0

Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại nhà máy đường Quảng Phú

25 1,014 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2012, 15:45

Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại nhà máy đường Quảng Phú Mở đầu Với sự phát triển nền kinh tế thị trờng và sự đổi mới sâu sắc của cơ chế quản lý. Để doanh nghiệp có thể đứng vững trớc quy luật cạnh tranh khốc liệt và có hớng đi đúng. Thì doanh nghiệp phải tìm tòi hớng đi phù hợp cho mình nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao nhất,lợi nhuận lớn nhất .Do đó đòi hỏi các nhà quản lý phải sử dụng nhiều công cụ quản lý và cung cấp thông tin cần thiết khác nhau .Trong đó ,kế toán là một công cụ rất quan trọng không thể thiếu ,giúp Ban giám đốc điều hành ,quản lý doanh nghiệp một cách hiêu quả hơn, phù hợp với xu thế hiện nay.Muốn đạt đơc Lợi nhuân tối đa, thì doanh nghiệp luôn luôn tìm mọi cách giảm chi phí sản xuất, trong đó có chi phí nhân công trực tiếp đợc đặt ra hàng đầu. Vì Vậy việc phản ánh đầy đủ,chính xác, trung thực và khách quan chi phí nhân công trực tiếp có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ phản ánh chính xác chi phí sản xuất, mà còn đợc coi nh một đòn bẩy khuyến khích ngời lao động làm việc nhiệt tình hăng hái và có trách nhiệm hơn, để tăng năng suất lao động. Mà còn nhận thức đợc vai trò hết sức quan trọng đó. Công tác tổ chức kế toán nói chung và tổ chức kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp nói riêng của doanh nghiệp luôn luôn đợc quan tâm nhất, thích đáng nhất.Hiện nay, ở nớc ta có nhiều loại hình doanh nghiệp mới ra đời cùng với các hiện tợng kinh tế mới phát sinh đòi hỏi công tác hạch toán kế toán chi phí nhân công trực tiếp phải có những sự đổi mới và hoàn thiện hơn nữa để đáp ứng với những thay đổi hàng ngày hàng giờ. Do đó, sau một thời gian học tập tại trung tâm, nghiên cứu tài liệu và đợc sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo hớng dẫn viết chuyên đề nay. Em đã mạnh dạn đi sâu tìm hiểu và chọn đề tài: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại nhà máy đờng Quảng Phú - công ty đờng Quảng Ngãi làm để tài cho chuyên đề của mình.Kết cấu chuyên đề gồm:Chơng 1: Những vấn đề lý luận chung về hạch toán chi phí nhân công trực tiếp.1Chơng 2: Thực trạng của công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại nhà máy đờng Quảng Phú - công ty đờng Quảng Ngãi Chơng 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại nhà máy đờng Quảng Phú - công ty đờng Quảng Ngãi.2Chơng 1: Những vấn đề lý luận chung về hạch toán chi phí nhân công trực tiếpI. Khái niệm chi phí nhân công trực tiếp 1. Khái niệm Để có thể tiến hành sản xuất ra hàng hoá, thì nhà sản xuất phải bỏ chi phí về thù lao lao động, t liệu lao động và đối tợng lao động.Đó là Sự hình thành nên các chi phí sản xuất để tạo ra giá trị sản phẩm sản xuất là tất yếu khách quan, không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của ngời sản xuất. Vấn đề về Chi phí nhân công trực tiếp là một trong những yếu tố cấu thành nên chi phí sản xuất, bên cạnh chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.Chi phí nhân công trực tiếp là khoản thù lao lao động phải trả cho ngời lao động trực tiếp sản xuất sản phẩm, trực tiếp thực hiện các lao vụ, dịch vụ nh tiền l-ơng chính, lơng phụ và các khoản phụ cấp có tính chất lơng (phụ cấp khu vực, đắt đỏ, độc hại, phụ cấp làm đêm, thêm giờ). Ngoài ra, chi phí nhân công trực tiếp còn bao gồm các khoản đóng góp cho các quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Kinh phí công đoàn do chủ sử dụng lao động chịu và đợc tính vào chi phí kinh doanh theo một tỷ lệ nhất định với tiền lơng phát sinh của công nhân sản xuất.Do đó, chi phí nhân công trực tiếp bao gồm:- Chi phí về tiền lơng phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất: lơng chính, lơng phụ, phụ cấp.