0

Tình hình quản lý các dự án sử dụng vốn ODA tại Ban quản lý dự án 1 Bộ Giao thông vận tải.

83 335 0
  • Tình hình quản lý các dự án sử dụng vốn ODA tại Ban quản lý dự án 1  Bộ Giao thông vận tải.

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 15:19

. Các dự án đầu tư được thực hiện chủ yếu sử dụng các nguồn vốn ngân sách, và vốn vay viện trợ nước ngoài và với khối lượng vốn lớn. Để quản lý các dự án này, Chính phủ thành lập ra các Ban quản lý thuộc các Bộ chủ quản để có thể tập trung chuyên môn vào quản lý, đại diện cho nhà nước làm chủ đầu tư. Công tác quản lý các dự án đầu tư là một chuỗi các hoạt động phức tạp, đòi hỏi phải có một trình độ chuyên môn và kinh nghiệm quản lý. Quản lý dự án giữ vai trò quan trọng, giúp cho việc thực hiện dự án được thực hiện theo một quy trình nhất định, đảm bảo mục tiêu đặt ra ban đầu cũng như hiệu quả do dự án đem lại sau này. Nhận thức được vai trò của quản lý dự án trong hoạt động đầu tư và qua tìm hiểu thực tế công tác quản lý được thực hiện tại Ban quản lý dự án 1, em đã củng cố được kiến thức về quản lý dự án và nắm bắt được phương pháp tổ chức và triển khai công tác quản lý đối với một dự án đầu tư đặc biệt là những dự án đầu tư từ nguồn vốn vay viện trợ nước ngoài. LỜI MỞ ĐẦU Trong giai đoạn hiện nay, để phát triển nền kinh tế trước hết cần phải phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, để từ đó mới có thể tạo điều kiện cho các vùng, miền trên cả nước phát triển kinh tế một cách đồng đều. Vì vậy Đảng và Nhà nước đã xác định mục tiêu hàng đầu và ưu tiên trước nhất là phát triển mạng lưới giao thông trên cả nước, có như vậy thì mới có thể đạt được mục tiêu chung của toàn nền kinh tế. Do đó trong những năm gần đây đầu tư cho xây dựng, nâng cấp và cải tạo mạng lưới giao thông chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng mức đầu tư của toàn bộ nền kinh tế. Các dự án đầu tư được thực hiện chủ yếu sử dụng các nguồn vốn ngân sách, và vốn vay viện trợ nước ngoài và với khối lượng vốn lớn. Để quản lý các dự án này, Chính phủ thành lập ra các Ban quản lý thuộc các Bộ chủ quản để có thể tập trung chuyên môn vào quản lý, đại diện cho nhà nước làm chủ đầu tư. Công tác quản lý các dự án đầu tư là một chuỗi các hoạt động phức tạp, đòi hỏi phải có một trình độ chuyên môn và kinh nghiệm quản lý. Quản lý dự án giữ vai trò quan trọng, giúp cho việc thực hiện dự án được thực hiện theo một quy trình nhất định, đảm bảo mục tiêu đặt ra ban đầu cũng như hiệu quả do dự án đem lại sau này. Nhận thức được vai trò của quản lý dự án trong hoạt động đầu tư và qua tìm hiểu thực tế công tác quản lý được thực hiện tại Ban quản lý dự án 1, em đã củng cố được kiến thức về quản lý dự án và nắm bắt được phương pháp tổ chức và triển khai công tác quản lý đối với một dự án đầu tư đặc biệt là những dự án đầu tư từ nguồn vốn vay viện trợ nước ngoài. Chính vì vậy em đã chọn đề tài: Tình hình quản lý các dự án sử dụng vốn ODA tại Ban quản lý dự án 1 - Bộ Giao thông vận tải. Chuyên đề tập trung nghiên cứu tình hình quản lý các dự án sử dụng vốn ODA tại Ban quản lý dự án 1 và qua đó thấy được những ưu điểm cũng như những hạn chế còn gặp phải trong công tác quản lý dự án đầu tư để đưa ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp gồm 3 phần: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 1 – BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 1 (PMU1) CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ 1 CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA Do thời gian thực tập và khả năng có hạn nên em chỉ nghiên cứu công tác quản lý dự án trên một góc độ và qua đó đánh giá hiệu quả của công tác quản lý tại Ban quản lý dự án 1. