th sao cho d y- h c em l i hi u qu cao nh t Vi c ng d ng cỏc bi n phỏp, ph ng phỏp ny c n ph i h t s c linh ho t, ch ng, ph i c n c vo trỡnh c a h c sinh, c i m tr ng, vựng, mi n sao cho vi c ỏp d ng cho hi u qu t t nh t Trờn c s ú, sỏng ki n kinh nghi m cú th ỏp d ng r ng rói cho cỏc c p Trung h c c s , Trung h c ph thụng, b c Cao ng v... c sinh cú n ng khi u v ho ch o t o, b i d ng riờng Th c t , i v i tr t tr i cú k ng chuyờn h c sinh ch y u l khỏ, gi i nh ng trong s ú s cú nh ng h c sinh c c k su t s c Nh ng h c sinh ny c n ph i c t o i u ki n t t nh t cỏc em phỏt huy h t n ng l c h c t p c a mỡnh Th n m, t t c h c sinh gi i u ph i h p ( m b o tớnh v a s c, thi t th c) c giao nghiờn c u v vi t chuyờn ti nghiờn c u, h c sinh. .. d ng ki n th c vo th c ti n, tỏc ng n tỡnh c m, em l i ni m vui, h ng thỳ h c t p cho h c sinh [12; tr 22] ng th i i tr ph i nõng cao ch t l ng d n h c sinh t nghiờn ng b i d ng h c sinh gi i H ng chuyờn c u khoa h c, ng d ng cỏc thnh t u khoa h c cụng ngh phự h p v i i u ki n c a tr ng v tõm sinh lý h c sinh õy l m t quỏ trỡnh cú th núi l s t ng tỏc mang tớnh tớch c c gi a th y v trũ trong quỏ... viờn chu n b cho h c sinh tham gia k thi Qu c gia Thnh th , b i d h c sinh gi i, h c sinh ti n ng, cỏc tr ng THPT núi chung, tr riờng ph i xõy d ng ch ng riờng, nờn khú cho cụng tỏc b i d ng trỡnh b i d ng ng chuyờn núi ng v khi ti n hnh ki m tra ỏnh giỏ ch n h c sinh gi i s khú cú m t tiờu chớ chung, th ng nh t V y, B Giỏo d c v o t o c n ti n hnh xõy d ng ch c bi t dnh cho h c sinh gi i, ti n ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử khối trung học phổ thông không chuyên, Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử khối trung học phổ thông không chuyên,

Từ khóa liên quan