- Các khoản trích theo lơng của công nhân trực tiếp sản xuất, chế tạo sản phẩm: BHXH (15%), BHYT (2%), KPCĐ (2%) .2. Nguyên tắc của hạch toán chi phí nhân công trực tiếpở các doanh nghiệp sản xuất, hạch toán chi phí nhân công trực tiếp là một bộ phận công việc phức tạp trong việc hạch toán chi phí sản xuất. Việc hạch toán chính xác chi phí nhân công trực tiếp có vị trí quan trọng, nó là cơ sở để xác định chi phí sản xuất, từ đó tính giá thành và giá bán sản phẩm ra thị trờng. Đồng thời nó còn là căn cứ để xác định các khoản nghĩa vụ phải nộp cho ngân sách, cho các 3cơ quan phúc lợi xã hội. Do đó, hạch toán chi phí công nhân sản xuất trực tiếp phải quán triệt các nguyên tắc sau:Xác định đợc đối tợng và phơng pháp tập hợp chi phí nhân công trực tiếp sản xuất phù hợp.Tuỳ theo đặc điểm hoạt động kinh doanh, tính chất công việc và trinh độ quản lý của doanh nghiệp mà có thể xác định chi phí nhân công trực tiếp sản xuất theo hình thức phù hợp: theo thời gian, theo sản phẩm, tiền lơng khoán.Phải thờng xuyên kiểm tra đối chiếu, định kỳ phân tích tình hình thực hiện định mức chi phí đối với các khoản tiền lơng phải trả và các khoản trích theo lơng, để từ đó đề xuất các biện pháp tăng cờng quản lý và tiết kiệm chi phí, phục vụ yêu cầu của quản lý.Quy Định rõ thời gian lập các báo cáo chi phí công nhân trực tiếp sản xuất theo đúng chế độ và thời hạn để tổng hợp chi phí sản xuất.II. Đối tợng và phơng pháp kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp1. Đối tợng kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp Muốn hạch toán chi phí nhân công trực tiếp đợc chính xác, đòi hỏi công việc đầu tiên mà nhà quản lý phải làm là xác định đợc đối tợng hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. Tức là xác định giới hạn tập hợp chi phí nhất định mà các chi phí này phát sinh trong pham vi giới hạn đó nhằm phục vụ cho việc kiểm tra, phân tích để hạch toán vào chi phí sản xuất. Thực chất là xác định nơi phát sinh chi phí và nơi chịu chi phí, làm cơ sở cho việc tập hợp chi phí sản xuất. Tuỳ theo doanh nghiệp áp dụng hình thức trả lơng theo sản phẩm, theo thời gian hoặc tiền lơng khoán mà xác định cho mình đối tợng tập hợp chi phí nhân công trực tiếp.Nếu trả lơng theo thời gian:Thì Chứng từ sử dụng để hạch toán thời gian lao động là bảng chấm công. Bảng chấm công đợc lập riêng cho từng bộ phận, tổ, đội lao động sản xuất, trong đó ghi rõ ngày làm việc, nghỉ việc của mỗi ngời lao động. Bảng chấm công do tổ trởng phân xởng sản xuất trực tiếp ghi và để nơi công khai để mọi ngời giám sát thời gian lao động của mình. Cuối tháng, bảng chấm công đ-ợc dùng để tổng hợp thời gian lao động và tính lơng cho từng bộ phận, tổ, đội sản xuất, từ đó tính chi phí nhân công trực tiếp.4Nếu trả lơng theo sản phẩm: Kế toán sử dụng nhiều loại chứng từ khác nhau - chính là các báo cáo về kết quả nh: Phiếu giao nhận sản phẩm, Phiếu khoán, Hợp đồng giao khoán, Phiếu báo làm thêm giờ, Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành, Bảng kê năng suất tổ, Bảng kê khối lợng công việc hoàn thành, Bảng kê sản lợng từng ngời Nhng các chứng từ này đều có các nội dung cần thiết nh tên công nhân, tên công việc hoặc sản phẩm, thời gian lao động, số lợng sản phẩm hoàn thành nghiệm thu, kỳ hạn và chất lợng công việc hoàn thành2. Phơng pháp hạch toán chi phí nhân công trực tiếpChi phí nhân công trực tiếp đợc tính vào giá thành của sản phẩm bằng