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn cô giáo Nguyễn Thị Hà và các cán bộ thuộc Ban quản lý dự án 1 đã tận tình giúp đỡ và hướng dẫn em hoàn thành chuyên đề này. 2 CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 1 – BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 1 . Ban quản lý dự án 1 được thành lập ngày 21/8/1993 theo quyết định số 1669/TCCB- LĐ của Bộ Giao thông vận tải với tên gọi ban đầu là Ban Quản lý Dụ án Quốc lộ 1. Chức năng nhiệm vụ đựơc giao ban đầu là thay mặt Bộ GTVT thực hiện các dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 1 có vốn đầu tư của nước ngoài và làm chủ đầu tư trong việc lập các dự án xây dựng cải tạo các đường khác để gọi vốn đầu tư nước ngoài, tham mưu cho bộ trong việc đề xuất, xây dựng các cơ chế quản lý kinh tế, kỹ thuật, cấp phát, quản lý vốn… đối với các công trình đường bộ có vốn đầu tư nước ngoài. Đến năm 1999, để đáp ứng tình hình nhiệm vụ công việc mới, Ban Quản lý Dự án Quốc lộ 1 được đổi tên thành Ban Quản lý Dự án 1. Từ khi thành lập tới nay, PMU1 đã được Bộ GTVT giao quản lý 6 dự án lớn vay vốn của Ngân Hàng Thế Giới (WB) và Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) đề khôi phục cải tạo lại toàn tuyến quốc lộ 1 từ biên giới Việt Trung tới Năm Căn. Ngoài 6 dự án lớn nêu trên, Ban cũng được giao quản lý 2 dự án có vốn nước ngoài khác là dự án khôi phục, đóng mới các phà khu vực đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn I và giai đoạn II do chính phủ Đan Mạch viện trợ không hoàn lại. Từ cuối năm 2001, khi công tác khôi phục cải tạo quốc lộ 1 đi vào giai đoạn kết thúc, số các dự án vay vốn nước ngoài giảm dần, Bộ đã giao cho PMU1 quản lý thêm một số dự án sử dụng vốn đầu tư trong nước. Đó là các dự án: Mở rộng quốc lộ 1 đoạn TP Hồ Chí Minh- Trung Lương, Mở rộng quốc lộ 1 đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận, Mở rộng quốc lộ 1 đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ, Tiểu dự án 4 của dự án cải tạo quốc lộ 6 đoạn Sơn La- Tuần Giáo, Xây dựng tuyến phía tây Nghệ An, cải tạo nâng cấp quốc lộ 70, dự án đầu tư các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ tránh ngập lụt khi có thủy điện Sơn La. Bên cạnh đó, PMU1 cũng đang tích cực chuẩn bị và triển khai các dự án vay vốn nước ngoài: dự án GTVT khu vực miền Trung do ADB tài trợ ( dự án ADB5), dự án phát triển cơ sở hạ tầng khu vực đồng bằng sông Cửu Long do WB tài trợ (dự án WB5), dự án phát triển đồng Bằng Sông 3 Hồng ( cùng với Ban quản lý dự án đường thủy). Gần đây nhất, PMU1 đã được bộ GTVT tiếp tục giao chuẩn bị dự án cải tạo quốc lộ 217 để vận động tài trợ ODA. II. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG TRONG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 1. 1.Chức năng nhiệm vụ của Ban. - Thực hiện các dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 1 có vốn đầu tư của nước ngoài đã được phê duyệt theo các quy định thông lệ quốc tế và phù hợp với các thể chế luật lệ của Việt Nam, bao gồm các khâu: + Tổ chức lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị xây dựng kể cả lập hồ sơ đấu thầu và chọn thầu. + ký kết hợp đồng giao thầu. + Tổ chức giám sát việc thi công công trình. + Tổ chức nghiệm thu thanh toán, tổng nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. + Tổng quyết toán dự án. - Thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư trong công tác lập các dự án chuẩn bị đầu tư nâng cấp quốc lộ 1 và các quốc lộ khác để gọi vốn đầu tư của nước ngoài. - Tham mưu cho bộ trong việc đề xuất, xây dựng các cơ chế quản lý kinh tế, kĩ thuật, cấp phát, quản lý vốn… đối với các công trình đường bộ có vốn đầu tư của nước ngoài cho phù hợp với thông lệ quốc tế và các luật lệ trong nước. - Theo định kỳ, lập báo cáo lên bộ về tiến trình thực hiện các dự án và đánh giá tổng kết dự án khi kết thúc công trình. 2. Chức năng, nhiệm vụ của ban lãnh đạo Ban. 2.1 Tổng giám đốc Hoàng Đình Phúc. - Thực hiện chức năng điều hành, quản lý hoạt động của công ty. - Tổng Giám Đốc có thẩm quyền quản lý, ký kết các hợp đồng trong lĩnh vực hoạt động của Ban trong phạm vi quyền lực cho phép. 2.2 Phó tổng giám đốc Nguyễn Xuân Lâm. - Phó TGĐ thường trực thay mặt TGĐ đi vắng - Phụ trách công tác nội chính bao gồm lương, thưởng, chế độ chính sách cho người lao động, công tác thi đua khen thưởng,kỷ luật, thanh tra chung ( trừ thanh tra xây dựng cơ 4 bản), kiểm tra nội bộ trong ban, trật tự an ninh, an toàn xã hội và quan hệ với địa phương nơi đóng trụ sở, chỉ đạo các đoàn thể công đoàn, thanh niên, phụ nữ, hội cầu đường… 2.3 Phó tổng giám đốc Nguyễn Quốc Bình. -Chịu trách nhịêm quản lý và giải quyết các dự án thuộc khu vực miền Bắc và miền Trung. -TRưởng Ban phụ trách công tác phòng chống bão lũ khu vực phía Bắc và miền Trung. 2.4 Phó tổng giám đốc Lương Quang Thanh -Chịu trách nhịêm quản lý và giải quyết các dự án thuộc khu vực miền Bắc và miền Trung. - Các công tác khác Tổng Giám đốc giao trực tiếp. • Nguyên tắc chung: - sự phân công trên chỉ là tương đối, khi cần TGĐ sẽ bổ sung, điều chuyển hoặc giao trực tiếp - khi giải quyết công việc các phó TGĐ được dùng quyền hạn của TGĐ để quyết định và chịu trách nhiệm trước TGĐ và các cơ quan công quyền. Được đình chỉ công tác của các nhân viên đến lãnh đạo các phòng, phân ban khiu xét thấy họ vi phạm các quy định, quy chế của Ban và báo cáo với TGĐ trước 48 giờ. - Các phó TGĐ không giải quyết công việc đã giao cho phó TGĐ khác, trừ trường hợp do công việc chung 2 người phải phối hợp bàn bạc, hoặc nhờ nhau giải quyết hay khi có ý kiến trực tiếp của TGĐ. - Khi chỉ đạo xây dựng các dự án, các gói thầu phải soát xét kỹ về trình tự thủ tục xây dựng có bản, điều kiện hợp đồng, hồ sơ thiết kế, nguồn vốn, thủ tục giải ngân, tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, điều kiện môi trường, an toàn… Xử lý rạch ròi trách nhiệm và sự phối hợp giữa các phong dự án với phòng nghiệp vụ và phân ban. - Trong phạm vi đựơc phân công, các đồng chí phó TGĐ phải chủ động giải quyết và chịu trách nhiệm. Trường hợp các công việc khó khăn, phức tạp, thuộc về chủ trương và quyết sách lớn phải báo cáo TGĐ để cùng bàn bạc giải quýêt. 3. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban trong Ban quản lý dự án 1. 