phơng pháp trực tiếp. Kế toán sử dụng Tài khoản là: 622 -Chi phí nhân công trực tiếp. * Bên Nợ: Phản ánh Chi phí nhân công trực tiếp gồm tiền công lao động và các khoản trích theo lơng theo quy định.Tính lơng của nhân viên trực tiếp kinh doanh kế toán ghi: Nợ TK 622 Có TK 334,338 . * Bên Có: Phản ánh Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vào tài khoản 154 trong Kiểm Kê Thờng Xuyên hoặc 631 trong Kiểm Kê Định Kỳ để tính giá thành sản phẩm.Kế toán ghi: Nợ TK 154 Có TK 622 * Tài khoản 622 không có số d cuối kỳ.Các doanh nghiệp khi vận dụng TK 622 phải mở chi tiết cho từng đối tợng tập hợp chi phí.Quy trình hạch toán nh sau: - Tính tổng số tiền công, tiền lơng và phụ cấp phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm hay thực hiện lao vụ, dịch vụ trong kỳ: Nợ TK 622 <Chi tiết theo đối tợng>5 Có TK 334 <Phải trả Tiền lơng và phụ cấp trả cho Công Nhân sản xuất>-Tạm ứng chi phí nhân công trực tiếp thực hiện giá trị khoán xây lắp nội bộ:Nợ TK 622 <Chi phí nhân công trực tiếp>Có TK 141 <Tạm ứng>- Tính ra các khoản phải trích theo lơng : kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội , bảo hiểm y tế theo tỷ lệ quy định:Nợ TK 622 19% lơng. Có TK 338 19% lơng. 3382 2% lơng < BHYT > 3383 15% lơng < BHXH > 3384 2% lơng < KPCĐ >- Đối với doanh nghiệp sản xuất mang tính thời vụ, để tránh sự biến động đột biến của chi phí , ngời ta thờng trích trớc tiền lơng nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất (hoặc đối với các khoản tiền lơng trích trớc khác do ngừng sản xuất theo kế hoạch):Nợ TK 622 <Trích trớc tiền lơng >Có TK 335 <Trích trớc tiền lơng >+ Nếu số trích trớc < số thực tế phải trả : trích bổ sung vào chi phí Nợ TK 622 <số còn thiếu > Có TK 335 < số còn thiếu >+ Nếu số trích trớc >số thực tế phải trả : hoàn lại và ghi tăng thu nhập bất thờngNợ TK 335 < số chênh lệch thừa >Có TK 721 < số chênh lệch thừa >- Cuối kỳ kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp sang TK 154 (đối với KKTX) hoặc TK 632 (đối với KKĐK) để tính giá thành sản phẩm:Nợ TK 154 (631) < Chi phí nhân công trực tiếp>Có TK 622 < Chi phí nhân công trực tiếp> Trình tự kế toán đợc khái quát bằng sơ đồ sau:6Chơng 2: Tình hình thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp tại nhà máy đờng Quảng Phú - công ty đờng Quảng Ngãi.I. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quản lý sản xuất tại nhà máy đờng Quảng Phú - công ty đờng Quảng Ngãi.1. Quá trình hình thành và phát triển của nhà máyLà một tỉnh duyên hải miền Trung nhỏ, kinh tế Quảng Ngãi là chủ yếu dựa trên sản xuất nông nghiệp, song lại có một thuận lợi lớn là điều kiện thổ nhỡng, khí hậu ở đây rất phù hợp với cây mía, một giống cây công nghiệp ngắn ngày có giá trị kinh tế không nhỏ. Với lợi thế đó, nhà máy đờng Quảng Ngãi đã đợc khởi công xây dựng vào năm 1965 tại thị xã Quảng Ngãi, trung tâm của tỉnh, với tổng 7Tin lng phi tr cho cụng nhõn trc tip sn xut trong kKt chuyn (hoc phõn b) chi phớ nhõn cụng trc tip cui kCỏc khon trớch BHXH, BHYT, KPCTin lng ngh phộp c trớch trc ca cụng nhõn sn xut (nu cú)TK 622TK 334 TK 154TK 338TK 335diện tích ban đầu là 256963 m2, công suất 1500 tấn mía/ngày. Sau năm 1975, khi đất nớc đợc hoàn toàn giải phóng, nhà máy chịu sự quản lý của Liên hiệp mía đ-ờng II Bộ nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm.Năm 1994, nhà máy đợc nâng cấp thành công ty Đờng Quảng Ngãi theo quyết định số 932/NN/TCCT-QD của Bộ nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn). Hiện nay, Công ty là một doanh nghiệp lớn nhất tỉnh, gồm nhiều nhà máy trực thuộc nh nhà máy đờng Quảng Phú, nhà máy sữa Trờng Xuân, nhà máy bánh kẹo, nhà máy rợu cồn, nhà máy bia Dung Quất.Nhà máy đờng Quảng Ngãi là một đơn vị trực thuộc của Công ty đờng Quảng Ngãi, hoạt động sản xuất sản phẩm chính là đờng RS, sử dụng nguyên liệu đầu vào là mía cây đợc trồng tại địa phơng và một số tỉnh lân cận. Trong năm 2002, nhà máy đã đạt sản lợng thu mua 31 triệu tấn mía, sản xuất đợc 42 ngàn tấn đờng. Nhà máy đã không ngừng đầu t mở rộng diện tích trồng mía để mở rộng sản xuất, phấn đấu trong năm 2003 sẽ đạt đợc 35 triệu tấn mía, sản xuất đạt 45 ngàn tấn đờng.