3.1 Văn phòng chịu trách nhiệm về công tác chính sau: - Công tác tổ chức, lao động, tiền lương + Quản lý cán bộ ( hồ sơ theo dõi, nhận xét) + Tuyển chọn, đào tạo cán bộ 5 + Giải quyết chế độ, chính sách với người lao động ( chế độ lương, phụ cấp, hưu trí…) + Tổ chức, biên chế của Ban + Công tác bảo mật. - Công tác quản trị hành chính + Công tác quản trị: quản lý tài sản của Ban, công tác bảo vệ, an ninh trật tự, văn thư đóng dấu, lưu dữ tài liệu… + Công tác mua sắm : mua sắm tài sản, văn phòng phẩm cho Ban, các hợp đồng điện nước sinh hoạt, điện thoại… + Dự trù và cung cấp văn phòng phẩm hàng tháng + Lễ tân phục vụ hội nghị, hội họp + Làm thủ tục visa, quản lý đoàn ra, vào Việt Nam + Điều hành xe ô tô phục vụ các đoàn công tác. + Tổ chức in ấn tài liệu, hồ sơ. + Đảm bảo an toàn công sở tại Hà Nội trong và ngoài giờ làm việc -Thường trực công tác thanh tra nội bộ vủa Ban, phối hợp với các phòng tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất theo quy định. -Thường trực công tác nghĩa vụ quân sự - Có trách nhiêm quan hệ với địa phương nơi đóng trụ sở của Ban và các phân ban. - Thu thập báo cáo định kỳ của các phòng ban, phân ban: Tổng hợp báo cáo gửi lãnh đạo Ban và các cấp. 3.2 Phòng tài chính kế toán chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ chính sau: - Quản lý và tham mưu cho lãnh đạo Ban về công tác quản lý tài chính, công tác kế toán của ban. - Thực hiện các thủ tục thanh toán, cấp phát vốn cho các đơn vị có liên quan( Nhà thầu, tư vân, Ban giải phóng mặt bằng…) theo chỉ đạo, phê duyệt của lãnh đạo Ban, đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các quy định hiện hành về quản lý tài chính,kế toán (như sự phù hợp của hóa đơn, chứng từ, lưu trữ các chứng từ gốc…) - Triển khai giải quyết thanh toán các nguồn vốn của dự án sau khi có thông báo vốn về các cơ quan cấp phát ( kho bạc Nhà Nước trung ương, quỹ hỗ trợ phát triển…) 6 - Cân đối nguồn vốn để lập kế hoạch chi tiêu hang năm cho Ban, quản lý hạch toán và tham mưu cho lãnh đạo Ban về tình hình thực hiện các khoản chi phí cho hoạt động của Ban. - Chủ trì thực hiện công tác quyết toán các dự án , lập báo cáo quyết toán, các báo cáo tài chính. - Chủ trì làm việc với các đơn vị kiểm toán( kiểm toán độc lập, kiểm toán Nhà Nước), Các đoàn kiểm tra tài chính - Theo dõi, quản lý toàn bộ các hợp đồng Kiểm toán, các hợp đồng bảo hiểm cồng trình. Chuẩn bị nội dung hợp đồng, theo dõi thực hiện hợp đồng, rà soát xác nhận giá trị thanh toán định kỳ, thanh toán cuối cùng, thanh lý các hợp đồng khi kết thúc. - Quản lý về tài chính các tài sản của Ban, các tài sản thu hồi từ dự án, các tài sản đầu tư từ sự án cho đơn vị khác . - Theo dõi công tác thuế đối với các Nhà thầu, tư vấn và thực hiện nghiệp vụ thuế của Ban, công tác đấu thầu bảo hiểm. 3.3 Phòng kế hoạch chịu trách nhiệm về các công việc chính sau: -Chuẩn bị cho toàn bộ các dự án trong nước từ khâu tìm kiếm dự án, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định đầu tư, điều chỉnh dự án, giám định đầu tư thường xuyên và đột xuất, thường trực thanh tra xây dựng cơ bản. - Chịu trách nhiệm công tác đấu thầu (gồm các dự án vốn trong nước và các dự án vốn nước ngoài ODA) từ khâu lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu…công bố kết quả trúng thầu ( trong công tác đấu thầu phải lưu ý đảm bảo nguyên tắc thống nhất giữa hồ sơ mời thầu, phương pháp đánh giá thầu và kết quả đấu thầu trình duyệt ). Bước trình duyệt hồ sơ mời thầu phải có sự tham gia phối hợp của phòng Quản lý dự án ( Trù công tác đấu thầu đã giao cho phòng khác thực hiện). - Sau khi được bộ giao dự án mới và đơn vị Tư vấn thiết kế đã được chỉ định, phòng kế hoạch có nhiệm vụ tham mưu và soạn thảo để lãnh đạo Ban ký hợp đồng khảo sát thiết kế với đơn vị tư vấn. Bàn giao nội dung hợp đồng KSTK cho phòng quản lý dự án để tiến hành giám sát theo quy định ở mục b khoản 1 điều 11 của nghị định 209/2004/ NĐ-CP. Phối hợp với phòng quản lý dự án và chủ trì thực hiện công tác nhiệm vụ thu báo cáo kết quả khảo sát theo khoản 2 điều 8 hoặc xem xét bổ sung nhiệm vụ khảo sát theo khoản 2 điều 9 của nghị định nêu trên. 7 -Chịu trách nhiệm về các thủ tục và tính pháp lý cuả các hợp đồng xây lắp, tư vấn, thiết bị bao gồm: chuẩn bị hợp đồng, thương thảo hợp đồng, điều chỉnh hợp đồng. Thông qua hợp đồng để quản lý các dự án một cách chặt chẽ, đúng pháp luật. - Phối hợp với phòng quản lý dự án chuẩn bị cho các dự án nước ngoài (ODA). - Quản lý các hợp đồng kinh tế với các nhà thầu, tư vấn, các đơn vị cung cấp thiết bị ở các khâu: theo dõi thực hiện hợp đồng ( về trình tự, thủ tục, rà soát xác nhận giá trị thanh toán định kỳ chủ yếu là đơn giá, thanh toán cuối cùng cho nhà thầu, thanh lý các hợp đồng khi kết thúc( ngoại trừ các hợp đồng thuộc trách nhiệm quản lý của các phòng khác và phân ban). Thay đổi, bổ sung, sửa đổi hợp đồng trong trường hợp cần thiết. - Kiểm tra các dự toán chi phí trong quá trình thực hiện dự án trước khi trình lãnh đạo Ban phê duyệt ( ngoại trừ dự toán chi phí của các hợp đồng thuộc trách nhiệm quản lý của các phòng khác và phân ban). - Đảm bảo nguồn vốn cho các dự án do Ban quản lý hàng năm từ khâu lập, trình duyệt kế hoạch năm, tham mưu điều hòa, điều chuyển kế hoạch… cho tới khi có thông báo vốn về cơ quan cấp phát. - Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp, tin học công tác quản lý dự án. - Đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án. 3.4 Các phòng quản lý dự án chịu trách nhiệm về công tác chính sau: - Chuẩn bị các dự án nước ngoài (ODA) từ khâu tìm kiếm dự án, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi. -Phối hợp với phòng kế hoạch trong công tác đấu thầu. - Chịu trách nhiệm giám sát công tác lập dự án khả thi khảo sát và thiết kế dự toán. Trường hợp phòng quản lý dự án không đủ điều kiện năng lực thì báo cáo lãnh đạo Ban để thuê tư vấn giám sát công tác khảo sát xây dựng -Phối hợp với phòng kế hoạch để thực hiện công tác nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát hoặc bổ sung nhiệm vụ khảo sát theo khoản 1 điều 9 của nghị định 209/2004 NĐ-CP. - Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ, giá thành, môi trường, an toàn và các quy định khác trong hợp đồng cụ thể: + Tổ chức xem xét trình duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, các đề cương khảo sát thiết kế, xử lý các vấn đề phát sinh, phát triển về kỹ thuật và khối lượng. 8 + Tiến hành kiểm tra giám sát quá trình xây dựng, chủ trì nghiệm thu thanh toán cho nhà thầu về khối lượng, kỹ thuật, xen xét đánh giá về đơn giá, giá thành xây lắp. + Trực tiếp quản lý các Chủ nhiệm dự án và Đại diện hợp đồng, chỉ đạo và đôn đốc tư vấn giám sát và nhà thầu để đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ và chất lượng. - Chịu trách nhiệm tòan bộ công tác giải phòng mặt bằng, các hợp đồng trong công tác giải phóng mặt bằng của các dự án, tham mưu đề xuất biện pháp xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. 