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh2.1. Cơ cấu tổ chức sản xuấtNhà máy đờng Quảng Phú chuyên sản xuất ra một loại sản phẩm duy nhất là đờng RS trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Nhật Bản. Từ đặc điểm quy trình công nghệ này, nhà máy đã sắp xếp tổ chức sản xuất phù hợp nh sau:8Phõn xng ngCa sn xutCa sn xut Ca sn xutT ộpT húa chT nu ngT ly tõmT lũ hiT tua binT inT tu bT sa chaT sõn mớaQuan h trc tuynQuan h chc nngS c cu t chc sn xutBộ phận của sản xuất chính đợc bố trí theo các tổ chức sản xuất, mỗi tổ đảm nhận một khâu của dây chuyền công nghệ; sản xuất phân ra làm ba ca, hoạt động liên tục.2.2. Quy trình công nghệ sản xuất9Mt rMớa nguyờn liuKhoan ly muCõn mớaBn lựaBng chuynDao bmBỳa pBng chuyn mớa siẫp mớaNc mớa hn hpGia vụi s bGia nhit ln 1Nhp khoúng baong RSLy tõmTr tinhNu ngXụng hi ln 2Gia nhit ln 3Nc lng trongLng trongTn hiGia nhit ln 2Bó mớat lũXụng hi ln 1S dõy chuyn cụng ngh3. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanhNhà máy đờng Quảng Phú trực thuộc công ty đờng Quảng Ngãi, chịu sự quản lý chung của Công ty. Bộ máy tổ chức của nhà máy đợc tổ chức theo cơ chế trực tuyến chức năng, trong đó giám đốc là ngời trực tiếp quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh với sự tham mu hỗ trợ đắc lực của các phòng ban nhằm đem lại hiệu quả hoạt động cao. Với mô hình này, việc điều hành, quản lý các bộ phận không bị chồng chéo, bảo đảm sự phối hợp giữa các phòng ban.10Giỏm cPG k thutPG nguyờn liu v u tPhũng k thut cht lngPhõn xng ngTiu ban ISO nh mỏyPhũng t chc hnh chớnhPhũng k hoch kinh doanhPhũng ti chớnh k toỏnPhũng nguyờn liu v u ti xeQuan h trc tuynQuan h chc nngS t chc qun lý kinh doanh[...]... chung về hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 3 I. Khái niệm chi phí nhân công trực tiếp 3 1. Khái niệm 3 2. Nguyên tắc của hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 3 II. Đối t ợng và ph ơng pháp kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 4 1. Đối t ợng kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 4 2. Ph ơng pháp hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 5 Ch ơng 2: Tình hình thực tế công tác kế toán. .. pháp kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. . 15 2. Thực trạng về công tác kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. . 15 Ch ơng 3: Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp tại nhà máy đ ờng Quảng Phú - công ty ® êng Qu¶ng Ng·i. 19 I. NhËn xÐt chung về công tác kế toán 19 II. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. ... báo cáo quyết toán cuối kỳ.II. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. Chi phí nhân công trực tiếp là những khoản tiền phải trả, phải thanh toán cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm theo quy định, bao gồm chi phí về tiền lơng, phụ cấp phải trả, và các khoản trích BHYT,BHXH, KPCĐ trên tiền lơng của lao động.Trên thực tế tại nhà máy, chi phí nhân công trực tiếp đợc tập... thành của sản phẩm bằng phơng pháp trực tiếp. Kế toán sử dụng Tài khoản là: 622 -Chi phí nhân công trực tiếp. * Bên Nợ: Phản ánh Chi phí nhân công trực tiếp gồm tiền công lao động và các khoản trích theo lơng theo quy định.Tính lơng của nhân viên trực tiếp kinh doanh kế toán ghi: Nợ TK 622 Có TK 334,338 * Bên Có: Phản ánh Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vào tài khoản 154 trong Kiểm... 338 68.891.18 Chơng 2: Tình hình thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp tại nhà máy đờng Quảng Phú - công ty đờng Quảng NgÃi.I. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quản lý sản xuất tại nhà máy đờng Quảng Phú - công ty đờng Quảng NgÃi.1. Quá trình hình thành và phát triển của nhà máy Là một tỉnh duyên hải miền Trung nhỏ, kinh tế Quảng NgÃi là chủ yếu dựa trên sản xuất nông... công ty Đờng Quảng NgÃi theo quyết định số 932/NN/TCCT-QD của Bộ nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn). Hiện nay, Công ty là một doanh nghiệp lớn nhất tỉnh, gồm nhiều nhà máy trực thuộc nh nhà máy đờng Quảng Phú, nhà máy sữa Trờng Xuân, nhà máy bánh kẹo, nhà máy rợu cồn, nhà máy bia Dung Quất. Nhà máy đờng Quảng NgÃi là một đơn vị trực thuộc của Công. .. 10 4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán. 11 4.1. Tỉ chøc bé m¸y kÕ to¸n. 11 S t ch c b m y k toán nh máy ng Qu ng Phú àơ đồ ổ ứ ộ ế ở đườ 11 4.2. Hình thức kế toán - Hệ thống sổ kế toán: 12 4.2.1. Hình thức kế toán. 12 4.2.2. Hệ thống sổ kế toán. 14 II. Tình hình thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp tại nhà máy đ ờng Quảng Phú - công ty đ ờng Quảng NgÃi. 15 1. Đối... tế công tác kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp tại nhà máy đ ờng Quảng Phú - công ty đ ờng Quảng NgÃi. 7 I. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quản lý sản xuất tại nhà máy đ ờng Quảng Phú - công ty đ ờng Quảng NgÃi. 7 1. Quá trình hình thành và phát triển của nhà máy 7 2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 8 2.1. Cơ cấu tổ chức sản xuất 8 2.2. Quy trình công nghệ sản xuất 9 3. Đặc... trả cho cả công nhân trực tiếp sản xuất và cho nhân viên quản lý phân xởng, nhân viên văn phòng nhà máy. Cách hạch toán nh vậy là cha đúng nguyên tắc tính đúng, tính đủ vào giá thành sản phẩm; vì vậy, cần tách riêng chi phí nhân công cho từng bộ phận và tập hợp vào các tài khoản t-ơng ứng:* TK 622001: phản ánh chi phí nhân công trực tiếp ở bộ phận chế biến.* TK 627001: phản ánh chi phí nhân viên... không ngừng tiếp thu kiến thức mới nhằm ngày càng hoàn thiện hơn nữa về chất l-ợng công tác kế toán tại nhà máy. Về hình thức sổ kế toán, hiện nay, nhà máy đang áp dụng hình thức sổ Nhật ký chứng từ. Nhà máy cho rằng hình thức sổ này phù hợp với bộ máy kế toán, đặc điểm tổ chức kinh doanh và yêu cầu thông tin kế toán tại nhà máy: thuận tiện cho công việc chuyên môn hóa công tác kế toán và giảm . chung về hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 1Chơng 2: Thực trạng của công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại nhà máy đờng Quảng Phú - công ty. phí nhân công trực tiếp1 . Đối tợng kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp Muốn hạch toán chi phí nhân công trực tiếp đợc chính xác, đòi hỏi công việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại nhà máy đường Quảng Phú, Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại nhà máy đường Quảng Phú, , Nguyên tắc của hạch toán chi phí nhân công trực tiếp, Phơng pháp hạch toán chi phí nhân công trực tiếp, Quá trình hình thành và phát triển của nhà máy Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh, Đối tợng và phơng pháp kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. Thực trạng về công tác kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp.