3.5 Các phân ban chịu trách nhiệm các công tác sau: - Đại diện về mặt hành chính của Ban tại hiện trường, đại diện cho Ban giao dịch,làm việc với chính quyền địa phương và các Ban, Ngành liên quan để xử lý các vấn đề giải phóng mặt bằng phát sinh tại hiện trường. -Trực tiếp phối hợp với UBND, Hội đồng đền bù các Tỉnh để triển khai, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án do phân ban thực hiện. Phối hợp với các phòng quản lý dự án (đối với các dự án do phòng quản lý dự án thực hiện) để đôn đốc, kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng do UBND các Tỉnh thực hiện. -Chỉ đạo các hoạt động tại hiện trường, phối hợp với các phòng để thực hiện nhiệm vụ chung của Ban. - Bình luận xử lý các khối lượng phát sinh, bổ sung của các hợp đồng (nếu có). Đối với các dự án được lãnh đạo Ban giao cho phân ban trực tiếp quản lý thì thực hiện các nhiệm vụ như phòng quản lý dự án. - Thực hiện nhiệm vụ của Tổng giám đốc giao khi cần. 9 III. TèNH HèNH THC HIN CC D N HIN NAY CA BAN QUN Lí D N 1. Bng 1: Cỏc d ỏn s dng vn trong nc: n v : t ng STT Tờn d ỏn a im TMT (t ng) Ngun vn 1 Dự án mở rộng QL1 đoạn TP.Hồ Chí Minh-Trung Lơng gồm tuyến tránh và cầu Tân An H Ni 386,470 Vn ngõn sỏch nh nc 2 D ỏn m rng QL1 on Trung Lng M Thun: Long An Vnh Long 670,778 Vn ngõn sỏch nh nc 3 D ỏn m rng QL1 on M Thun - Cn Th: Vnh Long Cn Th 1.842,553 Vn ngõn sỏch nh nc 4 D ỏn xõy dng cu Pỏ Uụn Lai Chõu 739,887 Vn bi thng in lc 5 D ỏn u t xõy dng QL12 on Km66-Km102 (bao gm cu Hang Tụm): Lai Chõu 933,400 Vn bi thng in lc 6 D ỏn ci to nõng cp QL70 on Km130-Km188 (Tiu d ỏn 2) Ho Bỡnh- Sn La 289,512 Trỏi phiu CP 7 D ỏn nõng cp QL6 on Sn La-Tun Giỏo (Km321- Km406): Sn La Lai Chõu 1,165,875 Trỏi phiu CP 8 D ỏn nõng cp ci to QL6 on Tun Giỏo - Lai Chõu Lai Chõu Trỏi phiu CP ( Ngun : Phũng K hoch) Bng 2: Cỏc d ỏn s dng vn nc ngoi: (vn vay ODA) n v: t ng Stt Tờn d ỏn a im TMDT (t ng) Ngun vn 1 Hp phn A - D ỏn phỏt trin C s h tng ng bng sụng Cu Long (WB5). Tõy Nam B 2,031,96 0 Vn vay WB 10 [...]...2 Dự án ADB5- Cải tạo mạng lưới Nam Trung Bộ GTVT khu vực miền Trung 2 ,19 4,20 0 Vốn vay ADB 3 Dự án ADB3 - Cải tạo QL1 Quảng Ngãi – 2.098 Vốn vay 4 đoạn Quảng Ngãi – Nha Trang Dự án cải tạo QL 217 ADB Vốn vay Nha Trang Thanh Hoá 1, 899,300 ADB (Nguồn : Phòng Kế hoạch) CHƯƠNG 2 TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 1- BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI I TỔNG QUAN ODA Ở VIỆT NAM... thi công Tổng cộng 12 1,43 1, 60 10 ,80 14 ,72 14 ,60 1, 20 16 4,35 16 ,43 22,84 4 ,18 207,80 Trong đó Vốn đối Vốn ADB ứng (dự kiến) 12 ,15 10 9,28 1, 60 0 0,20 10 ,60 14 ,72 0 14 ,60 0 1, 20 0 44,46 11 9,88 4,45 11 ,99 6 ,18 16 ,66 0 4 ,18 55,09 15 2, 71 Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là: 97,42 triệu USD tương đương với 18 99,69 tỷ đồng (tỷ giá bình quân 1 USD = 19 .500 đồng Việt nam), trong đó + Vốn ODA là: + Vốn đối ứng là: 75,00... hoạch tiến độ quản lý dự án: Các dự án sử dụng vốn ODA do Ban quản lý dự án 1 quản lý chủ yếu là các dự án thuộc nhóm A, nghĩa là dự án quan trọng cấp quốc gia được Thủ tướng chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và tiến độ thực hiện dự án phải được báo cáo định kỳ lên TTCP và Bộ Giao thông vận tải cũng như chịu sự giám sát của các nhà tài trợ vốn Vì vậy công tác thực hiện cũng như quản lý dự án phải được... của các dự án sử dụng vốn vay viện trợ nước ngoài - Nguồn vốn : từ phía nước ngoài - Ban quản lý dự án 1- Bộ GTVT là phía đại diện cho Việt Nam ký kết hiệp định vay vốn - Hình thức đầu tư : Đầu tư gián tiếp nước ngoài - Hình thức quản lý dự án : Chủ nhiệm điều hành dự án - Các dự án đầu tư vào lĩnh vực phát triển hệ thống giao thông vận tải quốc gia 2 Yêu cầu của Ngân hàng thế giới đối với quá trình quản. .. chặt chẽ của các cơ quan chức năng để bảo đảm hiệu quả sử dụng và thực hiện trả nợ vốn vay cho các nhà tài trợ II GIỚI THIỆU VỀ CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA DO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 1 THỰC HIỆN 1 Hợp phần A - Dự án phát triển Cơ sở hạ tầng Đồng bằng sông Cửu Long (WB5) Dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng Sông Cửu Long (dự án WB5) được Bộ GTVT phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 7 41/ QĐ-BGTVT ngày... cho DTD để duyệt, thanh toán chứng chỉ, hoá đơn invoice Nhà thầu tại tỉnh Provinces TK VND * Th toán Nhà thầu tại huyện Districts III.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA TẠI BAN QUẢN LÝ 1 – BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Như ta đã biết: Quản lý dự án là quá trình lập kế hoạch, điều phối thời gian, nguồn lực và giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời... đầu tư dự kiến của giai đoạn 2 là: 11 0,38 triệu USD tương đương với 215 2, 41 tỷ đồng (tỷ giá bình quân 1 USD = 19 .500 đồng Việt nam), trong đó + Dự kiến vốn ODA là: + Vốn đối ứng là: 77, 71 triệu USD 32,67 triệu USD Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án Thời gian thực hiện dự án: Dự kiến như sau: + Đàm phán hiệp định vay: Tháng 10 /2 010 + Ký kết hiệp định vay: + Giai đoạn 1 dự kiến... vực: quản lý tiến độ thời gian thực hiện, quản lý chi phí và quản lý chất lượng Vì vậy trong chuyên đề này chú trọng phân tích tình hình quản lý ba mục tiêu trên 1 Thực trạng công tác quản lý tiến độ, thời gian thực hiện 1. 1 Quy trình quản lý tiến độ Quản lý tiến độ thời gian thực hiện là cơ sở để quản lý chi phí, cơ sở để phân bố nguồn lực hợp lý Quản lý tiến độ dự án có những tác dụng:  Quản lý tiến... hiện chức năng quản lý tài chính đối với nguồn vốn này; Bộ Ngoại Giao, Bộ Tư Pháp, Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Chính phủ, tham gia quản lý nhà nước về ODA theo chức năng và nhiệm vụ cụ thể của mình trong chu trình ODA; các Bộ, ngành và địa phương với vai trò cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án ODA thông qua chủ dự án và Ban quản lý dự án Về khung thể... vận tải (PDOT) của các tỉnh tiến hành và do trong cùng một khoảng thời gian phải thực hiện quản lý một khối lượng lớn các công việc của các dự án khác nhau nên quá trình xác định các công việc đôi khi còn gặp nhiều khó khăn Hiện tại Ban quản lý dự án 1 đang quản lý 3 dự án sử dụng vốn viện trợ ODA: - Hợp phần A - Dự án phát triển Cơ sở hạ tầng Đồng bằng sông Cửu Long (WB5) - Dự án ADB5- Cải tạo mạng . VỀ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 1 – BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 1 . Ban quản lý dự án 1 được thành lập ngày 21/ 8 /19 93 theo quyết định số 16 69/TCCB- LĐ của Bộ Giao thông. quản lý. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp gồm 3 phần: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 1 – BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA CỦA BAN QUẢN LÝ. là những dự án đầu tư từ nguồn vốn vay viện trợ nước ngoài. Chính vì vậy em đã chọn đề tài: Tình hình quản lý các dự án sử dụng vốn ODA tại Ban quản lý dự án 1 - Bộ Giao thông vận tải. Chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình quản lý các dự án sử dụng vốn ODA tại Ban quản lý dự án 1 Bộ Giao thông vận tải., Tình hình quản lý các dự án sử dụng vốn ODA tại Ban quản lý dự án 1 Bộ Giao thông vận tải., Tình hình quản lý các dự án sử dụng vốn ODA tại Ban quản lý dự án 1 Bộ Giao thông vận tải.

Từ khóa liên quan