Hình ảnh liên quan

Chơng 2: Tình hình thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp tại nhà máy đờng Quảng  - Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại nhà máy đường Quảng Phú

h.

ơng 2: Tình hình thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp tại nhà máy đờng Quảng Xem tại trang 7 của tài liệu.
Bộ máy kế toán tại nhà máy đợc tổ chức phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của doanh nghiệp theo hình thức tổ chức công tác kế toán tập trung, cụ thể  nh sau: - Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại nhà máy đường Quảng Phú

m.

áy kế toán tại nhà máy đợc tổ chức phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của doanh nghiệp theo hình thức tổ chức công tác kế toán tập trung, cụ thể nh sau: Xem tại trang 11 của tài liệu.
Đối với Nhật ký chứng từ đợc ghi căn cứ vào các bảng kê, sổ chi tiết thì hàng ngày căn cứ vào chứng từ kế toán, bảng kê, sổ chi tiết, cuối tháng chuyển số  liệu tổng cộng của Bảng kê, sổ chi tiết vào Nhật ký chứng từ. - Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại nhà máy đường Quảng Phú

i.

với Nhật ký chứng từ đợc ghi căn cứ vào các bảng kê, sổ chi tiết thì hàng ngày căn cứ vào chứng từ kế toán, bảng kê, sổ chi tiết, cuối tháng chuyển số liệu tổng cộng của Bảng kê, sổ chi tiết vào Nhật ký chứng từ Xem tại trang 13 của tài liệu.
Hệ thống sổ kế toán đợc liệt kê trong bảng sau: Sổ hiệu sổ - Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại nhà máy đường Quảng Phú

th.

ống sổ kế toán đợc liệt kê trong bảng sau: Sổ hiệu sổ Xem tại trang 14 của tài liệu.
toán tiến hành lập Bảng phân bổ tiền lơng và các khoản trích theo lơng (Bảng số 05). - Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại nhà máy đường Quảng Phú

to.

án tiến hành lập Bảng phân bổ tiền lơng và các khoản trích theo lơng (Bảng số 05) Xem tại trang 17 của tài liệu.
Bảng số 06 - Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại nhà máy đường Quảng Phú

Bảng s.

ố 06 Xem tại trang 18 của tài liệu.
894.578.066 đồng, đợc phân bổ theo Bảng phân bổ tiền lơng và các khoản trích theo lơng (bảng số 13) sau: - Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại nhà máy đường Quảng Phú

894.578.066.

đồng, đợc phân bổ theo Bảng phân bổ tiền lơng và các khoản trích theo lơng (bảng số 13) sau: Xem tại trang 21 của tài liệu.

Từ khóa liên quan